aHlab. 20.7. Josh. 17.18. Isa. 31.1.
b31.6,8. 2 Lan. 13.12. 32.8.
c1.29,30. 3.22. Josh. 23.10.
d1.29,30. 3.22. Josh. 23.10.
e16.18.
fNani 7.10.
g28.30. Dute. 24.5.
h16.18.
iHlu. 7.3.
j16.18.
k2 Sam. 20.18,20.
lNani 31.7.
mJosh. 22.8.
nNani 33.52. Dute. 7.1,2. Josh. 11.14.
o7.4. 12.30,31. 18.9.
pEks. 23.33.
q19.5.
r24.6.
sMika 5.1. Isa. 29.3.

Deuteronomy 20

Imithetho yempi

1 Lapho uphuma impi ukumelana lezitha zakho, ube usubona amabhiza lezinqola, labantu abanengi kulawe, ungabesabi a  ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ilawe, eyakukhupha elizweni leGibhithe b  . 2Njalo kuzakuthi, nxa selisondela empini, umpristi asondele akhulume labantu, 3athi kubo: Zwana, Israyeli! Selisondela empini lamuhla limelana lezitha zenu; inhliziyo yenu kayingapheli amandla; lingesabi, lingathuthumeli, lingatshaywa luvalo ngenxa yobukhona babo c  ; 4ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu nguye ohamba lani, ukulilwela ezitheni zenu, ukulisindisa d  .

5Lenduna zizakhuluma labantu zithi: Ngubani umuntu owakhe indlu entsha e  ongazanga ayivule? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu ayivule f  . 6Ngubani-ke umuntu ohlanyele isivini, ongadlanga okwaso? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu adle okwaso. 7Ngubani-ke umuntu ogane umfazi, engakamthathi? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu amthathe g  . 8Lezinduna zizakhuluma futhi labantu, zithi h  : Ngubani umuntu owesabayo ophelelwa ngamandla enhliziyweni? Kahambe abuyele endlini yakhe, ukuze inhliziyo zabafowabo zingaphelelwa ngamandla njengenhliziyo yakhe i  . 9Kuzakuthi-ke lapho izinduna seziqedile ukukhuluma labantu, bazabeka izinduna zebutho ephondo lwabantu j  .

10Ekusondeleni kwakho emzini ukulwa umelene lawo, uzamemezela ukuthula kuwo k  . 11Kuzakuthi-ke, uba ukuphendula ngokuthula, ukuvulela, khona bonke abantu abaficwa kuwo bazakuba yizibhalwa kuwe, bakusebenzele. 12Kodwa uba ungenzi ukuthula lawe, kodwa usilwa lawe, uzawuvimbezela. 13Nxa i Nkosi uNkulunkulu wakho iwunikela esandleni sakho, uzatshaya wonke owesilisa wawo ngobukhali benkemba l  . 14Kodwa abesifazana labantwanyana, lezifuyo, lakho konke okusemzini, impango yonke yawo, uzaziphangela yona; uzakudla impango yezitha zakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike yona m  . 15Uzakwenza njalo kuyo yonke imizi ekhatshana kakhulu lawe, engeyisiyo yemizi yalezizizwe. 16Kodwa emizini yalababantu i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika yona ukuba yilifa, kawuyikutshiya lutho luphila oluphefumulayo n  ; 17kodwa uzabatshabalalisa lokubatshabalalisa: AmaHethi lamaAmori, amaKhanani lamaPerizi, amaHivi lamaJebusi, njengokukulaya kwayo i Nkosi uNkulunkulu wakho. 18Ukuze bangalifundisi ukwenza njengazo zonke izinengiso zabo, abazenze kubonkulunkulu babo o  , ukuthi lone e Nkosini uNkulunkulu wenu p  .

19Lapho uvimbezela umuzi isikhathi eside, usilwa lawo ukuwuthumba, ungoni izihlahla zawo ngokuzigamula ngehloka, ngoba ungadla okwazo, kodwa ungazigamuli q  (ngoba isihlahla seganga singesabantu r  ) ukuza phambi kwakho ekuvimbezeleni. 20Kuphela izihlahla elizaziyo ukuthi kayisizo izihlahla zokudla, yilezo ongazichitha lokuzigamula ukuze wakhe inqaba yokuvimbezela maqondana lomuzi olwa impi lawe, uze wehlele phansi s  .

Copyright information for Ndebele