aHlab. 20.7. Josh. 17.18. Isa. 31.1.
b31.6,8. 2 Lan. 13.12. 32.8.
c1.29,30. 3.22. Josh. 23.10.
d1.29,30. 3.22. Josh. 23.10.
e16.18.
fNani 7.10.
g28.30. Dute. 24.5.
h16.18.
iHlu. 7.3.
j16.18.
k2 Sam. 20.18,20.
lNani 31.7.
mJosh. 22.8.
nNani 33.52. Dute. 7.1,2. Josh. 11.14.
o7.4. 12.30,31. 18.9.
pEks. 23.33.
q19.5.
r24.6.
sMika 5.1. Isa. 29.3.

Deuteronomy 20

Imithetho yempi

Lapho uphuma impi ukumelana lezitha zakho, ube usubona amabhiza lezinqola, labantu abanengi kulawe, ungabesabi a ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ilawe, eyakukhupha elizweni leGibhithe b . Njalo kuzakuthi, nxa selisondela empini, umpristi asondele akhulume labantu, athi kubo: Zwana, Israyeli! Selisondela empini lamuhla limelana lezitha zenu; inhliziyo yenu kayingapheli amandla; lingesabi, lingathuthumeli, lingatshaywa luvalo ngenxa yobukhona babo c ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu nguye ohamba lani, ukulilwela ezitheni zenu, ukulisindisa d .

Lenduna zizakhuluma labantu zithi: Ngubani umuntu owakhe indlu entsha e  ongazanga ayivule? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu ayivule f . Ngubani-ke umuntu ohlanyele isivini, ongadlanga okwaso? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu adle okwaso. Ngubani-ke umuntu ogane umfazi, engakamthathi? Kahambe abuyele endlini yakhe, hlezi afele empini, lomunye umuntu amthathe g . Lezinduna zizakhuluma futhi labantu, zithi h : Ngubani umuntu owesabayo ophelelwa ngamandla enhliziyweni? Kahambe abuyele endlini yakhe, ukuze inhliziyo zabafowabo zingaphelelwa ngamandla njengenhliziyo yakhe i . Kuzakuthi-ke lapho izinduna seziqedile ukukhuluma labantu, bazabeka izinduna zebutho ephondo lwabantu j .

10 Ekusondeleni kwakho emzini ukulwa umelene lawo, uzamemezela ukuthula kuwo k . 11 Kuzakuthi-ke, uba ukuphendula ngokuthula, ukuvulela, khona bonke abantu abaficwa kuwo bazakuba yizibhalwa kuwe, bakusebenzele. 12 Kodwa uba ungenzi ukuthula lawe, kodwa usilwa lawe, uzawuvimbezela. 13 Nxa i Nkosi uNkulunkulu wakho iwunikela esandleni sakho, uzatshaya wonke owesilisa wawo ngobukhali benkemba l . 14 Kodwa abesifazana labantwanyana, lezifuyo, lakho konke okusemzini, impango yonke yawo, uzaziphangela yona; uzakudla impango yezitha zakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike yona m . 15 Uzakwenza njalo kuyo yonke imizi ekhatshana kakhulu lawe, engeyisiyo yemizi yalezizizwe. 16 Kodwa emizini yalababantu i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika yona ukuba yilifa, kawuyikutshiya lutho luphila oluphefumulayo n ; 17 kodwa uzabatshabalalisa lokubatshabalalisa: AmaHethi lamaAmori, amaKhanani lamaPerizi, amaHivi lamaJebusi, njengokukulaya kwayo i Nkosi uNkulunkulu wakho. 18 Ukuze bangalifundisi ukwenza njengazo zonke izinengiso zabo, abazenze kubonkulunkulu babo o , ukuthi lone e Nkosini uNkulunkulu wenu p .

19 Lapho uvimbezela umuzi isikhathi eside, usilwa lawo ukuwuthumba, ungoni izihlahla zawo ngokuzigamula ngehloka, ngoba ungadla okwazo, kodwa ungazigamuli q  (ngoba isihlahla seganga singesabantu r ) ukuza phambi kwakho ekuvimbezeleni. 20 Kuphela izihlahla elizaziyo ukuthi kayisizo izihlahla zokudla, yilezo ongazichitha lokuzigamula ukuze wakhe inqaba yokuvimbezela maqondana lomuzi olwa impi lawe, uze wehlele phansi s .

Copyright information for Ndebele