a10.8. 1 Lan. 23.13.
b17.8,9. 19.17.
cHlab. 26.6. 73.13. Mat. 27.24.
dJona 1.14.
e19.13.
fHlab. 45.10.
g24.7.
hGen.34.2. Dute.22.24,29; Hlu.19.24; 2 Sam.13.12,14,22,32.
iGen. 29.33.
j1 Lan. 5.1,2. 1 Lan. 26.10. 2 Lan. 11.19,20,22.
kGen. 49.3.
lGen. 25.31,33.
mZaga 23.21.
n13.5.
o13.11.
p19.6.
qJosh. 8.29. 10.26,27. Joha. 19.31.
rGal. 3.13.
sNani 35.34.

Deuteronomy 21

Umlayo ngomuntu obuleweyo ongaziwayo

Uba kutholakala obuleweyo elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukudla ilifa lalo, elele egangeni, kungaziwa ukuthi ngubani omtshayileyo, abadala bakho labahluleli bakho bazaphuma, balinganise ukuya emizini ezingelezele obuleweyo. Kuzakuthi-ke umuzi oseduze lobuleweyo, abadala balowomuzi bazathatha ithokazi enkomeni, okungasetshenzwanga ngalo, elingadonsanga ejogweni. Labadala balowomuzi balehlisele ithokazi esigodini esilamanzi angacitshiyo, esingalinywanga lesingahlanyelwanga, bephule intamo yethokazi lapho esigodini. Abapristi, amadodana kaLevi, bazasondela-ke; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ibakhethile ukuyikhonza lokubusisa ebizweni le Nkosi a , langomlomo wabo kuzaqunywa konke ukuxabana lakho konke ukutshaya b . Labo bonke abadala balowomuzi oseduze lobuleweyo bazagezela izandla zabo phezu kwethokazi elephulwe intamo esigodini c , baphendule bathi: Izandla zethu kazichithanga leligazi, lamehlo ethu kawakubonanga. Bathethelele abantu bakho uIsrayeli owamhlengayo,  Nkosi, ungabeki igazi elingelacala phakathi kwesizwe sakho uIsrayeli. Legazi bazalithethelelwa d . Ngalokhu wena uzakhupha igazi elingelacala phakathi kwakho nxa usenza okulungileyo emehlweni e Nkosi e .

Ukuphathwa kwabesifazana abathunjiweyo

10 Lapho uphuma impi ukumelana lezitha zakho, i Nkosi uNkulunkulu wakho isizinikele esandleni sakho, usuthumbe abathunjwa bazo, 11 ubusubona phakathi kwabathunjiweyo owesifazana omuhle ngesimo, umfise, ukuthi ungamthatha abe ngumkakho, 12 uzamngenisa phakathi komuzi wakho, njalo aphuce ikhanda lakhe, aqume inzipho zakhe, 13 akhulule izembatho zokuthunjwa kwakhe, ahlale emzini wakho abeselilela uyise lonina inyanga yonke. Emva kwalokho ubusungena kuye, ube yindoda yakhe, laye abe ngumkakho f . 14 Kuzakuthi-ke, uba ungathokozi ngaye, uzamyekela ahambe njengokuthanda kwakhe; kodwa ungamthengisi lokumthengisa ngemali, ungamphathi njengesigqili g , ngoba usumthobisile h .

Ilifa lobuzibulo

15 Uba indoda ilabafazi ababili, omunye eyintandokazi lomunye eyisaliwakazi, njalo bamzalele abantwana, intandokazi lesaliwakazi, uba izibulo libe yindodana yesaliwakazi i , 16 kuzakuthi, mhla esenza amadodana akhe ukuthi adle ilifa lalokho alakho, kangayenzi indodana yentandokazi ibe lizibulo phambi kwendodana yesaliwakazi, elizibulo j . 17 Kodwa izibulo, indodana yesaliwakazi, uzalivuma ngokulinika isabelo esiphindwe kabili sakho konke okuficwayo kuye, ngoba liyikuqala kwamandla akhe k ; ilungelo lobuzibulo ngelalo l .

Ukuphathwa kwabantwana abalenkani

18 Uba indoda ilendodana elenkani lengezwayo, engalaleli ilizwi likayise kumbe ilizwi likanina, sebeyijezisile, njalo ingabalaleli, 19 khona uyise lonina bazayibamba, bayikhuphele ebadaleni bomuzi wayo, lesangweni lendawo yayo, 20 bathi ebadaleni bomuzi wayo: Lindodana yethu ilenkani, kayizwa, kayilaleli ilizwi lethu; iyisiminzi lesidakwa m . 21 Khona wonke amadoda omuzi wayo azayikhanda ngamatshe ize ife; ngalokho uzakhupha ububi phakathi kwakho n ; njalo uIsrayeli wonke uzakuzwa, esabe o .

Umlayo ngomuntu ophanyekwayo

22 Njalo uba kuzakuba lesono emuntwini esifanele ukufa, abulawe, uzamphanyeka esihlahleni p . 23 Isidumbu sakhe singahlali esihlahleni ubusuku bonke, kodwa lizamngcwaba lokumngcwaba ngalolosuku q  (ngoba ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu r ), ukuze lingangcoliswa ilizwe lakho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuba yilifa s .

Copyright information for Ndebele