aEks. 23.4.
bEks. 12.3.
cEks. 23.5.
dLevi 22.28.
e4.40.
fLevi 19.19.
gLevi 19.19.
hLevi 13.47,48.
iNani 15.38.
j1 Kho. 7.17.
kGen. 34.7.
l13.5.
mLevi 20.10. Joha. 8.5.
n13.5.
oMat. 1.18,19.
p21.14.
q22.21,22. Dute. 13.5.
rEks. 22.16,17.
s22.24.
tLevi 20.11. Levi 18.8.
uRuthe 3.9. Hez. 16.8.

Deuteronomy 22

Imilayo ngezinye izinto

1 Awuyikubona inkabi yomfowenu a  loba imvu yakhe iduha, uzicatshele. Uzazibuyisela lokuzibuyisela kumfowenu b  . 2Njalo uba umfowenu engekho eduze lawe, loba ungamazi, uzayiletha-ke phakathi komuzi wakho; njalo izakuba kuwe, umfowenu aze ayidinge, ubusuyibuyisela kuye. 3Wenze njalo langobabhemi wakhe, wenze njalo langesembatho sakhe, wenze njalo langayo yonke into elahlekileyo yomfowenu, ayilahlileyo, oyitholileyo; awulakuyicatshela.

4Awuyikubona ubabhemi womfowenu loba inkabi yakhe kusiwa endleleni, ukucatshele; uzakuphakamisa lokukuphakamisa kanye laye c  .

5Owesifazana angagqoki okwendoda, lendoda ingagqoki isigqoko sowesifazana; ngoba wonke owenza lezizinto uyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho.

6Uba kungaba lesidleke senyoni phambi kwakho endleleni loba kusiphi isihlahla loba phansi, amatsiyane kumbe amaqanda, unina efukamele amatsiyane loba amaqanda, ungathathi unina lamatsiyane d  ; 7uzayekela lokuyekela unina ukuze ahambe, uzithathele amatsiyane, ukuze kukulungele, njalo welule insuku e  .

8Nxa usakha indlu entsha, uzakwenzela uphahla lwakho uthango, ukuze ungayehliseli indlu yakho icala legazi, uba umuntu esiwa awe kulo.

9Ungahlanyeli inhlobo ezimbili esivinini sakho, hlezi isivuno esigcweleyo senhlanyelo yakho oyihlanyeleyo lesithelo sesivini singcoliswe f  .

10Ungalimi ngenkabi lobabhemi ndawonye.

11Ungagqoki isigqoko esixubene g  , uboya bezimvu lelembu elicolekileyo ndawonye h  .

12Uzazenzela i  intshaka emiphethweni yomine yesembatho sakho ozembesa ngaso j  .

Imilayo emayelana lokuthatha umfazi

13Uba indoda ithatha umfazi, ingene kuye, ibisimzonda, 14imbeke icala elilehlazo, imgcone ngebizo elibi, ithi: Ngathatha lowesifazana; lapho ngisondela kuye kangitholanga ubuntombi kuye. 15Uyise wentombi lonina bazathatha baveze ubufakazi bobuntombi bentombi ebadaleni bomuzi esangweni. 16Loyise wentombi uzakuthi ebadaleni: Ngendisela indodakazi yami kulindoda; yasiyizonda; 17khangelani-ke, ibeke icala elilehlazo, isithi: Kangitholanga ubuntombi endodakazini yakho. Kanti lobu yibufakazi bobuntombi bendodakazi yami. Besebesendlala ilembu phambi kwabadala bomuzi. 18Abadala balowomuzi babesebethatha leyondoda bayijezise; 19bamhlawulise inhlamvu zesiliva ezilikhulu, bazinike uyise wentombi, ngoba iveze ibizo elibi phezu kwentombi emsulwa yakoIsrayeli. Njalo izakuba ngumkayo; kayilakuyilahla zonke izinsuku zayo. 20Kodwa uba linto iliqiniso; ubufakazi bobuntombi kabutholakalanga entombini, 21intombi bazayikhuphela emnyango wendlu kayise k  , lamadoda omuzi wayo ayikhande ngamatshe ize ife; ngoba yenzile ubuphukuphuku koIsrayeli ngokwenza ubuwule endlini kayise. Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho l  .

22Uba indoda ificwa ilele lomfazi owendele endodeni, labo bobabili bazakufa-ke, indoda ebilele lomfazi, lalowomfazi m  . Ngalokhu uzakhupha ububi koIsrayeli n  .

23Uba kulentombazana eyintombi emsulwa egane indoda, njalo indoda imthole phakathi komuzi, ilale layo o  , 24lizabakhuphela esangweni lalowomuzi bobabili, libakhande ngamatshe baze bafe; intombi ngoba ingahlabanga umkhosi phakathi komuzi, lendoda ngoba ithobise umkamakhelwane wakhe p  . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho q  .

25Kodwa uba indoda ifica intombi eganileyo egangeni, indoda iyibambe, ilale layo, ngakho indoda kuphela elele layo izakufa. 26Kodwa lingenzi lutho entombini; kakulasono sokufa entombini; ngoba njengendoda evukela umakhelwane wakhe imbulale, injalo lindaba. 27Ngoba iyifice egangeni; intombi eganileyo ibihlabe umkhosi, njalo bekungelamuntu wokuyisindisa.

28Uba indoda ifice intombazana eyintombi emsulwa engagananga, iyibambe, ilale layo, babesebeficwa r  , 29khona indoda ebilele layo izanika uyise wentombi inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amahlanu, njalo ibe ngumkayo, ngoba eyithobisile; kayilakuyilahla zonke izinsuku zayo s  .

30Indoda kayingathathi umkayise t  , kayingembuli umphetho wesembatho sikayise u  .

Copyright information for Ndebele