aEks. 23.4.
bEks. 12.3.
cEks. 23.5.
dLevi 22.28.
e4.40.
fLevi 19.19.
gLevi 19.19.
hLevi 13.47,48.
iNani 15.38.
j1 Kho. 7.17.
kGen. 34.7.
l13.5.
mLevi 20.10. Joha. 8.5.
n13.5.
oMat. 1.18,19.
p21.14.
q22.21,22. Dute. 13.5.
rEks. 22.16,17.
s22.24.
tLevi 20.11. Levi 18.8.
uRuthe 3.9. Hez. 16.8.

Deuteronomy 22

Imilayo ngezinye izinto

Awuyikubona inkabi yomfowenu a  loba imvu yakhe iduha, uzicatshele. Uzazibuyisela lokuzibuyisela kumfowenu b . Njalo uba umfowenu engekho eduze lawe, loba ungamazi, uzayiletha-ke phakathi komuzi wakho; njalo izakuba kuwe, umfowenu aze ayidinge, ubusuyibuyisela kuye. Wenze njalo langobabhemi wakhe, wenze njalo langesembatho sakhe, wenze njalo langayo yonke into elahlekileyo yomfowenu, ayilahlileyo, oyitholileyo; awulakuyicatshela.

Awuyikubona ubabhemi womfowenu loba inkabi yakhe kusiwa endleleni, ukucatshele; uzakuphakamisa lokukuphakamisa kanye laye c .

Owesifazana angagqoki okwendoda, lendoda ingagqoki isigqoko sowesifazana; ngoba wonke owenza lezizinto uyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho.

Uba kungaba lesidleke senyoni phambi kwakho endleleni loba kusiphi isihlahla loba phansi, amatsiyane kumbe amaqanda, unina efukamele amatsiyane loba amaqanda, ungathathi unina lamatsiyane d ; uzayekela lokuyekela unina ukuze ahambe, uzithathele amatsiyane, ukuze kukulungele, njalo welule insuku e .

Nxa usakha indlu entsha, uzakwenzela uphahla lwakho uthango, ukuze ungayehliseli indlu yakho icala legazi, uba umuntu esiwa awe kulo.

Ungahlanyeli inhlobo ezimbili esivinini sakho, hlezi isivuno esigcweleyo senhlanyelo yakho oyihlanyeleyo lesithelo sesivini singcoliswe f .

10 Ungalimi ngenkabi lobabhemi ndawonye.

11 Ungagqoki isigqoko esixubene g , uboya bezimvu lelembu elicolekileyo ndawonye h .

12 Uzazenzela i  intshaka emiphethweni yomine yesembatho sakho ozembesa ngaso j .

Imilayo emayelana lokuthatha umfazi

13 Uba indoda ithatha umfazi, ingene kuye, ibisimzonda, 14 imbeke icala elilehlazo, imgcone ngebizo elibi, ithi: Ngathatha lowesifazana; lapho ngisondela kuye kangitholanga ubuntombi kuye. 15 Uyise wentombi lonina bazathatha baveze ubufakazi bobuntombi bentombi ebadaleni bomuzi esangweni. 16 Loyise wentombi uzakuthi ebadaleni: Ngendisela indodakazi yami kulindoda; yasiyizonda; 17 khangelani-ke, ibeke icala elilehlazo, isithi: Kangitholanga ubuntombi endodakazini yakho. Kanti lobu yibufakazi bobuntombi bendodakazi yami. Besebesendlala ilembu phambi kwabadala bomuzi. 18 Abadala balowomuzi babesebethatha leyondoda bayijezise; 19 bamhlawulise inhlamvu zesiliva ezilikhulu, bazinike uyise wentombi, ngoba iveze ibizo elibi phezu kwentombi emsulwa yakoIsrayeli. Njalo izakuba ngumkayo; kayilakuyilahla zonke izinsuku zayo. 20 Kodwa uba linto iliqiniso; ubufakazi bobuntombi kabutholakalanga entombini, 21 intombi bazayikhuphela emnyango wendlu kayise k , lamadoda omuzi wayo ayikhande ngamatshe ize ife; ngoba yenzile ubuphukuphuku koIsrayeli ngokwenza ubuwule endlini kayise. Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho l .

22 Uba indoda ificwa ilele lomfazi owendele endodeni, labo bobabili bazakufa-ke, indoda ebilele lomfazi, lalowomfazi m . Ngalokhu uzakhupha ububi koIsrayeli n .

23 Uba kulentombazana eyintombi emsulwa egane indoda, njalo indoda imthole phakathi komuzi, ilale layo o , 24 lizabakhuphela esangweni lalowomuzi bobabili, libakhande ngamatshe baze bafe; intombi ngoba ingahlabanga umkhosi phakathi komuzi, lendoda ngoba ithobise umkamakhelwane wakhe p . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho q .

25 Kodwa uba indoda ifica intombi eganileyo egangeni, indoda iyibambe, ilale layo, ngakho indoda kuphela elele layo izakufa. 26 Kodwa lingenzi lutho entombini; kakulasono sokufa entombini; ngoba njengendoda evukela umakhelwane wakhe imbulale, injalo lindaba. 27 Ngoba iyifice egangeni; intombi eganileyo ibihlabe umkhosi, njalo bekungelamuntu wokuyisindisa.

28 Uba indoda ifice intombazana eyintombi emsulwa engagananga, iyibambe, ilale layo, babesebeficwa r , 29 khona indoda ebilele layo izanika uyise wentombi inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amahlanu, njalo ibe ngumkayo, ngoba eyithobisile; kayilakuyilahla zonke izinsuku zayo s .

30 Indoda kayingathathi umkayise t , kayingembuli umphetho wesembatho sikayise u .

Copyright information for Ndebele