aZek. 9.6.
bNeh. 13.1,2.
c2.29.
dNani 22.5,6. 2 Pet. 2.15.
eNani 23.11.
fEzra 9.12.
gGen. 25.24-26. Obad. 10,12.
hEks. 22.21; 23.9. Levi 19.34. Dute. 10.19.
iLevi 15.16.
jLevi 15.5.
kNani 2.17.
mLevi 26.12.
n7.2,23.
o1 Sam. 30.15.
pEks. 22.21.
qLevi 19.29.
r1 Kho. 14.24. 15.12. 22.46. 2 Kho. 23.7.
sEks. 22.25. Luka 6.34,35.
t15.3.
u15.10.
v12.7.
wNani 30.2. Hlab. 66.13,14. 76.11.
x16.9.
y16.9.
zNani 30.2. Hlab. 66.13,14. 76.11.

Deuteronomy 23

Abangavunyelwayo ukungena ebandleni le Nkosi

1 Olimele emasendeni, loba oqunywe amaphambili, angangeni ebandleni le Nkosi.

2Ozelwe ngobufebe angangeni ebandleni le Nkosi; ngitsho esizukulwaneni sakhe setshumi kayikungena ebandleni le Nkosi a  .

3UmAmoni lomMowabi kangangeni ebandleni le Nkosi; ngitsho esizukulwaneni sabo setshumi kayikungena ebandleni le Nkosi, kuze kube laphakade b  ; 4ngenxa yokuthi kabalihlangabezanga endleleni ngesinkwa langamanzi ekuphumeni kwenu eGibhithe c  ; futhi ngoba baqatsha ukumelana lawe uBalami indodana kaBeyori owePethori oweMesopotamiya ukuze akuqalekise d  . 5Kodwa i Nkosi uNkulunkulu wakho kayifunanga ukuzwa uBalami; kodwa i Nkosi uNkulunkulu wakho yaphendula isiqalekiso saba yisibusiso kuwe, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho yakuthanda e  . 6Kawuyikudinga ukuthula kwabo lokuhle kwabo zonke izinsuku zakho, kuze kube laphakade f  .

7Unganengwa ngumEdoma, ngoba ungumfowenu; unganengwa ngumGibhithe g  , ngoba wawungowemzini elizweni lakhe h  . 8Abantwana abazalwa yibo, besizukulwana sesithathu sabo, bangangena ebandleni le Nkosi.

Ukuhlambuluka kwamathente

9Lapho inkamba iphuma ukuyamelana lezitha zakho, uzazigcina kuyo yonke into embi.

10Uba ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukanga ngenxa yokungcola okumehleleyo ebusuku, uzaphumela ngaphandle kwenkamba, angangeni phakathi kwenkamba i  . 11Kodwa kuzakuthi sekuzakuhlwa uzageza ngamanzi, lalapho ilanga selitshonile angene aye phakathi kwenkamba j  .

12Njalo uzakuba lendawo ngaphandle kwenkamba lapho ozaphumela khona ukuya ngaphandle k  , 13ube lesikhonkwane ezikhalini zakho; njalo kuzakuthi usuye
 usuye: Heb.  usuhlezi.
ngaphandle, ugebhe ngaso, uphenduke ugqibele okuphume kuwe.
14Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho iyahamba phakathi kwenkamba yakho, ukukukhulula m  , lokunikela izitha zakho phambi kwakho. Ngakho inkamba yakho izakuba ngcwele, ukuze ingaboni lutho oluyangisayo phakathi kwakho, ikufulathele n  .

Imilayo emayelana lezigqili, lamawule, lomvuzo

15Unganikeli enkosini yaso isigqili esibalekele kuwe sisuka enkosini yaso o  ; 16sizahlala lawe phakathi kwakho, endaweni esizayikhetha, kwelinye lamasango akho, lapho okusilungele khona; ungasicindezeli p  .

17Kakungabi khona iwule elethempeli phakathi kwamadodakazi akoIsrayeli q  , njalo kakungabi khona inkotshana phakathi kwamadodana akoIsrayeli r  . 18Ungalethi iholo lewule lemali yenja endlini ye Nkosi uNkulunkulu wakho ngokwaloba yisiphi isithembiso; ngoba lokho kokubili kuyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho.

19Ungeboleki umfowenu ngenzalo, inzalo yemali, inzalo yokudla, inzalo yaloba yiyiphi into ebolekwa ngenzalo s  . 20Ungeboleka owezizweni ngenzalo, kodwa ungeboleki umfowenu ngenzalo t  , ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise kukho konke u  ofaka isandla sakho kukho elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo v  .

21Nxa uthembisa isithembiso e Nkosini uNkulunkulu wakho, ungaphuzi ukusikhokha; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho izasibiza lokusibiza kuwe; njalo kuzakuba yisono kuwe w  . 22Kodwa uba uyekela ukuthembisa, kakuyikuba yisono kuwe. 23Lokho okuphuma endebeni zakho uzakugcina ukwenze; njengokuthembisa kwakho e Nkosini uNkulunkulu wakho, umnikelo wesihle owukhulume ngomlomo wakho.

24Nxa ungena esivinini somakhelwane wakho, ungadla izithelo zevini njengokuthanda kwakho usuthe; kodwa ungafaki lutho esitsheni sakho. 25Nxa ungena emabeleni amileyo kamakhelwane wakho x  , ungakha izikhwebu ngesandla sakho; kodwa ungangenisi isikela emabeleni amileyo y  kamakhelwane wakho z  .

Copyright information for Ndebele