aZek. 9.6.
bNeh. 13.1,2.
c2.29.
dNani 22.5,6. 2 Pet. 2.15.
eNani 23.11.
fEzra 9.12.
gGen. 25.24-26. Obad. 10,12.
hEks. 22.21; 23.9. Levi 19.34. Dute. 10.19.
iLevi 15.16.
jLevi 15.5.
kNani 2.17.
mLevi 26.12.
n7.2,23.
o1 Sam. 30.15.
pEks. 22.21.
qLevi 19.29.
r1 Kho. 14.24. 15.12. 22.46. 2 Kho. 23.7.
sEks. 22.25. Luka 6.34,35.
t15.3.
u15.10.
v12.7.
wNani 30.2. Hlab. 66.13,14. 76.11.
x16.9.
y16.9.
zNani 30.2. Hlab. 66.13,14. 76.11.

Deuteronomy 23

Abangavunyelwayo ukungena ebandleni le Nkosi

Olimele emasendeni, loba oqunywe amaphambili, angangeni ebandleni le Nkosi.

Ozelwe ngobufebe angangeni ebandleni le Nkosi; ngitsho esizukulwaneni sakhe setshumi kayikungena ebandleni le Nkosi a .

UmAmoni lomMowabi kangangeni ebandleni le Nkosi; ngitsho esizukulwaneni sabo setshumi kayikungena ebandleni le Nkosi, kuze kube laphakade b ; ngenxa yokuthi kabalihlangabezanga endleleni ngesinkwa langamanzi ekuphumeni kwenu eGibhithe c ; futhi ngoba baqatsha ukumelana lawe uBalami indodana kaBeyori owePethori oweMesopotamiya ukuze akuqalekise d . Kodwa i Nkosi uNkulunkulu wakho kayifunanga ukuzwa uBalami; kodwa i Nkosi uNkulunkulu wakho yaphendula isiqalekiso saba yisibusiso kuwe, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho yakuthanda e . Kawuyikudinga ukuthula kwabo lokuhle kwabo zonke izinsuku zakho, kuze kube laphakade f .

Unganengwa ngumEdoma, ngoba ungumfowenu; unganengwa ngumGibhithe g , ngoba wawungowemzini elizweni lakhe h . Abantwana abazalwa yibo, besizukulwana sesithathu sabo, bangangena ebandleni le Nkosi.

Ukuhlambuluka kwamathente

Lapho inkamba iphuma ukuyamelana lezitha zakho, uzazigcina kuyo yonke into embi.

10 Uba ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukanga ngenxa yokungcola okumehleleyo ebusuku, uzaphumela ngaphandle kwenkamba, angangeni phakathi kwenkamba i . 11 Kodwa kuzakuthi sekuzakuhlwa uzageza ngamanzi, lalapho ilanga selitshonile angene aye phakathi kwenkamba j .

12 Njalo uzakuba lendawo ngaphandle kwenkamba lapho ozaphumela khona ukuya ngaphandle k , 13 ube lesikhonkwane ezikhalini zakho; njalo kuzakuthi usuye
 usuye: Heb.  usuhlezi.
ngaphandle, ugebhe ngaso, uphenduke ugqibele okuphume kuwe.
14 Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho iyahamba phakathi kwenkamba yakho, ukukukhulula m , lokunikela izitha zakho phambi kwakho. Ngakho inkamba yakho izakuba ngcwele, ukuze ingaboni lutho oluyangisayo phakathi kwakho, ikufulathele n .

Imilayo emayelana lezigqili, lamawule, lomvuzo

15 Unganikeli enkosini yaso isigqili esibalekele kuwe sisuka enkosini yaso o ; 16 sizahlala lawe phakathi kwakho, endaweni esizayikhetha, kwelinye lamasango akho, lapho okusilungele khona; ungasicindezeli p .

17 Kakungabi khona iwule elethempeli phakathi kwamadodakazi akoIsrayeli q , njalo kakungabi khona inkotshana phakathi kwamadodana akoIsrayeli r . 18 Ungalethi iholo lewule lemali yenja endlini ye Nkosi uNkulunkulu wakho ngokwaloba yisiphi isithembiso; ngoba lokho kokubili kuyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho.

19 Ungeboleki umfowenu ngenzalo, inzalo yemali, inzalo yokudla, inzalo yaloba yiyiphi into ebolekwa ngenzalo s . 20 Ungeboleka owezizweni ngenzalo, kodwa ungeboleki umfowenu ngenzalo t , ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise kukho konke u  ofaka isandla sakho kukho elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo v .

21 Nxa uthembisa isithembiso e Nkosini uNkulunkulu wakho, ungaphuzi ukusikhokha; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho izasibiza lokusibiza kuwe; njalo kuzakuba yisono kuwe w . 22 Kodwa uba uyekela ukuthembisa, kakuyikuba yisono kuwe. 23 Lokho okuphuma endebeni zakho uzakugcina ukwenze; njengokuthembisa kwakho e Nkosini uNkulunkulu wakho, umnikelo wesihle owukhulume ngomlomo wakho.

24 Nxa ungena esivinini somakhelwane wakho, ungadla izithelo zevini njengokuthanda kwakho usuthe; kodwa ungafaki lutho esitsheni sakho. 25 Nxa ungena emabeleni amileyo kamakhelwane wakho x , ungakha izikhwebu ngesandla sakho; kodwa ungangenisi isikela emabeleni amileyo y  kamakhelwane wakho z .

Copyright information for Ndebele