aMat. 19.7. Mark. 10.4. Mat. 5.31.
bJer. 3.1.
c20.7.
dZaga 5.18.
e20.19.
fEks. 21.16.
g21.14.
h13.5.
iLevi13; 14.
jNani 12.10.
kEks. 22.26.
lJobe 29.13. 31.20.
mHlab. 112.9. Dan. 4.27. Dute. 6.25.
nLevi 6.2.
oLevi 19.13. Jer. 22.13.
p15.9. Jak. 5.4.
q2 Kho. 14.6. 2 Lan. 25.4. Jer. 31.29,30. Hez. 18.2,4,20.
r27.19. Dute. 10.18. Eks. 22.21,22. 23.6. Zaga 22.22. Isa. 1.23. Jer. 5.28.
s24.6,13.
t24.22. 5.15.
uLevi 19.9. 23.22.
vLevi 23.10.
w14.29.
xLevi 19.10.
y24.18.

Deuteronomy 24

Imilayo yokwehlukana

Uba indoda ithatha umfazi, imgane, kuzakuthi nxa engatholi umusa emehlweni ayo, ngoba ifice kuye into elihlazo, kayimbhalele incwadi yesehlukaniso, ifake esandleni sakhe, imkhuphe endlini yayo a . Nxa esephumile endlini yayo, angahamba, ayekuba ngowenye indoda. Uba lindoda elandelayo imzonda, imbhalele incwadi yesehlukaniso, iyifake esandleni sakhe, imkhiphe endlini yayo; loba lindoda elandelayo isifa ebimthethe waba ngumkayo, indoda yakhe yokuqala eyamkhiphayo ingemthathe futhi abe ngumkayo, emva kokuba esengcolisiwe; ngoba kuyisinengiso phambi kwe Nkosi. Ngakho kawuyikwenza ilizwe lone i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuba yilifa b .

Nxa indoda ithethe umfazi omutsha kayiyikuphuma impi, futhi kayiyikuphathiswa laloba yiwuphi umsebenzi; izakuba sekhaya ikhululekile umnyaka owodwa c  ukuze ithokozise umkayo emthetheyo d .

Eminye imilayo

Kakungabi khona ozathatha ilitshe lokuchola loba imbokodo ukuze kube yisibambiso; ngoba uthatha impilo ibe yisibambiso e .

Uba umuntu eficwa eseba umuntu kubafowabo ebantwaneni bakoIsrayeli f , amphathe njengesigqili njalo amthengise, lelosela lizakufa g . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho h .

Qaphela esifeni sobulephero, ukunanzelelisisa wenze njengakho konke abapristi abangamaLevi abakufundisa khona; njengalokhu ngabalaya, nanzelelani ukukwenza i . Khumbula lokho i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakwenza kuMiriyamu endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe j .

10 Nxa useboleka umakhelwane wakho ulutho, ungangeni endlini yakhe ukuthi uthathe isibambiso sakhe. 11 Uzakuma phandle, lomuntu omebolekayo akukhuphele isibambiso phandle. 12 Njalo uba umuntu engumyanga, ungalali lesibambiso sakhe; 13 uzabuyisela lokubuyisela isibambiso kuye lapho ilanga litshona, ukuze alale ngesembatho sakhe k , akubusise l ; lalokho kuzakuba yikulunga kuwe phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho m .

14 Ungacindezeli inceku eqatshiweyo engumyanga leswelayo, ingowabafowenu loba ingowezizweni oselizweni lakini phakathi kwamasango akho n . 15 Uzanika iholo layo ngosuku lwayo, lelanga kalingatshoni phezu kwalo, ngoba ingumyanga, ibeke inhliziyo yayo kulo o ; ukuze ingakhali e Nkosini ngawe, njalo kube yisono kuwe p .

16 Oyise kabayikubulawa ngenxa yabantwana, labantwana kabayikubulawa ngenxa yaboyise; ngulowo lalowo uzabulawa ngenxa yesakhe isono q .

17 Ungaphambuli isahlulelo sowemzini lentandane r ; ungathathi isembatho somfelokazi sibe yisibambiso s ; 18 kodwa ukhumbule ukuthi wawuyisigqili eGibhithe, le Nkosi uNkulunkulu wakho yakuhlenga khona; ngakho ngiyakulaya ukuthi wenze lolulutho t .

19 Nxa uvuna isivuno sakho ensimini yakho u , ukhohlwe isithungo ensimini, ungabuyeli ukusithatha; sizakuba ngesowemzini, esentandane lesomfelokazi v ; ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wezandla zakho w . 20 Nxa uvuthuza isihlahla sakho somhlwathi, ungayihlola izingatsha emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi. 21 Nxa usuvunile izithelo zesivini sakho, ungakhothozi emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi x . 22 Uzakhumbula ukuthi wawuyisigqili elizweni leGibhithe; ngakho ngiyakulaya ukwenza lolulutho y .

Copyright information for Ndebele