aMat. 19.7. Mark. 10.4. Mat. 5.31.
bJer. 3.1.
c20.7.
dZaga 5.18.
e20.19.
fEks. 21.16.
g21.14.
h13.5.
iLevi13; 14.
jNani 12.10.
kEks. 22.26.
lJobe 29.13. 31.20.
mHlab. 112.9. Dan. 4.27. Dute. 6.25.
nLevi 6.2.
oLevi 19.13. Jer. 22.13.
p15.9. Jak. 5.4.
q2 Kho. 14.6. 2 Lan. 25.4. Jer. 31.29,30. Hez. 18.2,4,20.
r27.19. Dute. 10.18. Eks. 22.21,22. 23.6. Zaga 22.22. Isa. 1.23. Jer. 5.28.
s24.6,13.
t24.22. 5.15.
uLevi 19.9. 23.22.
vLevi 23.10.
w14.29.
xLevi 19.10.
y24.18.

Deuteronomy 24

Imilayo yokwehlukana

1 Uba indoda ithatha umfazi, imgane, kuzakuthi nxa engatholi umusa emehlweni ayo, ngoba ifice kuye into elihlazo, kayimbhalele incwadi yesehlukaniso, ifake esandleni sakhe, imkhuphe endlini yayo a  . 2Nxa esephumile endlini yayo, angahamba, ayekuba ngowenye indoda. 3Uba lindoda elandelayo imzonda, imbhalele incwadi yesehlukaniso, iyifake esandleni sakhe, imkhiphe endlini yayo; loba lindoda elandelayo isifa ebimthethe waba ngumkayo, 4indoda yakhe yokuqala eyamkhiphayo ingemthathe futhi abe ngumkayo, emva kokuba esengcolisiwe; ngoba kuyisinengiso phambi kwe Nkosi. Ngakho kawuyikwenza ilizwe lone i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona ukuba yilifa b  .

5Nxa indoda ithethe umfazi omutsha kayiyikuphuma impi, futhi kayiyikuphathiswa laloba yiwuphi umsebenzi; izakuba sekhaya ikhululekile umnyaka owodwa c  ukuze ithokozise umkayo emthetheyo d  .

Eminye imilayo

6Kakungabi khona ozathatha ilitshe lokuchola loba imbokodo ukuze kube yisibambiso; ngoba uthatha impilo ibe yisibambiso e  .

7Uba umuntu eficwa eseba umuntu kubafowabo ebantwaneni bakoIsrayeli f  , amphathe njengesigqili njalo amthengise, lelosela lizakufa g  . Ngalokhu uzakhupha ububi phakathi kwakho h  .

8Qaphela esifeni sobulephero, ukunanzelelisisa wenze njengakho konke abapristi abangamaLevi abakufundisa khona; njengalokhu ngabalaya, nanzelelani ukukwenza i  . 9Khumbula lokho i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakwenza kuMiriyamu endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe j  .

10Nxa useboleka umakhelwane wakho ulutho, ungangeni endlini yakhe ukuthi uthathe isibambiso sakhe. 11Uzakuma phandle, lomuntu omebolekayo akukhuphele isibambiso phandle. 12Njalo uba umuntu engumyanga, ungalali lesibambiso sakhe; 13uzabuyisela lokubuyisela isibambiso kuye lapho ilanga litshona, ukuze alale ngesembatho sakhe k  , akubusise l  ; lalokho kuzakuba yikulunga kuwe phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho m  .

14Ungacindezeli inceku eqatshiweyo engumyanga leswelayo, ingowabafowenu loba ingowezizweni oselizweni lakini phakathi kwamasango akho n  . 15Uzanika iholo layo ngosuku lwayo, lelanga kalingatshoni phezu kwalo, ngoba ingumyanga, ibeke inhliziyo yayo kulo o  ; ukuze ingakhali e Nkosini ngawe, njalo kube yisono kuwe p  .

16Oyise kabayikubulawa ngenxa yabantwana, labantwana kabayikubulawa ngenxa yaboyise; ngulowo lalowo uzabulawa ngenxa yesakhe isono q  .

17Ungaphambuli isahlulelo sowemzini lentandane r  ; ungathathi isembatho somfelokazi sibe yisibambiso s  ; 18kodwa ukhumbule ukuthi wawuyisigqili eGibhithe, le Nkosi uNkulunkulu wakho yakuhlenga khona; ngakho ngiyakulaya ukuthi wenze lolulutho t  .

19Nxa uvuna isivuno sakho ensimini yakho u  , ukhohlwe isithungo ensimini, ungabuyeli ukusithatha; sizakuba ngesowemzini, esentandane lesomfelokazi v  ; ukuze i Nkosi uNkulunkulu wakho ikubusise emsebenzini wonke wezandla zakho w  . 20Nxa uvuthuza isihlahla sakho somhlwathi, ungayihlola izingatsha emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi. 21Nxa usuvunile izithelo zesivini sakho, ungakhothozi emva kwakho; kuzakuba ngokowemzini lokwentandane lokomfelokazi x  . 22Uzakhumbula ukuthi wawuyisigqili elizweni leGibhithe; ngakho ngiyakulaya ukwenza lolulutho y  .

Copyright information for Ndebele