a19.17.
bZaga 17.15.
c2 Kor. 11.24.
d1 Kor. 9.9. 1 Tim. 5.18.
eMat. 22.24. Mark. 12.19. Luka 20.28.
fGen. 38.9.
gRuthe 4.10.
hRuthe 4.1,2.
iRuthe 4.6.
jRuthe 4.7.
kNani 12.14.
lRuthe 4.11. Gen. 16.2. 30. 3.
m7.16.
nLevi 19.36. Hez. 45.10.
oZaga 16.11. Mika 6.11.
pLevi 19.36. Hez. 45.10.
q4.40.
rZaga 11.1.
sEks. 17.8.
t24.9.
uJosh. 10.19.
v2 Sam. 17.2.
w1 Sam. 15.2,3.
xEks. 17.14.

Deuteronomy 25

1Uba kukhona ukuxabana phakathi kwabantu, baye esahlulelweni, ukuthi babahlulele a  , bazalungisisa olungileyo, balahle olecala b  . 2Kuzakuthi-ke uba olecala efanele ukutshaywa, umahluleli uzamlalisa phansi, atshaywe phambi kwakhe, njengokulingene icala lakhe, ngokwenani. 3Angatshaywa imivimvinya engamatshumi amane, angengezeleli, hlezi nxa esedlule ukumtshaya okwedlula le ngemivimvinya eminengi, kuze kuthi umfowenu ayangeke emehlweni akho c  . 4Ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula d  .

Umlayo wokungena kumfazi ofelweyo

5Uba izelamani zihlala ndawonye, lomunye wazo esifa, engelandodana, umfazi wofileyo kangendeli kowemzini ongaphandle; umfowabo wendoda yakhe uzangena kuye, amthathe abe ngumkakhe, enze kuye imfanelo yomfowabo wendoda e  . 6Kuzakuthi-ke izibulo alizalayo lizakuma ebizweni lomfowabo ofileyo f  , ukuze ibizo lakhe lingacitshwa koIsrayeli g  . 7Uba umuntu engathandi ukuthatha umkamfowabo, umkamfowabo uzakwenyukela esangweni kubadala athi: Umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ibizo koIsrayeli; kafuni ukwenza kimi imfanelo yomfowabo wendoda h  . 8Abadala bomuzi wakhe bazambiza-ke, bakhulume laye. Uba eqinisa esithi: Kangithandi ukumthatha i  ; 9umkamfowabo uzasondela-ke kuye phambi kwamehlo abadala, akhuphe inyathela lakhe enyaweni lwakhe j  , amkhafulele ebusweni k  , aphendule, athi: Kuzakwenziwa njalo kulowomuntu ongayakhiyo indlu yomfowabo l  . 10Lebizo lakhe lizakuthiwa koIsrayeli: Indlu yolenyathela elakhutshwayo.

11Nxa amadoda esilwa, omunye lomunye, kusondele umfazi wenye ukuthi ayikhulule indoda yakhe esandleni soyitshayayo, elule isandla sakhe ayibambe ngamaphambili, 12usiqume isandla sakhe, ilihlo lakho lingabi lasihawu m  .

Umthetho wezilinganiso

13Ungabi lamatshe okulinganisa n  ehlukeneyo esikhwameni sakho o  , elikhulu lelincinyane. 14Ungabi lezilinganiso ezehlukeneyo endlini yakho, esikhulu lesincinyane p  . 15Woba lelitshe lokulinganisa elipheleleyo lelilungileyo, woba lesilinganiso esipheleleyo lesilungileyo, ukuze insuku zakho zelulwe elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona q  . 16Ngoba wonke owenza izinto ezinje, wonke owenza ukungalungi, uyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho r  .

Icala lamaAmaleki

17Khumbula lokho uAmaleki akwenza kuwe s  endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe t  , 18ukuthi wakuhlangabeza endleleni, watshaya phakathi kwakho ababebuthakathaka emva kwakho u  , usudiniwe usuphele amandla; kanti kamesabanga uNkulunkulu v  . 19Ngakho kuzakuthi, nxa i Nkosi uNkulunkulu wakho isikuphumuzile kuzo zonke izitha zakho inhlangothi zonke, elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa ukudla ilifa lalo w  , uzakwesula ukukhunjulwa kukaAmaleki ngaphansi kwamazulu; ungakhohlwa x  .

Copyright information for Ndebele