a19.17.
bZaga 17.15.
c2 Kor. 11.24.
d1 Kor. 9.9. 1 Tim. 5.18.
eMat. 22.24. Mark. 12.19. Luka 20.28.
fGen. 38.9.
gRuthe 4.10.
hRuthe 4.1,2.
iRuthe 4.6.
jRuthe 4.7.
kNani 12.14.
lRuthe 4.11. Gen. 16.2. 30. 3.
m7.16.
nLevi 19.36. Hez. 45.10.
oZaga 16.11. Mika 6.11.
pLevi 19.36. Hez. 45.10.
q4.40.
rZaga 11.1.
sEks. 17.8.
t24.9.
uJosh. 10.19.
v2 Sam. 17.2.
w1 Sam. 15.2,3.
xEks. 17.14.

Deuteronomy 25

Uba kukhona ukuxabana phakathi kwabantu, baye esahlulelweni, ukuthi babahlulele a , bazalungisisa olungileyo, balahle olecala b . Kuzakuthi-ke uba olecala efanele ukutshaywa, umahluleli uzamlalisa phansi, atshaywe phambi kwakhe, njengokulingene icala lakhe, ngokwenani. Angatshaywa imivimvinya engamatshumi amane, angengezeleli, hlezi nxa esedlule ukumtshaya okwedlula le ngemivimvinya eminengi, kuze kuthi umfowenu ayangeke emehlweni akho c . Ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula d .

Umlayo wokungena kumfazi ofelweyo

Uba izelamani zihlala ndawonye, lomunye wazo esifa, engelandodana, umfazi wofileyo kangendeli kowemzini ongaphandle; umfowabo wendoda yakhe uzangena kuye, amthathe abe ngumkakhe, enze kuye imfanelo yomfowabo wendoda e . Kuzakuthi-ke izibulo alizalayo lizakuma ebizweni lomfowabo ofileyo f , ukuze ibizo lakhe lingacitshwa koIsrayeli g . Uba umuntu engathandi ukuthatha umkamfowabo, umkamfowabo uzakwenyukela esangweni kubadala athi: Umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ibizo koIsrayeli; kafuni ukwenza kimi imfanelo yomfowabo wendoda h . Abadala bomuzi wakhe bazambiza-ke, bakhulume laye. Uba eqinisa esithi: Kangithandi ukumthatha i ; umkamfowabo uzasondela-ke kuye phambi kwamehlo abadala, akhuphe inyathela lakhe enyaweni lwakhe j , amkhafulele ebusweni k , aphendule, athi: Kuzakwenziwa njalo kulowomuntu ongayakhiyo indlu yomfowabo l . 10 Lebizo lakhe lizakuthiwa koIsrayeli: Indlu yolenyathela elakhutshwayo.

11 Nxa amadoda esilwa, omunye lomunye, kusondele umfazi wenye ukuthi ayikhulule indoda yakhe esandleni soyitshayayo, elule isandla sakhe ayibambe ngamaphambili, 12 usiqume isandla sakhe, ilihlo lakho lingabi lasihawu m .

Umthetho wezilinganiso

13 Ungabi lamatshe okulinganisa n  ehlukeneyo esikhwameni sakho o , elikhulu lelincinyane. 14 Ungabi lezilinganiso ezehlukeneyo endlini yakho, esikhulu lesincinyane p . 15 Woba lelitshe lokulinganisa elipheleleyo lelilungileyo, woba lesilinganiso esipheleleyo lesilungileyo, ukuze insuku zakho zelulwe elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona q . 16 Ngoba wonke owenza izinto ezinje, wonke owenza ukungalungi, uyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho r .

Icala lamaAmaleki

17 Khumbula lokho uAmaleki akwenza kuwe s  endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe t , 18 ukuthi wakuhlangabeza endleleni, watshaya phakathi kwakho ababebuthakathaka emva kwakho u , usudiniwe usuphele amandla; kanti kamesabanga uNkulunkulu v . 19 Ngakho kuzakuthi, nxa i Nkosi uNkulunkulu wakho isikuphumuzile kuzo zonke izitha zakho inhlangothi zonke, elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa ukudla ilifa lalo w , uzakwesula ukukhunjulwa kukaAmaleki ngaphansi kwamazulu; ungakhohlwa x .

Copyright information for Ndebele