aEks. 23.19. 34.26. Nani 15.20. 18.13. Dute. 16.10. Zaga 3.9.
b24.4. Dute. 28.5,17.
c12.5.
dHos. 12.12.
eGen. 43.1,2.
fGen. 46.1,27. Dute. 10.22. Seb. 7.14,15.
gEks. 1.11,14.
hEks. 2.23,24,25. 3.9. 4.31.
iEks. 12.37,51.
j4.34.
k4.34.
l26.15. Eks. 3.8.
m12.7.
nLevi 27.30.
o14.28,29. Amos 4.4.
pHlab. 119.141,153,176.
qHos. 9.4. Levi 7.20. 21.1,11.
rZek. 2.13. Isa. 63.15.
s26.15. Eks. 3.8.
t26.18.
u7.6. 14.2. Eks. 19.5.
v28.1. Dute. 32.8.
w7.6. Dute. 28.9.

Deuteronomy 26

Izithelo zokuqala

Kuzakuthi-ke lapho usufikile elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa, udle ilifa lalo, uhlale kulo, uthathe okokuqala kwezithelo zonke zomhlabathi ozakuletha kuvela elizweni lakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona a , ukufake esitsheni b , uye endaweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ezayikhetha ukuhlalisa ibizo layo khona c . Uzakuya kumpristi ozakuba ekhona ngalezonsuku uthi kuye: Ngiyabika lamuhla e Nkosini uNkulunkulu wakho ukuthi sengifikile elizweni i Nkosi eyalifungela obaba ukusinika lona. Njalo umpristi uzathatha isitsha esandleni sakho, asibeke phambi kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wakho. Khona uzaphendula uthi phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho: Ubaba wayengumSiriya d  obhubhayo, wehlela eGibhithe, wahlala khona njengowezizwe e  labantu abalutshwana; kodwa lapho waba yisizwe esikhulu esilamandla lesilabanengi f . Kodwa amaGibhithe asiphatha kubi, asihlupha, asethwesa ubugqili obunzima g . Sasesikhala e Nkosini uNkulunkulu wabobaba; i Nkosi yalizwa ilizwi lethu, yabona inhlupheko yethu, lokutshikatshika kwethu, locindezelo lwethu h ; I Nkosi yasikhupha eGibhithe i  ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo j , langokwesabeka okukhulu, langezibonakaliso, langezimangaliso k ; yasiletha kulindawo, yasinika lelilizwe, ilizwe eligeleza uchago loluju l . 10 Khathesi-ke, khangela, ngilethile ukuqala kwezithelo zomhlabathi,  Nkosi, onginike khona. Njalo uzakubeka phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, ukhonze phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho; 11 uthokoze ngakho konke okuhle i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike khona labendlu yakho, wena lomLevi lowemzini ophakathi kwakho m .

Ingxenye yetshumi

12 Lapho usuqedile ukunika ingxenye yetshumi, yonke ingxenye yetshumi yezithelo zakho ngomnyaka wesithathu n , umnyaka wokunika ingxenye yetshumi, usuyinike umLevi, owemzini, intandane lomfelokazi ukuze badle phakathi kwamasango akho basuthe o , 13 uzakuthi phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho: Sengikhuphile endlini yami into engcwele, lami njalo ngakunika umLevi, lowemzini, intandane, lomfelokazi, njengayo yonke imilayo yakho ongilaye yona; kangeqanga okwemilayo yakho, futhi kangiyikhohlwanga p . 14 Kangidlanga kukho ekulileni kwami, kangisuselanga kukho ukungcola, kangikunikelanga okwakho kofileyo; ngililalele ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wami, ngenzile njengakho konke ongilaye khona q . 15 Khangela phansi usendaweni yakho yokuhlala engcwele usemazulwini, ubusise abantu bakho uIsrayeli lomhlaba osinike wona, njengokufunga kwakho kubobaba r , ilizwe eligeleza uchago loluju s .

Abantu be Nkosi abakhethekileyo

16 Lamuhla i Nkosi uNkulunkulu wakho iyakulaya ukuthi wenze lezizimiso lezahlulelo; ngakho uzazigcina uzenze ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke. 17 Lamuhla uvumile obala ukuthi i Nkosi inguNkulunkulu wakho, lokuthi uzahamba endleleni zayo, ugcine izimiso zayo lemilayo yayo lezahlulelo zayo, ulalele ilizwi layo t . 18 Futhi i Nkosi ivumile obala lamuhla ukuthi uzakuba yisizwe sayo esikhethekileyo njengokukuthembisa kwayo, lokuthi ugcine yonke imilayo yayo u , 19 ukuze ikuphakamise phezu kwezizwe zonke ezenzileyo, ekubongweni, lebizweni, lenkazimulweni v , lokuthi ube yisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho njengokutsho kwayo w .

Copyright information for Ndebele