aJosh. 4.1.
bJosh. 8.32.
c26.9,15. Eks. 3.8.
d11.29. Josh. 8.30.
eJosh. 8.31. Eks. 20.25.
fJosh. 8.31. Eks. 20.25.
g26.18.
h11.29. Josh. 8.33. Hlu. 9.7.
i11.29. Josh. 8.33. Hlu. 9.7.
j33.10. Dan. 9.11.
kEks. 20.4. 34.17. Isa. 44.9. Hos. 13.2.
lNani 5.22. Jer. 11.5. 1 Kor. 14.16.
mEks. 20.12. 21.17. Levi 19.3. Dute. 21.18-21.
n19.14.
oLevi 19.14.
p24.17.
qLevi 18.8.
r22.30
sLevi 18.23.
tLevi 18.9. 20.17.
uLevi 18.17. 20.14.
vEks. 21.12,14. Dute. 19.11.
wEks. 23.7,8. Dute. 16.19. Hez. 22.12.
xJer. 11.3. Gal. 3.10. Dute. 28.15. Hlab. 119.21.

Deuteronomy 27

Ukubhalwa kwemithetho ematsheni entabeni yeEbhali

1 UMozisi labadala bakoIsrayeli basebelaya abantu besithi: Gcina yonke imithetho engililaya yona lamuhla. 2Kuzakuthi-ke mhla lichapha iJordani lisiya elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona, uzazimisela amatshe amakhulu, uwahuqe ngekalaga a  , 3ubhale kuwo wonke amazwi alumlayo nxa usuchaphile, ukuze ungene elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona b  , ilizwe eligeleza uchago loluju, njengalokhu i Nkosi uNkulunkulu waboyihlo ikhulumile kuwe c  . 4Kuzakuthi-ke selichaphile iJordani, limise lamatshe engililaya ngawo lamuhla, entabeni yeEbhali, liwahuqe ngekalaga d  . 5Wakhele khona i Nkosi uNkulunkulu wakho ilathi, ilathi lamatshe. Ungasebenzisi insimbi phezu kwawo e  . 6Wakhele i Nkosi uNkulunkulu wakho ilathi ngamatshe apheleleyo. Unikele phezu kwalo iminikelo yokutshiswa e Nkosini uNkulunkulu wakho f  , 7uhlabe iminikelo yokuthula, udle lapho, uthokoze phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho. 8Futhi ubhale phezu kwamatshe wonke amazwi alumlayo, kukhanye kuhle.

9UMozisi labapristi abangamaLevi basebekhuluma kuIsrayeli wonke besithi: Thula ulalele, Israyeli; lamuhla usuyisizwe se Nkosi uNkulunkulu wakho g  . 10Ngakho uzalalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, wenze imilayo yayo lezimiso zayo engikulaya zona lamuhla.

Iziqalekiso entabeni yeEbhali

11UMozisi wasebalaya abantu ngalolosuku esithi: 12Laba bazakuma entabeni yeGerizimi ukubusisa abantu nxa selichaphe iJordani: OSimeyoni, loLevi, loJuda, loIsakari, loJosefa, loBhenjamini h  . 13Lalaba bazakuma entabeni yeEbhali phezu kwesiqalekiso: ORubeni, uGadi, loAsheri, loZebuluni, uDani, loNafithali i  .

14LamaLevi azaphendula athi kuwo wonke amadoda akoIsrayeli ngelizwi eliphakemeyo j  : 15Kaqalekiswe umuntu owenza isithombe esibaziweyo lesibunjwe ngokuncibilikisa, isinengiso e Nkosini, umsebenzi wezandla zomuntu oyingcitshi, asibeke ensitha k  . Labo bonke abantu bazaphendula bathi: Ameni l  .

16Kaqalekiswe odelela uyise lonina. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni m  .

17Kaqalekiswe otshedisa isikhonkwane somngcele kamakhelwane wakhe. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni n  .

18Kaqalekiswe oduhisa isiphofu endleleni. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni o  .

19Kaqalekiswe ophambula isahlulelo sowemzini, intandane, lomfelokazi. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni p  .

20Kaqalekiswe olala lomkayise q  , ngoba embule umphetho wesembatho sikayise r  . Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni.

21Kaqalekiswe olala laloba yiyiphi inyamazana. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni s  .

22Kaqalekiswe olala lodadewabo, indodakazi kayise loba indodakazi kanina. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni t  .

23Kaqalekiswe olala loninazala. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni u  .

24Kaqalekiswe otshaya umakhelwane wakhe ensitha. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni v  .

25Kaqalekiswe owemukela isivalamlomo sokutshaya umuntu, igazi elingelacala. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni w  .

26Kaqalekiswe ongaqinisi amazwi alumlayo ukuwenza. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni x  .

Copyright information for Ndebele