aJosh. 4.1.
bJosh. 8.32.
c26.9,15. Eks. 3.8.
d11.29. Josh. 8.30.
eJosh. 8.31. Eks. 20.25.
fJosh. 8.31. Eks. 20.25.
g26.18.
h11.29. Josh. 8.33. Hlu. 9.7.
i11.29. Josh. 8.33. Hlu. 9.7.
j33.10. Dan. 9.11.
kEks. 20.4. 34.17. Isa. 44.9. Hos. 13.2.
lNani 5.22. Jer. 11.5. 1 Kor. 14.16.
mEks. 20.12. 21.17. Levi 19.3. Dute. 21.18-21.
n19.14.
oLevi 19.14.
p24.17.
qLevi 18.8.
r22.30
sLevi 18.23.
tLevi 18.9. 20.17.
uLevi 18.17. 20.14.
vEks. 21.12,14. Dute. 19.11.
wEks. 23.7,8. Dute. 16.19. Hez. 22.12.
xJer. 11.3. Gal. 3.10. Dute. 28.15. Hlab. 119.21.

Deuteronomy 27

Ukubhalwa kwemithetho ematsheni entabeni yeEbhali

UMozisi labadala bakoIsrayeli basebelaya abantu besithi: Gcina yonke imithetho engililaya yona lamuhla. Kuzakuthi-ke mhla lichapha iJordani lisiya elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona, uzazimisela amatshe amakhulu, uwahuqe ngekalaga a , ubhale kuwo wonke amazwi alumlayo nxa usuchaphile, ukuze ungene elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona b , ilizwe eligeleza uchago loluju, njengalokhu i Nkosi uNkulunkulu waboyihlo ikhulumile kuwe c . Kuzakuthi-ke selichaphile iJordani, limise lamatshe engililaya ngawo lamuhla, entabeni yeEbhali, liwahuqe ngekalaga d . Wakhele khona i Nkosi uNkulunkulu wakho ilathi, ilathi lamatshe. Ungasebenzisi insimbi phezu kwawo e . Wakhele i Nkosi uNkulunkulu wakho ilathi ngamatshe apheleleyo. Unikele phezu kwalo iminikelo yokutshiswa e Nkosini uNkulunkulu wakho f , uhlabe iminikelo yokuthula, udle lapho, uthokoze phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho. Futhi ubhale phezu kwamatshe wonke amazwi alumlayo, kukhanye kuhle.

UMozisi labapristi abangamaLevi basebekhuluma kuIsrayeli wonke besithi: Thula ulalele, Israyeli; lamuhla usuyisizwe se Nkosi uNkulunkulu wakho g . 10 Ngakho uzalalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, wenze imilayo yayo lezimiso zayo engikulaya zona lamuhla.

Iziqalekiso entabeni yeEbhali

11 UMozisi wasebalaya abantu ngalolosuku esithi: 12 Laba bazakuma entabeni yeGerizimi ukubusisa abantu nxa selichaphe iJordani: OSimeyoni, loLevi, loJuda, loIsakari, loJosefa, loBhenjamini h . 13 Lalaba bazakuma entabeni yeEbhali phezu kwesiqalekiso: ORubeni, uGadi, loAsheri, loZebuluni, uDani, loNafithali i .

14 LamaLevi azaphendula athi kuwo wonke amadoda akoIsrayeli ngelizwi eliphakemeyo j : 15 Kaqalekiswe umuntu owenza isithombe esibaziweyo lesibunjwe ngokuncibilikisa, isinengiso e Nkosini, umsebenzi wezandla zomuntu oyingcitshi, asibeke ensitha k . Labo bonke abantu bazaphendula bathi: Ameni l .

16 Kaqalekiswe odelela uyise lonina. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni m .

17 Kaqalekiswe otshedisa isikhonkwane somngcele kamakhelwane wakhe. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni n .

18 Kaqalekiswe oduhisa isiphofu endleleni. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni o .

19 Kaqalekiswe ophambula isahlulelo sowemzini, intandane, lomfelokazi. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni p .

20 Kaqalekiswe olala lomkayise q , ngoba embule umphetho wesembatho sikayise r . Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni.

21 Kaqalekiswe olala laloba yiyiphi inyamazana. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni s .

22 Kaqalekiswe olala lodadewabo, indodakazi kayise loba indodakazi kanina. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni t .

23 Kaqalekiswe olala loninazala. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni u .

24 Kaqalekiswe otshaya umakhelwane wakhe ensitha. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni v .

25 Kaqalekiswe owemukela isivalamlomo sokutshaya umuntu, igazi elingelacala. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni w .

26 Kaqalekiswe ongaqinisi amazwi alumlayo ukuwenza. Labo bonke abantu bazakuthi: Ameni x .

Copyright information for Ndebele