aEks. 15.26. Levi 26.3. Isa. 55.2.
b26.19.
c28.15. Zek. 1.6.
dGen. 39.5.
e28.11,18,53. Dute. 7.13. Gen. 49.25. Dute. 30.9. 1 Tim. 4.8.
f28.11,18,53. Dute. 7.13. Gen. 49.25. Dute. 30.9. 1 Tim. 4.8.
g26.2.
hHlab. 121.8.
iLevi 26.7,8. 2 Sam. 22.38-41. Hlab. 18.37-40. 18.25.
jLevi 25.21.
k12.7.
lEks. 19.5,6. Dute. 7.6; 26.18,19. 29.13.
mNani 6.27.
n11.25.
o30.9.
p11.14. Levi 26.4.
q14.29.
r15.6. 28.44.
sIsa. 9.14,15. Dute. 15.6.
t5.32.
uLevi 26.14. Lilo 2.17. Dan. 9.11,13. Mal. 2.2.
v28.2.
w28.3-6.
xMal. 2.2.
y7.23. 1 Sam. 14.20. Zek. 14.13.
zHlab. 80.16. Isa. 30.17. 51.20. 66.15.
aa12.7.
abLevi 26.25.
acLevi 26.16.
adLevi 26.16.
ae1 Kho. 8.37. Amos 4.9. Hag. 2.17.
af1 Kho. 8.37. Amos 4.9. Hag. 2.17.
agLevi 26.19.
ah28.7. Levi 26.17,37 Dute. 32.30. Isa. 30.17.
aiJer. 15.4. 24.9. 29.18. 34.17. Hez. 23.46. 2 Lan. 29.8. Isa. 28.19.
ajHlab. 79.2. Jer. 7.33. 16.4. 34.20. 1 Sam. 17.44,46.
akJer. 7.33. Levi 26. 6.
al28.35. Levi 13.18.
am1 Sam. 5.6.
anLevi 21.20. 22.22.
ao2 Kho. 9.20. Zek. 12.4. Dute. 28.34.
apZek. 12.4. Jer. 4.9.
aqJobe 5.14. Isa. 59.10.
ar20.5-7.
asAmos 5.11. Zef. 1.13.
atHlab. 69.3. 119.82,123.
auGen. 31.29. Zaga 3.27.
av28.29.
aw28.67.
ax28.27.
ay2 Kho. 17.4,6. 24.12,14. 25.7,11. 2 Lan. 33.11. 36.6,20.
az4.28. 28.64.
ba1 Kho. 9.7,8. Jer. 24.9. 25.9.
bbHlab. 44.14. Hez. 14.8.
bc1 Kho. 9.7,8. Jer. 24.9. 25.9.
bdHag. 1.6. Mika 6.15.
beJow. 1.4. 2.25.
bfLilo 1.5.
bg28.13.
bh28.12.
bi28.13.
bj28.15.
bkIsa. 8.18.
blIsa. 65.14.
bm32.15.
bnJer. 28.14.
boJer. 5.15. 6.22,23. Luka 19.43.
bpJer. 48.40. 49.22. Lilo 4.19. Hez. 17.3. Hos. 8.1. Hab. 1.8.
bq2 Lan. 36.17. Isa. 47.6.
br28.33. Isa. 62.8. Dute. 28.4.
bs2 Kho. 25.1,2,4.
btLevi 26.29. Dute.28.57. Jer. 19.9. 2 Kho. 6.28,29. Lilo 2.20. 4.10.
bu28.55,57.
bv15.9.
bw13.6.
bx28.55,57.
by28.54. Isa. 47.1.
bz15.9.
caGen. 49.10.
cb28.55,57.
ccHlab. 17.7. 31.21.
cd7.15.
ce26.5.
cf10.22. Neh. 9.23. Gen. 15.5.
cg30.9. Jer. 32.41. Zef. 3.17. Isa. 62.5. 65.19.
chZaga 1.26. Isa. 1.24. Hez. 5.13.
ciLevi 26.33. Jer. 16.13.
cj28.36.
ckAmos 9.4.
clLevi 26.36.
cmLevi 26.16.
cnLevi 26.16.
coJobe 7.4.
cp28.34.
cqHos. 8.13. 9.3. Jer. 43.7.
cr17.16.

Deuteronomy 28

Izibusiso zokulalela

Kuzakuthi-ke, uba ulalela lokulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina ukwenza yonke imilayo yayo engikulaya yona lamuhla a , i Nkosi uNkulunkulu wakho izakumisa phezulu phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba b . Lalezizibusiso zonke zizakuza phezu kwakho, zikufice, nxa ulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho c .

Uzabusiswa emzini, ubusiswe futhi ensimini d .

Sizabusiswa isithelo sesizalo sakho, lesithelo somhlaba wakho, lenzalo yezifuyo zakho e , umqegu wenkomo zakho, lamazinyane ezimvu zakho f .

Kuzabusiswa isitsha sakho g , lomganu wakho wokuxovela izinkwa.

Uzabusiswa ekungeneni kwakho, ubusiswe ekuphumeni kwakho h .

I Nkosi izakwenza izitha zakho ezikuvukelayo zitshaywe phambi kwakho; zizaphuma ukumelana lawe ngandlelanye, zibaleke phambi kwakho ngezindlela eziyisikhombisa i .

I Nkosi izalaya isibusiso phezu kwakho, eziphaleni zakho j  lakukho konke obeka kukho isandla sakho, ikubusise elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona k .

I Nkosi izazimisela wena ube yisizwe esingcwele, njengokufunga kwayo kuwe, uba ugcina imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wakho, uhambe endleleni zayo l . 10 Labo bonke abantu basemhlabeni bazabona ukuthi ibizo le Nkosi libizwa phezu kwakho m , bakwesabe n . 11 Le Nkosi izakwandisela okuhle, esithelweni sesizalo sakho, lenzalweni yezifuyo zakho, lesithelweni somhlaba wakho, elizweni i Nkosi eyafungela oyihlo ukukunika lona o . 12 I Nkosi izakuvulela okuligugu kwayo okulungileyo, amazulu, ukunika izulu elizweni lakho ngesikhathi salo p , lokubusisa umsebenzi wonke wesandla sakho q ; njalo uzakweboleka izizwe ezinengi, kodwa wena ungeboleki kuzo r . 13 I Nkosi izakwenza ube yinhloko, ungabi ngumsila; uzakuba ngaphezulu kuphela, ungabi ngaphansi, uba ulalela imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wakho engikulaya yona lamuhla ukuyigcina lokuyenza s . 14 Ungaphambuki lakwelilodwa lamazwi engililaya wona lamuhla, ukuya ngakwesokunene langakwesokhohlo, ukulandela abanye onkulunkulu ukubakhonza t .

Iziqalekiso zokungalaleli

15 Kodwa kuzakuthi, uba ungalaleli ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina ukwenza yonke imilayo yayo lezimiso zayo engikulaya zona lamuhla, leziziqalekiso zonke zize phezu kwakho u  zikufice v .

16 Uzaqalekiswa emzini, uqalekiswe futhi ensimini w .

17 Kuzaqalekiswa isitsha sakho lomganu wakho wokuxovela izinkwa.

18 Kuzaqalekiswa isithelo sesizalo sakho, lesithelo somhlaba wakho, umqegu wenkomo zakho, lamazinyane ezimvu zakho.

19 Uzaqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe ekuphumeni kwakho.

20 I Nkosi izathumela phakathi kwakho isiqalekiso x , inhlupheko y , lokukhuza z , kukho konke obeka isandla sakho kukho ukukwenza, uze uchithwe, njalo uze ubhubhe masinyane, ngenxa yobubi bezenzo zakho, ongidele ngazo aa . 21 I Nkosi izanamathelisa kuwe umatshayabhuqe wesifo, aze akuqede usuke elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo ab . 22 I Nkosi izakutshaya ngesifo esicakisayo ac , langoqhuqho, langokuvuvuka komzimba, langokutshisa okukhulukazi, langenkemba ad , langokuhanguka ae , langengumane af ; njalo kuzakuxotsha uze ubhubhe. 23 Lesibhakabhaka sakho esiphezu kwekhanda lakho sizakuba lithusi, lomhlaba ongaphansi kwakho ube yinsimbi ag . 24 I Nkosi izakwenza izulu lelizwe lakho libe ngumsizi lothuli, kwehlele phezu kwakho kuvela emazulwini, uze ubhujiswe. 25 I Nkosi izakwenza utshaywe phambi kwezitha zakho; uzaphuma umelane lazo ngandlelanye, njalo uzabaleka phambi kwazo ngezindlela eziyisikhombisa ah ; uzakuba yinto eyesabekayo kuyo yonke imibuso yomhlaba ai . 26 Lesidumbu sakho sizakuba yikudla kwenyoni zonke zamazulu lokwezinyamazana zomhlaba aj , njalo kungabi khona ozethusayo ak . 27 I Nkosi izakutshaya ngamathumba eGibhithe al , lamaqhubu am , loqweqwe, lenkomo, ongelakwelatshwa kukho an . 28 I Nkosi izakutshaya ngobuhlanya langobuphofu ao  langokudideka kwenhliziyo ap . 29 Njalo uzaphumputha emini njengesiphofu siphumputha emnyameni, ungenzi indlela zakho ziphumelele; ucindezelwe kuphela, uphangwe insuku zonke, kungabi khona osindisayo aq . 30 Uzagana umfazi, kodwa enye indoda ilale laye ar ; uzakwakha indlu, kodwa ungahlali kuyo; uhlanyele isivini, kodwa ungakhi izithelo zaso as . 31 Inkabi yakho izahlatshwa phambi kwamehlo akho, ungadli okwayo; ubabhemi wakho athathwe ngodlakela phambi kobuso bakho, angabuyeli kuwe; izimvu zakho zizanikwa izitha zakho, kungabi khona okusindiselayo. 32 Amadodana akho lamadodakazi akho azanikelwa kwesinye isizwe, lamehlo akho azakhangela abalangathe usuku lonke at ; kodwa kungabi lamandla esandleni sakho au . 33 Isithelo somhlaba wakho, lomsebenzi wakho wonke, isizwe ongasaziyo sizakudla. Uzacindezelwa kuphela, uchotshozwe insuku zonke av , 34 uze uhlanye ngenxa yokubona kwamehlo akho ozakubona aw . 35 I Nkosi izakutshaya emadolweni lemilenzeni ngamathumba amabi angelakwelatshwa, kusukela kungaphansi yonyawo lwakho kuze kube senkanda yakho ax . 36 I Nkosi izakusa wena lenkosi yakho owayibeka phezu kwakho esizweni ongasaziyo wena laboyihlo ay , ukhonze lapho abanye onkulunkulu, isigodo lelitshe az . 37 Uzakuba yinto eyesabekayo ba , isaga bb , lenhlekisa phakathi kwazo zonke izizwe bc , lapho i Nkosi ezakusa khona. 38 Uzaphuma lenhlanyelo enengi uye ensimini, kodwa ubuthelele okulutshwana bd , ngoba isikhonyane sizakudla be . 39 Uzahlanyela izivini, uzisebenze, kodwa kawuyikunatha iwayini, kawuyikubutha lutho, ngoba imihogoyi izazidla. 40 Uzakuba lezihlahla zemihlwathi phakathi kwemingcele yakho yonke, kodwa kawuyikugcoba ngamafutha, ngoba isihlahla somhlwathi sizawohloza. 41 Uzazala amadodana lamadodakazi, kodwa kawayikuba ngawakho, ngoba azakuya ekuthunjweni bf . 42 Zonke izihlahla zakho lezithelo zomhlaba wakho zizakuba ngezesikhonyane. 43 Owemzini ophakathi kwakho uzaphakama phezu kwakho aqonge phezulu, wena-ke uzakwehlela phansi phansi bg . 44 Yena uzakweboleka, kodwa wena ungameboleki bh ; yena uzakuba yinhloko, kodwa wena ube ngumsila bi . 45 Lazo zonke leziziqalekiso zizakwehlela, zixotshane lawe, zikufice, uze ubhujiswe, ngoba ungalilalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina imilayo yayo lezimiso zayo eyakulaya zona bj . 46 Njalo zizakuba phezu kwakho ukuba yisibonakaliso lokuba yisimangaliso, laphezu kwenzalo yakho kuze kube nininini. 47 Njengoba ungayikhonzanga bk  i Nkosi uNkulunkulu wakho ngentokozo langenjabulo yenhliziyo bl , ngenxa yobunengi bakho konke bm , 48 ngakho uzakhonza izitha zakho i Nkosi ezazithuma ukumelana lawe, endlaleni, lekomeni, lekuhambenize, lekusweleni konke. Njalo izabeka ijogwe lensimbi entanyeni yakho, ize ikubhubhise. bn  49 I Nkosi izakuvusela isizwe esivela khatshana, emkhawulweni womhlaba bo , njengokuphapha kokhozi, isizwe olimi lwaso ongayikuluzwa bp , 50 isizwe esilobuso obesabekayo, esingemukeli ubuso bomdala, esingelamusa komutsha bq . 51 Sizakudla isithelo sezifuyo zakho lesithelo somhlaba wakho, uze ubhujiswe; okungayikukutshiyela amabele, iwayini elitsha, lamafutha, umqegu wenkomo zakho, lamazinyane ezimvu zakho, size sikuchithe br . 52 Sizakuvimbezela emasangweni akho wonke, ize idilike imiduli yakho ephakemeyo lebiyelwe ngemithangala obuthembela kuyo, elizweni lonke lakho; njalo sizakuvimbezela emasangweni akho wonke elizweni lonke lakho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike lona bs . 53 Njalo uzakudla isithelo sesizalo sakho, inyama yamadodana leyamadodakazi akho, i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunike wona bt , ekuvinjezelweni lekucindezelweni, izitha zakho ezizakucindezela ngakho bu . 54 Indoda ebuthakathaka phakathi kwakho letotoziweyo kakhulu, ilihlo layo lizakuba libi kumfowabo bv , lakumkayo wesifuba sayo, lakunsali yabantwana bayo ezabatshiya bw ; 55 ukuze inganiki lamunye wabo okwenyama yabantwana bayo ebadlayo, ngoba ingasalelwanga lutho ekuvinjezelweni lekucindezelweni, izitha zakho ezizakucindezela ngakho emasangweni akho wonke bx . 56 Owesifazana obuthakathaka lototoziweyo phakathi kwakho ongazamanga ukubeka ingaphansi yonyawo lwakhe emhlabathini ngenxa yokutotozwa lobuthakathaka by , ilihlo lakhe lizakuba libi endodeni yesifuba sakhe, lasendodaneni yakhe, lasendodakazini yakhe bz , 57 lakumnakwabo ophuma phakathi kwenyawo zakhe, lebantwaneni azabazala ca ; ngoba uzabadla ensitha ngenxa yokuswela konke, ekuvinjezelweni lekucindezelweni, isitha sakho esizakucindezela ngakho emasangweni akho cb .

58 Uba ungayikugcina ukwenza wonke amazwi alumlayo abhaliweyo egwalweni lolu, ukwesaba lelibizo elilodumo lelesabekayo, i Nkosi uNkulunkulu wakho, 59 i Nkosi izakwenza-ke inhlupheko zakho zimangalise, lenhlupheko zenzalo yakho, inhlupheko ezinkulu leziqhubekayo, lemikhuhlane emibi leqhubekayo cc . 60 Njalo izabuyisela kuwe zonke izifo zeGibhithe owawuzesaba, zizanamathela kuwe cd , 61 lawo wonke umkhuhlane layo yonke inhlupheko engabhalwanga egwalweni lwalumlayo, i Nkosi izakwehlisela zona uze ubhujiswe. 62 Njalo lizasala lilabantu abalutshwana ce , endaweni yokuthi lalinjengenkanyezi zamazulu ngobunengi, ngoba kawulalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho cf . 63 Kuzakuthi-ke, njengalokhu i Nkosi yathokoza ngani ukulenzela okuhle lokulandisa cg , ngokunjalo i Nkosi izajabula ngani ukulichitha lokuliqeda, lihluthunwe elizweni ongena kulo ukudla ilifa lalo ch . 64 I Nkosi izakuhlakazela-ke phakathi kwezizwe zonke, kusukela komunye umkhawulo womhlaba kuze kube komunye umkhawulo womhlaba ci , ukhonze lapho abanye onkulunkulu, wena laboyihlo elingabazanga, isigodo lelitshe cj . 65 Laphakathi kwalezozizwe kawuyikuphumula, lengaphansi yonyawo lwakho kayiyikuba lendawo yokuphumula ck ; kodwa lapho i Nkosi izakupha inhliziyo ethuthumelayo cl , lokufiphala kwamehlo cm , lokudangala komphefumulo cn . 66 Lempilo yakho izahlala isevalweni phambi kwakho; uzatshaywa luvalo ebusuku lemini, ungabi lethemba lempilo yakho. 67 Ekuseni uzakuthi: Kungathi kungahlwa! Lakusihlwa uzakuthi: Kungathi kungasa! ngenxa yokwesaba kwenhliziyo ozakwesaba ngakho co , langenxa yokubona kwamehlo akho ozakubona cp . 68 Le Nkosi izakubuyisela eGibhithe ngemikhumbi, ngendlela engatsho ngayo kuwe ukuthi cq : Kawusayikuyibona futhi. Lapho lizazithengisa ezitheni zakho libe yizigqili lezigqilikazi, kodwa kakuyikuba lomthengi cr .

Copyright information for Ndebele