a5.2,3.
bEks. 19.4.
c4.34.
dIsa. 6.9,10. 63.17. Joha. 8.43. Seb. 28.26,27.
e1.3.
f8.4.
g8.3. Eks. 16.4.
hNani 21.21-24,33-35. Dute. 2.32. 3.1.
iNani 32.33. Dute. 3.12,13.
j4.6.
kJosh. 1.7. 1 Sam. 18.5,14,15,30. 1 Kho. 2.3. Jer. 10.21.
l16.18. Josh. 1.10.
mJosh. 9.21,23,27.
nNeh. 10.29.
o28.9.
pEks. 6.7.
qGen. 17.7. Gen. 50.24.
rJer. 31.31,32,33. Heb. 8.8-10.
sNeh. 10.29.
tSeb. 2.39.
uSeb. 8.23. Heb. 12.15.
vIsam. 8.11.
wIsa. 30.1.
xHlab. 74.1.
yHlab. 79.5.
z9.14.
aa29.24.
abHlab. 107.34. Hlu. 9.45. Jer. 17.6. Hez. 47.11. Zef. 2.9.
acGen. 19.24,25,29. Jer. 20.16.
ad29.22.
ae1 Kho. 9.8,9. Jer. 22.8,9.
afEks. 11.8.
ag1 Kho. 14.15. 2 Lan. 7.20.

Deuteronomy 29

Isivumelwano se Nkosi loIsrayeli elizweni lakoMowabi

1 La ngamazwi esivumelwano i Nkosi eyamlaya uMozisi ukusenza labantwana bakoIsrayeli elizweni lakoMowabi, ngaphandle kwesivumelwano eyayisenze labo eHorebe a  .

2UMozisi wasebiza uIsrayeli wonke, wathi kubo: Lina libonile konke i Nkosi eyakwenza phambi kwamehlo enu elizweni leGibhithe, kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lakulo lonke ilizwe lakhe b  , 3izilingo ezinkulu amehlo akho azibonileyo, izibonakaliso lalezozimangaliso ezinkulu c  . 4Kodwa i Nkosi kayilinikanga inhliziyo yokuqedisisa lamehlo okubona lendlebe zokuzwa kuze kube lamuhla d  . 5Ngilihambise iminyaka engamatshumi amane enkangala e  . Izembatho zenu kaziguganga phezu kwenu, lenyathela lakho kaliguganga enyaweni lwakho f  ; 6kalidlanga sinkwa, kalinathanga iwayini lokunathwayo okulamandla, ukuze lazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu g  . 7Ekufikeni kwenu kulindawo, uSihoni inkosi yeHeshiboni loOgi inkosi yeBashani baphuma ukumelana lathi empini, kodwa sabatshaya h  , 8sathatha ilizwe labo, salinika laba yilifa kwabakoRubeni lakwabakoGadi lakungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase i  . 9Ngakho gcinani amazwi alesisivumelwano liwenze j  , ukuze liphumelele kukho konke elikwenzayo k  .

10Lina lonke limi phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu lamuhla, inhloko zenu, izizwe zenu, abadala benu, lezinduna zenu, wonke amadoda akoIsrayeli l  , 11abantwanyana benu, omkenu, lowemzini ophakathi kwenkamba yakho, kusukela kumgamuli wenkuni zakho kuze kube kumukhi wamanzi akho m  , 12ukwedlulela esivumelwaneni se Nkosi uNkulunkulu wakho lesifungweni sayo, i Nkosi uNkulunkulu wakho esenza lawe lamuhla n  , 13ukuze ikumise lamuhla ube yisizwe sayo, lokuthi yona ibe nguNkulunkulu wakho o  , njengokutsho kwayo kuwe p  lanjengokufunga kwayo kuboyihlo, kuAbrahama, kuIsaka lakuJakobe q  . 14Njalo kangisenzi lani lodwa lesisivumelwano r  lalesisifungo s  , 15kodwa lalowo olapha lathi, omiyo lamuhla phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu, njalo lalowo ongekho lapha lathi lamuhla t  . 16Ngoba lina liyazi ukuthi sahlala njani elizweni leGibhithe, lokuthi sadabula njani phakathi kwezizwe eladabula kuzo; 17njalo libonile izinengiso zazo, lezithombe zazo, isigodo lelitshe, isiliva legolide, ezazilazo. 18Hlezi kube khona phakathi kwenu indoda kumbe owesifazana kumbe usapho kumbe isizwe, onhliziyo yakhe iphambuka lamuhla isuka e Nkosini uNkulunkulu wethu ukuyakhonza onkulunkulu balezizizwe. Hlezi kube khona phakathi kwenu impande ethela izithelo ezilobuhlungu u  lezibabayo v  . 19Njalo kuzakuthi nxa esizwa amazwi alesisiqalekiso, azibusise enhliziyweni yakhe esithi: Ngizakuba lokuthula lanxa ngihamba ebuqholweni benhliziyo yami; ukuze kuqedwe okumanzi w  kanye lokomileyo. 20I Nkosi kayiyikuvuma ukumthethelela, kodwa khona intukuthelo ye Nkosi x  lobukhwele bayo kuzathunqela leyondoda, njalo sonke isiqalekiso esibhaliweyo egwalweni lolu sizalala phezu kwayo y  , le Nkosi icitshe ibizo layo lisuke ngaphansi kwamazulu. z  21Le Nkosi izayehlukanisela ububi iyikhuphe kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, njengazo zonke iziqalekiso zesivumelwano ezibhaliweyo egwalweni lwalumlayo. 22Khona sizakuthi isizukulwana esizayo, abantwana benu, abazavela emva kwenu, lowezizwe ovela elizweni elikhatshana, lapho bebona inhlupheko zalelilizwe lezifo i Nkosi eligulise ngazo aa  , 23ilizwe lonke lalo lizakuba yisibabule letswayi lokutshiswa, alihlanyelwanga, kalimilisi, kakulalatshani obumila kulo ab  , njengokubhujiswa kweSodoma leGomora, iAdima leZeboyimi, i Nkosi eyayibhubhisa entukuthelweni yayo lelakeni lwayo ac  , 24lazo zonke izizwe zizakuthi ad  : Kungani i Nkosi yenze kanje kulelilizwe ae  ? Kuyini ukuvutha kwalolulaka olukhulu af  ? 25Khona bazakuthi: Ngoba batshiyile isivumelwano se Nkosi uNkulunkulu waboyise, eyasenza labo ekubakhupheni kwayo elizweni leGibhithe. 26Bahamba bakhonza abanye onkulunkulu babakhothamela, onkulunkulu abangabaziyo, eyayingababelanga. 27Lentukuthelo ye Nkosi yalivuthela lelilizwe, ukwehlisela kulo zonke iziqalekiso ezibhaliweyo egwalweni lolu. 28Njalo i Nkosi yabasiphuna elizweni labo ngentukuthelo langolaka langenzondo enkulu, yabaphosela kwelinye ilizwe njengalamuhla ag  . 29Imfihlo ngeze Nkosi uNkulunkulu wethu, kodwa izinto ezembuliweyo zingezethu lezabantwana bethu kuze kube nininini, ukwenza wonke amazwi alumlayo.

Copyright information for Ndebele