a5.2,3.
bEks. 19.4.
c4.34.
dIsa. 6.9,10. 63.17. Joha. 8.43. Seb. 28.26,27.
e1.3.
f8.4.
g8.3. Eks. 16.4.
hNani 21.21-24,33-35. Dute. 2.32. 3.1.
iNani 32.33. Dute. 3.12,13.
j4.6.
kJosh. 1.7. 1 Sam. 18.5,14,15,30. 1 Kho. 2.3. Jer. 10.21.
l16.18. Josh. 1.10.
mJosh. 9.21,23,27.
nNeh. 10.29.
o28.9.
pEks. 6.7.
qGen. 17.7. Gen. 50.24.
rJer. 31.31,32,33. Heb. 8.8-10.
sNeh. 10.29.
tSeb. 2.39.
uSeb. 8.23. Heb. 12.15.
vIsam. 8.11.
wIsa. 30.1.
xHlab. 74.1.
yHlab. 79.5.
z9.14.
aa29.24.
abHlab. 107.34. Hlu. 9.45. Jer. 17.6. Hez. 47.11. Zef. 2.9.
acGen. 19.24,25,29. Jer. 20.16.
ad29.22.
ae1 Kho. 9.8,9. Jer. 22.8,9.
afEks. 11.8.
ag1 Kho. 14.15. 2 Lan. 7.20.

Deuteronomy 29

Isivumelwano se Nkosi loIsrayeli elizweni lakoMowabi

La ngamazwi esivumelwano i Nkosi eyamlaya uMozisi ukusenza labantwana bakoIsrayeli elizweni lakoMowabi, ngaphandle kwesivumelwano eyayisenze labo eHorebe a .

UMozisi wasebiza uIsrayeli wonke, wathi kubo: Lina libonile konke i Nkosi eyakwenza phambi kwamehlo enu elizweni leGibhithe, kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lakulo lonke ilizwe lakhe b , izilingo ezinkulu amehlo akho azibonileyo, izibonakaliso lalezozimangaliso ezinkulu c . Kodwa i Nkosi kayilinikanga inhliziyo yokuqedisisa lamehlo okubona lendlebe zokuzwa kuze kube lamuhla d . Ngilihambise iminyaka engamatshumi amane enkangala e . Izembatho zenu kaziguganga phezu kwenu, lenyathela lakho kaliguganga enyaweni lwakho f ; kalidlanga sinkwa, kalinathanga iwayini lokunathwayo okulamandla, ukuze lazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu g . Ekufikeni kwenu kulindawo, uSihoni inkosi yeHeshiboni loOgi inkosi yeBashani baphuma ukumelana lathi empini, kodwa sabatshaya h , sathatha ilizwe labo, salinika laba yilifa kwabakoRubeni lakwabakoGadi lakungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase i . Ngakho gcinani amazwi alesisivumelwano liwenze j , ukuze liphumelele kukho konke elikwenzayo k .

10 Lina lonke limi phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu lamuhla, inhloko zenu, izizwe zenu, abadala benu, lezinduna zenu, wonke amadoda akoIsrayeli l , 11 abantwanyana benu, omkenu, lowemzini ophakathi kwenkamba yakho, kusukela kumgamuli wenkuni zakho kuze kube kumukhi wamanzi akho m , 12 ukwedlulela esivumelwaneni se Nkosi uNkulunkulu wakho lesifungweni sayo, i Nkosi uNkulunkulu wakho esenza lawe lamuhla n , 13 ukuze ikumise lamuhla ube yisizwe sayo, lokuthi yona ibe nguNkulunkulu wakho o , njengokutsho kwayo kuwe p  lanjengokufunga kwayo kuboyihlo, kuAbrahama, kuIsaka lakuJakobe q . 14 Njalo kangisenzi lani lodwa lesisivumelwano r  lalesisifungo s , 15 kodwa lalowo olapha lathi, omiyo lamuhla phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu, njalo lalowo ongekho lapha lathi lamuhla t . 16 Ngoba lina liyazi ukuthi sahlala njani elizweni leGibhithe, lokuthi sadabula njani phakathi kwezizwe eladabula kuzo; 17 njalo libonile izinengiso zazo, lezithombe zazo, isigodo lelitshe, isiliva legolide, ezazilazo. 18 Hlezi kube khona phakathi kwenu indoda kumbe owesifazana kumbe usapho kumbe isizwe, onhliziyo yakhe iphambuka lamuhla isuka e Nkosini uNkulunkulu wethu ukuyakhonza onkulunkulu balezizizwe. Hlezi kube khona phakathi kwenu impande ethela izithelo ezilobuhlungu u  lezibabayo v . 19 Njalo kuzakuthi nxa esizwa amazwi alesisiqalekiso, azibusise enhliziyweni yakhe esithi: Ngizakuba lokuthula lanxa ngihamba ebuqholweni benhliziyo yami; ukuze kuqedwe okumanzi w  kanye lokomileyo. 20 I Nkosi kayiyikuvuma ukumthethelela, kodwa khona intukuthelo ye Nkosi x  lobukhwele bayo kuzathunqela leyondoda, njalo sonke isiqalekiso esibhaliweyo egwalweni lolu sizalala phezu kwayo y , le Nkosi icitshe ibizo layo lisuke ngaphansi kwamazulu. z  21 Le Nkosi izayehlukanisela ububi iyikhuphe kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, njengazo zonke iziqalekiso zesivumelwano ezibhaliweyo egwalweni lwalumlayo. 22 Khona sizakuthi isizukulwana esizayo, abantwana benu, abazavela emva kwenu, lowezizwe ovela elizweni elikhatshana, lapho bebona inhlupheko zalelilizwe lezifo i Nkosi eligulise ngazo aa , 23 ilizwe lonke lalo lizakuba yisibabule letswayi lokutshiswa, alihlanyelwanga, kalimilisi, kakulalatshani obumila kulo ab , njengokubhujiswa kweSodoma leGomora, iAdima leZeboyimi, i Nkosi eyayibhubhisa entukuthelweni yayo lelakeni lwayo ac , 24 lazo zonke izizwe zizakuthi ad : Kungani i Nkosi yenze kanje kulelilizwe ae ? Kuyini ukuvutha kwalolulaka olukhulu af ? 25 Khona bazakuthi: Ngoba batshiyile isivumelwano se Nkosi uNkulunkulu waboyise, eyasenza labo ekubakhupheni kwayo elizweni leGibhithe. 26 Bahamba bakhonza abanye onkulunkulu babakhothamela, onkulunkulu abangabaziyo, eyayingababelanga. 27 Lentukuthelo ye Nkosi yalivuthela lelilizwe, ukwehlisela kulo zonke iziqalekiso ezibhaliweyo egwalweni lolu. 28 Njalo i Nkosi yabasiphuna elizweni labo ngentukuthelo langolaka langenzondo enkulu, yabaphosela kwelinye ilizwe njengalamuhla ag . 29 Imfihlo ngeze Nkosi uNkulunkulu wethu, kodwa izinto ezembuliweyo zingezethu lezabantwana bethu kuze kube nininini, ukwenza wonke amazwi alumlayo.

Copyright information for Ndebele