aNani 21.33. Dute. 29.7.
b3.10. Dute. 1.4.
cNani 21.24,34.
dNani 21.33,35.
e3.13,14. 1 Kho. 4.13.
f1 Sam. 6.18. Esta 9.19.
g7.2.
h2.24. Nani 32.37.
i2.34.
j4.48. Josh. 11.3,17. 12.1,5. 13.5,11. Hlab. 42.6. 89.12? 133.3. Ngoma 4.8.
kHlab. 29.6. Dute. 4.48.
l1 Lan. 5.23. Ngoma 4.8.
m4.43. Josh. 13.9,16,17,21.
nJosh. 12.5. 13.11.
o3.13. 2.11,20. Josh. 12.4. 13.12. Gen. 14.5. Amos 2.9.
p2 Sam. 11.1. 12.26. Jer. 49.2. Hez. 21.20. 25.5. Amos 1.14. Josh. 13.25.
qIsam. 21.17.
r2.36.
sNani 32.33. Josh. 12.6. 13.8.
tNani 32.29. Josh. 13.29-31.
uDute. 3.4,14.
v3.11.
wNani 32.41.
xJosh. 12.5. 13.11,13. 1 Sam. 27.8. 2 Sam. 3.3. 10.6. 13.37,38.
yNani 32.41.
zNani 32.39.
aa2 Sam. 24.5.
abNani 21.24. Josh. 12.2.
acNani 34.11.
ad4.49.
aeGen. 14.3.
afNani 32.21.
agNani 32.1,4.
ahJosh. 22.4.
aiNani 27.18.
ajEks. 14.14.
ak5.24. 11.2. 32.3. 1 Lan. 29.11.
alEks. 15.11.
amEks. 3.8; Dute. 4.22.
anJosh. 1.4.
aoHlab. 78.21,59. 89.38. Dute. 1.37.
ap2 Kor. 12.9.
aqNani 27.12,13.
arNani 27.23. Dute. 1.38. 31.3,7.
as1.38. 31.7.
at2.30. 31.7.
au1.38. 31.7.
av4.46. 34.6.

Deuteronomy 3

Inkulumo kaMozisi iyaqhubeka

1 Sasesiphenduka sisenyuka ngendlela yeBashani. UOgi inkosi yeBashani wasephuma ukumelana lathi, yena labantu bakhe bonke a  , ukulwa eEdreyi b  . 2Kodwa i Nkosi yathi kimi: Ungamesabi, ngoba ngizamnikela labantu bakhe bonke lelizwe lakhe esandleni sakho; njalo uzakwenza kuye njengokwenza kwakho kuSihoni inkosi yamaAmori owayehlala eHeshiboni c  . 3Ngakho i Nkosi uNkulunkulu wethu yanikela esandleni sethu loOgi inkosi yeBashani labo bonke abantu bakhe; sasesimtshaya, kakwaze kwasala lansali kuye d  . 4Sasesithumba yonke imizi yakhe ngalesosikhathi; kwakungelamuzi esingawuthathanga kibo; imizi engamatshumi ayisithupha, isabelo sonke seArigobi, umbuso kaOgi eBashani e  . 5Yonke limizi yayivikelwe ngemithangala ephakemeyo, amasango lemigoqo, ngaphandle kwemizana eminengi kakhulu engelamithangala f  . 6Sasesiyitshabalalisa g  , njengokwenza kwethu kuSihoni inkosi yeHeshiboni h  , satshabalalisa yonke imizi, abesilisa labesifazana labantwanyana i  . 7Kodwa zonke izifuyo lempango yemizi, saziphangela. 8Ngalesosikhathi sasesithatha esandleni samakhosi amabili amaAmori ilizwe, elalinganeno kweJordani, kusukela esifuleni iArinoni kuze kube sentabeni yeHermoni. 9(AmaSidoni ayibiza iHermoni j  ngokuthi yiSiriyoni k  , lamaAmori ayibiza ngokuthi yiSeniri l  .) 10Yonke imizi yemagcekeni, leGileyadi yonke, leBashani yonke m  , kuze kube seSaleka leEdreyi n  , imizi yombuso kaOgi eBashani. 11Ngoba nguOgi kuphela, inkosi yeBashani, owasalayo kunsali yeziqhwaga o  ; khangela, umbheda wakhe wawungumbheda wensimbi; kawukho yini eRaba yabantwana bakoAmoni p  ? Ubude bawo babuzingalo eziyisificamunwemunye, lobubanzi bawo babuzingalo ezine, ngokwengalo yomuntu q  . 12Lalelilizwe sadla ilifa lalo ngalesosikhathi; kusukela eAroweri, elisesifuleni seArinoni, lengxenye eyodwa kwezimbili yentaba yeGileyadi r  lemizi yayo ngayipha abakoRubeni labakoGadi s  . 13Lokuseleyo kweGileyadi leBashani yonke, umbuso kaOgi, ngakunika kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase t  ; isabelo sonke seArigobi, layo yonke iBashani u  , eyayithiwa yilizwe leziqhwaga v  . 14UJayiri indodana kaManase wathatha isabelo sonke seArigobi w  , kuze kube semngceleni wamaGeshuri lowamaMahakathi; wayibiza imizi ngebizo lakhe x  wathi yiBashani-Havothi-Jayiri, kuze kube yilolusuku y  . 15Ngasengimnika uMakiri iGileyadi z  . 16LakwabakoRubeni lakwabakoGadi nganika kusukela eGileyadi ngitsho kuze kufike esifuleni seArinoni, phakathi laphakathi kwesifula, lomngcele, njalo kuze kube sesifuleni iJaboki aa  , umngcele wabantwana bakoAmoni ab  . 17Lamagceke, leJordani, lomngcele, kusukela eKinerethi ac  njalo kuze kufike elwandle lwemagcekeni ad  , ulwandle lwetswayi ae  , ngaphansi kweAshidodi-Pisiga ngasempumalanga.

18Ngasengililaya ngalesosikhathi ngisithi: I Nkosi uNkulunkulu wenu ilinikile lelilizwe libe yilifa lenu. Lizachapha lihlomile phambi kwabafowenu, abantwana bakoIsrayeli, wonke amadoda angamaqhawe af  . 19Kuphela omkenu labantwanyana benu lezifuyo zenu - ngiyazi ukuthi lilezifuyo ezinengi - kuzahlala emizini yenu engilinike yona ag  , 20i Nkosi ize ibanike ukuphumula abafowenu njengani, baze bathi labo badle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu wenu ebaphe lona, ngaphetsheya kweJordani ah  ; beselibuyela, ngulowo lalowo elifeni lakhe, engilinike lona.

21Njalo ngamlaya uJoshuwa ngalesosikhathi ngisithi: Amehlo akho abonile konke i Nkosi uNkulunkulu wenu ekwenze kulawomakhosi amabili ai  ; izakwenza njalo i Nkosi kuyo yonke imibuso ozakwedlulela kuyo. 22Lingabesabi, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu, yona izalilwela aj  . 23Ngasengiyincenga i Nkosi ngalesosikhathi ngisithi: 24Nkosi Jehova, wena usuqalile ukutshengisa inceku yakho ubukhulu bakho lesandla sakho esilamandla ak  ; ngoba nguwuphi unkulunkulu emazulwini lemhlabeni ongenza njengemisebenzi yakho lanjengamandla akho al  ? 25Ngicela ngichaphe, ngibone ilizwe elihle elingaphetsheya kweJordani, leyontaba enhle am  , leLebhanoni an  . 26Kodwa i Nkosi yangithukuthelela ngenxa yenu, kayingizwanga ao  ; i Nkosi yasisithi kimi: Kwenele kuwe; ungabe usaphinda ukukhuluma kimi ngaloludaba ap  . 27Yenyukela engqongeni yePisiga aq  , uphakamisele amehlo akho ngentshonalanga langenyakatho langeningizimu langempumalanga, ukhangele ngamehlo akho; ngoba kawuyikuchapha le iJordani. 28Kodwa laya uJoshuwa ar  , umkhuthaze as  , umqinise at  ; ngoba yena uzachapha phambi kwalababantu, laye abenze badle ilifa lelizwe ozalibona au  . 29Sasesihlala esigodini maqondana leBeti-Peyori av  .

Copyright information for Ndebele