aLevi 26.40-42.
b11.26. Dute. 28.
c4.29-31. 1 Kho. 8.47-50.
dIsa. 55.7. Lilo 3.40. Jow. 2.12,13.
eHlab.126.1,4. Jer. 29.14.
fJer. 32.37. Hez. 34.13. 36.24.
gNeh. 1.9. Dute. 28.64.
h28.63.
i10.16.
j28.11.
k28.63.
lRoma 10.6-8.
m30.19.
n30.6; 6.5.
o29.18.
p4.19.
q26.3.
r4.26. 31.28.
s4.26. 31.28.
t30.15. 32.47.
u30.1.
v10.20.
wHlab. 27.1. 66.9. Joha. 11.25.
xGen. 50.24.

Deuteronomy 30

Abantwana bakoIsrayeli bazabusiswa ngokuphenduka langokulalela

Kuzakuthi-ke a , zonke izinto lezi sezikwehlele, isibusiso lesiqalekiso, engizibekileyo phambi kwakho b , uzivuselele enhliziyweni yakho phakathi kwezizwe zonke lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekuxotshele khona c , uzabuyela e Nkosini uNkulunkulu wakho, ulalele ilizwi layo, njengakho konke engikulaya khona lamuhla, wena labantwana bakho, ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke d , khona i Nkosi uNkulunkulu wakho izabuyisa ukuthunjwa kwakho, ikuhawukele e , ibuye, ikubuthe ezizweni zonke lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho ekuhlakazele khona f . Lanxa abaxotshiweyo bakho besemkhawulweni wamazulu, ulapho i Nkosi uNkulunkulu wakho izakubutha, ulapho-ke ikuthathe g . Le Nkosi uNkulunkulu wakho izakungenisa elizweni oyihlo abalifuyayo, njalo uzalifuya, ikwenzele okuhle, ikwandise kulaboyihlo h . Le Nkosi uNkulunkulu wakho izasoka inhliziyo yakho lenhliziyo yenzalo yakho, ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke, ukuze uphile i . Le Nkosi uNkulunkulu wakho izakwehlisela zonke leziziqalekiso ezitheni zakho lakwabakuzondayo ababekuzingela. Wena-ke uzabuya ulalele ilizwi le Nkosi, wenze yonke imilayo yayo engikulaya yona lamuhla. Njalo i Nkosi uNkulunkulu wakho izakwandisa kuwo wonke umsebenzi wesandla sakho, esithelweni sesizalo sakho, lesithelweni sezifuyo zakho, lesithelweni somhlaba wakho, ukuthi kulunge j ; ngoba i Nkosi izabuya ukukuthabela kube kuhle, njengalokhu yathabela oyihlo k , 10 uba uzalalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina imilayo yayo lezimiso zayo ezibhalwe kulolugwalo lomlayo, uba uphendukela e Nkosini uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke.

11 Ngoba lumlayo engikulaya wona lamuhla kawufihlwanga kuwe, futhi kawukhatshana lawe. 12 Kawukho emazulwini ukuthi uthi: Ngubani ozasenyukelela emazulwini, asithathele wona ukuze siwuzwe siwenze l ? 13 Futhi kawungaphetsheya kolwandle ukuthi uthi: Ngubani ozasichaphela aye ngaphetsheya kolwandle, asithathele wona ukuze siwuzwe siwenze? 14 Kodwa ilizwi liseduze kakhulu lawe, emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho ukulenza.

15 Bona, ngibekile phambi kwakho lamuhla impilo lokulunga, lokufa lobubi m . 16 Ngoba ngiyakulaya lamuhla ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wakho, lokuhamba endleleni zayo, lokugcina imilayo yayo lezimiso zayo lezahlulelo zayo, ukuze uphile wande n ; le Nkosi uNkulunkulu wakho izakubusisa elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo. 17 Kodwa uba inhliziyo yakho iphenduka ukuze ungalaleli o , uduhiswe, ukhothamele abanye onkulunkulu, ubakhonze p , 18 ngiyalitshela lamuhla ukuthi lizabhubha lokubhubha q ; kaliyikwelula izinsuku elizweni lapho ochaphela iJordani khona ukungena kulo ukudla ilifa lalo r . 19 Lamuhla ngiyabiza amazulu lomhlaba ukufakaza ngani s . Impilo lokufa ngikubekile phambi kwakho t , isibusiso lesiqalekiso. Ngakho khetha impilo ukuze uphile wena lenzalo yakho u , 20 ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wakho, ukulalela ilizwi layo, lokunamathela kuyo v . Ngoba iyimpilo yakho lobude bensuku zakho w , ukuze uhlale elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho eyafungela oyihlo, uAbrahama, uIsaka, loJakobe, ukubanika lona x .

Copyright information for Ndebele