a34.7. Eks. 7.7.
bNani 27.17.
c3.27. Nani 20.12. 27.13.
d9.3.
e3.28. Nani 27.21.
f3.21.
gNani 21.23,24,33,35.
h7.2.
i7,23. 3.28. Josh. 1.6,7,9. 10.25. 1 Lan. 22.13. 28.20.
j1.29; 7.18,21; 20.3.
k20.4.
l31.8. Josh. 1.5.
m31.6,23.
n9.3. Eks. 13.21.
o31.8. Josh. 1.5.
p1.21; Josh. 1.9. 8.1. 10.25. Dute. 7.18.
q17.18.
r31.25. Nani 4.15. Josh. 3.3. 8.33. 1 Lan. 15.15.
s15.1,2,9.
tLevi 23.34.
u16.16.
vJosh. 8.34,35. 2 Kho. 23.2. Neh. 8.1-3.
w4.10.
x11.2.
yHlab. 78.5,6.
z31.2,16.
aa31.23. Nani 27.19.
abEks. 33.9.
acEks. 32.6.
adEks. 34.15.
aeHlu. 2.12. 10.6,13.
af31.20. Hlu. 2.1. Levi 26.15.
ag2 Lan. 15.2. 24.20.
ah32.20. Hlab. 30.7. 104.29. Isa. 8.17. 64.7. Hez. 39.23. Isa. 59.2.
aiNani 14.42.
aj31.17.
ak31.21,26.
alEks. 3.8.
am32.15.
an31.18.
aoNani 14.11,23. 16.30.32.19.
ap31.20. Hlu. 2.1. Levi 26.15.
aq31.17.
arHos. 5.3. 13.5,6.
asGen. 6.5.
at31.14.
au31.6.
av31.8.
aw31.9.
ax31.9.
ay2 Kho.22.8.
az31.19,21.
baEks. 32.9.
bb9.7,24.
bc16.18.
bd30.19. 32.1.
be32.5. Hlu. 2.19. Hos. 9.9.
bf4.30; Gen.49.1.
bg4.25. 9.18. 32.16,21. Dute. 32.19,27. Hlu. 2.12. 1 Sam. 1.6,7.

Deuteronomy 31

UJoshuwa uzathatha isikhundla sikaMozisi

1 UMozisi wasehamba wakhuluma lamazwi kuIsrayeli wonke, 2wathi kubo: Ngileminyaka elikhulu lamatshumi amabili lamuhla a  ; kangiselamandla okuphuma lokungena b  . Le Nkosi yathi kimi: Kawuyikuyichapha le iJordani c  . 3I Nkosi uNkulunkulu wakho, yona izachapha phambi kwakho, yona izachitha lezizizwe zisuke phambi kwakho, ukuze udle ilifa lazo. UJoshuwa, yena uzachapha phambi kwakho d  , njengokutsho kwe Nkosi e  . 4Le Nkosi izakwenza kuzo f  njengokwenza kwayo kuSihoni lakuOgi, amakhosi amaAmori, lelizweni lawo, ewachithileyo g  . 5I Nkosi izazinikela-ke phambi kwenu, ukuze lenze kuzo njengokwemilayo yonke engililaye yona h  . 6Qinani, lime isibindi i  , lingesabi, lingatshaywa luvalo ngenxa yazo j  ; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho, yiyo ehamba lawe k  ; kayiyikukulahla, kayiyikukudela l  .

7UMozisi wasembiza uJoshuwa, wathi kuye phambi kwamehlo kaIsrayeli wonke: Qina, ume isibindi; ngoba wena uzangena lalababantu elizweni i Nkosi eyalifungela oyise ukubanika lona; uzabenza badle ilifa lalo m  . 8I Nkosi-ke, yiyo ehamba phambi kwakho; yona izakuba lawe n  , ingakulahli, ingakudeli; ungesabi o  , ungakhathazeki p  .

Umlayo uzabalwa ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa

9UMozisi wasewubhala lumlayo, wawunika abapristi, amadodana kaLevi q  , ababethwala umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi, lakubo bonke abadala bakoIsrayeli r  . 10UMozisi wasebalaya esithi: Ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa, ngesikhathi esimisiweyo somnyaka wenkululeko s  , emkhosini wamadumba t  , 11lapho uIsrayeli wonke esefike ukubonakala phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho endaweni ezayikhetha u  , uwubale lumlayo phambi kukaIsrayeli wonke endlebeni zabo v  . 12Buthanisa abantu, abesilisa labesifazana labantwana, lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho, ukuze bezwe, lokuze bafunde, bayesabe i Nkosi uNkulunkulu wenu, bagcine ukwenza wonke amazwi alumlayo w  . 13Labantwana babo abangaziyo x  bezwe, bafunde ukuyesaba i Nkosi uNkulunkulu wenu, zonke izinsuku zokuphila kwenu, elizweni elichapha iJordani lisiya kulo ukudla ilifa lalo y  .

Imilayezelo yokucina ye Nkosi kuMozisi

14I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khangela, insuku zakho zokufa sezisondele z  ; biza uJoshuwa, zimiseni ethenteni lenhlangano ukuze ngimlaye. UMozisi loJoshuwa bahamba-ke, bazimisa ethenteni lenhlangano aa  . 15I Nkosi yasibonakala ethenteni ensikeni yeyezi; lensika yeyezi yema phezu komnyango wethente ab  .

16I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khangela, uzalala laboyihlo; lalababantu bazasukuma ac  baphinge ngokulandela onkulunkulu bezizweni belizwe, lapho abaya khona phakathi kwabo ad  , bangitshiye ae  , bephule isivumelwano sami engisenze labo af  . 17Lentukuthelo yami izabavuthela ngalolosuku, ngibatshiye ag  , ngibafihlele ubuso bami, ukuze babe yikudla ah  , behlelwe ngokubi okunengi lezinhlupheko, baze bathi ngalolosuku: Angithi lobububi busehlele ngoba uNkulunkulu wethu kakho phakathi kwethu ai  ? 18Lami ngizafihla lokufihla ubuso bami ngalolosuku ngenxa yobubi bonke ababenzileyo, ngoba bephendukele kwabanye onkulunkulu aj  . 19Ngakho-ke zibhaleleni lingoma, uyifundise abantwana bakoIsrayeli; uyifake emlonyeni wabo ukuze lingoma ibe yibufakazi kimi obumelene labantwana bakoIsrayeli ak  . 20Lapho sengibangenisile elizweni engalifungela oyise, eligeleza uchago loluju, sebedlile basutha al  , bazimuka am  , bazaphendukela kwabanye onkulunkulu, babakhonze an  , bangidelele ao  , bephule isivumelwano sami ap  . 21Kuzakuthi-ke, nxa sebehlelwe ngokubi okunengi lezinhlupheko, lingoma izaphendula phambi kobuso babo ibe yibufakazi; ngoba kayiyikukhohlakala emlonyeni wenzalo yabo aq  . Ngoba ngiyawazi ar  amacebo abo abawenzayo lamuhla, ngingakabangenisi elizweni engifunge ngalo as  .

22UMozisi wasebhala lingoma ngalolosuku, wayifundisa abantwana bakoIsrayeli. 23Yasilaya uJoshuwa indodana kaNuni yathi at  : Qina, ume isibindi, ngoba wena uzabangenisa abantwana bakoIsrayeli elizweni engabafungela lona au  ; lami ngizakuba lawe av  .

24Kwasekusithi uMozisi eseqedile ukubhala amazwi alumlayo egwalweni, aze aphela aw  , 25uMozisi walaya amaLevi ayethwala umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi esithi ax  : 26Thathani lolugwalo lomlayo, lilubeke eceleni komtshokotsho wesivumelwano se Nkosi uNkulunkulu wenu, ukuze lube khona ay  , kube yibufakazi obumelene lawe az  . 27Ngoba mina ngiyazi umvukela wakho, lentamo yakho elukhuni; khangelani, ngisaphila lani lamuhla ba  , belingabavukeli be Nkosi; pho, kangakanani emva kokufa kwami bb  ?

28Buthanisani kimi bonke abadala bezizwe zenu lenduna zenu ukuze ngikhulume lamazwi endlebeni zabo bc  , ngibize amazulu lomhlaba ukuba ngabafakazi bamelane labo bd  . 29Ngoba ngiyazi ukuthi emva kokufa kwami lizakona lokona, liphambuke endleleni engililaye yona be  ; lizakwehlelwa ngokubi ngensuku ezizayo, ngoba lizakwenza okubi emehlweni e Nkosi bf  , liyithukuthelise ngomsebenzi wezandla zenu bg  .

Ingoma kaMozisi

30UMozisi wasekhuluma amazwi alingoma endlebeni zebandla lonke lakoIsrayeli, aze aphela.

Copyright information for Ndebele