a4.26. Hlab. 50.4. Josh. 24.27.
bIsa. 55.10,11. 1 Kor. 3.6,7,8.
c33.28.
dHlab. 72.6. Mika 5.7.
e3.24. 5.24.
f32.15,18,30,31,37. 2 Sam. 22.3,32,47. 23.3. Hlab. 18.2,31,46. 92.15. Hab. 1.12.
gDan. 4.37. Isam. 15.3.
hHlab. 31.5. Jer. 10.10.
iJobe 34.10.
j2 Sam. 22.27. Hlab. 18.26. Mat. 17.17. Luka 9.41. Fil. 2.15.
k2 Sam. 22.27. Hlab. 18.26. Mat. 17.17. Luka 9.41. Fil. 2.15.
lHlab. 116.12.
mIsa. 63.16. 64.8.
nHlab. 74.2.
o32.15. Isa. 27.11. 44.2. 51.13.
pEks. 12.26. Hlab. 44.1.
qSeb. 17.26.
rGen. 11.8.
s8.15. Jer. 2.6. Hos. 13.5.
tNani 21.20.
uJobe 12.24.
vHlab. 17.8. Zaga 7.2. Zek. 2.8.
wEks. 19.4. Isa. 31.5.
xGen. 1.2.
yEks. 19.4. Isa. 31.5.
zIsa.58.14; Dute. 33.29; Hez. 36.2.
aaJobe 20.17. Hlab. 81.16.
ab33.24; Jobe 29.6; Hlab. 81.16.
ac8.15.
adHlab. 81.16. 147.14.
aeGen. 49.11.
af33.5,26. Isa. 44.2.
ag1 Sam.2.29.
ahNeh. 9.25. Jer. 5.7,28. Dute. 31.20. Hos. 13.6. Hlab. 17.10.
aiJer. 15.6.
aj32.6.
akHlab. 89.26. 2 Sam. 22.47. Hlab. 95.1.
alHlab. 78.58. Dute.32.21. Nani 25.11.
amHlab. 106.37. 1 Kor. 10.20. Levi 17.7.
anIsa. 17.10. Jer. 2.32.
aoHlu. 2.14.
apIsa. 1.2.
aq31.17.
arZaga 2.12,14. 6.24.
as32.16.
at1 Kho. 16.13,26. Hlab. 31.6. Jer. 8.19. 10.8. 14.22. 16.19. Jona 2.8. Seb. 14.15.
auHos. 1.9,10. Roma 10.19.
avJer. 15.14. 17.4.
awLilo 4.11.
axLilo 4.11.
ayHlab. 7.12,13. Hez. 5.16.
azLevi 26.22.
baMika 7.17.
bbLilo 1.20. Hez. 7.15.
bcHez.20.13.
bdJer. 19.4.
beNani 14.16. Hlab. 140.8.
bfIsa. 1.3. 27.11. Jer. 4.22.
bg5.29. Hlab. 81.13. Luka 19.42.
bhIsa. 47.7. Lilo 1.9.
biLevi 26.8.
bjHlu. 2.14. 3.8. 4.2,9. 10.7. 1 Sam. 12.9. Hlab. 44.12. Isa. 50.1. 52.3.
bk1 Sam. 2.2.
bl1 Sam. 4.8.
bmIsa. 1.10. Hez. 16.46.
bn29.18.
bo32.24. Hlab. 58.4.
bp29.18.
bqJobe 20.14,16. Hlab. 58.4. 91.13. Isa. 11.8.
brJobe 14.17. Hos. 13.12. Roma 2.5.
bs32.41,43. Hlab. 94.1. Isa. 1.24. 59.18. Nah. 1.2. Roma 12.19. Heb. 10.30.
bt2 Pet. 2.3.
bu32.20,37. Hlab. 135.14. Heb. 10.30.
bvHlu. 2.18. Hlab. 106.45. Gen. 6.6.
bw2 Kho. 14.26. 1 Kho. 14.10. 21,21. 2 Kho. 9.8.
bxHlu. 10.14. 1 Kho. 18.27. 2 Kho. 3.13. Jer. 2.28.
byHlab. 102.27. Isa. 41.4. 48.12.
bz1 Sam. 2.6. 2 Kho. 5.7. Hos. 6.1.
caJobe 5.18.
cbNani 14.30.
ccHlab. 7.12. Isai 27.1. 34.5. 66.16. Hez. 21.9,10,14,20.
cdJer. 46.10.
ceHlu. 5.2.
cfRoma 15.10.
cgIsam. 19.2. Isam. 6.10.
ch32.35,41.
ciHlab. 85.1.
cj11.18. Dute. 6.6.
ck30.19. Zaga 3.22. 4.22. Levi 18.5. 4.40.
clNani 27.12.
cmNani 20.24.
cnNani 20.25,28. 33.38.
coNani 20.11-13. 27.14.
cp3.27. 34.4.

Deuteronomy 32

1Bekani indlebe, mazulu, ngizakhuluma, njalo zwana, mhlaba, amazwi omlomo wami a  . 2Imfundiso yami b  izathonta njengezulu, inkulumo yami izathonta njengamazolo, njengomkhizo phezu kohlaza c  , lanjengemifefezo emibhideni d  . 3Ngoba ngizamemezela ibizo le Nkosi. Mnikeni ubukhulu uNkulunkulu wethu e  . 4UliDwala, umsebenzi wakhe uphelele f  , ngoba zonke indlela zakhe ziyizahlulelo g  . UNkulunkulu weqiniso h  , ongelabubi, ulungile, uqondile i  . 5Bonile kuye, kabasibo abantwana bakhe, isici ngesabo, bayisizukulwana esigobileyo j  lesiphambeneyo k  . 6Lingahlawula lokho e Nkosini yini, bantu abayizithutha labangahlakaniphanga l  ? Kayisuye yini uyihlo m  owakuthengayo n  , wakwenza, wakumisa o  ? 7Khumbula insuku zendulo, unakane iminyaka yesizukulwana ngesizukulwana. Buza uyihlo, uzakulandisela, abadala bakho, bazakutshela p  . 8Lapho oPhezukonke enika izizwe ilifa q  , lapho esehlukanisa amadodana kaAdamu, wamisa imingcele yezizwe njengenani labantwana bakoIsrayeli r  . 9Ngoba isabelo se Nkosi ngabantu bayo, uJakobe uyinkatho yelifa layo. 10Wamfica elizweni eliyinkangala s  , lenkangala t  engelalutho ebhongayo u  . Wamkhokhela wambhodisa, wamlondoloza, wamgcina njengenhlamvu yelihlo lakhe v  . 11Njengokhozi olunyakazisa isidleke salo w  , lundiza phezu kwamatsiyane alo, luselula impiko zalo, luwathatha x  , luwathwale ngezimpaphe zalo y  , 12I Nkosi yodwa yamkhokhela, njalo kwakungekho layo unkulunkulu wabezizwe. 13Yamgadisa endaweni eziphakemeyo zomhlaba, ukuze adle izithelo zensimu z  . Yamondla ngoluju oluvela edwaleni aa  , lamafutha ab  aphuma elitsheni elilukhuni ledwala ac  , 14izankefu zenkomo, lochago lwembuzi, kanye lamafutha amawundlu, lezinqama izifuyo zeBashani, lezimpongo, kanye lamahwahwa ezinso zengqoloyi ad  ; wena wasunatha igazi lezithelo zesivini, iwayini ae  .

15Kodwa uJeshuruni wazimuka af  wakhaba ag  . Usuzimukile, wakhuluphala, wembeswa ngamahwahwa ah  . Yena wadela uNkulunkulu ai  owamenzayo aj  , wadelela iDwala losindiso lwakhe ak  . 16Bambangela ubukhwele ngokwezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso al  . 17Bahlabela amadimoni, hatshi uNkulunkulu, onkulunkulu ababengabazi, abatsha abavela eduze, oyihlo abangabesabanga am  . 18IDwala elakuzalayo ulikhohliwe, wamkhohlwa uNkulunkulu owakuzalayo an  . 19Kwathi i Nkosi ikubona, yanengwa yibo ao  , ngenxa yentukuthelo yamadodana ayo lamadodakazi ayo ap  . 20Yasisithi: Ngizabafihlela ubuso bami, ngibone ukuthi ukuphela kwabo kuzakuba yini aq  ; ngoba bayisizukulwana esiphambeneyo, abantwana okungelakuthembeka kibo ar  . 21Bona bangenze ngaba lobukhwele ngokungesuye uNkulunkulu as  ; bangithukuthelisile ngezinto zabo eziyize at  . Ngakho ngizabenza babe lobukhwele ngabangeyisibo abantu; ngibathukuthelise ngesizwe esiyisithutha au  . 22Ngoba umlilo usubasiwe entukuthelweni yami, uyavutha kuze kube sesihogweni esingaphansi kakhulu av  ; uzaqeda umhlaba lezithelo zawo aw  , ulumathise izisekelo zezintaba ax  . 23Ngizabuthelela ububi phezu kwabo, ngiqedele imitshoko yami kubo ay  . 24Bazamunywa yindlala, baqedwe yikutshisa lencithakalo ebabayo; njalo ngizathumela phakathi kwabo amazinyo ezilo az  , lobuhlungu bezihuquzelayo zothuli ba  . 25Ngaphandle inkemba izabenza bafelwe, ngokunjalo uvalo ezindlini ezingaphakathi, ijaha lalo lentombi emsulwa, omunyayo kanye lendoda eyimpunga bb  . 26Ngathi: Ngizabaquma iziqa, ngenze ukukhunjulwa kwabo kuphele phakathi kwabantu bc  ; 27uba bengingesabi intukuthelo yesitha, hlezi abazondi babo bahlanekele bd  , hlezi bathi: Isandla sethu siphakeme; le Nkosi kakusiyo eyenze konke lokhu be  . 28Ngoba bayisizwe esingelakwelulekwa, njalo kakukho ukuqedisisa kubo bf  . 29Kwangathi ngabe bebehlakaniphile, bebengaqedisisa lokhu bg  , bazwisise isiphetho sabo bh  ! 30Oyedwa angaxotsha njani abayinkulungwane, lababili babalekise abayizinkulungwane ezilitshumi bi  , ngaphandle kokuthi iDwala labo libathengisile, le Nkosi ibanikele bj  ? 31Ngoba idwala labo kalinjengeDwala lethu bk  ; njengoba izitha zethu zingabahluleli bl  . 32Ngoba ivini labo livela evinini leSodoma, lemasimini eGomora bm  ; izithelo zesivini sabo ziyizithelo zesivini ezilobuhlungu; zilamahlukuzo ababayo bn  . 33Iwayini labo liyibuhlungu bemigobho bo  , lobuhlungu obulesihluku bp  bamabululu bq  . 34Lokho kakubekiwe kimi yini, kunanyekiwe emagugwini ami br  ? 35Ngeyami impindiselo lokubuyisela, ngesikhathi sokutshelela konyawo lwabo bs  ; ngoba usuku lwengozi yabo selusondele, lezinto abazilungiselweyo ziyaphangisa bt  . 36Ngoba i Nkosi izabahlulela abantu bayo bu  , izisole ngenceku zayo, lapho ibona ukuthi amandla asehambile bv  , lokuthi kakho ovalelweyo lokhululekileyo bw  . 37Khona izakuthi: Bangaphi onkulunkulu babo, idwala ababephephela kulo bx  , 38abadla amafutha emihlatshelo yabo, banatha iwayini lomnikelo wabo wokuthululwa? Kabavuke, balisize, babe yisivikelo senu. 39Bonani khathesi ukuthi mina, nginguye, njalo kakho unkulunkulu olami by  ; mina ngiyabulala, njalo ngiphilise bz  ; ngiyatshaya, njalo mina ngelaphe; njalo kakho ongahluthuna esandleni sami ca  . 40Ngoba ngiphakamisela isandla sami emazulwini, ngithi: Ngiyaphila kuze kube phakade cb  , 41nxa ngilola inkemba yami ephazimayo, lesandla sami sibambelela ekwahluleleni, ngizabuyisela impindiselo ezitheni zami, ngibavuze abangizondayo cc  . 42Ngizadakisa imitshoko yami ngegazi, lenkemba yami izakudla inyama, ngegazi labagwaziweyo labathunjiweyo cd  , ngekhanda labakhokheli bezitha ce  . 43Thokozani zizwe, bantu bayo cf  ; ngoba izaphindisela igazi lenceku zayo cg  , ibuyisele impindiselo kuzitha zayo ch  , yenzele ilizwe layo, abantu bayo, ukubuyisana ci  .

44UMozisi wasesiza, wakhuluma wonke amazwi alingoma endlebeni zabantu, yena loHoseya indodana kaNuni. 45UMozisi eseqedile ukukhuluma wonke lamazwi kuIsrayeli wonke, 46wathi kubo: Bekani inhliziyo yenu kuwo wonke amazwi engiwafakaza phakathi kwenu lamuhla, ukuthi libalaye abantwana benu bagcine ukuwenza wonke amazwi alumlayo cj  . 47Ngoba kakusiyo into eyize kini, ngoba kuyimpilo yenu; ngalinto lizakwelula izinsuku elizweni elichapha iJordani ukuya kulo ukudla ilifa lalo ck  .

UMozisi uvunyelwa ukuthi abone ilizwe leKhanani

48I Nkosi yasikhuluma kuMozisi ngalona lolosuku isithi: 49Yenyukela kule intaba yeAbarimi, intaba yeNebo, eselizweni lakoMowabi emaqondana leJeriko, ubone ilizwe leKhanani engilinika abantwana bakoIsrayeli ukuba yilifa cl  , 50ufele entabeni owenyukela kuyo, ubuthelwe ebantwini bakini cm  , njengoAroni umnewenu efela entabeni yeHori, wabuthelwa ebantwini bakibo cn  . 51Ngenxa yokuthi laphambana lami phakathi kwabantwana bakoIsrayeli emanzini eMeriba-Kadeshi enkangala yeZini; ngoba kalingingcwelisanga phakathi kwabantwana bakoIsrayeli co  . 52Ngoba unganeno uzalibona ilizwe, kodwa kawuyikungena khona, elizweni engilinika abantwana bakoIsrayeli cp  .

Copyright information for Ndebele