a4.26. Hlab. 50.4. Josh. 24.27.
bIsa. 55.10,11. 1 Kor. 3.6,7,8.
c33.28.
dHlab. 72.6. Mika 5.7.
e3.24. 5.24.
f32.15,18,30,31,37. 2 Sam. 22.3,32,47. 23.3. Hlab. 18.2,31,46. 92.15. Hab. 1.12.
gDan. 4.37. Isam. 15.3.
hHlab. 31.5. Jer. 10.10.
iJobe 34.10.
j2 Sam. 22.27. Hlab. 18.26. Mat. 17.17. Luka 9.41. Fil. 2.15.
k2 Sam. 22.27. Hlab. 18.26. Mat. 17.17. Luka 9.41. Fil. 2.15.
lHlab. 116.12.
mIsa. 63.16. 64.8.
nHlab. 74.2.
o32.15. Isa. 27.11. 44.2. 51.13.
pEks. 12.26. Hlab. 44.1.
qSeb. 17.26.
rGen. 11.8.
s8.15. Jer. 2.6. Hos. 13.5.
tNani 21.20.
uJobe 12.24.
vHlab. 17.8. Zaga 7.2. Zek. 2.8.
wEks. 19.4. Isa. 31.5.
xGen. 1.2.
yEks. 19.4. Isa. 31.5.
zIsa.58.14; Dute. 33.29; Hez. 36.2.
aaJobe 20.17. Hlab. 81.16.
ab33.24; Jobe 29.6; Hlab. 81.16.
ac8.15.
adHlab. 81.16. 147.14.
aeGen. 49.11.
af33.5,26. Isa. 44.2.
ag1 Sam.2.29.
ahNeh. 9.25. Jer. 5.7,28. Dute. 31.20. Hos. 13.6. Hlab. 17.10.
aiJer. 15.6.
aj32.6.
akHlab. 89.26. 2 Sam. 22.47. Hlab. 95.1.
alHlab. 78.58. Dute.32.21. Nani 25.11.
amHlab. 106.37. 1 Kor. 10.20. Levi 17.7.
anIsa. 17.10. Jer. 2.32.
aoHlu. 2.14.
apIsa. 1.2.
aq31.17.
arZaga 2.12,14. 6.24.
as32.16.
at1 Kho. 16.13,26. Hlab. 31.6. Jer. 8.19. 10.8. 14.22. 16.19. Jona 2.8. Seb. 14.15.
auHos. 1.9,10. Roma 10.19.
avJer. 15.14. 17.4.
awLilo 4.11.
axLilo 4.11.
ayHlab. 7.12,13. Hez. 5.16.
azLevi 26.22.
baMika 7.17.
bbLilo 1.20. Hez. 7.15.
bcHez.20.13.
bdJer. 19.4.
beNani 14.16. Hlab. 140.8.
bfIsa. 1.3. 27.11. Jer. 4.22.
bg5.29. Hlab. 81.13. Luka 19.42.
bhIsa. 47.7. Lilo 1.9.
biLevi 26.8.
bjHlu. 2.14. 3.8. 4.2,9. 10.7. 1 Sam. 12.9. Hlab. 44.12. Isa. 50.1. 52.3.
bk1 Sam. 2.2.
bl1 Sam. 4.8.
bmIsa. 1.10. Hez. 16.46.
bn29.18.
bo32.24. Hlab. 58.4.
bp29.18.
bqJobe 20.14,16. Hlab. 58.4. 91.13. Isa. 11.8.
brJobe 14.17. Hos. 13.12. Roma 2.5.
bs32.41,43. Hlab. 94.1. Isa. 1.24. 59.18. Nah. 1.2. Roma 12.19. Heb. 10.30.
bt2 Pet. 2.3.
bu32.20,37. Hlab. 135.14. Heb. 10.30.
bvHlu. 2.18. Hlab. 106.45. Gen. 6.6.
bw2 Kho. 14.26. 1 Kho. 14.10. 21,21. 2 Kho. 9.8.
bxHlu. 10.14. 1 Kho. 18.27. 2 Kho. 3.13. Jer. 2.28.
byHlab. 102.27. Isa. 41.4. 48.12.
bz1 Sam. 2.6. 2 Kho. 5.7. Hos. 6.1.
caJobe 5.18.
cbNani 14.30.
ccHlab. 7.12. Isai 27.1. 34.5. 66.16. Hez. 21.9,10,14,20.
cdJer. 46.10.
ceHlu. 5.2.
cfRoma 15.10.
cgIsam. 19.2. Isam. 6.10.
ch32.35,41.
ciHlab. 85.1.
cj11.18. Dute. 6.6.
ck30.19. Zaga 3.22. 4.22. Levi 18.5. 4.40.
clNani 27.12.
cmNani 20.24.
cnNani 20.25,28. 33.38.
coNani 20.11-13. 27.14.
cp3.27. 34.4.

Deuteronomy 32

Bekani indlebe, mazulu, ngizakhuluma, njalo zwana, mhlaba, amazwi omlomo wami a . Imfundiso yami b  izathonta njengezulu, inkulumo yami izathonta njengamazolo, njengomkhizo phezu kohlaza c , lanjengemifefezo emibhideni d . Ngoba ngizamemezela ibizo le Nkosi. Mnikeni ubukhulu uNkulunkulu wethu e . UliDwala, umsebenzi wakhe uphelele f , ngoba zonke indlela zakhe ziyizahlulelo g . UNkulunkulu weqiniso h , ongelabubi, ulungile, uqondile i . Bonile kuye, kabasibo abantwana bakhe, isici ngesabo, bayisizukulwana esigobileyo j  lesiphambeneyo k . Lingahlawula lokho e Nkosini yini, bantu abayizithutha labangahlakaniphanga l ? Kayisuye yini uyihlo m  owakuthengayo n , wakwenza, wakumisa o ? Khumbula insuku zendulo, unakane iminyaka yesizukulwana ngesizukulwana. Buza uyihlo, uzakulandisela, abadala bakho, bazakutshela p . Lapho oPhezukonke enika izizwe ilifa q , lapho esehlukanisa amadodana kaAdamu, wamisa imingcele yezizwe njengenani labantwana bakoIsrayeli r . Ngoba isabelo se Nkosi ngabantu bayo, uJakobe uyinkatho yelifa layo. 10 Wamfica elizweni eliyinkangala s , lenkangala t  engelalutho ebhongayo u . Wamkhokhela wambhodisa, wamlondoloza, wamgcina njengenhlamvu yelihlo lakhe v . 11 Njengokhozi olunyakazisa isidleke salo w , lundiza phezu kwamatsiyane alo, luselula impiko zalo, luwathatha x , luwathwale ngezimpaphe zalo y , 12 I Nkosi yodwa yamkhokhela, njalo kwakungekho layo unkulunkulu wabezizwe. 13 Yamgadisa endaweni eziphakemeyo zomhlaba, ukuze adle izithelo zensimu z . Yamondla ngoluju oluvela edwaleni aa , lamafutha ab  aphuma elitsheni elilukhuni ledwala ac , 14 izankefu zenkomo, lochago lwembuzi, kanye lamafutha amawundlu, lezinqama izifuyo zeBashani, lezimpongo, kanye lamahwahwa ezinso zengqoloyi ad ; wena wasunatha igazi lezithelo zesivini, iwayini ae .

15 Kodwa uJeshuruni wazimuka af  wakhaba ag . Usuzimukile, wakhuluphala, wembeswa ngamahwahwa ah . Yena wadela uNkulunkulu ai  owamenzayo aj , wadelela iDwala losindiso lwakhe ak . 16 Bambangela ubukhwele ngokwezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso al . 17 Bahlabela amadimoni, hatshi uNkulunkulu, onkulunkulu ababengabazi, abatsha abavela eduze, oyihlo abangabesabanga am . 18 IDwala elakuzalayo ulikhohliwe, wamkhohlwa uNkulunkulu owakuzalayo an . 19 Kwathi i Nkosi ikubona, yanengwa yibo ao , ngenxa yentukuthelo yamadodana ayo lamadodakazi ayo ap . 20 Yasisithi: Ngizabafihlela ubuso bami, ngibone ukuthi ukuphela kwabo kuzakuba yini aq ; ngoba bayisizukulwana esiphambeneyo, abantwana okungelakuthembeka kibo ar . 21 Bona bangenze ngaba lobukhwele ngokungesuye uNkulunkulu as ; bangithukuthelisile ngezinto zabo eziyize at . Ngakho ngizabenza babe lobukhwele ngabangeyisibo abantu; ngibathukuthelise ngesizwe esiyisithutha au . 22 Ngoba umlilo usubasiwe entukuthelweni yami, uyavutha kuze kube sesihogweni esingaphansi kakhulu av ; uzaqeda umhlaba lezithelo zawo aw , ulumathise izisekelo zezintaba ax . 23 Ngizabuthelela ububi phezu kwabo, ngiqedele imitshoko yami kubo ay . 24 Bazamunywa yindlala, baqedwe yikutshisa lencithakalo ebabayo; njalo ngizathumela phakathi kwabo amazinyo ezilo az , lobuhlungu bezihuquzelayo zothuli ba . 25 Ngaphandle inkemba izabenza bafelwe, ngokunjalo uvalo ezindlini ezingaphakathi, ijaha lalo lentombi emsulwa, omunyayo kanye lendoda eyimpunga bb . 26 Ngathi: Ngizabaquma iziqa, ngenze ukukhunjulwa kwabo kuphele phakathi kwabantu bc ; 27 uba bengingesabi intukuthelo yesitha, hlezi abazondi babo bahlanekele bd , hlezi bathi: Isandla sethu siphakeme; le Nkosi kakusiyo eyenze konke lokhu be . 28 Ngoba bayisizwe esingelakwelulekwa, njalo kakukho ukuqedisisa kubo bf . 29 Kwangathi ngabe bebehlakaniphile, bebengaqedisisa lokhu bg , bazwisise isiphetho sabo bh ! 30 Oyedwa angaxotsha njani abayinkulungwane, lababili babalekise abayizinkulungwane ezilitshumi bi , ngaphandle kokuthi iDwala labo libathengisile, le Nkosi ibanikele bj ? 31 Ngoba idwala labo kalinjengeDwala lethu bk ; njengoba izitha zethu zingabahluleli bl . 32 Ngoba ivini labo livela evinini leSodoma, lemasimini eGomora bm ; izithelo zesivini sabo ziyizithelo zesivini ezilobuhlungu; zilamahlukuzo ababayo bn . 33 Iwayini labo liyibuhlungu bemigobho bo , lobuhlungu obulesihluku bp  bamabululu bq . 34 Lokho kakubekiwe kimi yini, kunanyekiwe emagugwini ami br ? 35 Ngeyami impindiselo lokubuyisela, ngesikhathi sokutshelela konyawo lwabo bs ; ngoba usuku lwengozi yabo selusondele, lezinto abazilungiselweyo ziyaphangisa bt . 36 Ngoba i Nkosi izabahlulela abantu bayo bu , izisole ngenceku zayo, lapho ibona ukuthi amandla asehambile bv , lokuthi kakho ovalelweyo lokhululekileyo bw . 37 Khona izakuthi: Bangaphi onkulunkulu babo, idwala ababephephela kulo bx , 38 abadla amafutha emihlatshelo yabo, banatha iwayini lomnikelo wabo wokuthululwa? Kabavuke, balisize, babe yisivikelo senu. 39 Bonani khathesi ukuthi mina, nginguye, njalo kakho unkulunkulu olami by ; mina ngiyabulala, njalo ngiphilise bz ; ngiyatshaya, njalo mina ngelaphe; njalo kakho ongahluthuna esandleni sami ca . 40 Ngoba ngiphakamisela isandla sami emazulwini, ngithi: Ngiyaphila kuze kube phakade cb , 41 nxa ngilola inkemba yami ephazimayo, lesandla sami sibambelela ekwahluleleni, ngizabuyisela impindiselo ezitheni zami, ngibavuze abangizondayo cc . 42 Ngizadakisa imitshoko yami ngegazi, lenkemba yami izakudla inyama, ngegazi labagwaziweyo labathunjiweyo cd , ngekhanda labakhokheli bezitha ce . 43 Thokozani zizwe, bantu bayo cf ; ngoba izaphindisela igazi lenceku zayo cg , ibuyisele impindiselo kuzitha zayo ch , yenzele ilizwe layo, abantu bayo, ukubuyisana ci .

44 UMozisi wasesiza, wakhuluma wonke amazwi alingoma endlebeni zabantu, yena loHoseya indodana kaNuni. 45 UMozisi eseqedile ukukhuluma wonke lamazwi kuIsrayeli wonke, 46 wathi kubo: Bekani inhliziyo yenu kuwo wonke amazwi engiwafakaza phakathi kwenu lamuhla, ukuthi libalaye abantwana benu bagcine ukuwenza wonke amazwi alumlayo cj . 47 Ngoba kakusiyo into eyize kini, ngoba kuyimpilo yenu; ngalinto lizakwelula izinsuku elizweni elichapha iJordani ukuya kulo ukudla ilifa lalo ck .

UMozisi uvunyelwa ukuthi abone ilizwe leKhanani

48 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi ngalona lolosuku isithi: 49 Yenyukela kule intaba yeAbarimi, intaba yeNebo, eselizweni lakoMowabi emaqondana leJeriko, ubone ilizwe leKhanani engilinika abantwana bakoIsrayeli ukuba yilifa cl , 50 ufele entabeni owenyukela kuyo, ubuthelwe ebantwini bakini cm , njengoAroni umnewenu efela entabeni yeHori, wabuthelwa ebantwini bakibo cn . 51 Ngenxa yokuthi laphambana lami phakathi kwabantwana bakoIsrayeli emanzini eMeriba-Kadeshi enkangala yeZini; ngoba kalingingcwelisanga phakathi kwabantwana bakoIsrayeli co . 52 Ngoba unganeno uzalibona ilizwe, kodwa kawuyikungena khona, elizweni engilinika abantwana bakoIsrayeli cp .

Copyright information for Ndebele