aGen. 49.28.
bJosh. 14.6. Hlu. 13.6. 1 Lan. 23.14. 2 Lan. 30.16. Ezra 3.2.
cEks. 19.18,20. Hlu. 5.4,5. Hlab. 68.7.
dHab. 3.3. Nani 10.12. 1 Sam. 25.1.
eHlab. 68.17. Dan. 7.10. Seb. 7.53. Gal. 3.19. Heb. 2.2. Juda 14. Isam. 5.11.
f7.7,8. 10.15. Hos. 11.1. Mal. 1.2.
gLuka 10.39. Seb. 22.3.
hZaga 2.1.
iJoha. 7.19.
jHlab. 119.111.
kHlu. 9.2. 17.6. 18.1. 19.1. 21.25.
l32.15.
mGen. 49.3,4.
nGen. 34.30.
o33.1. 33.16.
pEks. 28.30.
qHlab. 106.16.
rEks. 17.7.
sGen. 29.32. 1 Lan. 17.17. Jobe 37.24.
tEks. 32.26-29. Nani 25.7,8,11.
uLevi 10.11.17.9-11.
vEks. 30.7,8. 1 Sam. 2.28.
wHlab. 51.19.
x2 Sam. 24.23. Hez. 20.40,41. 43.27.
yGen. 49.25.
zGen. 27.28. Dute. 33.28. Dute. 32.2.
aaGen. 49.26. Hab. 3.6.
abHlab. 24.1.
acEks.3.2,4; Seb. 7.30,35.
adHlab. 24.1.
ae33.1. 33.16.
afGen. 49.26.
ag1 Lan. 5.1.
ahNani 23.22.
ai1 Kho. 22.11. Hlab. 44.5. Dan. 8.4.
ajGen. 48.19.
akGen. 49.13,14,15.
alIsa. 2.3.
amHlab. 4.5. 51.19.
anGen. 49.9. Nani 23.24. 24.9.
aoNani 32.1-5,16-19.
apGen. 49.10. Nani 21.18. Hlu. 5.9,14.
aqJosh. 4.12.
arGen. 49.9.
asJosh. 19.47. Hlu. 18.27.
atGen. 49.21.
auTshu. 1.6. Hez. 20.46. 40.24,27. Josh. 19.34.
avGen. 49.20.
awJobe 29.6.
axEks. 15.11.
ay32.15.
azHlab. 68.4,33. Hlab. 104.3. Hab. 3.8.
baHlab. 71.3. 90.1. 91.9.
bbJer. 23.6. 33.16.
bcNani 23.9.
bd8.7,8. 11.11.
beGen. 27.28.
bf32.2.
bgHlab. 144.15.
bh2 Sam. 7.23.
biHlab. 33.20. 115.9,10,11.
bj32.13.

Deuteronomy 33

UMozisi ubusisa izizwe zakoIsrayeli

Lalesi yisibusiso a  uMozisi umuntu kaNkulunkulu abusisa ngaso abantwana bakoIsrayeli engakafi b . Wasesithi:

I Nkosi yavela eSinayi, yenyukela kubo ivela eSeyiri, c  yakhanya isentabeni yeParani d , yabuya lenkulungwane ezilitshumi zabangcwele; ngakwesokunene sayo kwakulomlayo ovuthayo kibo e .
Yebo, yazithanda izizwe f . Bonke abangcwele bayo babesesandleni sakho; labo bahlala enyaweni zakho g , ngamunye emukele okwamazwi akho h . UMozisi wasilaya umlayo i , ilifa lebandla likaJakobe j . Yaba yinkosi k  eJeshuruni l , lapho inhloko zabantu zibuthene, ndawonye lezizwe zakoIsrayeli. URubeni kaphile, angafi m , lamadoda akhe abe linani n .

Lalokhu ngokukaJuda, wasesithi:

Zwana,  Nkosi, ilizwi likaJuda, umlethe kubantu bakhe, izandla zakhe kazimlwele, njalo kawube ngumsizi ezitheni zakhe o .

LakuLevi wathi:

IThumimi yakho leUrimi yakho p  ngokwendoda, eyingcwele yakho q , owayilinga eMasa, waphikisana layo emanzini eMeriba r ;
eyathi kuyise lakunina: Kangimbonanga s ; kabananzanga abafowabo, kabazanga abantwana bakhe. Ngoba balalela ilizwi lakho, bagcina isivumelwano sakho t . 10 Bazamfundisa uJakobe izahlulelo zakho, loIsrayeli umlayo wakho u ; bazabeka impepha phambi kwamakhala akho v , lomnikelo wonke phezu kwelathi lakho w . 11 Busisa,  Nkosi, amandla akhe, wemukele umsebenzi wezandla zakhe; tshaya inkalo zalabo abamvukelayo lezabamzondayo, ukuze bangasukumi x .

12 KuBhenjamini wathi:

Othandwayo we Nkosi uzahlala evikelekile ngakiyo; izamsibekela usuku lonke, uzahlala phakathi kwamahlombe ayo.

13 LakuJosefa wathi:

Ilizwe lakhe kalibusiswe yi Nkosi, ngokuhlekazi kwamazulu y , ngamazolo z , langokujula okulele ngaphansi,
14 langokuhlekazi kwezithelo zelanga, langokuhlekazi kwezinto ezivezwa zinyanga, 15 langekhethelo lentaba ezindala, langokuhlekazi kwamaqaqa aphakade aa , 16 langokuhlekazi komhlaba lokugcwala kwawo ab , lomusa walowo owahlala ac  esihlahleni ad . Izinto lezi ae  kazize ekhanda likaJosefa, lenkanda yalowo owehlukaniswa labafowabo af . 17 Ulobukhosi bezibulo benkunzi yakhe ag , lempondo zakhe zimpondo zenyathi ah ; uzahlaba ngazo izizwe ndawonye zize zifike emikhawulweni yomhlaba ai . Lezi zinkulungwane ezilitshumi zakoEfrayimi, lalezi zinkulungwane zakoManase aj .

18 LakuZebuluni wathi:

Thokoza, Zebuluni, ekuphumeni kwakho, lawe Isakari, emathenteni akho ak .
19 Bazabizela izizwe entabeni al , lapho bahlabe iminikelo yokulunga. Ngoba bazamunya inala yezinlwandle, lamagugu afihlwe etshebetshebeni am .

20 LakuGadi wathi:

Kabusiswe owandisa uGadi. Uhlala njengesilwane, uklebhula ingalo, yebo inkanda an .
21 Wazinakekela ngekhethelo ao , ngoba lapho isabelo somnikumthetho salondolozwa ap ; weza lenhloko zabantu, wenza ukulunga kwe Nkosi, lezahlulelo zayo loIsrayeli aq .

22 LakuDani wathi:

UDani ngumdlwane wesilwane ar ; uzakweqa evela eBashani as .
23 LakuNafithali wathi:

Nafithali, eneliswa ngomusa, ugcwele isibusiso se Nkosi at , dlana ilifa lentshonalanga leningizimu au .

24 LakuAsheri wathi:

UAsheri kabusiswe ngabantwana, abe ngowemukelekayo kubafowabo av , agxamuze unyawo lwakhe emafutheni aw .
25 Insimbi lethusi kuzakuba yizicathulo zakho, lanjengensuku zakho azakuba njalo amandla akho.

26 Kakho onjengoNkulunkulu ax , Jeshuruni ay , ogade amazulu kusizo lwakho, lomkhathi ngobukhosi bakhe az . 27 UNkulunkulu waphakade uyisiphephelo ba , langaphansi kulengalo ezingelakuphela. Uxotsha isitha phambi kwakho, athi: Bhubhisa. 28 Ngakho uIsrayeli uzahlala evikelekile bb  eyedwa bc ; ilihlo likaJakobe bd  lizakuba elizweni lamabele lewayini elitsha be ; yebo, amazulu akhe azathontisa amazolo bf . 29 Ubusisiwe wena, Israyeli bg ! Ngubani onjengawe, isizwe esisindiswe yi Nkosi bh , isihlangu sosizo lwakho, loyinkemba yobukhosi bakho? Lezitha zakho zizakuthobela ngokuzenzisa bi , lawe unyathele endaweni zazo eziphakemeyo bj .

Copyright information for Ndebele