aGen. 49.28.
bJosh. 14.6. Hlu. 13.6. 1 Lan. 23.14. 2 Lan. 30.16. Ezra 3.2.
cEks. 19.18,20. Hlu. 5.4,5. Hlab. 68.7.
dHab. 3.3. Nani 10.12. 1 Sam. 25.1.
eHlab. 68.17. Dan. 7.10. Seb. 7.53. Gal. 3.19. Heb. 2.2. Juda 14. Isam. 5.11.
f7.7,8. 10.15. Hos. 11.1. Mal. 1.2.
gLuka 10.39. Seb. 22.3.
hZaga 2.1.
iJoha. 7.19.
jHlab. 119.111.
kHlu. 9.2. 17.6. 18.1. 19.1. 21.25.
l32.15.
mGen. 49.3,4.
nGen. 34.30.
o33.1. 33.16.
pEks. 28.30.
qHlab. 106.16.
rEks. 17.7.
sGen. 29.32. 1 Lan. 17.17. Jobe 37.24.
tEks. 32.26-29. Nani 25.7,8,11.
uLevi 10.11.17.9-11.
vEks. 30.7,8. 1 Sam. 2.28.
wHlab. 51.19.
x2 Sam. 24.23. Hez. 20.40,41. 43.27.
yGen. 49.25.
zGen. 27.28. Dute. 33.28. Dute. 32.2.
aaGen. 49.26. Hab. 3.6.
abHlab. 24.1.
acEks.3.2,4; Seb. 7.30,35.
adHlab. 24.1.
ae33.1. 33.16.
afGen. 49.26.
ag1 Lan. 5.1.
ahNani 23.22.
ai1 Kho. 22.11. Hlab. 44.5. Dan. 8.4.
ajGen. 48.19.
akGen. 49.13,14,15.
alIsa. 2.3.
amHlab. 4.5. 51.19.
anGen. 49.9. Nani 23.24. 24.9.
aoNani 32.1-5,16-19.
apGen. 49.10. Nani 21.18. Hlu. 5.9,14.
aqJosh. 4.12.
arGen. 49.9.
asJosh. 19.47. Hlu. 18.27.
atGen. 49.21.
auTshu. 1.6. Hez. 20.46. 40.24,27. Josh. 19.34.
avGen. 49.20.
awJobe 29.6.
axEks. 15.11.
ay32.15.
azHlab. 68.4,33. Hlab. 104.3. Hab. 3.8.
baHlab. 71.3. 90.1. 91.9.
bbJer. 23.6. 33.16.
bcNani 23.9.
bd8.7,8. 11.11.
beGen. 27.28.
bf32.2.
bgHlab. 144.15.
bh2 Sam. 7.23.
biHlab. 33.20. 115.9,10,11.
bj32.13.

Deuteronomy 33

UMozisi ubusisa izizwe zakoIsrayeli

1 Lalesi yisibusiso a  uMozisi umuntu kaNkulunkulu abusisa ngaso abantwana bakoIsrayeli engakafi b  . 2Wasesithi:

I Nkosi yavela eSinayi, yenyukela kubo ivela eSeyiri, c  yakhanya isentabeni yeParani d  , yabuya lenkulungwane ezilitshumi zabangcwele; ngakwesokunene sayo kwakulomlayo ovuthayo kibo e  .
3Yebo, yazithanda izizwe f  . Bonke abangcwele bayo babesesandleni sakho; labo bahlala enyaweni zakho g  , ngamunye emukele okwamazwi akho h  . 4UMozisi wasilaya umlayo i  , ilifa lebandla likaJakobe j  . 5Yaba yinkosi k  eJeshuruni l  , lapho inhloko zabantu zibuthene, ndawonye lezizwe zakoIsrayeli. 6URubeni kaphile, angafi m  , lamadoda akhe abe linani n  .

7Lalokhu ngokukaJuda, wasesithi:

Zwana,  Nkosi, ilizwi likaJuda, umlethe kubantu bakhe, izandla zakhe kazimlwele, njalo kawube ngumsizi ezitheni zakhe o  .

8LakuLevi wathi:

IThumimi yakho leUrimi yakho p  ngokwendoda, eyingcwele yakho q  , owayilinga eMasa, waphikisana layo emanzini eMeriba r  ;
9eyathi kuyise lakunina: Kangimbonanga s  ; kabananzanga abafowabo, kabazanga abantwana bakhe. Ngoba balalela ilizwi lakho, bagcina isivumelwano sakho t  . 10Bazamfundisa uJakobe izahlulelo zakho, loIsrayeli umlayo wakho u  ; bazabeka impepha phambi kwamakhala akho v  , lomnikelo wonke phezu kwelathi lakho w  . 11Busisa,  Nkosi, amandla akhe, wemukele umsebenzi wezandla zakhe; tshaya inkalo zalabo abamvukelayo lezabamzondayo, ukuze bangasukumi x  .

12KuBhenjamini wathi:

Othandwayo we Nkosi uzahlala evikelekile ngakiyo; izamsibekela usuku lonke, uzahlala phakathi kwamahlombe ayo.

13LakuJosefa wathi:

Ilizwe lakhe kalibusiswe yi Nkosi, ngokuhlekazi kwamazulu y  , ngamazolo z  , langokujula okulele ngaphansi,
14langokuhlekazi kwezithelo zelanga, langokuhlekazi kwezinto ezivezwa zinyanga, 15langekhethelo lentaba ezindala, langokuhlekazi kwamaqaqa aphakade aa  , 16langokuhlekazi komhlaba lokugcwala kwawo ab  , lomusa walowo owahlala ac  esihlahleni ad  . Izinto lezi ae  kazize ekhanda likaJosefa, lenkanda yalowo owehlukaniswa labafowabo af  . 17Ulobukhosi bezibulo benkunzi yakhe ag  , lempondo zakhe zimpondo zenyathi ah  ; uzahlaba ngazo izizwe ndawonye zize zifike emikhawulweni yomhlaba ai  . Lezi zinkulungwane ezilitshumi zakoEfrayimi, lalezi zinkulungwane zakoManase aj  .

18LakuZebuluni wathi:

Thokoza, Zebuluni, ekuphumeni kwakho, lawe Isakari, emathenteni akho ak  .
19Bazabizela izizwe entabeni al  , lapho bahlabe iminikelo yokulunga. Ngoba bazamunya inala yezinlwandle, lamagugu afihlwe etshebetshebeni am  .

20LakuGadi wathi:

Kabusiswe owandisa uGadi. Uhlala njengesilwane, uklebhula ingalo, yebo inkanda an  .
21Wazinakekela ngekhethelo ao  , ngoba lapho isabelo somnikumthetho salondolozwa ap  ; weza lenhloko zabantu, wenza ukulunga kwe Nkosi, lezahlulelo zayo loIsrayeli aq  .

22LakuDani wathi:

UDani ngumdlwane wesilwane ar  ; uzakweqa evela eBashani as  .
23LakuNafithali wathi:

Nafithali, eneliswa ngomusa, ugcwele isibusiso se Nkosi at  , dlana ilifa lentshonalanga leningizimu au  .

24LakuAsheri wathi:

UAsheri kabusiswe ngabantwana, abe ngowemukelekayo kubafowabo av  , agxamuze unyawo lwakhe emafutheni aw  .
25Insimbi lethusi kuzakuba yizicathulo zakho, lanjengensuku zakho azakuba njalo amandla akho.

26Kakho onjengoNkulunkulu ax  , Jeshuruni ay  , ogade amazulu kusizo lwakho, lomkhathi ngobukhosi bakhe az  . 27UNkulunkulu waphakade uyisiphephelo ba  , langaphansi kulengalo ezingelakuphela. Uxotsha isitha phambi kwakho, athi: Bhubhisa. 28Ngakho uIsrayeli uzahlala evikelekile bb  eyedwa bc  ; ilihlo likaJakobe bd  lizakuba elizweni lamabele lewayini elitsha be  ; yebo, amazulu akhe azathontisa amazolo bf  . 29Ubusisiwe wena, Israyeli bg  ! Ngubani onjengawe, isizwe esisindiswe yi Nkosi bh  , isihlangu sosizo lwakho, loyinkemba yobukhosi bakho? Lezitha zakho zizakuthobela ngokuzenzisa bi  , lawe unyathele endaweni zazo eziphakemeyo bj  .

Copyright information for Ndebele