aNani 27.12.
bHlu. 18.29.
c11.24.
dGen. 13.12. 19.17. 2 Sam. 18.23.
eHlu. 1.16. 3.13. 2 Lan. 28.15.
fGen. 14.2,8. 19.22.
gGen. 12.7. 50.24.
h3.27. 32.52.
iNani 23.28.
jJuda 9.
k31.2.
lGen. 27.1. 1 Sam. 3.2. Gen. 48.10. Josh. 14.10,11. 1 Sam. 4.15.
mNani 20.29. Gen. 50.3.
nIsa. 11.2.
oNani 27.18,23.
p18.15,18.
qEks. 33.11. Hlu. 6.22. Nani 12.8. Dute. 5.4.
r4.34. 7.19.
s4.34.
t4.34.

Deuteronomy 34

Ukufa kukaMozisi

UMozisi wasesenyuka esuka emagcekeni akoMowabi, esiya entabeni yeNebo, engqongeni yePisiga, emaqondana leJeriko a . I Nkosi yasimtshengisa ilizwe lonke, iGileyadi kuze kube koDani b , layo yonke iNafithali, lelizwe lakoEfrayimi, leManase, lelizwe lonke lakoJuda, kwaze kwaba selwandle lokucina c , leningizimu, legceke lesigodi seJeriko d , umuzi wamalala e , kwaze kwaba seZowari f . I Nkosi yasisithi kuye: Leli yilizwe engalifungela uAbrahama, uIsaka, loJakobe ngisithi: Ngizalinika inzalo yakho g . Sengikwenze walibona ngamehlo akho, kodwa kawuyikuchaphela kilo h .

UMozisi inceku ye Nkosi wasefela khona elizweni lakoMowabi njengokomlayo we Nkosi. Yasimngcwaba esigodini elizweni lakoMowabi maqondana leBeti-Peyori i ; kodwa kakulamuntu olaziyo ingcwaba lakhe kuze kube lamuhla j .

Njalo uMozisi wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amabili ekufeni kwakhe k . Amehlo akhe ayengafiphalanga, lamandla akhe ayenganyamalalanga l .

Abantwana bakoIsrayeli basebemlilela uMozisi emagcekeni akoMowabi insuku ezingamatshumi amathathu; zaphela-ke insuku zokukhala zokumlilela uMozisi m .

Njalo uJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya wokuhlakanipha n , ngoba uMozisi wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Ngakho abantwana bakoIsrayeli bamlalela, benza njengalokhu i Nkosi imlayile uMozisi o .

10 Kakusavelanga-ke umprofethi koIsrayeli onjengoMozisi p , i Nkosi eyamazi ubuso ngobuso q , 11 ngazo zonke izibonakaliso lezimangaliso i Nkosi eyamthuma ukuthi azenze elizweni leGibhithe, kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lelizweni lakhe r  lonke, 12 langaso sonke lesosandla esilamandla s  langakho konke okwesabekayo okukhulu t  uMozisi akwenzayo phambi kwamehlo kaIsrayeli wonke.

Copyright information for Ndebele