aNani 27.12.
bHlu. 18.29.
c11.24.
dGen. 13.12. 19.17. 2 Sam. 18.23.
eHlu. 1.16. 3.13. 2 Lan. 28.15.
fGen. 14.2,8. 19.22.
gGen. 12.7. 50.24.
h3.27. 32.52.
iNani 23.28.
jJuda 9.
k31.2.
lGen. 27.1. 1 Sam. 3.2. Gen. 48.10. Josh. 14.10,11. 1 Sam. 4.15.
mNani 20.29. Gen. 50.3.
nIsa. 11.2.
oNani 27.18,23.
p18.15,18.
qEks. 33.11. Hlu. 6.22. Nani 12.8. Dute. 5.4.
r4.34. 7.19.
s4.34.
t4.34.

Deuteronomy 34

Ukufa kukaMozisi

1 UMozisi wasesenyuka esuka emagcekeni akoMowabi, esiya entabeni yeNebo, engqongeni yePisiga, emaqondana leJeriko a  . I Nkosi yasimtshengisa ilizwe lonke, iGileyadi kuze kube koDani b  , 2layo yonke iNafithali, lelizwe lakoEfrayimi, leManase, lelizwe lonke lakoJuda, kwaze kwaba selwandle lokucina c  , 3leningizimu, legceke lesigodi seJeriko d  , umuzi wamalala e  , kwaze kwaba seZowari f  . 4I Nkosi yasisithi kuye: Leli yilizwe engalifungela uAbrahama, uIsaka, loJakobe ngisithi: Ngizalinika inzalo yakho g  . Sengikwenze walibona ngamehlo akho, kodwa kawuyikuchaphela kilo h  .

5UMozisi inceku ye Nkosi wasefela khona elizweni lakoMowabi njengokomlayo we Nkosi. 6Yasimngcwaba esigodini elizweni lakoMowabi maqondana leBeti-Peyori i  ; kodwa kakulamuntu olaziyo ingcwaba lakhe kuze kube lamuhla j  .

7Njalo uMozisi wayeleminyaka elikhulu lamatshumi amabili ekufeni kwakhe k  . Amehlo akhe ayengafiphalanga, lamandla akhe ayenganyamalalanga l  .

8Abantwana bakoIsrayeli basebemlilela uMozisi emagcekeni akoMowabi insuku ezingamatshumi amathathu; zaphela-ke insuku zokukhala zokumlilela uMozisi m  .

9Njalo uJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya wokuhlakanipha n  , ngoba uMozisi wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe. Ngakho abantwana bakoIsrayeli bamlalela, benza njengalokhu i Nkosi imlayile uMozisi o  .

10Kakusavelanga-ke umprofethi koIsrayeli onjengoMozisi p  , i Nkosi eyamazi ubuso ngobuso q  , 11ngazo zonke izibonakaliso lezimangaliso i Nkosi eyamthuma ukuthi azenze elizweni leGibhithe, kuFaro lakuzo zonke inceku zakhe lelizweni lakhe r  lonke, 12langaso sonke lesosandla esilamandla s  langakho konke okwesabekayo okukhulu t  uMozisi akwenzayo phambi kwamehlo kaIsrayeli wonke.

Copyright information for Ndebele