aLevi 18.4.
b12.32. Zaga 30.6. Isam. 22.18,19. Josh. 1.7.
cNani 23.28.
dJobe 28.28. Hlab. 111.10. Zaga 1.7. 9.10.
eGen. 20.11.
f2 Sam. 7.23.
gHlab. 145.18. 148.14. Hlab. 46.1.
hZaga 4.23.
iGen. 18.19. Dute. 6.7. 11.19. Hlab. 78.4,5,6. Efe. 6.4.
jEks. 19.9,16. Heb. 12.18,19.
kEks. 19.18. 20.18. Dute. 5.22,23.
l5.4,22.
m4.33,36.
nEks. 20.22. 1 Kho. 19.12.
o9.9,11.
pEks. 34.28.
qEks. 24.12.
rEks. 21.1-23.33.
sJosh. 23.11.
tJosh. 23.11.
u4.12.
vEks. 20.4. Dute. 4.23. 5.8.
w2 Lan. 33.7,15. Hez. 8.3.5.
xJosh. 22.28; Hez. 8.3; Roma 1.23.
yJosh. 22.28; Hez. 8.3; Roma 1.23.
zJosh. 22.28; Hez. 8.3; Roma 1.23.
aaJosh. 22.28; Hez. 8.3; Roma 1.23.
abJosh. 22.28; Hez. 8.3; Roma 1.23.
ac17.3. Jobe 31.26,27.
adGen. 2.1. 2 Kho. 17.16. 21.3.
ae30.17.
af1 Kho. 8.51. Jer. 11.4.
ag9.29. 32.9.
ah1.37.
ai2 Pet. 1.13-15.
aj3.27.
ak3.25.
al4.9.
am4.9.
anEks.24.17. Dute.9.3. Heb. 12.29.
aoEks. 20.5. Isa. 42.8.
ap4.16. Eks.32.7.
aq9.18. 2 Kho. 17.17.
ar9.18. 2 Kho. 17.17.
as30.18,19. 31.28. 8.19. 32.1. Hlab. 50.4. Isa. 1.2. Jer. 2.12. 6.19. Mika 6.2.
atLevi 26.33.
auGen. 34.30.
av28.36,64. Jer. 16.13.
awHlab. 115.4,5,6. 135.15,16,17. Isa. 44.9. 46.7.
ax2 Lan.15.4. Jer. 29.13,14. Levi 26.39-42. Dute. 30.1-3. Neh. 1.9. Isa. 55.6,7.
ay31.29. Hos. 3.5. Gen. 49.1.
azJow. 2.12.
baEks. 34.6. 2 Lan. 30.9. Neh. 9.31. Jona 4.2.
bbJobe 8.8. 32.7.
bcMat. 24.31. Mark. 13.27.
bdEks. 24.11. Dute. 5.24,26. Eks. 33.20.
be7.19. 29.3.
bfEks. 7.3. Dute. 26.8. Jer. 32.21.
bgEks. 7.3. Dute. 26.8. Jer. 32.21.
bhEks. 3.19. 13.9. Dute. 6.21. 7.8. 26.8. 34.12. Jer. 32.21.
biEks. 6.6. Dute. 26.8. Jer. 32.21.
bj26.8. 34.12. Jer. 32.21.
bk1 Sam. 2.2. Dute. 4.39. 32.39. 2 Sam. 22.32. Isa. 45.5,18,22. Mark. 12.32.
blEks. 19.9,19. 20.18,22.
bm10.15.
bnEks. 15.9; 7.1; 9.1,4,5.
boJosh. 2.11.
bp4.35.
bqLevi 22.31.
br22.7; 5.16,29,33. 6.2,3,18. 11.9. 12.25,28. Zaga 10.27.
bsNani 35.6,14.
bt19.4.
buGen. 31.2. Dute. 19.4.
bvJosh. 20.8.
bw3.10.
bx3.29. Josh. 13.20.
byNani 21.24. Dute. 1.4.
bzNani 21.33,35. Dute. 3.3,4.
ca2.36.
cb3.9.
cc3.9.
cd3.9.
ce3.17.

Deuteronomy 4

UMozisi ulaya abantwana bakoIsrayeli ukuthi bagcine imilayo

1 Khathesi-ke, Israyeli, zwana izimiso lezahlulelo engilifundisa zona a  , ukuzenza, ukuze liphile, lingene lidle ilifa lelizwe i Nkosi uNkulunkulu waboyihlo elinika lona. 2Kaliyikwengezelela elizwini engililaya lona, lingaphunguli lutho kulo, ukuze ligcine imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wenu engililaya yona b  . 3Amehlo enu abonile i Nkosi eyakwenzayo ngenxa kaBhali-Peyori c  ; ngoba wonke umuntu owalandela uBhali-Peyori, i Nkosi uNkulunkulu wenu yambhubhisa phakathi kwenu; 4kodwa lina elanamathela e Nkosini uNkulunkulu wenu liyaphila lonke lamuhla. 5Bonani, ngilifundisile izimiso lezahlulelo, njengokungilaya kwe Nkosi uNkulunkulu wami, ukuthi lenze njalo phakathi kwelizwe eliya kulo ukudla ilifa lalo. 6Ngakho zigcineni, lizenze; ngoba lokhu kuyinhlakanipho yenu lokuqedisisa kwenu emehlweni ezizwe d  ezizakuzwa zonke lezizimiso zithi: Isibili lesisizwe esikhulu singabantu abahlakaniphileyo labaqedisisayo e  . 7Ngoba yisiphi isizwe esikhulu f  esilabonkulunkulu abaseduze laso njenge Nkosi uNkulunkulu ekumbizeni kwethu konke g  ? 8Futhi yisiphi isizwe esikhulu esilezimiso lezahlulelo ezilungileyo njengalumlayo wonke engiwubeka phambi kwenu lamuhla?

Ukukhunjulwa kwalokho okwenzakalayo eHorebe

9Kuphela ziqaphele, ugcine kakhulu umphefumulo wakho, hlezi ukhohlwe izinto amehlo akho azibonileyo, njalo hlezi zisuke enhliziyweni yakho, zonke izinsuku zempilo yakho h  . Njalo uzazise abantwana bakho labantwana babantwana bakho i  , 10ukuthi ngosuku owema ngalo phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wakho eHorebe j  , lapho i Nkosi yathi kimi: Ngibuthanisela abantu ngibe sengibazwisa amazwi ami, ukuze bafunde ukungesaba zonke izinsuku abazaziphila emhlabeni, bafundise njalo abantwana babo. 11Laselisondela, lema ngaphansi kwentaba, lentaba yayivutha umlilo kwaze kwaba phakathi kwamazulu k  , lomnyama, amayezi, lomnyama onzima. 12I Nkosi yasikhuluma kini iphakathi komlilo l  ; lezwa ilizwi lamazwi, kodwa kalibonanga simo m  ; ilizwi kuphela n  . 13Yamemezela kini isivumelwano sayo, eyalilaya ukuthi lisenze o  , imilayo elitshumi p  ; njalo yayibhala ezibhebheni zamatshe ezimbili q  .

Abantwana bakoIsrayeli baxwayiswa ukuthi bangoni

14I Nkosi yasingilaya ngalesosikhathi ukuthi ngilifundise izimiso lezahlulelo r  , ukuze lizenze elizweni elidlulela kulo ukudla ilifa lalo. 15Ngakho-ke qaphelani kakhulu s  ngenxa yemiphefumulo yenu t  . Ngoba kalibonanga lasimo ngosuku i Nkosi ikhuluma kini eHorebe iphakathi komlilo u  , 16hlezi lizone, lizenzele isithombe esibaziweyo v  , isimo saloba yiwuphi umfanekiso w  , isifanekiso sowesilisa loba sowesifazana x  , 17isifanekiso saloba yiyiphi inyamazana esemhlabeni y  , isifanekiso saloba yiyiphi inyoni elempiko ephapha emazulwini z  , 18isifanekiso saloba yikuphi okuhuquzelayo emhlabeni aa  , isifanekiso saloba yiyiphi inhlanzi esemanzini ngaphansi komhlaba ab  . 19Futhi hlezi uphakamisele amehlo akho emazulwini, lapho ubona ilanga lenyanga lezinkanyezi ac  , ibutho lonke lamazulu ad  , uyengwe, ukukhothamele, ukukhonze ae  , i Nkosi uNkulunkulu wakho ekwabele izizwe zonke ngaphansi kwamazulu wonke. 20Kodwa lina i Nkosi yalithatha, yalikhupha esithandweni sensimbi, eGibhithe af  , ukuze libe kuyo ngabantu belifa, njengalamuhla ag  . 21Futhi i Nkosi yangithukuthelela ngenxa yenu, yafunga ukuthi kangiyikuchapha iJordani, lokuthi kangiyikungena kulelolizwe elihle i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona libe yilifa ah  . 22Ngoba ngizafela kulelilizwe ai  , ngingachaphi iJordani aj  ; kodwa lina lizachapha, lidle ilifa lalelolizwe elihle ak  . 23Ziqapheleni al  hlezi likhohlwe isivumelwano se Nkosi uNkulunkulu wenu eyasenza lani am  , lizenzele isithombe esibaziweyo, umfanekiso waloba yikuphi i Nkosi uNkulunkulu wakho ekwenqabele khona. 24Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ingumlilo oqothulayo an  , uNkulunkulu olobukhwele ao  .

25Lapho uzala abantwana labantwana babantwana, njalo selihlale elizweni isikhathi eside, uba lisonakala, lenze isithombe esibaziweyo, umfanekiso waloba yikuphi ap  , lenze okubi emehlweni e Nkosi uNkulunkulu wakho aq  ukuze liyithukuthelise ar  , 26ngibiza amazulu lomhlaba lamuhla ukuze kufakaze kumelene lani ukuthi lizabhubha lokubhubha masinyane lisuka elizweni elichapha iJordani ukuya kilo ukuze libe yilifa lenu; kaliyikwelula insuku zenu phezu kwalo, ngoba lizabhujiswa lokubhujiswa as  . 27Njalo i Nkosi izalichithachitha phakathi kwezizwe at  , lisale libalutshwana ngenani phakathi kwezizwe, lapho i Nkosi ezalixotshela khona au  . 28Lapho lizakhonza onkulunkulu, umsebenzi wezandla zabantu, izigodo lamatshe av  , abangaboniyo, abangezwayo, abangadliyo, labanganukiyo aw  . 29Kodwa lilapho liyidinge i Nkosi uNkulunkulu wakho, uzayithola uba uyidinga ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke ax  . 30Lapho usekuhluphekeni, lezizinto zonke zikwehlela, ekupheleni kwezinsuku ay  , uzaphendukela e Nkosini uNkulunkulu wakho, ulalele ilizwi layo az  ; 31ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu olomusa, kayiyikukutshiya, kayiyikukubhubhisa, kayiyikukhohlwa isivumelwano saboyihlo, eyasifunga kubo ba  . 32Ngoba buza-ke ngensuku zamandulo ezazingaphambi kwakho, kusukela esukwini uNkulunkulu adala ngalo umuntu emhlabeni bb  , kusukela komunye umkhawulo wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wamazulu, ukuthi kwake kwaba khona yini into enje njengale into enkulu, kumbe kwezwakala enjengayo yini bc  ? 33Abantu bake balizwa yini ilizwi likaNkulunkulu likhuluma livela phakathi komlilo, njengalokhu ulizwile wena, waphila bd  ? 34Futhi uNkulunkulu wake wazama yini ukuyazithathela isizwe phakathi kwesizwe, ngezilingo be  , ngezibonakaliso bf  , langezimangaliso bg  , langempi, langesandla esilamandla bh  , langengalo eyeluliweyo bi  , langezesabiso ezinkulu bj  , njengakho konke i Nkosi uNkulunkulu wenu eyalenzela khona eGibhithe phambi kwamehlo akho? 35Wena wakutshengiswa, ukuze wazi ukuthi uJehova unguNkulunkulu; kakho omunye ngaphandle kwakhe bk  . 36Esemazulwini wakuzwisa ilizwi lakhe ukukufundisa; lemhlabeni wakutshengisa umlilo wakhe omkhulu, lamazwi akhe wawezwa evela phakathi komlilo bl  . 37Njalo ngoba wabathanda oyihlo, wakhetha inzalo yabo emva kwabo, wakukhupha eGibhithe ebusweni bakhe ngamandla akhe amakhulu bm  , 38ukuxotsha elifeni izizwe ezinkulu lezilamandla kulawe phambi kwakho, ukukungenisa, ukukupha ilizwe lazo, libe yilifa, njengalamuhla bn  . 39Ngakho yazi lamuhla, ukukhumbule enhliziyweni yakho ukuthi i Nkosi inguNkulunkulu emazulwini phezulu, lemhlabeni phansi bo  ; kakho omunye bp  . 40Ngakho uzagcina izimiso zakhe lemilayo yakhe engikulaya yona lamuhla bq  , ukuze kukulungele labantwana bakho emva kwakho, lokuze welule izinsuku phezu kwelizwe i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona, zonke izinsuku br  .

Ukukhethwa kwemizi emithathu yokuphephela

41Khona uMozisi wehlukanisa imizi emithathu nganeno kweJordani ngasempumalanga bs  , 42ukuthi abalekele kuyo umbulali obulele umakhelwane wakhe kungeyisikho ngabomo bt  , obengamzondi mandulo, ukuze abalekele komunye waleyomizi aphile bu  ; 43iBezeri enkangala bv  elizweni lamagceke, elabakoRubeni bw  ; leRamothi eGileyadi, elabakoGadi; leGolani eBashani, elabakoManase.

44Njalo yilo umlayo uMozisi awubeka phambi kwabantwana bakoIsrayeli. 45Lobu yibufakazi lezimiso lezahlulelo uMozisi akukhuluma ebantwaneni bakoIsrayeli ekuphumeni kwabo eGibhithe, 46nganeno kweJordani, esigodini maqondana leBeti-Peyori, elizweni likaSihoni inkosi yamaAmori bx  , owayehlala eHeshiboni, uMozisi labantwana bakoIsrayeli abamtshayayo ekuphumeni kwabo eGibhithe by  . 47Basebesidla ilifa lelizwe lakhe lelizwe likaOgi inkosi yeBashani, amakhosi amabili amaAmori, ayenganeno kweJordani ngasempumalanga bz  , 48kusukela eAroweri esekhunjini lwesifula seArinoni ca  , kuze kufike entabeni yeSiyoni cb  , eyiHermoni cc  , 49lamagceke wonke nganeno kweJordani ngasempumalanga, kuze kube selwandle lwamagceke cd  , ngaphansi kweAshidodi-Pisiga ce  .

Copyright information for Ndebele