a4.23. Eks. 19.5.
bHeb. 8.9.
c34.10.
dEks. 20.21. Gal. 3.19.
eEks. 19.16. 20.18; 24.2.
fEks.5.21. Eks. 20.2-17.
gJer. 32.18. Dan. 9.4.
hEks. 16.29,30. Heb. 4.4.
i15.15; 16.12; 24.18,22.
j4.34,37.
k4.40.
lLuka 18.20. Jak. 2.11.
mLuka 18.20. Jak. 2.11.
nEks. 24.12.
o4.11.
p3.24; 11.2.
qEks. 19.19.
r4.33. Eks. 33.20.
s18.16.
t4.33.
uEks. 20.19.
v18.17.
w32.29. Hlab. 81.13. Isa. 48.18. Mat. 23.37. Luka 19.42.
x4.40.
yGal. 3.19.
z17.20; 28.14. Josh. 1.7; 23.6. Zaga 4.27.
aa10.12. 30.16. Jer. 7.23. Luka 1.6.
ab4.40.

Deuteronomy 5

Imilayo elitshumi

1 UMozisi wasebiza uIsrayeli wonke, wathi kubo: Zwana, Israyeli, izimiso lezahlulelo engizikhuluma endlebeni zenu lamuhla, ukuze lizifunde, ligcine ukuzenza. 2I Nkosi uNkulunkulu wethu yenza isivumelwano lathi eHorebe a  . 3I Nkosi kayisenzanga lesisivumelwano labobaba, kodwa lathi, thina sonke esilapha siphila lamuhla b  . 4I Nkosi yakhuluma lani ubuso lobuso entabeni, iphakathi komlilo c  , 5(ngema phakathi kwe Nkosi lani ngalesosikhathi, ukulazisa ilizwi le Nkosi d  ; ngoba lesaba ngenxa yomlilo, kalenyukelanga entabeni) e  isithi:

6Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wakho, eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili f  .

7Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami.

8Ungazenzeli isithombe esibaziweyo, loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba. 9Ungakukhothameli, ungakukhonzi; ngoba mina i Nkosi, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu olobukhwele, ngiphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana, kuze kube sesizukulwaneni sesithathu lesesine sabangizondayo, 10njalo ngibenzela umusa abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami g  .

11Ungaliphathi ngeze ibizo le Nkosi uNkulunkulu wakho; ngoba i Nkosi kayiyikumyekela engelacala ophatha ibizo layo ngeze.

12Gcina usuku lwesabatha, ukulungcwelisa, njengokukulaya kwe Nkosi uNkulunkulu wakho. 13Insuku eziyisithupha uzasebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho; 14kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha le Nkosi uNkulunkulu wakho; ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo, wena lendodana yakho lendodakazi yakho lenceku yakho lencekukazi yakho lenkabi yakho lobabhemi wakho loba yisiphi sezifuyo zakho, lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho, ukuze iphumule inceku yakho lencekukazi yakho, njengawe h  . 15Njalo ukhumbule ukuthi wawuyinceku elizweni leGibhithe i  , lokuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho yakukhupha khona ngesandla esilamandla langengalo eyeluliweyo j  . Ngakho i Nkosi uNkulunkulu wakho yakulaya ukuthi ugcine usuku lwesabatha.

16Hlonipha uyihlo lonyoko, njengokukulaya kwe Nkosi uNkulunkulu wakho, ukuze insuku zakho zelulwe, lokuthi kukulungele elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona k  .

17Ungabulali l  .

18Njalo ungafebi m  .

19Njalo ungebi.

20Njalo unganiki ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakho.

21Njalo ungafisi umkamakhelwane wakho; ungahawukeli indlu kamakhelwane wakho, insimu yakhe, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, inkabi yakhe, lobabhemi wakhe, njalo loba yini ekamakhelwane wakho.

Ukwesaba kwabantu

22Amazwi la i Nkosi yawakhuluma ebandleni lenu lonke entabeni, iphakathi komlilo, eyezini, lemnyameni onzima, ngelizwi elikhulu; njalo kayengezelelanga. Yawabhala ezibhebheni ezimbili zamatshe, yanginika zona n  . 23Kwasekusithi lilizwa ilizwi livela phakathi komnyama o  , lentaba ivutha umlilo, lasondela kimi, zonke inhloko zezizwe zenu, labadala benu, 24lathi: Khangela, i Nkosi uNkulunkulu wethu isitshengisile inkazimulo yayo lobukhulu bayo p  , lelizwi layo silizwile livela phakathi komlilo q  ; lamuhla sibonile ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma lomuntu aphile r  . 25Ngakho-ke sizafelani? Ngoba lumlilo omkhulu uzasiqothula. Uba siphinda silizwa ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wethu futhi, sizakufa-ke s  . 26Ngoba ngubani enyameni yonke owezwa ilizwi likaNkulunkulu ophilayo likhuluma livela phakathi komlilo, njengathi, waphila t  ? 27Sondela wena, uzwe konke i Nkosi uNkulunkulu wethu ezakutsho, usitshele wena konke i Nkosi uNkulunkulu wethu ezakutsho kuwe, sizakuzwa, sikwenze u  . 28I Nkosi yasisizwa ilizwi lamazwi enu ekukhulumeni kwenu kimi; i Nkosi yasisithi kimi: Ngizwile ilizwi lamazwi alababantu abawakhulume kuwe; kulungile konke abakukhulumileyo v  . 29O kungathi bangaba lenhliziyo enjalo yokungesaba, bagcine yonke imilayo yami, insuku zonke w  , ukuze kubalungele labantwana babo kuze kube nininini x  ! 30Hamba uthi kibo: Zibuyeleleni emathenteni enu. 31Kodwa wena, mana lapha phansi kwami, ke ngikhulume kuwe yonke imilayo lezimiso lezahlulelo ozabafundisa zona, ukuze bazenze elizweni engibanika lona ukuthi badle ilifa lalo y  . 32Ngakho qaphelani ukuthi lenze njengokulilaya kwe Nkosi uNkulunkulu wenu; lingaphambukeli ngakwesokunene langakwesokhohlo z  . 33Lizahamba endleleni yonke i Nkosi uNkulunkulu wenu elilaye yona, ukuze liphile aa  , njalo kulilungele, libe seliselula izinsuku elizweni elizakudla ilifa lalo ab  .

Copyright information for Ndebele