a4.1. 5.31. 12.1.
b6.13,24. 10.12,13,20. 13.4. Hlab. 111.10. 128.1. Tshu. 12.13.
c4.40. Zaga 3.1,2.
d4.40. Zaga 3.1,2.
eGen. 15.5. 22.17.
fEks. 3.8.
gMark. 12.29; Isa. 42.8. Joha. 17.3. 1 Kor. 8.4,6.
h10.12. 11.1,13. 30.6. Mat. 22.37. Mark. 12.30. Luka 10.27.
i2 Kho. 23.25.
j11.18. 32.46. Hlab. 37.31. 119.11. Isa. 51.7. Hez. 40.4.
k4.9.
lEks. 13.9. Zaga 3.3. 6.21. 7.3.
m11.20. Isa. 57.8.
nJosh. 11.13. 24.13. Hlab. 105.44.
o8.9,10.
p6.2. Mat. 4.10. Luka 4.8.
qHlab. 63.11. Isa. 45.23. 65.16. Jer. 12.16. Zef. 1.5.
r8.19. 11.28. Jer. 25.6.
s13.7.
tEks. 20.5.
u7.4. 11.17.
vMat. 4.7. Luka 4.12.
wEks. 17.2,7. 1 Kor. 10. 9.
x11.22. Hlab. 119.4.
y4.40.
zNani 33.52,53.
aaEks. 13.14.
ab4.34.
acHlab. 135.9. Dute. 4.34.
ad6.2,13.
ae10.13. Jer. 32.39.
afHlab. 41.2. 4.1. 8.1. Levi 18.5.
ag24.13.

Deuteronomy 6

Umlayo omkhulu

Lale yimilayo, izimiso, lezahlulelo i Nkosi uNkulunkulu wenu elaya ukulifundisa, ukuthi lizenze elizweni elichaphela kulo ukuthi lidle ilifa lalo a , ukuze uyesabe i Nkosi uNkulunkulu wakho, ukugcina zonke izimiso zayo lemithetho yayo engikulaya yona, wena lendodana yakho lendodana yendodana yakho, zonke izinsuku zempilo yakho b , ukuze insuku zakho zelulwe c . Ngakho zwana, Israyeli, unanzelele ukuzenza, ukuze kukulungele, ukuze wande kakhulu d , njengokutsho kwe Nkosi uNkulunkulu waboyihlo kuwe e , elizweni eligeleza uchago loluju f .

Zwana, Israyeli, i Nkosi uNkulunkulu wethu, yi Nkosi yinye g . Njalo wothanda i Nkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke h  langomphefumulo wakho wonke langamandla akho wonke. i  Njalo amazwi la engikulaya ngawo lamuhla azakuba senhliziyweni yakho j ; njalo uzawafundisa abantwana bakho ngokukhuthala, uzakhuluma ngawo lapho uhlezi endlini yakho, lalapho uhamba endleleni, lalapho ulala, lalapho uvuka k . Uzawabophela esandleni sakho abe luphawu, njalo abe ngamafilakteriyu* phakathi laphakathi kwamehlo akho l . Njalo uzawabhala emigubazini yendlu yakho, lemasangweni akho m .

Abantwana bakoIsrayeli baxwayiswa ngokungalaleli

10 Kuzakuthi lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho ikungenisa elizweni eyafunga kuboyihlo, kuAbrahama, kuIsaka lakuJakobe, ukukunika imizi emikhulu lemihle, ongayakhanga n , 11 lezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle, ongazigcwalisanga, lemithombo eyagejwayo ongayigebhanga, izivini lezihlahla zemihlwathi ongazihlanyelanga, lapho udlile wasutha o , 12 ziqaphele, hlezi uyikhohlwe i Nkosi eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili. 13 Uzayesaba i Nkosi uNkulunkulu wakho, uyikhonze p , ufunge ngebizo layo q . 14 Lingalandeli abanye onkulunkulu r , babonkulunkulu bezizwe ezilizungelezeleyo s . 15 Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu olobukhwele phakathi kwakho t , hlezi ulaka lwe Nkosi uNkulunkulu wakho lukuvuthele, ikuchithe usuke ebusweni bomhlaba u .

16 Lingayilingi i Nkosi uNkulunkulu wenu v  njengalokhu layilinga eMasa w . 17 Ligcine lokugcina imilayo ye Nkosi uNkulunkulu wenu, lobufakazi bayo, lezimiso zayo, ekulaye zona x . 18 Njalo wenze okuqondileyo lokulungileyo emehlweni e Nkosi, ukuze kukulungele, lokuthi ungene udle ilifa lelizwe elihle, i Nkosi eyalifungela oyihlo y , 19 ukuxotsha zonke izitha zakho phambi kwakho, njengalokhu i Nkosi ikhulumile z . 20 Lapho indodana yakho ikubuza esikhathini esizayo isithi: Buyini ubufakazi lezimiso lezahlulelo i Nkosi uNkulunkulu wethu elilaye zona aa ? 21 Khona uzakuthi endodaneni yakho: Sasiyizigqili zikaFaro eGibhithe, le Nkosi yasikhupha eGibhithe ngesandla esilamandla ab . 22 Njalo i Nkosi yenza izibonakaliso lezimangaliso ezinkulu lezimbi eGibhithe, phezu kukaFaro laphezu kwendlu yakhe yonke, phambi kwamehlo ethu ac . 23 Yasikhupha khona ukuze isingenise, ukusinika ilizwe eyalifungela obaba. 24 I Nkosi yasisilaya ukwenza zonke lezizimiso, ukwesaba i Nkosi uNkulunkulu wethu ad , ukuze kusilungele insuku zonke ae , ukusilondoloza siphila njengalamuhla af . 25 Kuzakuba yikulunga kithi, uba sinanzelela ukwenza limilayo yonke phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu, njengokusilaya kwayo ag .

Copyright information for Ndebele