a31.3. Hlab. 44.2,3.
bEks. 13.5.
c4.38. 9.1. 11.23.
d7.23. Dute. 23.14.
eEks. 22.20. Levi 27.28,29. Nani 21.2,3. Dute. 2.34. 3.6. 13.15. 20.17. Josh. 6.17,21; 8.26. 10.1,37,39. 11.11,12,21.
fEks. 23.32. Dute.20.10. Josh. 2.14. 9.18. Hlu. 1.24.
gJosh. 23.12. Eks. 34.16.
h6.15.
iEks. 34.13.
jEks. 34.13.
kEks. 19.6. Dute. 14.2. 26.19. 28.9. Jer. 2.3.
lEks. 19.5.3.2. 1 Pet. 2.9.
m10.22.
n10.15. Hos. 11.1. Mal. 1.2. Dute. 33.3.
oEks. 32.13. Hlab. 105.9-11.
p4.34.
qIsa. 49.7. 1 Kor. 1.9. 10.13. 2 Kor. 1.18. 1 Joha. 1.9. 1 Thes. 5.24. 2 Thes. 3.3. 2 Tim. 2.13. Heb. 11.11.
rEks. 20.6. Dute. 5.10. Neh. 1.5. 9.32. Dan. 9.4.
sIsa. 59.18. Nah. 1.2.
t32.35.
uLevi 26.3. Dute. 28.1-14.
vHlab. 105.8. Luka 1.55,72,73.
wJoha. 14.21.
x28.4.
yEks. 23.26.
z28.60. Eks. 9.14. 15.26. Dute. 28.27.
aa7.2.
ab13.8; 19.13,21; 25.12.
ac7.25. Hlu. 8.27. Eks. 23.33.
adNani 33.53. Eks. 15.9.
ae1.29. 31.6.
afHlab. 77.11. 105.5.
ag4.34.
ahEks.23.28. Josh. 24.12.
ai1.29. 31.6.
ajNani 11.20. 14.14,42. Josh. 3.10.
ak10.17. Neh. 1.5. 4.14. 9.32.
alEks. 23.29,30.
amJosh. 10.24,25,42. 12.1.
anEks. 17.14. Dute. 9.14. 25.19. 29.20.
ao11.25. Josh. 1.5. Josh. 10.8. 23.9.
ap7.5.12.3. Eks. 32.20. 1 Lan. 14.12.
aqJosh. 7.1,21.
ar7.16.
as7.26. Dute. 17.1.
atLevi 27.28. Dute. 13.17. Josh. 6.17,18. 7.1. Mika 4.13.

Deuteronomy 7

Abantwana bakoIsrayeli bangabantu abangcwele e Nkosini

1 Lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho isikungenisa elizweni oya kulo ukudla ilifa lalo, ixotshe izizwe ezinengi phambi kwakho a  , amaHethi lamaGirigashi lamaAmori lamaKhanani lamaPerizi lamaHivi lamaJebusi b  , izizwe eziyisikhombisa ezinkulu lezilamandla kulawe c  , 2lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho izinikela phambi kwakho d  , uzazitshaya, uzitshabalalise lokuzitshabalilisa e  . Ungenzi isivumelwano lazo, ungabi lasihawu kuzo f  . 3Ungathathani lazo, unganiki indodakazi yakho kundodana yakhe, njalo indodakazi yakhe ungayithatheli indodana yakho g  . 4Ngoba izaphambula indodana yakho ekungilandeleni, ukuze bakhonze abanye onkulunkulu; ngakho ulaka lwe Nkosi luzalivuthela, lukubhubhise masinyane h  . 5Kodwa-ke lizakwenza njalo kuzo; lizadiliza amalathi azo i  , liphahlaze insika zazo eziyizithombe j  , ligamule izixuku zabo, litshise ngomlilo izithombe zazo ezibaziweyo. 6Ngoba uyisizwe esingcwele e Nkosini uNkulunkulu wakho k  ; i Nkosi uNkulunkulu wakho ikukhethile ukuthi ube yisizwe sayo kanye, kuzo zonke izizwe ezisebusweni bomhlaba l  . 7I Nkosi kayehliselanga uthando lwayo phezu kwenu, kumbe ilikhethe, ngenxa yokuthi lalibanengi kulaziphi izizwe; ngoba lalibalutshwana kulazo zonke izizwe m  ; 8kodwa kungenxa yokuthi i Nkosi yalithanda n  , langenxa yokuthi yayizagcina isifungo eyasifunga kuboyihlo o  , i Nkosi yalikhupha ngesandla esilamandla, yakuhlenga endlini yobugqili, esandleni sikaFaro inkosi yeGibhithe p  . 9Ngakho yazi ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo q  , ogcina isivumelwano lomusa kubo abamthandayo labagcina imilayo yakhe, kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane r  , 10lophindisela abamzondayo ebusweni babo, ukubabhubhisa s  . Kayikuphuza komzondayo, uzamphindisela ebusweni bakhe t  . 11Ngakho uzagcina imilayo lezimiso lezahlulelo engikulaya zona lamuhla ukuzenza.

Izibusiso zokulalela

12Kuzakuthi ngoba lisizwa lezizahlulelo, lizigcine, lizenze u  , i Nkosi uNkulunkulu wakho izakugcinela isivumelwano lomusa eyakufungela oyihlo v  . 13Njalo izakuthanda, ikubusise, ikwandise w  . Futhi izabusisa isithelo sesizalo sakho, lesithelo selizwe lakho, amabele akho, lewayini lakho elitsha, lamafutha akho, umqegu wenkomo zakho, lemihlambi yezimvu zakho, elizweni alifungela oyihlo ukukunika lona x  . 14Uzabusiswa kulazo zonke izizwe; kakuyikuba khona phakathi kwakho owesilisa ongazaliyo lowesifazana oyinyumba, loba phakathi kwezifuyo zakho y  . 15Le Nkosi izasusa kuwe wonke umkhuhlane; kayiyikukwehlisela lasinye sezifo ezimbi zeGibhithe ozaziyo, kodwa izazehlisela phezu kwabo bonke abakuzondayo z  . 16Njalo uzabaqothula bonke abantu ezabanikela kuwe i Nkosi uNkulunkulu wakho aa  ; ilihlo lakho lingabazweli, ungakhonzi onkulunkulu babo ab  , ngoba lokhu kuzakuba ngumjibila kuwe ac  . 17Nxa uzakuthi enhliziyweni yakho: Izizwe lezi zinengi kulami; ngingazixotsha njani elifeni lazo ad  ? 18Ungazesabi ae  , khumbula kuhle lokho i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakwenza kuFaro lakuGibhithe lonke af  , 19izilingo ezinkulu ilihlo lakho elazibonayo, lezibonakaliso, lezimangaliso, lesandla esilamandla, lengalo eyeluliweyo, i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha ngakho. I Nkosi uNkulunkulu wakho izakwenza njalo kuzo zonke izizwe ozesabayo ag  . 20Futhi-ke i Nkosi uNkulunkulu wakho izathumela olonyovu phakathi kwazo, zize zibhujiswe eziseleyo lezicatshele ubuso bakho ah  . 21Kaliyikutshaywa luvalo ngazo ai  , ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho iphakathi kwakho aj  , uNkulunkulu omkhulu lowesabekayo ak  . 22I Nkosi uNkulunkulu wakho izazingcothula lezizizwe phambi kwakho kancinyane kancinyane; ungeziqede masinyane, hlezi izilo zeganga zikwandele al  . 23Kodwa i Nkosi uNkulunkulu wakho izazinikela phambi kwakho, iziphazamise ngokuphazamiseka okukhulu, zize zichithwe. 24Izanikela ezandleni zakho amakhosi azo am  , njalo uzacitsha ibizo lawo lisuke ngaphansi kwamazulu an  ; kakulamuntu ozakuma phambi kwakho uze uzibhubhise ao  . 25Izithombe ezibaziweyo zabonkulunkulu bazo lizazitshisa ngomlilo ap  . Ungafisi isiliva legolide elikuzo, ungazithatheli lona aq  , hlezi ubanjwe emjibileni ngalo ar  , ngoba liyisinengiso e Nkosini uNkulunkulu wakho as  . 26Njalo ungasingenisi isinengiso endlini yakho, hlezi ube yinto eqalekisiweyo njengaso; usenyanye lokusenyanya, unengwe lokunengwa yiso, ngoba siyinto eqalekisiweyo at  .

Copyright information for Ndebele