a4.1.5.32,33.6.1-3.
b1.3. 2.7. 29.5. Amos 2.10.
c8.16; Eks. 15.25.
d2 Lan. 32.31.
eEks. 16.2,3.
fEks. 16.12,14,15,35.
gMat. 4.4. Luka 4.4.
h29.5. Neh. 9.21.
i11.2. Jobe 5.17. Zaga 3.11. Hos. 10.10. Heb. 12.5,6. 2 Sam. 7.14. Hlab. 89.32. Isam. 3.19.
j5.33.
k11.10-12.
lNani 20.5.
m33.25.
n6.11,12. Dute. 28.47. 32.15. Zaga 30.9. Hos. 13.6.
o1 Kor. 4.7.
pHlab. 78.11. 106.21.
q1.19.
rNani 21.6,8.
sHez. 2.6.
tHos. 13.5.
uEks. 17.6. Nani 20.11.
v8.3. Eks. 16.15.
wJer. 24.5-7. Heb. 12.11.
xZaga 10.22. Hos. 2.8.
y7.8,12.
z6.14.
aa4.26. 30.18.
abDan. 9.11,12.

Deuteronomy 8

Izenzo ezinhle ze Nkosi eyazenza kuIsrayeli enkangala

1 Yonke imithetho engikulaya yona lamuhla lizagcina ukuyenza, ukuze liphile, lande, lingene lidle ilifa lelizwe, i Nkosi eyalifungela oyihlo a  . 2Njalo uzakhumbula indlela yonke i Nkosi uNkulunkulu wakho ekukhokhele ngayo liminyaka engamatshumi amane enkangala, ukuze ikuthobise b  , ikuhlole c  , ukwazi okusenhliziyweni yakho, uba uzagcina imithetho yayo, loba hatshi d  . 3Yasikuthobisa, yakulambisa e  , yakudlisa imana owawungayazi, laboyihlo babengayazi f  , ukuze ikwazise ukuthi umuntu kaphili ngesinkwa sodwa, kodwa ngakho konke okuphuma emlonyeni we Nkosi umuntu uyaphila g  . 4Izembatho zakho kaziguganga phezu kwakho, lonyawo lwakho kaluvuvukanga, le iminyaka engamatshumi amane h  . 5Ngakho yazi enhliziyweni yakho ukuthi njengendoda ilaya indodana yayo, i Nkosi uNkulunkulu wakho iyakulaya i  . 6Ngakho uzagcina imithetho ye Nkosi uNkulunkulu wakho, ukuhamba endleleni zayo, lokuyesaba j  . 7Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wakho ikungenisa elizweni elihle, ilizwe lezifula zamanzi, lemithombo lokujula okugobhoza ezihotsheni lezintabeni k  ; 8ilizwe lengqoloyi, lebhali*, lezivini, lemikhiwa, lezithelo zepomegranati*, ilizwe lezihlahla zemihlwathi zamafutha, loluju l  , 9ilizwe ozakudla kulo isinkwa kungekho ukusilela, ongayikuswela lutho kulo; ilizwe elilamatshe ayinsimbi, lelilezintaba elingagebha kuzo ithusi m  . 10Usudlile wasutha, uzabusisa i Nkosi uNkulunkulu wakho ngelizwe elihle ekunike lona. 11Ziqaphele hlezi ukhohlwe i Nkosi uNkulunkulu wakho ngokungagcini imilayo yayo lezahlulelo zayo lezimiso zayo, engikulaya zona lamuhla. 12Hlezi lapho usudlile wasutha, usuwakhe izindlu ezinhle wahlala kuzo n  , 13sekwandile inkomo zakho lezimvu zakho, lesiliva legolide kwakho sekwandile, lakho konke olakho sekwandile, 14inhliziyo yakho ibisiziphakamisa o  , ubusukhohlwa i Nkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili p  , 15eyakukhokhela enkangala enkulu leyesabekayo q  , okwakulenyoka ezilokutshisa r  lezinkume s  lomhlabathi owomileyo, lapho okwakungelamanzi khona t  , eyakuvezela amanzi edwaleni lelitshe elilukhuni u  , 16eyakudlisa imana enkangala, oyihlo ababengayazi, ukuze ikuthobise, lokuze ikuhlole v  , ikwenzele okuhle ekucineni kwakho w  , 17ubususithi enhliziyweni yakho: Amandla ami lokuqina kwesandla sami kungizuzele linotho. 18Kodwa uzakhumbula i Nkosi uNkulunkulu wakho, ngoba yiyo ekunika amandla okuzuza inotho x  , ukuze iqinise isivumelwano sayo eyasifungela oyihlo njengalamuhla y  . 19Kuzakuthi-ke, nxa ukhohlwa lokukhohlwa i Nkosi uNkulunkulu wakho, ulandele abanye onkulunkulu, ubakhonze, ubakhothamele z  , ngiyalifakazela lamuhla ukuthi lizabhubha lokubhubha aa  . 20Njengezizwe i Nkosi ezichithileyo phambi kwenu, ngokunjalo lizabhubha, ngoba lingalilalelanga ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu ab  .

Copyright information for Ndebele