a11.31. 12.10. Josh. 1.11.
b7.1.
c1.28.
dNani 13.22.
e31.3. Josh. 3.11.
f4.24.
g7.23.
hEks. 23.31. Dute. 7.24. Eks. 15.9.
i8.17.
jGen 15.16. Levi 18.24,25. Dute. 18.12.
kEks. 23.31. Dute. 7.24. Eks. 15.9.
lTit. 3.5.
mEks. 23.31. Dute. 7.24. Eks. 15.9.
nGen. 50.24.
o9.13. Eks. 32.9. Dute. 10.16. 2 Kho. 17.14. Zaga 29.1.
pEks. 14.11. 16.2. 17.2. Nani 11.4. 20.2. 25.2. Dute. 31.27.
qEks. 32.4. Hlab. 106.19.
rEks. 24.12,15.
sEks. 24.18. 34.28.
tEks. 31.18.
uEks. 19.17. Dute. 4.10. 10.4. 18.16.
vEks. 32.7,8.
w9.16. Dute. 31.29. Hlu. 2.17.
xEks. 32.9.
y9.6.
zHlu. 11.37. Eks. 32.10.
aa29.20. 7.24.
abNani 14.12.
acEks. 32.15.
ad4.11. 5.23. Eks. 19.18.
aeEks. 32.19.
af9.25. Eks. 34.28. Hlab. 106.23.
ag9.9.
ah4.25.
aiEks. 32.10,14,33,34. 33.17. Dute. 10.10.
ajEks. 32.20.
akNum 11.1,3.
alEks. 17.7.
amNani 11.4,34.
anNani 13.3,26; 14.1.
aoHlab. 106.24,25.
ap9.7. Dute. 31.27.
aq9.18.
arEks. 32.11-13.
asNani 14.16.
at1 Kho. 8.51. Neh. 1.10. Dute. 4.20.

Deuteronomy 9

I Nkosi izachitha izizwe zeKhanani

1 Zwana, Israyeli; uzachapha iJordani lamuhla, ukungenela ukudla ilifa lezizwe a  ezinkulu lezilamandla kulawe, imizi emikhulu b  ebiyelwe ngemithangala efika emazulwini c  . 2Abantu abakhulu labade, abantwana bamaAnaki wena obaziyo, wena osuzwile ngabo kuthiwa: Ngubani ongema phambi kwabantwana bakaAnaki d  ? 3Ngakho yazi lamuhla ukuthi yi Nkosi uNkulunkulu wakho echapha phambi kwakho e  , engumlilo oqothulayo f  ; yona izabachitha, njalo yona izabehlisela phansi phambi kwakho g  ; njalo lizabaxotsha basuke elifeni labo, libabhubhise masinyane, njengokutsho kwe Nkosi kuwe h  . 4Ungakhulumi enhliziyweni yakho, lapho i Nkosi uNkulunkulu wakho isibaxotshile phambi kwakho, usithi: Ngenxa yokulunga kwami i Nkosi ingingenise ukudla ilifa lelizwe leli i  . Kodwa ngenxa yobubi balezizizwe i Nkosi j  izixotsha zisuke elifeni lazo phambi kwakho k  . 5Kakungenxa yokulunga kwakho kumbe ngenxa yobuqotho benhliziyo yakho ukuthi ungene ukudla ilifa lelizwe lazo l  ; kodwa ngenxa yobubi balezizizwe i Nkosi uNkulunkulu wakho izixotsha zisuke elifeni lazo phambi kwakho m  , lokuthi iqinise ilizwi i Nkosi eyalifungela oyihlo, uAbrahama, uIsaka loJakobe n  . 6Yazi-ke ukuthi kakungenxa yokulunga kwakho ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho ikunika lelilizwe elihle ukuthi udle ilifa lalo; ngoba uyisizwe esilentamo elukhuni o  .

Abantwana bakoIsrayeli bavukela i Nkosi enkangala

7Khumbula, ungakhohlwa, ukuthi wayithukuthelisa i Nkosi uNkulunkulu wakho enkangala; kusukela esukwini owaphuma ngalo elizweni leGibhithe laze lafika kulindawo, beliyivukela i Nkosi p  . 8LeHorebe layithukuthelisa i Nkosi, yaze yalithukuthelela i Nkosi ukulichitha q  . 9Sengenyukele entabeni ukwemukela izibhebhe zamatshe, izibhebhe zesivumelwano i Nkosi eyasenza lani r  , ngasengihlala entabeni insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, angidlanga sinkwa, anginathanga manzi s  . 10I Nkosi yasinginika lezozibhebhe ezimbili zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu, laphezu kwazo kulotshiwe ngokwamazwi wonke i Nkosi eyayiwakhulume lani entabeni, iphakathi komlilo t  ngosuku lokuhlangana u  . 11Kwasekusithi ekupheleni kwensuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, i Nkosi yangipha izibhebhe ezimbili zamatshe, izibhebhe zesivumelwano. 12I Nkosi yasisithi kimi: Sukuma wehle ngokuphangisa usuke lapha, ngoba abantu bakho owabakhupha eGibhithe bonakalisile v  , baphambukile ngokuphangisa endleleni engabalaya yona, bazenzela isithombe esibunjwe ngokuncibilikisa w  . 13I Nkosi yasikhuluma kimi isithi: Ngibabonile lababantu x  , khangela-ke, bangabantu abantamo zilukhuni y  . 14Ngiyekela ukuze ngibabhubhise z  , ngesule ibizo labo lisuke ngaphansi kwamazulu aa  ; njalo ngizakwenza ube yisizwe esilamandla lesikhulu kulabo ab  . 15Ngasengiphenduka ngisehla entabeni ac  , lentaba yayivutha umlilo; lezibhebhe zombili zesivumelwano zazisezandleni zami zombili ad  . 16Ngasengibona, khangelani-ke, lalonile e Nkosini uNkulunkulu wenu, lalizenzele ithole elibunjwe ngokuncibilikisa, laliphambukile ngokuphangisa endleleni i Nkosi eyayiyilayile ae  . 17Ngasengibamba izibhebhe zombili, ngazilahla ezandleni zami zombili, ngazibulala phambi kwamehlo enu. 18Ngasengiziwisela phansi phambi kwe Nkosi af  njengakuqala, insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane ag  , ngingadli sinkwa, nginganathi manzi, ngenxa yaso sonke isono senu elisonileyo, lisenza okubi emehlweni e Nkosi, liyithukuthelisa ah  . 19Ngoba ngangisesaba ukuthukuthela lolaka i Nkosi eyayilithukuthelela ngakho ukulibhubhisa; kodwa i Nkosi yangizwa langalesosikhathi ai  . 20I Nkosi yasimthukuthelela kakhulu uAroni ukuze imbhubhise; kodwa ngamkhulekela loAroni ngalesosikhathi aj  . 21Ngasengithatha isono senu, ithole elalilenzile, ngalitshisa ngomlilo, ngalichoboza, ngalicholisisa laze laba lincinyane njengothuli; ngaphosa uthuli lwalo esifuleni esasisehla entabeni. 22LeTabera ak  , leMasa al  , leKiribothi-Hathava am  laliyithukuthelisa i Nkosi. 23Lalapho i Nkosi yalithuma lisuka eKadeshi-Bhaneya an  isithi: Yenyukani, lidle ilifa lelizwe engilinike lona, laselihlamukela umlayo we Nkosi uNkulunkulu wenu, kaliyikholwanga, kalilalelanga ilizwi layo ao  . 24Lalivele liyivukele i Nkosi kusukela esukwini engalazi ngalo ap  . 25Ngasengiziwisela phansi phambi kwe Nkosi insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane, engaziwisela phansi ngazo aq  , ngoba i Nkosi yayithe izalichitha. 26Ngasengikhuleka e Nkosini ngathi: Nkosi Jehova, ungabachithi abantu bakho lelifa lakho, obahlenge ngobukhulu bakho, owabakhupha eGibhithe ngesandla esilamandla ar  . 27Khumbula inceku zakho, uAbrahama, uIsaka, loJakobe; ungakhangeli inkani yalababantu lobubi babo lesono sabo, 28hlezi ilizwe owasikhupha kilo lithi: Ngenxa yokuthi i Nkosi yayingelamandla okubangenisa elizweni eyakhuluma ngalo kubo, langenxa yokuthi ibazonda, yabakhupha ukuze ibabulalele enkangala as  . 29Kube kanti bangabantu bakho lelifa lakho, owabakhupha ngamandla akho amakhulu langengalo yakho eyeluliweyo at  .

Copyright information for Ndebele