Ecclesiastes 10

Impukane ezifileyo zinukisa zibilise amagcobo omthaki; ubuthutha obuncinyane benza njalo kohloniphekayo ngenxa yenhlakanipho lodumo. Inhliziyo yohlakaniphileyo ingakwesokunene sakhe, kodwa inhliziyo yesithutha ingakwesokhohlo saso. Yebo-ke lapho oyisithutha ehamba endleleni, ingqondo yakhe iyasilela, uthi kuye wonke uyisithutha. Uba umoya wombusi ukuvukela, ungatshiyi indawo yakho, ngoba ukuthobeka kuyathulisa iziphambeko ezinkulu. Kulobubi engibubone ngaphansi kwelanga, njengesiphosiso esiphuma ebusweni bombusi: Ubuwula bubekwa ezindaweni eziphakemeyo kakhulu, labanothileyo bahlala endaweni ephansi. Ngibonile izigqili zigade amabhiza, leziphathamandla zihamba njengezigqili emhlabeni.

Ogebha umgodi uzawela kuwo; lodiliza umthangala, inyoka izamluma. Osusa amatshe uzalinyazwa yiwo; obanda izigodo uzakuba sengozini ngazo. 10 Uba insimbi ibuthundu njalo engaloli ubukhali, ngakho ufanele engezelele amandla; kodwa inhlakanipho yinhle ukulungisa.

11 Uba inyoka iluma kungelakulunjwa, kakulanzuzo kungcitshi yolimi. 12 Amazwi omlomo ohlakaniphileyo alomusa, kodwa indebe zesithutha ziyasiginya. 13 Ukuqala kwamazwi omlomo waso kuyibuthutha, lokucina komlomo waso kuyibuhlanya obubi, 14 njalo isithutha sandisa amazwi. Umuntu kazi okuzakuba khona; lalokho okuzakuba khona emva kwakhe, ngubani ongamtshela khona? 15 Umtshikatshika wesithuthandini uyasidinisa, ngoba kasazi ukuya emzini.

16 Maye kuwe, lizwe, onkosi yakho ingumntwana, leziphathamandla zakho zidla ekuseni! 17 Ubusisiwe, lizwe, onkosi yakho iyindodana yabakhulu, leziphathamandla zakho zidla ngesikhathi esifaneleyo, zidlela ukuqina, hatshi ukudakwa.

18 Ngobuvila obukhulu intungo ziyabhensa, langokuyekethisa izandla indlu iyanethela.

19 Idili lenzelwa uhleko, lewayini lithokozisa impilo; kodwa imali iyimpendulo yakho konke.

20 Lemcabangweni wakho ungayithuki inkosi, lekamelweni lakho lokulala ungamthuki onothileyo; ngoba inyoni yamazulu izathwala ilizwi, lokulamaphiko kubike udaba.

Copyright information for Ndebele