Ecclesiastes 11

Phosela isinkwa sakho phezu kobuso bamanzi, ngoba uzasithola emva kwensuku ezinengi. Nika isabelo kwabayisikhombisa, yebo, lakwabayisificaminwembili, ngoba kawazi ukuthi bubi bani obuzakuba emhlabeni. Uba amayezi egcwele izulu, ayalithululela emhlabeni; uba-ke isihlahla siwela ngeningizimu kumbe ngenyakatho, endaweni lapho isihlahla esiwela khona sizakuba khonapho. Onanzelela umoya kayikuhlanyela, lalowo okhangela amayezi kayikuvuna. Njengoba ungazi ukuthi iyini indlela yomoya, akhula njani amathambo esiswini sokhulelweyo, ngokunjalo kawazi umsebenzi kaNkulunkulu owenza konke. Hlanyela inhlanyelo yakho ekuseni, lantambama ungaphumuzi isandla sakho; ngoba kawazi ukuthi yiyiphi ezaphumelela, le kumbe leyana, loba zombili zizakuba zinhle ngokufananayo.

Izeluleko kwabatsha

Sibili, ukukhanya kumnandi; njalo kuhle emehlweni ukubona ilanga. Kodwa uba umuntu ephila iminyaka eminengi, ethokoza ngayo yonke, kakhumbule lensuku zomnyama, ngoba zizakuba zinengi. Konke okuzayo kuyize.

Thokoza, jaha, ebutsheni bakho, lenhliziyo yakho kayikuthokozise ensukwini zobutsha bakho, uhambe endleleni zenhliziyo yakho lekuboneni kwamehlo akho. Kodwa yazi ukuthi ngenxa yazo zonke izinto uNkulunkulu uzakuletha kusahlulelo. 10 Ngakho susa ukudabuka enhliziyweni yakho, ukhuphe ububi enyameni yakho, ngoba ubutsha lobujaha buyize.

Copyright information for Ndebele