Ecclesiastes 6

1Kukhona ububi esengibubonile ngaphansi kwelanga, njalo buvamile ebantwini: 2Umuntu uNkulunkulu amnike inotho lengcebo lodumo ukuze angasweleli umphefumulo wakhe ulutho kukho konke akufisayo, kodwa uNkulunkulu angamniki amandla ukuthi adle kukho, kodwa owemzini uyakudla; lokhu kuyize, njalo kuyisifo esibi. 3Uba umuntu ezala abantwana abalikhulu, aphile iminyaka eminengi, ukuze insuku zeminyaka yakhe zibe zinengi, kodwa umphefumulo wakhe ungasuthiswa ngokuhle, futhi angabi lakungcwatshwa, ngithi umphunzo ungcono kulaye. 4Ngoba uza ngeze, uye emnyameni, lebizo lawo lisitshekelwe emnyameni; 5futhi kawulibonanga ilanga, kawulalwazi; lo ulokuphumula kulaye. 6Yebo, lanxa ephila iminyaka eyinkulungwane, ephindwe kabili, kanti engabonanga okuhle; bonke kabayi yini endaweni eyodwa?

7Wonke umtshikatshika womuntu ngowomlomo wakhe, kube kanti inkanuko kayisuthi. 8Ngoba ohlakaniphileyo ulani okwedlula isithutha? Ulani umyanga owazi ukuhamba phambi kwabaphilayo? 9Kungcono ukubona kwamehlo kulokuzulazula
 ukuzulazula: Heb.  ukuhamba.
kwenkanuko. Lokhu lakho kuyize lokukhathazeka komoya.

10Osekukhona sekuke kwathiwa ibizo lakho, njalo kuyaziwa ukuthi kungumuntu, lokuthi kalakho ukuphikisana lolamandla kulaye. 11Ngoba zinengi izinto ezandisa ize; kuyinzuzo bani emuntwini? 12Ngoba ngubani okwaziyo okulungele umuntu empilweni, enanini lensuku zempilo yakhe eyize ayichitha njengesithunzi? Ngoba ngubani ongatshela umuntu lokho okuzakuba khona emva kwakhe ngaphansi kwelanga?

Copyright information for Ndebele