Ecclesiastes 6

Kukhona ububi esengibubonile ngaphansi kwelanga, njalo buvamile ebantwini: Umuntu uNkulunkulu amnike inotho lengcebo lodumo ukuze angasweleli umphefumulo wakhe ulutho kukho konke akufisayo, kodwa uNkulunkulu angamniki amandla ukuthi adle kukho, kodwa owemzini uyakudla; lokhu kuyize, njalo kuyisifo esibi. Uba umuntu ezala abantwana abalikhulu, aphile iminyaka eminengi, ukuze insuku zeminyaka yakhe zibe zinengi, kodwa umphefumulo wakhe ungasuthiswa ngokuhle, futhi angabi lakungcwatshwa, ngithi umphunzo ungcono kulaye. Ngoba uza ngeze, uye emnyameni, lebizo lawo lisitshekelwe emnyameni; futhi kawulibonanga ilanga, kawulalwazi; lo ulokuphumula kulaye. Yebo, lanxa ephila iminyaka eyinkulungwane, ephindwe kabili, kanti engabonanga okuhle; bonke kabayi yini endaweni eyodwa?

Wonke umtshikatshika womuntu ngowomlomo wakhe, kube kanti inkanuko kayisuthi. Ngoba ohlakaniphileyo ulani okwedlula isithutha? Ulani umyanga owazi ukuhamba phambi kwabaphilayo? Kungcono ukubona kwamehlo kulokuzulazula
 ukuzulazula: Heb.  ukuhamba.
kwenkanuko. Lokhu lakho kuyize lokukhathazeka komoya.

10 Osekukhona sekuke kwathiwa ibizo lakho, njalo kuyaziwa ukuthi kungumuntu, lokuthi kalakho ukuphikisana lolamandla kulaye. 11 Ngoba zinengi izinto ezandisa ize; kuyinzuzo bani emuntwini? 12 Ngoba ngubani okwaziyo okulungele umuntu empilweni, enanini lensuku zempilo yakhe eyize ayichitha njengesithunzi? Ngoba ngubani ongatshela umuntu lokho okuzakuba khona emva kwakhe ngaphansi kwelanga?

Copyright information for Ndebele