a1.2. Kol. 1.1,2.
b1 Kor. 1.1.
cSeb. 18.19.
d1 Kor. 4.2.
eRoma 1.7.
f2 Kor. 1.3. 1 Pet. 1.3.
gRoma 15.6.
h1.20. 2.6; 3.10; 6.12.
i2.10. 2 Thes. 2.13.
jJak. 2.5.
k1 Pet. 1.20. Joha. 17.24. .
l5.27. Kol. 1.22. Luka 1.75. 1 Thes. 4.7. Tit. 2.12,14. 1 Pet. 1.2.
m1.11. Roma 8.29,30.
nRoma 8.15. 2 Kor. 6.18. 1 Joha. 3.1.
o1.9. Mat. 11.26. Luka 10.21. Luka 12.32. Heb. 2.4. Luka 2.14; 1 Kor. 1.21.
pLuka 1.28. Roma 3.24; 5.15.
qMat. 3.17. Kol. 1.13. Joha. 3.35; 10.17.
rKol. 1.14.
sRoma 3.24. 1 Kor. 1.30.
tSeb. 20.28.
uSeb. 5.31.
v1.18. 3.8. Roma 2.4.
wFil. 1.9.
xKol. 2.3. Isa. 11.2.
yRoma 16.25.
z1.9. Mat. 11.26. Luka 10.21. Luka 12.32. Heb. 2.4. Luka 2.14; 1 Kor. 1.21.
aa1.11. Roma 3.25.
abMark. 1.15.
ac1.20-23. Mat. 28.18.
ad3.15. Kol. 1.20. Fil. 2.9,10.
ae3.15. Fil. 2.9,10. Kol. 1.20.
af1.14,18. Mat. 25.34.
ag1.9. 3.11. Roma 8.28.
ahSeb. 20.27.
ai1.6,14. Fil. 1.11.
ajJak. 1.18.
ak4.21.
al2 Kor. 6.7. Kol. 1.5.
amGal. 3.2.
an4.30. Joha. 6.27. Isam. 7.2.
ao2 Kor. 1.22.
ap1.14,18. Mat. 25.34.
aq4.30. Luka 21.28. Roma 8.23.
arSeb. 20.23. 1 Thes. 5.9. 2 Thes. 2.14. 1 Pet. 2.9. Eks. 19.5.
as1.6,14. Fil. 1.11.
at1.16. Kol. 1.4,3.
auFilim. 1.5.
avRoma 1.8.
awKol. 1.9.
axFil. 4.6.
ay6.18.
azJoha. 20.17.
baKol. 1.9.
bb1 Kor. 12.8.
bc1 Kor. 14.6.
bdHeb. 6.24; 10.32. Seb. 26.18.
be4.4. 2.12.
bf1.7. 3.16.
bg1.11. Seb. 20.32.
bh3.7,20. Fil. 3.21. Kol. 1.29; 2.12. 1 Kor. 6.14.
biSeb. 2.24.
bj2.6. Kol. 3.1. Hlab. 110.1.
bk1.3. & Heb. 7.26.
blKol. 2.10. Joha. 3.31. Heb. 1.4.
bmRoma 8.38. Juda 1.6.
bn3.10; 6.12. Kol. 1.16; 2.15.
bo3.10; 6.12. Kol. 1.16; 2.15.
bp3.15. Fil. 2.9.
bqHlab. 8.6. Mat. 28.18. 1 Kor. 15.27. Heb. 2.8.
br4.15; 5.23. Kol. 1.18. 1 Kor. 11.3.
bs5.23,30. Kol. 1.18,24. 1 Kor. 12.12,27.
bt3.19; 4.13. Kol. 1.19; 2.9. Joha. 1.16.
bu4.10.
bv1 Kor. 12.6. Kol. 3.11.

Ephesians 1

Isibingelelo

UPawuli a , umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu b , kubo abangcwele abaseEfesu c , labathembekileyo kuKristu Jesu d : Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu e .

UPawuli udumisa uNkulunkulu ngenxa yokusindiswa okungoKristu

Ubusisiwe f  uNkulunkulu loYise weNkosi yethu uJesu Kristu g , osibusisileyo ngaso sonke isibusiso somoya ezintweni zezulwini kuKristu h ; njengoba wasikhetha kuye i, j  ngaphambi kokusekelwa komhlaba k , ukuthi sibe ngcwele, njalo singasoleki phambi kwakhe ethandweni l , esesimisele m  ngaphambili ekumeni kwabantwana kuye ngoJesu Kristu n , njengokufisa okuhle kwentando yakhe o , kube ludumo lobukhosi bomusa wakhe, asiphe ngawo p  umusa koThandiweyo q ; esilohlengo kuye r, s  ngegazi lakhe t , uthethelelo lweziphambeko u , njengokwenotho yomusa wakhe v , awengezelele kithi w  kuyo yonke inhlakanipho lokuqonda x , esesazisile imfihlo y  yentando yakhe, njengokufisa kwakhe okuhle z , akumisa kuye ngokwakhe aa , 10 ukuze, ekuphatheni kokugcwaliseka kwezikhathi ab , ahlanganise ndawonye ac  izinto zonke kuKristu ad , zombili ezisemazulwini lezisemhlabeni ae ; 11 ngitsho kuye, lathi esabelwa ilifa kuye af , esamiselwa ngaphambili njengokwesimiso sakhe ag  owenzayo izinto zonke njengokwecebo lentando yakhe ah , 12 ukuze sibe ngabodumo lobukhosi bakhe ai , esathemba kuKristu kuqala aj ; 13 eselithemba kuye lani, selizwile ak  ilizwi leqiniso al , ivangeli losindiso lwenu, kuye selikholiwe am  lani laphawulwa nguMoya oNgcwele wesithembiso an , 14 oyisibambiso ao  selifa lethu ap , ehlengweni aq  lokuzuziweyo ar , kudumo lobukhosi bakhe as .

UPawuli ucelela ibandla ukuze lazi izibusiso ezivela ngoKristu

15 Ngenxa yalokho lami at  sengizwile ngokholo lwenu eNkosini uJesu au  lothando kubo bonke abangcwele, 16 kangiyekeli av, aw  ukulibongela ax, ay , ngiliphatha emikhulekweni yami; 17 ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu az , uYise wodumo, alinike umoya ba  wenhlakanipho bb  lowesembulo bc  elwazini lwakhe; 18 amehlo engqondo yenu akhanyiswe bd , ukuze lazi ukuthi liyini ithemba lobizo lwakhe be , lokuthi iyini inotho yodumo bf  lwelifa lakhe kwabangcwele bg , 19 lokuthi buyini ubukhulu bamandla akhe obudlula amalawulo kithi esikholwa njengokusebenza kobuninimandla bamandla akhe bh , 20 awasebenzisa kuKristu, ngokumvusa kwabafileyo bi , njalo emhlalisa ngakwesokunene sakhe bj  endaweni zezulu bk , 21 engqongeni yakho konke bl  ukubusa lobukhulu bm, bn  lamandla bo  lobukhosi, lebizo lonke elibizwayo bp , kungeyisikho kulesisikhathi kuphela, kodwa lakwesizayo; 22 wasebeka konke ngaphansi kwenyawo zakhe bq , wamnikela ukuba yinhloko br  phezu kwakho konke kulo ibandla, 23 elingumzimba wakhe bs , ukugcwala kwalowo bt  ogcwalisa bu  konke kukho konke bv .

Copyright information for Ndebele