aKol. 1.21; 2.13.
b4.18. 2.5. Luka 15.24. 1 Pet. 4.6.
c4.18. 2.5. Luka 15.24. 1 Pet. 4.6.
d5.8. 4.22. 2.3,11,13. Roma 11.30. Kol. 1.21; 3.7. Tit. 3.3. 1 Kor. 6.11; 12.2.
e4.17.
fLuka 16.8. Roma 12.2. Gal. 1.4. 2 Tim. 4.10. 1 Kor. 2.6.
gGal. 1.4.
h6.12. 2 Thes. 2.9. Joha. 12.31.
i5.6. Kol. 3.6. Luka 10.6.
j4.22. 5.8. 2.3,11,13. Roma 11.30. Kol. 1.21; 3.7. Tit. 3. 3. 1 Kor. 6.11; 12.2.
kGal. 5.16.
lHlab. 51.5.
mGal. 2.15.
n2 Pet. 2.14.
oRoma 10.12. Roma 2.4.
pJoha. 3.16.
qKol. 1.21; 2.13.
r4.18. 1.5. Luka 15.24. 1 Pet. 4.6.
sRoma 5.6,8,10.
t5.14. Kol. 2.13. Roma 6.4,5. Kol. 3.1,3. Joha. 5.24.
u1.20. Roma 8.30.
v1.3. Fil. 3.20.
wRoma 10.12. Roma 2.4.
xTit. 3.4.
y2.5. Roma 3.24.
zRoma 4.16. 1 Pet. 1.5.
aaJoha. 4.10. Heb. 6.4. Mat. 16.17. Joha. 6.44,65.
abRoma 3.20. Roma 4.2; 9.11; 11.6.
ac1 Kor. 1.29-31.
adDute. 32.6. Heb. 3.4. Hlab. 100.3. & Isa. 29.23.
ae3.9; 4.24. Kol. 3.10. Fil. 1.11. Zaga 8.30. 2 Kor. 5.17. Tit. 2.14.
afSeb. 9.36.
ag1.4.
ahKol. 1.10.
ai5.8. 1 Kor. 12.2.
aj2.2.
akRoma 2.28. Kol. 2.11.
al4.18. Kol. 1.21. Gal. 2.15; 4.8.
am2.19.
anRoma 9.4.
ao1 Thes. 4.5.
ap2.2.
aq2.17. Seb. 2.39. Seb. 10.35.
arRoma 3.25.
as2.15,17. Hlab. 72.7. Isa. 9.6. Mika 5.5. Zek. 9.10. Joha. 16.33. Kol. 1.20. Luka 2.14.
atJoha. 10.16. Gal. 3.28.
auJoha. 2.19.
avKol. 2.14.
awKol. 1.21,22. Roma 7.4.
axRoma 8.7. Jak. 4.4.
ayKol. 2.14.
azKol. 2.20. Luka 2.1.
ba4.24. Gal. 6.15.
bb2.15,17. Hlab. 72.7. Isa. 9.6. Mika 5.5. Zek. 9.10. Joha. 16.33. Kol. 1.20. Luka 2.14.
bcKol. 1.20,21,22. Roma 5.10.
bd4.4.
beKol. 2.14.
bfRoma 6.6; 8.3.
bgKol. 1.21,22. Roma 7.4.
bhKol. 2.15.
bjIsa. 57.19.
bk2.17. Seb. 2.39. Seb. 10.35.
blHlab. 148.14.
bmJoha. 14.6,13.
bn3.12. Heb. 10.19,20. 1 Pet. 3.18.Roma 5.2.
bo4.4. 1 Kor. 12.11,13.
bp2.12.
bqHeb. 11.13.
brHeb. 11.13.
bs1 Pet. 2.11.
btFil. 3.20. Heb. 12.22,23.
buGal. 6.10.
bv4.12. Kol. 2.7. 1 Kor. 3.9.
bwMat. 16.18. Isam. 21.14. Zaga 9.1. Gal. 2.9.
bx3.5; 4.11. 1 Kor. 12.28.
by3.5; 4.11. 1 Kor. 12.28.
bz1 Kor. 3.11.
caHlab. 118.22.
cb4.16.
cc1 Kor. 3.16. 1 Tim. 3.15.
cd1 Pet. 2.5.
ce3.17.

Ephesians 2

Usindiso luyisipho somusa kaNkulunkulu

Lina-ke a  walivusa b  elalifile ngeziphambeko langezono c , elalikade d  lihamba kuzo e  njengokwendlela f  yalumhlaba g , njengokombusi wamandla omkhathi h , awomoya osebenzayo khathesi phakathi kwabantwana bokungalaleli i ; lathi sonke esake sahamba j  phakathi kwabo enkanukweni zenyama yethu k , sisenza intando zenyama lezemicabango, njalo ngokwemvelo l, m  sasingabantwana bolaka n , njengabanye labo; kodwa uNkulunkulu, enothile esihawini o , ngenxa yothando lwakhe olukhulu p  asithanda ngalo, lanxa sasifile ngeziphambeko q, r, s , wasiphilisa kanye loKristu (ngomusa lisindisiwe) t  njalo wasivusa kanye laye, wasesihlalisa kanye laye u  endaweni zezulwini kuKristu Jesu v ; ukuze abonakalise ezikhathini ezizayo inotho yomusa wakhe edlula amalawulo w  ngobubele kithi kuKristu Jesu x ; ngoba ngomusa lisindisiwe y  ngokholo z , lalokhu kakuveli kini; yisipho sikaNkulunkulu aa ; kakuveli emisebenzini ab , ukuze kungabi khona ozincomayo ac . 10 Ngoba singumsebenzi wakhe ad , kuKristu Jesu sadalelwa ae  imisebenzi emihle af , uNkulunkulu ayilungisela ngaphambili ag , ukuze sihambe kiyo ah .

UKristu wenza amaJuda labezizwe babe munye

11 Ngakho khumbulani ukuthi lina lake laba ai  ngabezizwe enyameni aj , ababizwa ngokuthi yikungasoki ngalokhu okuthiwa yikusoka enyameni okwenziwe ngezandla ak , 12 ukuthi ngalesosikhathi lalingelaye uKristu, abemzini al  kubusakhamuzi bakoIsrayeli, njalo abezizwe am  kuzivumelwano zesithembiso an , lalingelathemba, njalo lingelaye uNkulunkulu emhlabeni. 13 Kodwa khathesi-ke kuKristu Jesu lina ao  elalikade ap  likhatshana aq , seliseduze ngegazi likaKristu ar . 14 Ngoba yena uyikuthula kwethu as , owenza kokubili kwaba kunye at , lowabhidliza umduli ophakathi owesehlukaniso au , 15 echithile av  ubutha enyameni yakhe aw, ax , umlayo wemithetho ezimisweni ay, az , ukuze kuye labo ababili abadale babe ngumuntu munye omutsha ba , enze ukuthula bb , 16 njalo enze ukuthi bobabili babuyisane loNkulunkulu bc  emzimbeni munye ngesiphambano bd , esebulele be, bf  ubutha bg  ngaso bh,
 ngaso: kumbe,  ngaye.
;
17 njalo weza watshumayela ukuthula bj  kini elalikhatshana bk , lakulabo ababeseduze bl ; 18 ngoba ngaye bm  sobabili silokungena bn  ngoMoya munye kuBaba bo . 19 Ngakho-ke kaliseyibo abemzini bp, bq  lezihambi br, bs , kodwa izakhamizi kanye labangcwele bt  njalo abendlu kaNkulunkulu bu , 20 lakhiwe phezu kwesisekelo bv  sabaphostoli bw, bx  labaprofethi by , uJesu Kristu bz  uqobo eyilitshe eliyinhloko yengonsi ca , 21 okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke cb  sikhule sibe lithempeli elingcwele eNkosini cc , 22 elakhiwa kuye lani kanye labanye cd  libe yindlu yokuhlala kaNkulunkulu kuMoya ce .

Copyright information for Ndebele