a6.20. 4.1. Seb. 23.18; 25.14,27; 28.16,17. 2 Tim. 1.8; 2.9. Filim. 1,9. Seb. 21.33.
b3.13. Kol. 1.24. 2 Tim. 2.10.
cSeb. 9.15; 13.2.
dKol. 1.25. 1 Kor. 9.17.
e3.7,8. 4.7. Roma 1.5; 12.3. Juda 1.4.
fSeb. 9.15; 13.2.
gSeb. 22.17,21; 26.16-18.
hGal. 1.12. 1 Kor. 2.10.
i3.9,10. Kol. 1.26,27. Roma 16.25.
j1.9,10.
k2 Kor. 11.6.
l6.19. 1 Kor. 4.1.
m3.9,10. Kol. 1.26 27. Roma 16.25.
n2.20.
oHeb. 11.9. 2 Tim. 1.1. Gal. 3.29. Mat. 8.11.
p2.16. 1 Kor. 12.27.
q5.7.
rHeb. 11.9. 2 Tim. 1.1. Gal. 3.29. Mat. 8.11.
sKol. 1.23,25.
t2 Kor. 3.6.
u3.7,8. 4.7. Juda 1.4. Roma 1.5; 12.3.
v1.19.
w1 Kor. 15.9. 2 Kor. 12.11. 1 Tim. 1.15.
x3.7,8. 4.7. Roma 1.5; 12.3. Juda 1.4.
ySeb. 9.15; 13.2.
zRoma 11.33.
aa1.7. Kol. 1.27. Zaga 8.19.
ab3.9,10. Kol. 1.26,27. Roma 16.25.
ac3.9,10. Kol. 1.26,27. Roma 16.25.
ad2.10. Joha. 1.3.
ae1 Pet. 1.12.
af1.21.
ag1.3.
ah1 Kor. 2.7.
ai1.11. 1 Pet. 1.20. Roma 8.28.
ajHeb. 4.16; 10.19.
ak2.18.
al2 Kor. 3.4 .
amMark. 11.22.
anLuka 18.1.
aoSeb. 14.22.
ap3.1.
aq2 Kor. 1.6. Fil. 1.13,14.
ar3.1.
asRoma 14.11. Fil. 2.10. Seb. 7.60.
atSeb. 3.25.
au1.10.
av1.21. Jer. 14.9.
aw1.18. Kol. 1.27. Fil. 4.19. Roma 2.4.
ax1.19; 6.10. 1 Kor. 16.13. Kol. 1.11.
ayRoma 7.22.
az2.22. Joha. 14.23.
baKol. 2.7.
bbKol. 1.23. 1 Pet. 5.10.
bcJoha. 1.5.
bdRoma 8.39; 11.33. Jobe 11.8,9.
beKol. 2.10.
bf1.23.
bgRoma 16.25. Juda 1.24.
bh1.19.
biRoma 11.36.

Ephesians 3

UPawuli umiselwe ukwembula imfihlo kaKristu

Ngenxa yalokhu mina Pawuli, isibotshwa a  sikaKristu Jesu ngani b  abezizwe c , uba kambe selizwile ngokuphathwa d  komusa kaNkulunkulu e  engawuphiwelwa lina f , ukuthi g  njengesambulelo h  wangazisa imfihlo i , njengalokhu ngabhala ngaphambili ngamafitshane j , okungalokhu, nxa lifunda, lingazi ulwazi lwami k  emfihlweni kaKristu l ; yona engaziswanga ezizukulwaneni m  ezinye ebantwaneni babantu, njengalokhu isiyembuliwe khathesi kubaphostoli bakhe abangcwele labaprofethi ngoMoya n ; ukuthi abezizwe babe yizindlalifa o  abahlanganyeli lomzimba ofananayo p  labahlanganyeli q  besithembiso sakhe kuKristu r , ngevangeli, engenziwa ngalo s  isikhonzi t  njengokwesipho somusa kaNkulunkulu u  engiwuphiwe ngokusebenza kwamandla akhe v .

Kimi, engimncinyane kulomncinyane wabo bonke abangcwele w , lowomusa ngawuphiwa x , ukuthi ngitshumayele kwabezizwe y  ivangeli lenotho kaKristu engelakulinganiswa z, aa , lokukhanyisela bonke ukuthi buyini ubudlelwano bemfihlo ab  ebifihliwe kusukela endulo kuNkulunkulu ac  owadala izinto zonke ngoJesu Kristu ad , 10 ukuze khathesi ae  emibusweni lemandleni af  endaweni zezulu ag  yaziswe libandla inhlakanipho kaNkulunkulu ah  ezinhlobonhlobo, 11 njengokwecebo laphakade ai  alenza ngoKristu Jesu iNkosi yethu; 12 esilesibindi kuye aj  lokungena ak  ngethemba al , ngokholo am  lwakhe. 13 Ngakho ngiyacela ukuthi lingalahli ithemba an  enhluphekweni zami ao  ngani ap , eziludumo lwenu aq .

UPawuli ukhulekela ibandla ukuthi likhule ekwazini uthando lukaNkulunkulu

14 Ngenxa yalokhu ar  ngiguqa ngamadolo as  kuYise weNkosi yethu uJesu Kristu, 15 okubizwa ngaye usendo lonke at  olusemazulwini lolusemhlabeni au, av , 16 ukuze alinike, njengokwenotho yobukhosi bakhe aw , liqiniswe ngamandla ngoMoya wakhe ax  emuntwini ongaphakathi ay , 17 ukuze uKristu ahlale ngokholo enhliziyweni zenu az ; ligxilile ba  lisekelwe ethandweni bb , 18 ukuze libe lamandla sibili okuqedisisa bc  kanye labo bonke abangcwele, ukuthi kuyini ububanzi lobude lokutshona bd  lokuphakama, 19 lokwazi uthando lukaKristu olwedlula ulwazi, ukuze ligcwaliswe be  ngokugcwala konke kukaNkulunkulu bf .

20 Njalo kuye, olamandla bg  phezu kwakho konke okwenza okwedlula ngokwengezelelweyo kwesikucelayo kumbe esikunakanayo, njengamandla asebenza kithi bh , 21 kuye kakube udumo bi  ebandleni kuKristu Jesu, ezizukulwaneni zonke zaphakade laphakade. Ameni.

Copyright information for Ndebele