a3.1.
bRoma 12.1.
cKol. 1.10. 1 Thes. 2.12. Fil. 1.27.
d1 Kor. 1.26.
eSeb. 20.19. Fil. 2.3. Kol. 2.18,23. 1 Pet. 5.5. .
fGal. 5.22,23. Kol. 3.12.
gGal. 5.22,23. Kol. 3.12.
hGal. 5.22,23. Kol. 3.12.
iKol. 1.11. 1 Kor. 13.4.
jKol. 3.13. Mat. 17.17.
kKol. 3.14.
l2.16. Kol. 3.15. 1 Kor. 10.17.
m2.18.
nRoma 8.30.
o1.18.
p1 Kor. 1.13; 12.5,6. 2 Kor. 11.4.
q4.13. Juda 1.3.
rHlab. 86.10; 1 Kor. 8.6.
sRoma 9.5.
tRoma 11.36.
uMat. 25.15.
v3.2.
wRoma 12.3.
xHlab. 68.18.
yHlu. 5.12. Kol. 2.15.
zJoha. 14.26.
aaJoha. 3.13.
abHlab. 63.9; 1 Pet. 3.19.
acLuka 24.51. 1 Tim. 3.16.
adHeb. 7.26. Heb. 4.14.
aeSeb. 2.33.
afKol. 4.17.
ag2.20.
ah2.20.
aiSeb. 11.27.
ajSeb. 21.8. 2 Tim. 4.5.
akSeb. 20.28.
alSeb. 13.1.
am2 Kor. 13.9.
an2.20. 1 Kor. 14.26.
ao1.23.
apKol. 2.2.
aqKol. 1.28. 1 Kor. 14.20.
as1.23.
at1 Kor. 14.20. 1 Kor. 3.1.
auJak. 1.6. Mat. 11.7. 2 Pet. 3.17.
avHeb. 13.9. Juda 1.12.
awJak. 1.6. Mat. 11.7. 2 Pet. 3.17.
axLuka 20.23.
ay6.11.
ba4.25. 1 Joha. 3.18.
bb2.21. 2 Pet. 3.18.
bc1.22.
bdKol. 2.19. Joha. 15.5.
beKol. 2.19. Joha. 15.5.
bf2.21. 2 Pet. 3.18.
bgKol. 2.19. Joha. 15.5.
bh4.22. 2.2. Kol. 3.7. Roma 6.19,20; 7.5. 1 Pet. 4.3.
biRoma 1.21.
bjJobe 37.19. Seb. 26.18.
bk2.12. 1 Thes. 4.5.
blSeb. 17.30. 1 Pet. 1.14.
bmRoma 1.21.
bn1 Tim. 4.2. Zaga 23.35.
boRoma 1.24,26.
bpGal. 5.19.
bqGal. 5.19.
br1.13.
bs4.25. Kol. 3.8. Heb. 12.1. Jak. 1.21. 1 Pet. 2.1. Kol. 2.11; 3.9.
bt4.17.
buGal. 1.13.
bvRoma 6.6. Kol. 3.9.
bwRoma 8.13.
bxHeb. 3.13.
byKol. 3.10. Roma 12.2.
bz2.15. 6.11. Kol. 3.10.
ca2 Kor. 7.9.
cb2.10.
ccLuka 1.75.
cdLuka 1.75.
ce4.25. Kol. 3.8. Heb. 12.1. Jak. 1.21. 1 Pet. 2.1. Kol. 2.11; 3.9.
cf4.15. Zek. 8.16. Kol. 3.9.
cgRoma 12.5.
chHlab. 4.4.
ciHlab. 37.8.
cjDute. 24.15.
ckJak. 4.7. 1 Pet. 5.9.
clSeb. 20.35. 1 Thes. 4.11. 2 Thes. 3.8,11,12.
cmZaga 21.26. Roma 12.13. Tit. 3.14.
cnLuka 3.11.
co5.4. Mat. 12.34-37. Kol. 3.8.
cp1 Thes. 5.11.
cqTshu. 10.12. Kol. 3.16 & 4.6.
crIsa. 63.10. Heb. 10.29.
csHez. 16.43. Hlab. 78.40. Isa. 7.13. Gen. 6.6.
ctIsa. 63.10. Heb. 10.29.
cuHlab. 51.11. 1 Thes. 5.19.
cv1.13. Joha. 6.27.
cw1.14.
cxKol. 3.19.
cyKol. 3.8.
czKol. 3.8.
daKol. 3.8.
dbMat. 15.19. Mark. 7.22. 1 Tim. 6.4 . Tit. 3.2. Jak. 4.11. 1 Pet. 2.1.
dcKol. 3.8.
ddRoma 1.29.
deKol. 3.12,13.
df1 Pet. 3.8.
dgKol. 3.12,13.
dhMat. 6.14. 2 Kor. 2.10.
diKol. 3.12,13.

Ephesians 4

Ukwehlukana kwezipho zikaMoya lobunye bokholo

Ngakho ngiyalincenga, mina isibotshwa eNkosini a, b , ukuthi lihambe ngokufanele c  ubizo d  elabizwa ngalo, kanye lokuthobeka konke e, f  lobumnene g , lokubekezela h, i , libekezelelane ethandweni j , likhuthale ukugcina ukuhlangana koMoya ngesibopho sokuthula k . Munye umzimba l  njalo munye uMoya m , njengalokhu lani labizwa n  ethembeni linye lobizo lwenu o ; yinye iNkosi p , lunye ukholo q , lunye ubhabhathizo, munye uNkulunkulu loYise wabo bonke r , ophezu kwabo bonke s , langabo bonke t , lakini lonke. Kodwa ngulowo lalowo wethu u  waphiwa umusa v  njengokwesilinganiso sesipho sikaKristu w . Ngakho uthi: Ekwenyukeleni kwakhe phezulu x  wathumba ukuthunjwa y , wanika abantu izipho z . Lokhu-ke ukuthi: Wenyuka aa , kuyini ngaphandle kokuthi laye wehlela kuqala kungxenye ezingaphansi zomhlaba ab ? 10 Owehlayo, nguye owenyukela ac  futhi khatshana ngaphezulu kwamazulu wonke ad , ukuze ae  agcwalise izinto zonke af . 11 Yena wasenika abanye babe ngabaphostoli ag , labanye babe ngabaprofethi ah, ai , labanye babe ngabavangeli aj , labanye babe ngabelusi ak  labafundisi al , 12 ekuphelelisweni am  kwabangcwele, emsebenzini wenkonzo, ekwakhiweni an  komzimba kaKristu ao ; 13 size sifike sonke ebunyeni bokholo, lobolwazi ap  lweNdodana kaNkulunkulu, endodeni epheleleyo aq , esilinganisweni sesimo
 isimo: kumbe,  ubudala.
sokugcwala kukaKristu as ;
14 ukuze singabe sisaba zinsane at , ezizuliswa au  ngamagagasi njalo ezithwalelwa le lale av  yiwo wonke umoya wemfundiso aw , ngenkohliso yabantu, ngobuqili ax  becebo lokuphambuka ay ; 15 kodwa sikhulume iqiniso
 sikhulume iqiniso: kumbe,  sithembeke.
ethandweni ba  sikhule bb  kukho konke kuye, oyinhloko bc, bd , uKristu,
16 okuvela kuye umzimba wonke be , ohlanganiswe kuhle bf  njalo ubambene bg , ngokwelekelelana kwalo lonke ilunga, njengokusebenza esilinganisweni saleso laleso isitho, wenza ukukhula komzimba ekuzakheni kwawo ethandweni.

Isimo esidala lesimo esitsha

17 Ngakho ngitsho lokho ngifakaza eNkosini, ukuthi lingabe lisahamba lanjengabanye abezizwe behamba bh  ebuzeni bengqondo yabo bi , 18 befiphaziwe engqondweni bj , benziwe abemzini bk  empilweni kaNkulunkulu ngokungazi bl  okukibo, ngobulukhuni benhliziyo yabo bm ; 19 abathi sebentunyile bn , bazinikela bo  emanyaleni bp , ekwenzeni kokungcola bq  konke ngomhawu.

20 Kodwa lina kalimfundanga ngokunjalo uKristu, 21 uba-ke limzwile br  lafundiswa kuye, njengoba iqiniso likuJesu; 22 ukuthi lilahle bs , mayelana lohambo lokuqala bt, bu , umuntu omdala bv , owonakaliswa bw  yizifiso zenkohliso bx ; 23 njalo lenziwe batsha emoyeni wengqondo yenu by , 24 njalo lembathe umuntu omutsha bz , odalwe njengokukaNkulunkulu ca, cb  ekulungeni cc  lebungcweleni beqiniso cd .

25 Ngakho lilahla amanga ce , khulumani iqiniso ngulowo lalowo lomakhelwane wakhe cf ; ngoba siyizitho omunye komunye cg . 26 Thukuthelani lingoni ch ; ilanga kalingatshoni phezu kolaka lwenu ci, cj ; 27 futhi lingamniki indawo uSathane ck . 28 Owebayo kangabe eseba; kodwa kulalokhu kakhuthale cl , asebenze okuhle ngezandla zakhe, ukuze abe lakho ukwabela cm  olenswelo cn . 29 Kakungaphumi emlonyeni wenu lalinye ilizwi elibolileyo co , kodwa kuphela okuhle okulungele ukwakha cp  njengokufaneleyo, ukuze kunike umusa cq  kubo abezwayo. 30 Njalo lingamdabukisi cr, cs  uMoya oyiNgcwele kaNkulunkulu ct, cu , elaphawulwa ngaye cv  kuze kube lusuku lohlengo cw . 31 Konke ukubaba cx  lentukuthelo cy  lolaka cz  lomsindo lokunyeya da, db  kakususwe kini, kanye layo yonke inzondo dc, dd ; 32 kodwa libe mnene de  omunye komunye, lilesihawu df , lithethelelane dg, dh , njengalokhu uNkulunkulu laye walithethelela kuKristu di .

Copyright information for Ndebele