a4.32. Mat. 5.45,48. Luka 6.36.
bKol. 3.14. Joha. 13.34.
cRoma 8.37.
d5.25. Heb. 8.3; 9.14. Joha. 15.13. & Roma 4.25.
eHeb. 7.27; 9.14,26; 10.10,12.
fGen. 8.21. Levi 1.9. Fil. 4.18. 2 Kor. 2.15.
gKol. 3.5. Gal. 5.19.
h1 Kor. 6.18.
iKol. 3.5. Gal. 5.19.
jKol. 3.5. Gal. 5.19.
k1 Kor. 5.1.
l4.29. Kol. 3.8. Tshu. 10.13. .
mKol. 3.18. Filim. 1.8. Roma 1.28.
n1 Kor. 6.9.
oKol. 3.5.
pHeb. 12.14. Gal. 5.21.
qMat. 24.4. & Roma 16.18. Kol. 2.4.
rKol. 3.6.
sRoma 1.18.
t2.2.
u3.6.
v2.11,12. Isa. 9.2. Mat. 4.16. Seb. 26.18. Kol. 3.7. Tit. 3.3.
w2.2.
xJoha. 8.12; 12.46. 2 Kor. 4.6. Fil. 2.15.
yJoha. 12.35.
zJoha. 12.35.
aaGal. 5.22.
abRoma 15.14.
acRoma 12.2. Fil. 1.10. 1 Thes. 5.21. Roma 2.18.
adRoma 14.18.
ae1 Kor. 5.9,11.
afJuda 1.12. Roma 6.21. Gal. 6.8.
agRoma 13.12.
ah1 Tim. 5.20. Levi 19.17.
aiRoma 1.26.
ajJoha. 3.21.
alIsa. 51.17. 52.1. Roma 13.11.
amIsa. 60.1.
an2.5. Isa. 26.19. Joha. 5.25.
aoKol. 4.5. Zaga 15.21.
apKol. 4.5. Zaga 15.21.
aqKol. 4.5. Tit. 2.14.
arRoma 13.11.
as6.13. Tshu. 11.2. 12.1.
atKol. 4.5. Zaga 15.21.
au6. 6. Roma 12.2. Kol. 1.9. 1 Thes. 4.3.
avRoma 13.13.
awLuka 1.15.
axKol. 3.16.
ay1 Kor. 14.26.
azSeb. 16.25.
baIsam. 5.9.
bbRoma 15.9. 1 Kor. 14.15. Jak. 5.13.
bcKol. 1.12. Jak. 1.27.
bd5.4. Kol. 3.17. 1 Thes. 1.2. 2 Thes. 1.3. Hlab. 34.1. 1 Thes. 5.18.
beHeb. 13.15. 1 Pet. 2.5. 4.11.
bfRoma 12.10.
bg6.9, Kol. 3.18. 4.1.
bhGen. 3.16.
bi6.5. Kol. 3.18.
bj1 Kor. 11.3.
bk1.22.
bl1 Kor. 11.3.
bm1.23. 1 Kor. 6.13.
bn1 Thes. 5.18. Kol. 3.20,22. Tit. 2.9.
bo5.28,33. Kol. 3.19. 1 Pet. 3.7.
bp5.2.
bq6.17. Heb. 6.5. Joha. 15.3; 17.17.
br6.17. Heb. 6.5. Joha. 15.3; 17.17.
bsTit. 3.5. Joha. 3.5. 1 Pet. 3.21. 1 Joha. 5.6.
bt6.17. Heb. 6.5. Joha. 15.3; 17.17.
bu2 Kor. 11.2. Kol. 1.22.
bv2 Pet. 2.13.
bw1.4.
bx5.28,33. 1 Pet. 3.7. Kol. 3.19.
by6.4 .
bz1 Kor. 6.15; 12.27. Gen. 2.23. Roma 12.5. Joha. 15.5.
caGen. 2.24. Mat. 19.5. Mark. 10.7,8.
cb1 Kor. 6.16.
ccMat. 25.1.
cdLuka 7.30. Seb. 2.25.
ce5.28,33. 1 Pet. 3.7. Kol. 3.19.
cfKol. 3.19.
cg1 Pet. 3.6. 1 Pet. 3.15. Esta 1.20.

Ephesians 5

Ukuxwayisa ngemisebenzi yobumnyama; ukuhamba ekukhanyeni

Ngakho banini ngabalandeli bakaNkulunkulu a , njengabantwana abathandekayo; njalo lihambe ethandweni b , njengalokhu uKristu laye wasithanda c , wazinikelela thina d  abe ngumnikelo lomhlatshelo kuNkulunkulu e  ukuba luqhatshi olumnandi f . Kodwa ubufebe g, h  lakho konke ukungcola i  kumbe umhawu j  kakungaphathwa lakanye phakathi kwenu k , njengoba kufanele abangcwele; lamanyala l , lokukhuluma okuyize, kumbe ukusoma okulenhlamba, okuyizinto ezingafanelanga m ; kodwa kulalokhu ukubonga. Ngoba lokhu liyakwazi, ukuthi sonke isifebe n , kumbe ongcolileyo, kumbe olomhawu, ongumkhonzi wezithombe o , kalalifa p  embusweni kaKristu lokaNkulunkulu. Kakungabi lamuntu olikhohlisayo ngamazwi ayize q ; ngoba ngenxa yalezizinto r  ulaka lukaNkulunkulu s  luyehlela phezu kwabantwana bokungalaleli t . Ngakho lingabi ngabahlanganyeli labo u . Ngoba lake laba v  ngumnyama w , kodwa khathesi liyikukhanya eNkosini x ; hambani y  njengabantwana bokukhanya, z  ngoba isithelo sikaMoya aa  sikubo bonke ubuhle lokulunga leqiniso ab , 10 lihlolisise ac  okuthokozisayo eNkosini ad ; 11 njalo lingahlanganyeli ae  lemisebenzi yobumnyama engelazithelo af, ag , kodwa-ke kulalokho solani ah ; 12 ngoba izinto ezenziwa yibo ekusithekeni kuthelela inhloni ai  ngitsho ukukhuluma ngazo. 13 Kodwa konke okusolwayo yikukhanya kuyabonakaliswa; ngoba konke okubonakaliswayo aj  kuyikukhanya, 14 ngakho uthi
 uthi: kumbe,  kuthi.
: Phaphama wena oleleyo al, am  uvuke kwabafileyo, njalo uKristu uzakukhanyisela an .

15 Ngakho qaphelani ukuthi lihamba ao  njani ngonanzelelo, kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo ap , 16 lihlenga aq  isikhathi ar , ngoba insuku zimbi as . 17 Ngakho lingabi yizithutha at , kodwa liqedisisa okuyintando yeNkosi au . 18 Njalo lingadakwa liwayini av , okukulo umsindo, kodwa gcwaliswani nguMoya aw , 19 likhulumisana ax  ngezihlabelelo ay  langamahubo az  okudumisa langezingoma zomoya ba , lihlabelele licule eNkosini enhliziyweni yenu bb , 20 limbonga njalo uNkulunkulu loBaba ngazo zonke izinto bc, bd  ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu be , 21 lizehlisela ngaphansi omunye komunye ekumesabeni uNkulunkulu bf .

Ukuphathana kwabathatheneyo

22 Bafazi bg , zehliseleni ngaphansi kwawenu amadoda bh , njengeNkosini bi , 23 ngoba indoda iyinhloko yomfazi bj , njengoba uKristu laye eyinhloko yebandla bk, bl , njalo yena unguMsindisi womzimba bm . 24 Kodwa njengoba-ke ibandla lehliselwe ngaphansi kukaKristu, ngokunjalo labafazi kwawabo amadoda kuyo yonke into bn .

25 Madoda bo , thandani abenu abafazi, njengoKristu laye walithanda ibandla, wasezinikelela lona bp ; 26 ukuze azingcwelisele bq  lona, eselihlambulule br  ngesihlambo samanzi bs  ngelizwi bt , 27 ukuze azimisele lona lilenkazimulo bu , ibandla elingelachatha bv , kumbe umxhele kumbe okunye nje, kodwa ukuze libe ngcwele lingelacala bw . 28 Ngokunjalo amadoda afanele ukuthanda abawo abafazi njengeyawo imizimba bx . Othanda owakhe umfazi, uyazithanda yena; 29 ngoba kakho owake wazonda eyakhe inyama, kodwa uyayondla by  ayiphathe kuhle, njengalokhu leNkosi isenza kubandla; 30 ngoba siyizitho zomzimba wakhe bz , okwenyama yakhe lokwamathambo akhe. 31 Ngenxa yalokhu umuntu uzatshiya uyise lonina uzanamathela kumkakhe, ca  njalo laba ababili bazakuba nyamanye cb . 32 Inkulu le imfihlo; kodwa mina ngikhuluma cc  ngoKristu lebandla cd . 33 Ngalokho lonke ngokukhethekileyo lani-ke, ngulowo lalowo kathande ngokunjalo owakhe umfazi njengaye ce, cf ; lomfazi ukuze ahloniphe cg  indoda.

Copyright information for Ndebele