aKol. 3.20. Zaga 1.8.
bEks. 20.12. Dute. 5.16. Dute. 27.16. Hez. 22.7. Mal. 1.6. 1 Tim. 5.4. Mat. 15.4. Mark. 7.10.
cEks. 20.12, Dute. 5.16. Dute. 27.16. Hez. 22.7. Mal. 1.6. 1 Tim. 5.4. Mat. 15.4. Mark. 7.10.
dKol. 3.21.
eGen. 18.19. Hlab. 78.4. Zaga 4.4; 19.18; 22.6; 29.17.
f2 Tim. 3.15. Eks. 12.26.
gKol. 3.22. 1 Tim. 6.1. Tit. 2.9. 1 Pet. 2.18.
hFilim. 1.16.
i1 Kor. 2.3. 2 Kor. 7.15. Fil. 2.12.
jKol. 3.22. 1 Tim. 6.1. Tit. 2.9. 1 Pet. 2.18.
k1 Lan. 29.17. 2 Kor. 1.12; 11.3. .
l5. 22. Roma 14.6,8.
mKol. 3.22. 1 Tim. 6.1. Tit. 2.9. 1 Pet. 2.18.
nGal. 1.10.
o6.9. 1 Kor. 7.22. .
p5.17.
qKol. 3.23,24.
rKol. 3.24. Hlab. 62.12.
sKol. 3.11. 1 Kor. 12.13.
tKol. 4.1.
vLevi 25.43.
w6.9. 1 Kor. 7.22. .
xJoha. 13.13. Jobe 31.15.
yKol. 3.25. Dute. 10.17.
z3.16. 2 Tim. 2.1. 1 Joha. 2.14.
aa3.16. 2 Tim. 2.1. 1 Joha. 2.14.
ab6.14. Roma 13.12.
ac6.13. Luka 11.22. 2 Kor. 10.4.
ad4.14.
ae1 Kor. 9.25.
af1.21.
ag1.21.
ah2.2. Luka 22.53. Joha. 12.31. Kol. 1.13.
ai1 Kor. 2.6.
aj6.17. Jobe 29.14. 1 Pet. 4.1.
ak5.16.
alLuka 21.36.
am1 Kho. 18.46. 1 Pet. 1.13. Isa. 11.5.
an6.11. 1 Thes. 5.8. Isa. 59.17.
aoIsa. 52.7. Eks. 12.11.
apRoma 10.15.
aq2 Kor. 6.7. 1 Joha. 5.4.
arHlab. 120.4.
asMat. 13.19.
at6.11. 1 Thes. 5.8. Isa. 59.17.
auHeb. 4.12. Isam. 1.16.
av5.26. Heb. 6.5.
aw6.20. Kol. 4.2-4. Luka 18.1.
axJuda 1.20. Roma 8.26.
ayMark. 13.33.
azSeb. 2.42.
ba1.16. Fil. 1.4. 1 Tim. 2.1. Seb. 12.5.
bb2 Thes. 3.1.
bcKol. 4.3.
bd2 Kor. 3.12. Fil. 1.20. Seb. 4.29.
be3.4.
bf2 Kor. 5.20.
bgSeb. 28.20.
bi3.1. & Fil. 1.7. Kol. 4.3.
bj6.22. Kol. 4.7-9.
bkSeb. 20.4.
bl1 Kor. 4.2.
bmKol. 2.2.
bn1 Pet. 5.14.
bo1 Kor. 16.22.

Ephesians 6

Izeluleko kubantwana labazali

Bantwana a , lalelani abazali benu eNkosini; ngoba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo lonyoko b , okungumlayo wokuqala olesithembiso, ukuze kube kuhle kuwe, njalo uphile isikhathi eside emhlabeni c . Lani bobaba d , lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa e  libondle emlayweni lemfundisweni yeNkosi f .

Izeluleko kuzigqili lamakhosi

Zisebenzi g , lalelani amakhosi enu ngokwenyama h , ngokwesaba langokuthuthumela i , ebuqothweni benhliziyo zenu j, k , njengakuKristu l ; kungeyisikho njengokukhonza amehlo m  njengabathokozisa abantu n , kodwa njengezisebenzi zikaKristu o , zisenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo p , lisebenza ngenhliziyo enhle q  kungathi kuseNkosini njalo kungeyisikho kubantu; lisazi ukuthi loba yini enhle ngulowo lalowo angayenza, okunjalo uzakwemukela eNkosini r , loba eyisigqili, loba engokhululekileyo s . Lani makhosi t , yenzani izinto ezifananayo kuzo, liyekele
 liyekele: kumbe,  linciphise.
ukuzisongela v ; lisazi ukuthi leyenu iNkosi isemazulwini w, x , njalo ukubandlulula umuntu y  kakukho kuyo.

Izikhali zamaKristu

10 Elokucina, bazalwane bami, qinani eNkosini z , lebuninimandleni bamandla ayo aa . 11 Hlomani ab  izikhali zonke zikaNkulunkulu ac , ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane ad ; 12 ngoba kasibindani ae  legazi lenyama, kodwa lemibuso af , lamandla ag , lababusi balumhlaba wobumnyama ah, ai  balesisikhathi, labomoya ababi endaweni zezulu. 13 Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu aj , ukuze libe lamandla okugxila esukwini olubi ak , lokuze kuthi lapho seliqede konke lime al . 14 Ngakho manini, inkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso am , lifakile isivikelo sesifuba sokulunga an , 15 njalo ligqokise inyawo ao  zenu ngokulunga kwevangeli lokuthula ap ; 16 phezu kwakho konke selithethe isihlangu sokholo aq , elizakuba lamandla okucitsha ngaso yonke imitshoko evuthayo ar  yomubi as . 17 Njalo thathani ikhowa losindiso at , lenkemba kaMoya au , eyilizwi likaNkulunkulu av , 18 ngawo wonke umkhuleko lonxuso likhuleka isikhathi sonke aw  kuMoya ax , lakulokhu lilinde ay  ngesineke az  sonke lonxuso ngabangcwele bonke ba , 19 langami bb , ukuze ngiphiwe ilizwi ekuvuleni umlomo wami bc  ngesibindi bd  ukuze ngazise imfihlo yevangeli be , 20 engiyisithunywa bf  ngalo esisemaketaneni bg,
 esisemaketaneni: Gr.  esiseketaneni.
, ukuze ngikhulume ngesibindi bi  kulo, njengoba kungifanele ukuthi ngikhulume.

Isicino

21 Kodwa ukuze lani lazi izinto eziqondana lami bj , engikwenzayo, uzalitshela konke uTikiko bk  umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo eNkosini bl ; 22 engimthuma kini ngakhona lokhu, ukuze lazi izinto eziqondana lathi, lokuthi aduduze inhliziyo zenu bm .

23 Ukuthula bn  kakube kubazalwane, lothando kanye lokholo oluvela kuNkulunkulu uBaba leNkosini uJesu Kristu. 24 Umusa kawube kubo bonke abathanda iNkosi yethu uJesu Kristu ngokungonakaliyo bo . Ameni.

Copyright information for Ndebele