Esther 10

Ubukhulu bukaMordekhayi

1 Inkosi uAhasuwerusi yasibeka umthelo elizweni lezihlengeni zolwandle. 2Zonke-ke izenzo zamandla ayo lawengalo zayo, lomlando wobukhulu bukaMordekhayi, inkosi eyamkhulisayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi eMede lePerisiya? 3Ngoba uMordekhayi umJuda wayengowesibili enkosini uAhasuwerusi, emkhulu phakathi kwamaJuda, ethandeka kunengi lwabafowabo, edingela isizwe sakibo okuhle, ekhuluma ukuthula kuyo yonke inzalo yakhe.

Copyright information for Ndebele