Esther 2

UEsta uba yindlovukazi

1 Emva kwalezizinto, ulaka lwenkosi uAhasuwerusi seludedile, wamkhumbula uVashiti, lalokho ayekwenzile, lalokho okwaqunywa ngaye. 2Izinceku zenkosi ezaziyisebenzela zasezisithi: Kakudingelwe inkosi amantombazana, izintombi ezikhangeleka kuhle. 3Inkosi imise-ke ababonisi kuzo zonke izigaba zombuso, ukuze babuthanise wonke amantombazana, izintombi ezikhangeleka kuhle, eShushani isigodlo, endlini yabesifazana, esandleni sikaHegayi, umthenwa wenkosi, umlondolozi wabesifazana, lokunika okokuqhola kwawo. 4Kuthi intombazana enhle emehlweni enkosi ibe yindlovukazi esikhundleni sikaVashiti. Indaba yayilungile-ke emehlweni enkosi, yenza njalo.

5Kwakukhona indoda engumJuda eShushani isigodlo, obizo layo lalinguMordekhayi indodana kaJayiri indodana kaShimeyi indodana kaKishi, umBhenjamini, 6owayethunjwe eJerusalema kanye labathunjwa ababethunjwe loJekoniya inkosi yakoJuda, uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni owayebathumbile. 7Njalo wayesondla uHadasa, onguEsta, umntakamalumakhe, ngoba wayengelayise kumbe unina; njalo intombi yayiyinhle ngesimo njalo ikhangeleka kuhle; ekufeni-ke kukayise lonina uMordekhayi wayithatha yaba yindodakazi yakhe.

8Kwasekusithi sekuzwakele ilizwi lenkosi lomthetho wayo, lapho sekubuthaniswe izintombi ezinengi eShushani isigodlo esandleni sikaHegayi, uEsta laye wathathwa wasiwa endlini yenkosi esandleni sikaHegayi, umlondolozi wabesifazana. 9Lentombi yayiyinhle emehlweni akhe, yazuza umusa phambi kwakhe; wasehle eyinika amakha ayo lezabelo zayo, lamantombazana akhethiweyo ayisikhombisa ukuyinika avela endlini yenkosi; wayisusa wayifaka yona lamantombazana ayo endaweni enhle yendlu yabesifazana. 10UEsta wayengakhulumanga abantu bakwabo lomhlobo wakhe, ngoba uMordekhayi wayemlayile ukuthi angakukhulumi. 11Langalo lonke usuku ngosuku uMordekhayi wayehambahamba phambi kweguma lendlu yabesifazana ukwazi impilakahle kaEsta lokuthi kuyini okuzakwenzeka kuye.

12Lekufikeni kwezopha lentombi ngentombi ukungena enkosini uAhasuwerusi ekucineni sekwenziwe kuye njengomthetho wabesifazana, inyanga ezilitshumi lambili, ngoba ngokunjalo kwagcwaliseka insuku zamakha awo, inyanga eziyisithupha ngamafutha emure*, lenyanga eziyisithupha ngamakha okuqhola, langamanye amakha abesifazana. 13Ngalokho-ke intombi yangena enkosini; loba kuyini ekutshoyo izakunikwa ukuthi ihambe lakho isuka endlini yabesifazana isiya endlini yenkosi. 14Ntambama yangena, lekuseni ibuyele endlini yesibili yabesifazana, esandleni sikaShashigazi umthenwa wenkosi umlondolozi wabafazi abancinyane; kayingenanga futhi enkosini ngaphandle kokuthi inkosi ithokoze ngayo, ibizwe ngebizo.

15Kwathi selifikile izopho likaEsta, indodakazi kaAbihayili umalumakhe kaMordekhayi owayemthethe waba yindodakazi yakhe, lokuthi angene enkosini, kacelanga lutho ngaphandle kwalokho uHegayi umthenwa wenkosi umlondolozi wabesifazana akutshoyo. UEsta wayesemukela-ke umusa emehlweni abo bonke abambonayo. 16Ngokunjalo uEsta wasiwa enkosini uAhasuwerusi endlini yayo yesikhosini ngenyanga yetshumi, eyinyanga kaTebethi, ngomnyaka wesikhombisa wokubusa kwayo. 17Inkosi yasimthanda uEsta okwedlula bonke abesifazana, wemukela umusa lesihe phambi kwayo okwedlula zonke intombi, yasibeka umqhele wobukhosi ekhanda lakhe, yamenza indlovukazi esikhundleni sikaVashiti. 18Inkosi yasisenzela zonke iziphathamandla zayo lenceku zayo idili elikhulu, idili likaEsta. Yenzela izigaba ukuphumula, yapha izipho njengokwamandla enkosi. 19Kwathi intombi sezibuthanisiwe okwesibili, uMordekhayi wayehlezi esangweni lenkosi. 20UEsta wayengakhulumanga umhlobo wakhe labantu bakibo, njengoba uMordekhayi wamlaya, ngoba uEsta wenza umlayo kaMordekhayi njengalapho esondliwa elaye.

UMordekhayi utshela uEsta ukuthi kukhona abenza ugobe ngenkosi

21Ngalezozinsuku uMordekhayi ehlezi esangweni lenkosi, oBigithani loTereshi abathenwa ababili benkosi, abalindi bombundu, bathukuthela, badinga ukuyithela isandla inkosi uAhasuwerusi. 22Njalo udaba lwaziwa kuMordekhayi, waselutshela uEsta indlovukazi; njalo uEsta wayitshela inkosi ebizweni likaMordekhayi. 23Lolodaba seluhlolwa, lwatholakala lunjalo; ngakho bobabili baphanyekwa esihlahleni. Kwasekubhalwa egwalweni lwemilando phambi kwenkosi.

Copyright information for Ndebele