Esther 4

UEsta uvuma ukukhulumela abantu bakibo

1 UMordekhayi esekwazile konke okwenziweyo, uMordekhayi wadabula izigqoko zakhe, wagqoka ilembu lesaka lomlotha, waphuma wangena phakathi komuzi, wakhala ukukhala okukhulu lokubabayo, 2weza waze waba phambi kwesango lenkosi, ngoba kwakungekho ongangena esangweni lenkosi egqoke ilembu lesaka. 3Lakuso sonke isigaba lesigaba, indawo lapho ilizwi lenkosi lomthetho okwakufika khona, kwaba lokulila okukhulu kumaJuda, lokuzila ukudla, lokukhala inyembezi, lokulila; amanengi alala emalenjini amasaka lemlotheni.

4Kwasekufika amantombazana kaEsta labathenwa bakhe bamtshela; indlovukazi yasidabuka kakhulu, yathumela izembatho zokugqokisa uMordekhayi, lokususa kuye ilembu lakhe lesaka, kodwa kazemukelanga. 5UEsta wasebiza uHathaki omunye wabathenwa benkosi eyayimmisele yena, wamlaya ngoMordekhayi ukuthi azi ukuthi kuyini lokuthi kungani. 6UHathaki wasephuma waya kuMordekhayi egcekeni lomuzi elaliphambi kwesango lenkosi. 7UMordekhayi wamtshela konke okwenzeke kuye, lengcazelo yemali uHamani athi uzayilinganisela kokuligugu kwenkosi ngamaJuda ukuwachitha. 8Wasemnika ikhophi yombhalo womthetho eyanikwa eShushani ukuwachitha ukuthi ayitshengise uEsta, lokuthi amtshele, lokuthi amlaye ukuthi angene enkosini, ukumncengela, lokucelela abantu bakibo phambi kwakhe. 9UHathaki wasesiza wamtshela uEsta amazwi kaMordekhayi.

10UEsta wasekhuluma loHathaki, wamnika umlayo usiya kuMordekhayi wokuthi: 11Zonke inceku zenkosi labantu bezigaba zenkosi bayakwazi ukuthi, loba ngubani, owesilisa loba owesifazana, ongena esiya enkosini egumeni elingaphakathi, engabizwanga, kulomthetho owodwa ngaye wokumbulala, ngaphandle kokuthi inkosi imelulele intonga yobukhosi yegolide, ukuze aphile; kodwa mina kangibizwanga ukungena enkosini lezinsuku ezingamatshumi amathathu. 12Basebemtshela uMordekhayi amazwi kaEsta. 13UMordekhayi wasesithi ephendula uEsta: Ungacabangi engqondweni yakho ukuthi uzaphepha endlini yenkosi okwedlula wonke amaJuda. 14Ngoba uba uthula lokuthula ngalesisikhathi, usizo lenkululeko kuzamela amaJuda kuvela kwenye indawo, kodwa wena lendlu kayihlo lizabhubha. Ngubani kambe owaziyo ukuthi ufikile embusweni ngenxa yesikhathi esinje?

15UEsta wasesithi ephendula uMordekhayi: 16Hamba ubuthanise wonke amaJuda atholakala eShushani, lingizilele ukudla, lingadli linganathi insuku ezintathu ubusuku lemini; lami lamantombazana ami sizazila ukudla ngokufananayo; ngokunjalo-ke ngizangena enkosini, okunganjengokomthetho; njalo uba ngibhubha, ngizabhubha. 17UMordekhayi waseqhubeka wenza njengakho konke uEsta amlaye khona.

Copyright information for Ndebele