aGen. 35.23-26; 46.8-26. 6.14.
bGen. 46.27. Dute. 10.22.
cGen. 50.26.
dGen. 1.20,21; 8.17; 9.7. Dute. 26.5. Seb. 7.17.
e2.25. Seb. 7.18.
fHlab. 105.24.
gGen. 11.3,4,7; 38.16.
hHlab. 105.25. Seb. 7.19.
iGen. 49.15; 15.13. 3.7. Dute. 26.6.
j2.11; 5.4,5; 6.6,7. Hlab. 81.6.
k1 Kho. 9.19. 2 Lan. 8.4; 16.4; 17.12; 32.28.
lGen. 47.11. 12.37.
mGen. 28.14.
nNani 22.3.
oGen. 42.18. Zaga 16.6.
pDan. 3.16-18; 6.13. Seb. 5.29.
qTshu. 8.12.
r2 Sam. 7.11. 1 Kho. 2.24. 1 Sam. 2.35. 2 Sam. 7.13,27. 1 Kho. 11.38. Hlab. 113.9; 127.1.
sSeb. 7.19.

Exodus 1

Ukuhlupheka kwabantwana bakoIsrayeli eGibhithe

1 La-ke ngamabizo amadodana kaIsrayeli afika eGibhithe loJakobe a  ; afika, ileyo laleyo lomuzi wayo, 2uRubeni, uSimeyoni, uLevi, loJuda, 3uIsakari, uZebuluni, loBhenjamini, 4uDani, loNafithali, uGadi, loAsheri. 5Njalo yonke imiphefumulo eyaphuma ekhalweni lukaJakobe yayiyimiphefumulo engamatshumi ayisikhombisa b  . Kodwa uJosefa wayeseGibhithe. 6UJosefa wasesifa c  labo bonke abafowabo, lalesosizukulwana sonke.

7Njalo abantwana bakoIsrayeli bazalana, baba banengi, banda, baba lamandla kakhulukazi d  , ilizwe laze lagcwaliswa yibo. 8Kwasekuvela inkosi entsha phezu kweGibhithe eyayingamazi uJosefa e  . 9Yasisithi esizweni sayo: Khangela, isizwe sabantwana bakoIsrayeli sinengi, futhi silamandla kulathi f  . 10Wozani g  , asisihlakanipheleni h  , hlezi sande, njalo kuzakuthi lapho kusehla impi, laso sihlangane lezitha zethu, silwe simelene lathi, senyuke sisuke elizweni. 11Ngakho bamisa phezu kwaso izinduna zesibhalo i  ukusihlupha ngemithwalo yabo j  . Njalo samakhela uFaro imizi eyiziphala k  , iPithoma leRamesesi l  . 12Kodwa kwathi ekusihlupheni kwaso kwangikhona sisanda, kwangikhona sisabalala m  . Ngakho banengwa ngabantwana bakoIsrayeli n  . 13Njalo amaGibhithe abasebenzisa abantwana bakoIsrayeli ngochuku, 14aze enza impilo zabo zababa ngomsebenzi onzima, ngodaka langezitina, langawo wonke umsebenzi emasimini; ngomsebenzi wabo wonke, ababenza bawenza ngodlakela.

15Inkosi yeGibhithe yasikhuluma lababelethisi amaHebherukazi, obizo lowokuqala lalinguShifira, lebizo lowesibili lalinguPhuwa, 16yasisithi: Nxa libelethisa amaHebherukazi, lapho libabona ezihlalweni zokubeletha, uba kuyindodana, liyibulale; kodwa uba kuyindodakazi, iyekeleni iphila. 17Kodwa ababelethisi babemesaba uNkulunkulu o  , kabenzanga njengalokho yakhuluma kubo inkosi yeGibhithe p  , kodwa babayekela abafana baphila. 18Inkosi yeGibhithe yasibiza ababelethisi, yathi kubo: Liyenzeleni linto ukuthi liyekele abafana baphile? 19Ababelethisi basebesithi kuFaro: Ngoba amaHebherukazi kawanjengabafazi bamaGibhithe; ngoba alamandla, umbelethisi engakafiki kuwo, asebelethile. 20Ngalokhu uNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle q  , labantu banda, baba lamandla kakhulu. 21Kwasekusithi, ngoba ababelethisi bamesaba uNkulunkulu, wabakhela imizi r  . 22UFaro waselaya isizwe sakhe sonke esithi: Yonke indodana ezalwayo liyiphosele emfuleni s  , kodwa yonke indodakazi liyiyekele iphile.

Copyright information for Ndebele