a4.21; 7.3; 8.15; 9.12.
cJow. 1.3. Dute. 4.9. Hlab. 78.5.
d1 Sam. 6.6.
eLevi 11.22. Zaga 30.27. Jow. 1.4; 2.25. Isam. 9.3.
f9.32.
g8.21.
h23.33; 34.12. Josh. 23.13. 1 Sam. 18.21. 1 Kor. 7.35.
i5.1.
j7.19; 9.22; 10.21.
k10.4,5.
lHlab. 78.46; 105.34.
mJow. 2.2.
nHlab. 105.35.
o9.27.
p9.28.
q8.30; 9.33.
rJow. 2.20.
s4.21; 9.12; 10.27; 11.10; 14.4,8.
t10.12.
uHlab. 105.28.
v8.22.
w10.8.
x10.10.
y10.20.
zHeb. 11.27.

Exodus 10

Inhlupheko yesificaminwembili: Isikhonyane

1 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yana kuFaro, ngoba mina ngenze inhliziyo yakhe yaba nzima a  lenhliziyo yenceku zakhe, ukuze ngenze lezizibonakaliso zami phambi kwakhe
 phambi kwakhe: Heb. phakathi kwakhe.
,
2lokuthi ulandise endlebeni zendodana yakho lendodana yendodana yakho c  ukuthi ngenze kabuhlungu kumaGibhithe d  lezibonakaliso zami engizenze phakathi kwawo, ukuze lazi ukuthi ngiyi Nkosi. 3UMozisi loAroni basebesiya kuFaro, bathi kuye: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu wamaHebheru, ithi: Koze kube nini usala ukuzithoba phambi kwami? Yekela isizwe sami sihambe, bangikhonze. 4Ngoba uba usala ukuyekela isizwe sami sihambe, khangela, kusasa ngizaletha isikhonyane emngceleni wakho e  , 5njalo sizasibekela ubuso bomhlaba ukuze ungawuboni umhlaba, sizakudla insalela yokwaphephayo, okwalisalelayo esiqhothweni, sidle sonke isihlahla esikhulela wena ensimini f  . 6Sizagcwalisa izindlu zakho lezindlu zezinceku zakho zonke lezindlu zawo wonke amaGibhithe g  , oyihlo abangazanga basibone laboyise baboyihlo, kusukela ngosuku ababakhona emhlabeni kuze kube lamuhla. Wasetshibilika, waphuma kuFaro. 7Lenceku zikaFaro zathi kuye: Koze kube nini lo esiba ngumjibila kithi h  ? Yekela amadoda ahambe, akhonze i Nkosi uNkulunkulu wawo; kawukazi yini ukuthi iGibhithe isichithekile? 8UMozisi loAroni babuyiselwa kuFaro; wasesithi kubo: Hambani likhonze i Nkosi uNkulunkulu wenu. Ngobani kanye labo abazahamba? 9UMozisi wasesithi: Sizahamba labatsha bethu labadala bethu, lamadodana ethu lamadodakazi ethu, lezimvu zethu lenkomo zethu sizahamba, ngoba silomkhosi we Nkosi. 10Wasesithi kubo: I Nkosi ibe lani ngokunjalo i  , njengoba ngizaliyekela lihambe labantwanyana benu! Bonani ngoba kulokubi phambi kwenu. 11Kungabi njalo! Hambani khathesi, madoda, liyikhonze i Nkosi, ngoba yikho elikudingayo. Basebebaxotsha ebusweni bukaFaro.

12I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yelula isandla sakho phezu kwelizwe leGibhithe j  , ngenxa yesikhonyane, ukuze senyukele phezu kwelizwe leGibhithe, sidle wonke umbhida welizwe lakho konke isiqhotho esikutshiyileyo k  . 13UMozisi waseyelula intonga yakhe phezu kwelizwe leGibhithe; i Nkosi yasiqhuba umoya wempumalanga elizweni, lonke lolosuku lobusuku bonke; kwasekusithi ekuseni, umoya wempumalanga wenyusa isikhonyane. 14Isikhonyane sasesisenyukela phezu kwelizwe lonke leGibhithe l  , sehlela emngceleni wonke weGibhithe, esinzima kakhulu. Phambi kwaso akuzange kube khona isikhonyane esinjalo njengaso, futhi kakuyikuba khona esinjalo emva kwaso m  . 15Ngoba sasibekela ubuso belizwe lonke, kwaze kwafiphazwa ilizwe; sadla wonke umbhida welizwe laso sonke isithelo sezihlahla isiqhotho esasitshiyayo n  ; kakusalanga lutho oluluhlaza esihlahleni, lombhida weganga, elizweni lonke leGibhithe.

16UFaro wasephangisa ukubabiza oMozisi loAroni, wathi: Ngonile e Nkosini uNkulunkulu wenu lakini o  . 17Khathesi-ke ake lithethelele isono sami okwalesisikhathi kuphela, liyincenge i Nkosi p  uNkulunkulu wenu ukuthi isuse kimi lokhu ukufa kuphela. 18Wasephuma kuFaro, wayincenga i Nkosi q  . 19I Nkosi yasiphendula umoya wentshonalanga olamandla kakhulu owenyusa isikhonyane, wasiphosela oLwandle oluBomvu r  ; kakusalanga sikhonyane lesisodwa kuwo wonke umngcele weGibhithe. 20Kodwa i Nkosi yayenza lukhuni inhliziyo kaFaro s  , kazabayekela abantwana bakoIsrayeli bahambe.

Inhlupheko yesificamunwemunye: Umnyama ophumputhekayo

21I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yelulela isandla sakho emazulwini t  , ukuze kube khona umnyama phezu kwelizwe leGibhithe, ngitsho umnyama ophumputhekayo. 22UMozisi waseselulela isandla sakhe emazulwini; kwasekusiba khona umnyama wobumnyama u  elizweni lonke leGibhithe insuku ezintathu. 23Kababonananga, futhi kakusukumanga muntu endaweni yakhe okwensuku ezintathu; kodwa kubo bonke abantwana bakoIsrayeli kwakukhona ukukhanya emizini yabo v  .

24UFaro wasembiza uMozisi wathi: Hambani likhonze i Nkosi w  , kuphela izimvu zenu lenkomo zenu kuzagcinwa, labantwanyana benu bazahamba lani x  . 25Kodwa uMozisi wathi: Lawe ubonika imihlatshelo leminikelo yokutshiswa ezandleni zethu, esizayenzela i Nkosi uNkulunkulu wethu. 26Njalo lezifuyo zethu zizahamba kanye lathi, kakuyikusala emuva isondo; ngoba sizathatha kuzo ukukhonza i Nkosi uNkulunkulu wethu, ngoba kasikwazi esizakhonza ngakho i Nkosi size sifike khona.

27Kodwa i Nkosi yenza lukhuni inhliziyo kaFaro y  , njalo kafunanga ukubayekela bahambe. 28UFaro wasesithi kuye: Suka kimi, uziqaphele, ungaboni ubuso bami futhi; ngoba mhla ubona ubuso bami uzakufa. 29UMozisi wasesithi: Ukhulume ngokuqonda, kangisayikubona futhi ubuso bakho z  .

Copyright information for Ndebele