a4.23.
b12.31,33,39.
c3.22; 12.35.
d3.22; 12.35.
e12.29. Amos 4.10.
fHlu. 16.21. Mat. 24.41.
g12.30. Amos 5.16,17.
hJosh. 10.21.
i8.22; 9.4.
j12.33.
k3.19; 7.4; 10.1.
l7.3.
m10.20.

Exodus 11

Ukuxwayisa ngenhlupheko yetshumi: Ukufa kwamazibulo

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Ngisezakwehlisela kuFaro lakulo iGibhithe inhlupheko eyodwa a ; emva kwalokho uzaliyekela lihambe lisuke lapha; ekuliyekeleni kwakhe lihambe uzalixotsha lokulixotsha lisuka lapha ngokupheleleyo b . Ake ukhulume endlebeni zabantu, ukuthi bacele, ngulowo kumakhelwane wakhe, lalowo owesifazana kumakhelwane wakhe, izinto zesiliva lezinto zegolide c . I Nkosi yasinika abantu umusa emehlweni amaGibhithe d . Futhi indoda uMozisi waba mkhulu kakhulu elizweni leGibhithe emehlweni enceku zikaFaro lemehlweni esizwe.

UMozisi wasesithi: Itsho njalo i Nkosi ithi: Phose phakathi kobusuku ngizaphuma ngiye phakathi kweGibhithe e ; Lawo wonke amazibulo elizweni leGibhithe azakufa, kusukela kuzibulo likaFaro elizahlala esihlalweni sakhe sobukhosi, kuze kube kuzibulo lencekukazi engemva kwelitshe lokuchola, lamazibulo wonke ezifuyo f . Njalo kuzakuba khona isililo esikhulu elizweni lonke leGibhithe, esingazanga sibe khona esinjengaso, lesingayikuba khona futhi esinjengaso g . Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli inja kayiyikunyikinya ulimi lwayo h , kusukela emuntwini kusiya ezifuyweni, ukuze lazi ukuthi i Nkosi iyehlukanisa phakathi kweGibhithe loIsrayeli i . Lazo zonke izinceku zakho lezi zizakwehlela kimi, zingikhothamele zisithi: Phuma wena lesizwe sonke esikulandelayo. Langemva kwalokho ngizaphuma j . Wasephuma kuFaro ekuvutheni kolaka.

I Nkosi yasisithi kuMozisi: UFaro kayikulizwa k , ukuze zande izimangaliso zami elizweni leGibhithe l . 10 OMozisi loAroni basebesenza zonke lezizimangaliso phambi kukaFaro, kodwa i Nkosi yenza inhliziyo kaFaro yaba lukhuni, kazabayekela abantwana bakoIsrayeli baphume elizweni lakhe m .

Copyright information for Ndebele