a13.4; 23.15; 34.18. Dute. 16.1.
bLevi 22.12,19,20,21. Mal. 1.8,14. Heb. 9.14. 1 Pet. 1.19.
c12.18. Levi 23.5. Nani 9.3; 28.16. Josh. 5.10. Ezra 6.19.
d34.25. Nani 9.11. Dute. 16.3. 2 Lan. 30.2,5. 1 Kor. 5.8.
eNani 6.19. Dute. 16.7.
f29.13,22. Levi 1.13; 3.3,9,14; 4.8.
g23.18; 34.25.
h12.21,27. Dute. 16.5.
i11.4,5.
j6.2.
k13.9.
l12.17,24,43; 13.10.
m13.6,7; 23.15; 34.18. Levi 23.6. Nani 28.17. Dute. 16.3,8. 1 Kor. 5.7.
nGen. 17.14. 12.19. Nani 9.13.
oLevi 23.7,8. Nani 28.18,25.
p13.3.
q12.8,12,14. Luka 17.34.
r12.3.
sLevi 14.6. Hlab. 51.7. Joha. 19.29. Heb. 9.19.
tHeb. 11.28.
u12.7.
v3.8,17.
w13.8,14. Dute. 6.20; 32.7. Josh. 4.6,21. Hlab. 78.3,6.
x12.11,21.
y4.31.
z11.4.
aaNani 8.17; 33.4. Hlab. 78.51; 105.36; 135.8; 136.10.
ab4.23; 11.5.
ac11.6. Amos 5.16,17.
ad10.9,11.
ae10.24-26.
af11.1,8. Hlab. 105.38.
ag3.22; 11.2.
ah3.21; 11.3.
aiGen. 15.14. 3.22. Hlab. 105.37.
ajGen. 47.11. 1.11.
akNani 33.3,5.
al38.26. Nani 1.46; 2.32; 11.21; 26.51.
am6.1; 11.1; 12.33.
anGen. 15.13,16. Seb. 7.6. Gal. 3.16,17. Gen. 12.3,4; 16.3; 21.5; 25.26; 47.9.
ao6.26; 7.4. 12.17,51. Nani 33.1.
apGen. 17.12,13,23,27.
aqLevi 22.10.
arNani 9.12. Joha. 19.36.
as12.6.
atNani 9.14.
au12.19,49.
avNani 9.14; 15.15,16.
aw12.41.

Exodus 12

Ukumiswa komkhosi wephasika

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni elizweni leGibhithe, isithi: Le inyanga kayibe kini yinhloko yezinyanga, ibe kini ngeyokuqala yenyanga zomnyaka a .

Khulumani kunhlangano yonke yakoIsrayeli lithi: Ngolwetshumi lwalinyanga bazazithathela ngulowo iwundlu, ngokwezindlu zaboyise, iwundlu ngendlu. Uba-ke indlu incinyane kakhulu ewundlwini, kakuthi yena athathe lomakhelwane wakhe, oseduze lendlu yakhe, njengobunengi bemiphefumulo; ngulowo njengokudla kwakhe, lizabalela iwundlu. Lizakuba lezinyane elingelasici, eliduna, elilomnyaka owodwa b ; lithatheni ezimvini loba ezimbuzini. Njalo lizaligcina kuze kufike usuku lwetshumi lane lwaleyonyanga c , njalo ibandla lonke lenhlangano yakoIsrayeli izalihlaba kusihlwa. Bazathatha-ke okwegazi, bakufake emigubazini yomibili lekhothameni, ezindlini abazalidlela kuzo. Njalo bazakudla inyama ngalobobusuku, yosiwe ngomlilo, lesinkwa esingelamvubelo d , lemibhida ebabayo bazayidla. Lingadli okwalo kuluhlaza kumbe kuphekwe lokuphekwa ngamanzi e , kodwa yosiwe ngomlilo; inhloko yalo lemilenze yalo, kanye lemibilini yalo f . 10 Njalo lingatshiyi lutho kulo kuze kube sekuseni g , kodwa okusalayo kulo kuze kube sekuseni lizakutshisa ngomlilo.

11 Ngokunjalo-ke lizalidla, inkalo zenu zibotshiwe, izicathulo zenu zisenyaweni zenu, lendondolo zenu zisezandleni zenu; lizalidla ngokuphangisa; kuliphasika le Nkosi h . 12 Ngoba ngizadabula phakathi kwelizwe leGibhithe ngalobubusuku i , ngitshaye wonke amazibulo elizweni leGibhithe, kusukela emuntwini kusiya enyamazaneni, ngizakwenza izigwebo kubo bonke onkulunkulu beGibhithe; mina ngiyi Nkosi j . 13 Legazi lizakuba kini yisibonakaliso ezindlini lapho elikhona; nxa ngibona igazi ngizadlula phezu kwenu, njalo kungehleli kini inhlupheko yokuchitha, mhla ngitshaya ilizwe leGibhithe. 14 Njalo lolusuku luzakuba kini yisikhumbuzo k ; njalo lizalugcina lube ngumkhosi e Nkosini; lizalugcina ezizukulwaneni zenu ngokomthetho wanininini l . 15 Insuku eziyisikhombisa lizakudla isinkwa esingelamvubelo m . Yebo ngosuku lokuqala lizakhupha imvubelo ezindlini zenu; ngoba wonke odla okuvutshelweyo kusukela kusuku lokuqala kuze kufike usuku lwesikhombisa, lowomphefumulo uzaqunywa usuke koIsrayeli n . 16 Njalo ngosuku lokuqala kuzakuba khona inhlangano ebiziweyo engcwele o , langosuku lwesikhombisa lizakuba lenhlangano ebiziweyo engcwele; kungenziwa msebenzi ngazo, kuphela lokho wonke umphefumulo okudlayo, lokho kodwa kungenziwa yini. 17 Ngakho gcinani izinkwa ezingelamvubelo; ngoba ngalona lolosuku ngikhuphile amabutho enu elizweni leGibhithe p . Ngakho lizagcina lolosuku ezizukulwaneni zenu ngesimiso saphakade q .

18 Kweyokuqala, osukwini lwetshumi lane lwenyanga kusihlwa lizakudla isinkwa esingelamvubelo, kuze kufike usuku lwamatshumi amabili lanye lwenyanga kusihlwa. 19 Insuku eziyisikhombisa kakungaficwa imvubelo ezindlini zenu; ngoba wonke odla okuvutshelweyo lowomphefumulo uzaqunywa usuke kunhlangano yakoIsrayeli, loba engowemzini loba engowokuzalwa elizweni. 20 Lingadli lutho oluvutshelweyo; emizini yenu yonke lizakudla isinkwa esingelamvubelo.

21 UMozisi wasebiza bonke abadala bakoIsrayeli, wathi kubo: Hudulani lizithathele amawundlu ngokwensapho zenu r , lihlabe iphasika, 22 lithathe ilixha lehisope* s , liligxamuze egazini elisemganwini t , lininde ikhothamo lemigubazini emibili u  ngegazi elisemganwini; lina-ke, kakungaphumi muntu endlini yakhe kuze kube sekuseni. 23 Ngoba i Nkosi izadabula ukutshaya amaGibhithe; nxa ebona igazi ekhothameni lemigubazini yomibili, i Nkosi izadlula phezu komnyango, ingavumeli umchithi ukuthi angene ezindlini zenu ukutshaya. 24 Njalo lizagcina le into, kube yisimiso kini lakubantwana benu kuze kube phakade. 25 Njalo kuzakuthi lapho lifika elizweni i Nkosi ezalinika lona njengokukhuluma kwayo v , lizagcina linkonzo. 26 Kuzakuthi-ke lapho abantwana benu besithi kini w : Iyini linkonzo elilayo? 27 Lizakuthi-ke: Lo ngumhlatshelo wephasika le Nkosi x , eyedlula phezu kwezindlu zabantwana bakoIsrayeli eGibhithe mhla itshaya amaGibhithe, wophula izindlu zethu. Njalo abantu bakhothama bakhonza y . 28 Abantwana bakoIsrayeli basebehamba, bayakwenza njengalokhu i Nkosi yayibalayile oMozisi loAroni, benza njalo.

Ukubulawa kwamazibulo amaGibhithe

29 Kwasekusithi phakathi kobusuku z  i Nkosi yatshaya wonke amazibulo elizweni leGibhithe aa , kusukela kuzibulo likaFaro elalizahlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kuzibulo lesibotshwa esasisentolongweni, lamazibulo wonke ezifuyo ab . 30 UFaro wasesukuma ebusuku, yena lenceku zakhe zonke lamaGibhithe wonke. Kwasekusiba khona isililo esikhulu eGibhithe ac , ngoba kwakungekho ndlu lapho okwakungelamufi khona.

31 Wasebiza oMozisi loAroni ebusuku, wathi: Sukumani, liphume phakathi kwabantu bami, lonke lina labantwana bakoIsrayeli, lihambe liyekhonza i Nkosi njengokutsho kwenu ad . 32 Thathani lani izimvu zenu lenkomo zenu njengokutsho kwenu ae , lihambe; futhi lingibusise lami. 33 Njalo amaGibhithe ayebakhuthaza abantu ebahaluzelisa ukuthi baphume elizweni af , ngoba athi: Sonke sifile. 34 Abantu-ke bathatha inhlama yabo ingakavutshelwa, betshata imiganu yabo yokuxovela ibotshelwe ezembathweni zabo. 35 Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengelizwi likaMozisi; bacela kumaGibhithe izinto zesiliva lezinto zegolide lezigqoko ag . 36 I Nkosi yasibapha abantu umusa emehlweni amaGibhithe ah , aze abanika izicelo zabo. Basebewaphundla amaGibhithe ai .

AbakoIsrayeli basuka eGibhithe

37 Abantwana bakoIsrayeli basebesuka eRamesesi aj  besiya eSukothi ak ; amadoda angaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ahamba ngenyawo al , ngaphandle kwabantwana. 38 Kwasekusenyuka labo lexuku lenhlobonhlobo, lezimvu lezinkomo, lezifuyo ezinengi kakhulu. 39 Basebebhaka izinkwa ezingelamvubelo ngenhlama abayikhupha eGibhithe, ngoba ingavutshelwanga, ngoba baxotshwa eGibhithe am , ngoba babengelakulibala, futhi bengazilungiselelanga umphako.

40 Isikhathi sokuhlala-ke kwabantwana bakoIsrayeli abasihlala eGibhithe sasiyiminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu an . 41 Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amathathu, kwathi ngalona lolosuku wonke amabutho e Nkosi aphuma elizweni leGibhithe ao . 42 Kuyibusuku bokulindelwa i Nkosi kakhulu ngokubakhupha elizweni leGibhithe; lobu yibusuku be Nkosi, bokulindwa kakhulu yibo bonke abantwana bakoIsrayeli ezizukulwaneni zabo.

Imithetho yephasika

43 I Nkosi yasisithi kuMozisi loAroni: Lesi yisimiso sephasika. Kakho owezizwe ongalidla; 44 kodwa sonke isigqili sawo wonke umuntu, esathengwa ngemali, nxa usisokile, ngalesosikhathi sizakudla kulo ap . 45 Owezizwe loqatshiweyo bangadli kulo aq . 46 Lizadlelwa endlini yinye; ungakhupheli phandle kwendlu okwenyama, ungephuli thambo lalo ar . 47 Inhlangano yonke yakoIsrayeli izakwenza as  lokhu. 48 Uba owemzini ohlala lani at  egcinela i Nkosi iphasika, kabasokwe bonke abesilisa laye, abesesondela-ke aligcine, uzakuba njengowokuzalwa elizweni au ; kodwa kakho ongasokwanga ozalidla. 49 Umlayo munye uzakuba kowokuzalwa elizweni lakowemzini ohlala phakathi kwenu av .

50 Bonke abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengalokhu i Nkosi yayibalayile oMozisi loAroni; benza njalo. 51 Kwasekusithi ngalona lolosuku i Nkosi yabakhupha abantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe ngamabutho abo aw .

Copyright information for Ndebele