a13.12,13,15; 34.19. Nani 8.16; 18.15,17. 22.29,30. Levi 27.26. Nani 3.13; 8.16,17. Dute. 15.19. Hez. 44.30. Luka 2.23.
b12.42. Dute. 16.3.
c12.8.
d12.2. Neh. 2.1. Esta 3.7.
e3.8,17; 23.23; 33.2; 34.11. Dute. 7.1. & 20.17. Josh. 3.10; 12.8; 24.11. Hlu. 3.5. So Gen. 15.19,20.
f13.11; 6.8.
g3.8.
h12.25,26.
i12.15,16.
j13.14; 12.26.
k13.16. Dute. 6.8; 11.18. Nani 15.39. Mat. 23.5.
l12.14.
m12.14,17,24,43.
n13.2.
o34.20.
pNani 3.46,47; 18.15,16.
q12.26.
r13.3,16.
s12.29.
t13.13.
u13.9.
v14.11,12. Nani 14.1-4.
w14.2.
xGen. 50.25. Josh. 24.32. Seb. 7.16.
y12.37. Nani 33.6.
z14.19,24; 40.38. Nani 9.15; 10.34; 14.14. Dute. 1.33. Neh. 9.12,19. Hlab. 78.14; 99.7; 105.39. Isa. 4.5. 1 Kor. 10.1.

Exodus 13

Amazibulo ehlukaniselwa i Nkosi; umkhosi wesinkwa esingelamvubelo

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Ngingcwelisela lonke izibulo, elivula loba yisiphi isizalo phakathi kwabantwana bakoIsrayeli, elomuntu lelenyamazana, lingelami a .

UMozisi wasesithi ebantwini: Khumbulani lolusuku eliphume ngalo eGibhithe, endlini yobugqili b ; ngoba ngamandla esandla i Nkosi ilikhuphile lapha. Njalo kakungadliwa isinkwa esilemvubelo c . Ngalolusuku liyaphuma ngenyanga kaAbhibhi d .

Njalo kuzakuthi lapho i Nkosi isikungenisile elizweni lamaKhanani lamaHethi lamaAmori lamaHivi lamaJebusi e , afunga kuboyihlo ukukunika lona f , ilizwe eligeleza uchago loluju g , uzagcina linkonzo ngalinyanga h . Insuku eziyisikhombisa uzakudla izinkwa ezingelamvubelo, langosuku lwesikhombisa kuzakuba khona umkhosi e Nkosini i . Izinkwa ezingelamvubelo zizadliwa ngensuku eziyisikhombisa; njalo kakuyikubonwa kuwe okuvutshelweyo lemvubelo kayiyikubonwa kuwe kuwo wonke umngcele wakho.

Njalo uzatshela indodana yakho ngalolosuku usithi: Ngenxa yalokho i Nkosi eyakwenza kimi ekuphumeni kwami eGibhithe j . Futhi kuzakuba kuwe luphawu phezu kwesandla sakho k  lesikhumbuzo l  phakathi laphakathi kwamehlo akho, ukuze umlayo we Nkosi ube semlonyeni wakho; ngoba ngesandla esilamandla i Nkosi ikukhuphile eGibhithe. 10 Ngakho uzagcina lesisimiso ngesikhathi saso esimisiweyo iminyaka ngeminyaka m .

11 Njalo kuzakuthi lapho i Nkosi isikungenisile elizweni lamaKhanani, njengokufunga kwayo kuwe lakuboyihlo, isikunike lona, 12 uzakwehlukanisela i Nkosi konke okuvula isizalo; lalo lonke izibulo lomqegu wezifuyo olazo, amaduna azakuba ngawe Nkosi n . 13 Lalo lonke izibulo likababhemi uzalihlenga ngewundlu o ; kodwa uba ungalihlengi, uzalephula intamo; lalo lonke izibulo lomuntu phakathi kwamadodana akho uzalihlenga p .

14 Njalo kuzakuthi lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo isithi: Kuyini lokhu q ? Uzakuthi kuyo: Ngamandla esandla i Nkosi yasikhupha eGibhithe, endlini yobugqili r . 15 Ngoba kwathi uFaro ezenza lukhuni ukuthi asiyekele sihambe, i Nkosi yabulala lonke izibulo elizweni leGibhithe s , kusukela kuzibulo lomuntu kusiya kuzibulo lezifuyo; ngakho ngiyahlabela i Nkosi konke okuvula isizalo okuduna; kodwa lonke izibulo lamadodana ami ngiyalihlenga t . 16 Njalo kuzakuba luphawu phezu kwesandla sakho lamafilakteriyu* phakathi laphakathi kwamehlo akho u , ngoba ngamandla esandla i Nkosi yasikhupha eGibhithe.

Ukuhamba kwabantwana bakoIsrayeli besiya eLwandle lweMihlanga

17 Kwasekusithi uFaro eseyekele abantu bahambe, uNkulunkulu kabakhokhelanga ngendlela yelizwe lamaFilisti, lanxa yayiseduze; ngoba uNkulunkulu wathi: Hlezi abantu bazisole nxa bebona impi, babuyele eGibhithe v . 18 Kodwa uNkulunkulu wababhodisa abantu ngendlela yenkangala yoLwandle oluBomvu w . Abantwana bakoIsrayeli basebesenyuka besuka elizweni leGibhithe behlomile. 19 UMozisi wasethatha amathambo kaJosefa wahamba lawo, ngoba wayebafungisile lokubafungisa abantwana bakoIsrayeli esithi: Isibili uNkulunkulu uzalihambela; futhi kalibokwenyusa lapha amathambo ami lihambe lawo x .

20 Basebesuka eSukothi, bamisa inkamba eEthama, ekucineni kwenkangala y . 21 I Nkosi yasihamba phambi kwabo emini ngensika yeyezi ukubakhokhela endleleni, lebusuku ngensika yomlilo ukubakhanyisela z , ukuze bahambe emini lebusuku. 22 Kayiyisusanga insika yeyezi emini, lensika yomlilo ebusuku, phambi kwabantu.

Copyright information for Ndebele