a13.18,20; 14.5,9. Nani 33.7,8.
bJer. 44.1.
cEsta 3.15. Jow. 1.18.
d7.13.
e9.16; 14.17,18. Roma 9.17,22,23.
f7.5.
gHlab. 105.25.
h15.4. Isa. 31.1.
i14.4,17; 7.13.
jNani 33.3. 13.9.
k15.9. Josh. 24.6.
lJosh. 24.7. Neh. 9.9.
mHlab. 106.7,8.
n2 Kho. 1.3,6,16.
o5.21; 6.9.
p2 Lan. 20.15,17. Isa. 41.10,13,14.
q14.25. Dute. 1.30; 3.22; 20.4. Josh. 10.14,42; 23.3. 2 Lan. 20.29. Neh. 4.20. So Isa. 31.4.
r1 Sam. 7.8. Jer. 38.27. Isa. 30.15.
s14.26; 7.19.
t14.4,8.
u14.4.
v14.4.
wGen. 31.11. 23.20; 32.34. Nani 20.16. Isa. 63.9. Mal. 3.1. 13.21.
x14.27.
yHlab. 66.6. Gen. 7.22. Josh. 3.17; 4.18. 2 Kho. 2.8. Hag. 2.6.
zNeh. 9.11. Hlab. 78.13. Isa. 63.12. 15.8. Hlab. 74.13; 106.9; 114.3. Josh. 3.16; 4.23.
aa14.29; 15.19. Nani 33.8. Hlab. 66.6. Isa. 63.13. 1 Kor. 10.1. Heb. 11.29. Hlab. 77.17-20.
ab1 Sam. 11.11. Hlu. 7.19. Hlab. 63.6; 90.4; 119.148. Lilo 2.19. Mat. 24.43. Mat. 14.25. Mark. 6.48; 13.35. Luka 12.38.
ac14.14-16.
ad14.16.
ae14.21.
afJosh. 4.18.
ag15.1,7. Dute. 11.4. Hlab. 78.53.
ahHab. 3.8-13.
aiHlab. 106.11.
aj14.22.
akHlab. 106.8,10.
am4.31; 19.9. Hlab. 106.12. Comp. Joha. 2.11; 11.45.

Exodus 14

Ukuchithwa kwamaGibhithe oLwandle oluBomvu

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Tshela abantwana bakoIsrayeli ukuthi baphenduke, bamise inkamba phambi kwePi-Hahirothi a  , phakathi kweMigidoli lolwandle b  , phambi kweBhali-Zefoni, maqondana layo limise inkamba elwandle. 3Njalo uFaro uzakuthi ngabantwana bakoIsrayeli: Badidekile c  elizweni, inkangala ibavalele. 4Njalo ngizayenza lukhuni inhliziyo kaFaro d  , ukuthi axotshane labo, ngibe sengidunyiswa kuFaro lebuthweni lakhe lonke e  , ukuze amaGibhithe azi ukuthi ngiyi Nkosi f  . Basebesenza njalo.

5Kwathi sekubikiwe enkosini yeGibhithe ukuthi abantu babalekile, inhliziyo kaFaro lenhliziyo yenceku zakhe yaguquka mayelana labantu g  , basebesithi: Kuyini lokho esikwenzileyo, ukuthi siyekele uIsrayeli ahambe angasisebenzeli? 6Wasebophela inqola yakhe, wathatha abantu bakhe laye. 7Wasethatha inqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo h  lazo zonke inqola zeGibhithe lenduna eziphezu kwazo zonke. 8I Nkosi yasiyenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yeGibhithe i  , wasexotshana labantwana bakoIsrayeli, kodwa abantwana bakoIsrayeli baphuma ngesandla esiphakemeyo j  . 9Kodwa amaGibhithe asexotshana labo k  , amabhiza wonke, izinqola zikaFaro, labagadi bakhe bamabhiza, lebutho lakhe, abafica bemise inkamba elwandle, eceleni kwePi-Hahirothi phambi kweBhali-Zefoni.

10Kwathi uFaro esesondele, abantwana bakoIsrayeli baphakamisa amehlo abo, khangela-ke, amaGibhithe ehamba ebalandela, basebesesaba kakhulu. Abantwana bakoIsrayeli basebekhala e Nkosini l  ; 11bathi kuMozisi m  : Kungoba kwakungekho mangcwaba yini eGibhithe n  ukuthi usithethe ukuze sifele enkangala? Kuyini lokhu okwenze kithi, ukusikhupha eGibhithe? 12Kayisilo leli ilizwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sisithi: Siyekele ukuthi sisebenzele amaGibhithe o  ? Ngoba bekuzakuba ngcono kithi ukuthi sisebenzele amaGibhithe kulokuthi sifele enkangala. 13UMozisi wasesithi ebantwini: Lingesabi; manini liqine, libone usindiso lwe Nkosi ezalenzela lona lamuhla p  ; ngoba amaGibhithe eliwabonayo lamuhla, kalisayikuwabona futhi ephakadeni. 14I Nkosi izalilwela q  , lina-ke lizathula r  .

15I Nkosi yasisithi kuMozisi: Ukhalelani kimi? Tshela abantwana bakoIsrayeli ukuthi baqhubekele phambili. 16Wena-ke, phakamisa intonga yakho, welulele isandla sakho phezu kolwandle s  uludabule, ukuze abantwana bakoIsrayeli bahambe phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. 17Mina-ke, khangela, ngizayenza lukhuni inhliziyo yamaGibhithe t  ukuze angene ngemva kwabo. Njalo ngizadunyiswa ngoFaro langebutho lakhe lonke, ngezinqola zakhe, langabagadi bamabhiza bakhe u  . 18Njalo amaGibhithe azakwazi ukuthi ngiyi Nkosi v  sengidunyiswe ngoFaro, ngezinqola zakhe langabagadi bamabhiza bakhe.

19Njalo ingilosi kaNkulunkulu w  eyayihamba phambi kwebutho lakoIsrayeli yasuka yayahamba ngemva kwabo; lensika yeyezi yasuka phambi kwabo, yema ngemva kwabo, 20yasisiza phakathi kwebutho lamaGibhithe lebutho lakoIsrayeli. Njalo yayiliyezi lobumnyama, kodwa yakhanyisa ubusuku, okokuthi elinye kalisondelanga kwelinye ubusuku bonke. 21UMozisi waseselulela isandla sakhe phezu kolwandle x  ; i Nkosi yalwenza ulwandle lwahamba ngomoya olamandla wempumalanga ubusuku bonke, yenza ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo y  ; amanzi asesehlukaniswa z  . 22Abantwana bakoIsrayeli basebengena olwandle emhlabathini owomileyo aa  ; njalo amanzi aba ngumduli kubo ngakwesokunene sabo langakwesokhohlo sabo.

23AmaGibhithe asexotshana labo, angena ngemva kwabo, wonke amabhiza kaFaro, inqola zakhe labagadi bamabhiza bakhe, phakathi kolwandle. 24Kwasekusithi ngomlindo wokusa, i Nkosi yakhangela phansi ebuthweni lamaGibhithe isensikeni yomlilo leyeyezi ab  , yalidunga ibutho lamaGibhithe; 25yakhupha amavili ezinqola zawo ukuze zihambe nzima, aze athi amaGibhithe: Asibalekele ubuso bukaIsrayeli, ngoba i Nkosi iyabalwela imelene lamaGibhithe ac  .

26I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yelulela isandla sakho phezu kolwandle ad  ukuze amanzi abuyele phezu kwamaGibhithe, phezu kwenqola zawo laphezu kwabagadi bawo bamabhiza. 27UMozisi waseselulela isandla sakhe phezu kolwandle ae  ; ulwandle lwaselubuyela endaweni yalo eyejwayelekileyo af  emadabukakusa; amaGibhithe asebalekela kulo; i Nkosi yasiwathintithela amaGibhithe phakathi kolwandle ag  . 28Amanzi asebuyela ah  , asibekela izinqola labagadi bamabhiza, lebutho lonke likaFaro elalingene olwandle ngemva kwabo; kakusalanga loyedwa kubo ai  . 29Kodwa abantwana bakoIsrayeli bahamba phezu komhlabathi owomileyo aj  phakathi kolwandle; njalo amanzi aba ngumduli kubo ngakwesokunene sabo langakwesokhohlo sabo. 30Ngokunjalo i Nkosi yamophula uIsrayeli ngalolosuku esandleni samaGibhithe ak  ; njalo uIsrayeli wabona amaGibhithe efile ekhunjini lolwandle. 31UIsrayeli wasebona amandla amakhulu
 amandla amakhulu: Heb. isandla esikhulu.
i Nkosi eyawenzayo kumaGibhithe. Abantu basebeyesaba i Nkosi, bakholwa e Nkosini am  , lakuMozisi inceku yayo.

Copyright information for Ndebele