aHlab. 106.12. Hlu. 5.1. 2 Sam. 22.1.
b15.21.
cHlab. 59.17; 118.14. Isa. 12.2.
dHlab. 18.2; 62.6; 140.7. Hab. 3.18.
e3.6,15,16.
f2 Sam. 22.47. Hlab. 18.46; 99.5; 118.28. Isa. 25.1.
gHlab. 24.8. Isam. 19.11.
h6.3. Hlab. 83.18.
i14.28.
j14.7.
k14.28; 15.10.
lNeh. 9.11.
m15.12. Hlab. 118.15,16.
nDute. 33.26. Isa. 2.10; 24.14.
oIsa. 5.24; 47.14.
p14.21,22. 2 Sam. 22.16. Jobe 4.9. Hlab. 18.15. 2 Thes. 2.8.
qHlab. 78.13. Hab. 3.10.
r14.9.
sGen. 49.27. Hlu. 5.30. Isa. 53.12. Luka 11.22.
t15.5.
u1 Kho. 8.23. Hlab. 71.19; 86.8; 89.6,8. Jer. 10.6.
vHlab. 77.14.
w15.6.
xHlab. 77.20.
yHlab. 77.15.
zHlab. 78.54.
aa2 Sam. 15.25.
ab15.15. Nani 14.14. Dute. 2.25. Josh. 2.9,10.
acHlab. 48.6. Jer. 6.24.
adGen. 36.15-43.
aeDute. 2.4.
afNani 22.3. 2 Sam. 23.20.
agJosh. 2.9,24; 5.1.
ahJosh. 2.9.
aiDute. 2.25; 11.25.
aj1 Sam. 25.37.
akHlab. 74.2. 2 Pet. 2.1.
alHlab. 44.2; 80.8.
amHlab. 78.54.
anHlab. 10.16; 146.10.
ao14.23.
ap14.28,29.
aqHlu. 4.4. 1 Sam. 10.5. Eks. 7.1.
ar2.4. Nani 26.59.
as1 Sam. 18.6.
atGen. 31.27. Hlu. 11.34. Hlab. 68.25; 149.3; 150.4.
auHlu. 21.21. 2 Sam. 6.5.
av1 Sam. 18.7.
awEks. 15.1
axGen. 16.7; 25.18. 1 Sam. 15.7.
ay16.2; 17.3.
az14.10; 17.4.
ba2 Kho. 2.21; 4.41.
bbJosh. 24.25.
bc16.4. Dute. 8.2,16. Hlu. 2.22; 3.1,4.
bdDute. 7.12.
be23.25. Dute. 7.15; 28.27,60.
bfHlab. 41.3,4; 103.3; 147.3.
bgNani 33.9.

Exodus 15

Ihubo likaMozisi

Khona oMozisi labantwana bakoIsrayeli bahlabelela lelihubo e Nkosini a ; bakhuluma bathi:

Ngizahlabelela i Nkosi b , ngoba iphakeme isibili. Ibhiza lomgadi walo ikuphosele olwandle.
I Nkosi ingamandla lehubo lami c , isibe kimi lusindiso d , lo nguNkulunkulu wami, ngakho ngizamdumisa, unguNkulunkulu kababa e , ngakho ngizamphakamisa f . I Nkosi yindoda yempi g , i Nkosi libizo layo h . Inqola zikaFaro lebutho lakhe ikuphosele olwandle i , lokhetho lwezinduna zakhe lwacwiliswa oLwandle oluBomvu j . Inziki zabasibekela k ; behlela ekujuleni njengelitshe l . Isandla sakho sokunene m ,  Nkosi, sidunyisiwe ngamandla; isandla sakho sokunene,  Nkosi, sisiphahlazile isitha. Njalo ngobukhulu bokuphakama kwakho n  uchithile abakuvukelayo; uthumele ulaka lwakho oluvuthayo, lwabaqeda njengezidindi o . Langokuvuthela kwamakhala akho p  amanzi abuthelelwa; impophoma zema njengenqumbi q ; izinziki zajiya enhliziyweni yolwandle. Isitha sathi: Ngizaxotsha r , ngifice, ngehlukanise impango s ; isiloyiso sami sizasutha bona, ngizahwatsha inkemba yami, isandla sami sizababhubhisa. 10 Waphephetha ngomoya wakho, ulwandle lwabasibekela t ; batshona njengomnuso emanzini alamandla. 11 Ngubani onjengawe u ,  Nkosi, phakathi kwabonkulunkulu? Ngubani onjengawe olodumo ebungcweleni, owesabekayo ezindunyisweni, esenza izimangaliso v ? 12 Welulile isandla sakho sokunene w , umhlaba wabaginya. 13 Ukhokhele x  ngomusa wakho lesisizwe osihlengileyo y ; wasihola z  ngamandla akho endaweni yakho yokuhlala yobungcwele bakho aa . 14 Izizwe zizwile, ziyathuthumela ab ; umhelo ubabambile ac  abakhileyo beFilisti. 15 Ngalesosikhathi izinduna ad  zeEdoma zizasanganiseka ae , iziphathamandla zakoMowabi af , ukuthuthumela kwazibamba, bonke abakhileyo beKhanani bazancibilika ag . 16 Ukwethuka ah  lokwesaba kuzabehlela ai ; ngobukhulu bengalo yakho bazathula njengelitshe aj , size sichaphe isizwe sakho,  Nkosi, size sichaphe isizwe osithengileyo ak . 17 Uzabangenisa, ubahlanyele al  entabeni yelifa lakho, indawo oyenzileyo,  Nkosi, ukuthi uhlale kuyo, indawo engcwele am  eziyimisileyo izandla zakho, Nkosi. 18 I Nkosi izabusa kuze kube phakade lanininini an .

19 Ngoba ibhiza likaFaro ao  langena olwandle lenqola yakhe labagadi bakhe bamabhiza, i Nkosi yasibuyisela amanzi olwandle phezu kwabo ap , kodwa abantwana bakoIsrayeli bahamba emhlabathini owomileyo phakathi kolwandle.

20 UMiriyamu umprofethikazi aq , udadewabo kaAroni ar , wasethatha isigujana esandleni sakhe as ; bonke abesifazana basebephuma ngemva kwakhe, lezigujana at  lemigido au . 21 UMiriyamu wasebaphendula av  wathi:

Hlabelelani i Nkosi aw , ngoba inqobe ngodumo. Ibhiza lomgadi walo ikuphosele olwandle.

Amanzi ababayo eMara

22 UMozisi wasemkhokhela uIsrayeli eqhubeka esuka eLwandle oluBomvu, baphuma baya enkangala yeShuri ax ; bahamba insuku ezintathu enkangala, kabatholanga manzi. 23 Kwathi lapho befika eMara babengelakuwanatha amanzi eMara, ngoba ayebaba; ngakho ibizo layo lathiwa yiMara. 24 Abantu basebekhonona ay  bemelene loMozisi besithi: Sizanathani? 25 Wasekhala e Nkosini az . I Nkosi yasimtshengisa isihlahla, asiphosela emanzini ba , amanzi asesiba mnandi. Yabamisela khona isimiso lesimiselo bb , lalapho yabalinga bc , 26 yasisithi: Uba lilalela lokulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu bd , lenze okulungileyo emehlweni ayo, libeke indlebe emilayweni yayo, ligcine zonke izimiso zayo, kangiyikwehlisela phezu kwenu lasinye sezifo be  engazehlisela phezu kwamaGibhithe; ngoba ngiyi Nkosi elelaphayo bf .

27 Basebefika eElimi bg  lapho okwakukhona imithombo elitshumi lambili yamanzi, lezihlala zelala ezingamatshumi ayisikhombisa; basebemisa inkamba khona emanzini.

Copyright information for Ndebele