aHlab. 106.12. Hlu. 5.1. 2 Sam. 22.1.
b15.21.
cHlab. 59.17; 118.14. Isa. 12.2.
dHlab. 18.2; 62.6; 140.7. Hab. 3.18.
e3.6,15,16.
f2 Sam. 22.47. Hlab. 18.46; 99.5; 118.28. Isa. 25.1.
gHlab. 24.8. Isam. 19.11.
h6.3. Hlab. 83.18.
i14.28.
j14.7.
k14.28; 15.10.
lNeh. 9.11.
m15.12. Hlab. 118.15,16.
nDute. 33.26. Isa. 2.10; 24.14.
oIsa. 5.24; 47.14.
p14.21,22. 2 Sam. 22.16. Jobe 4.9. Hlab. 18.15. 2 Thes. 2.8.
qHlab. 78.13. Hab. 3.10.
r14.9.
sGen. 49.27. Hlu. 5.30. Isa. 53.12. Luka 11.22.
t15.5.
u1 Kho. 8.23. Hlab. 71.19; 86.8; 89.6,8. Jer. 10.6.
vHlab. 77.14.
w15.6.
xHlab. 77.20.
yHlab. 77.15.
zHlab. 78.54.
aa2 Sam. 15.25.
ab15.15. Nani 14.14. Dute. 2.25. Josh. 2.9,10.
acHlab. 48.6. Jer. 6.24.
adGen. 36.15-43.
aeDute. 2.4.
afNani 22.3. 2 Sam. 23.20.
agJosh. 2.9,24; 5.1.
ahJosh. 2.9.
aiDute. 2.25; 11.25.
aj1 Sam. 25.37.
akHlab. 74.2. 2 Pet. 2.1.
alHlab. 44.2; 80.8.
amHlab. 78.54.
anHlab. 10.16; 146.10.
ao14.23.
ap14.28,29.
aqHlu. 4.4. 1 Sam. 10.5. Eks. 7.1.
ar2.4. Nani 26.59.
as1 Sam. 18.6.
atGen. 31.27. Hlu. 11.34. Hlab. 68.25; 149.3; 150.4.
auHlu. 21.21. 2 Sam. 6.5.
av1 Sam. 18.7.
awEks. 15.1
axGen. 16.7; 25.18. 1 Sam. 15.7.
ay16.2; 17.3.
az14.10; 17.4.
ba2 Kho. 2.21; 4.41.
bbJosh. 24.25.
bc16.4. Dute. 8.2,16. Hlu. 2.22; 3.1,4.
bdDute. 7.12.
be23.25. Dute. 7.15; 28.27,60.
bfHlab. 41.3,4; 103.3; 147.3.
bgNani 33.9.

Exodus 15

Ihubo likaMozisi

1 Khona oMozisi labantwana bakoIsrayeli bahlabelela lelihubo e Nkosini a  ; bakhuluma bathi:

Ngizahlabelela i Nkosi b  , ngoba iphakeme isibili. Ibhiza lomgadi walo ikuphosele olwandle.
2I Nkosi ingamandla lehubo lami c  , isibe kimi lusindiso d  , lo nguNkulunkulu wami, ngakho ngizamdumisa, unguNkulunkulu kababa e  , ngakho ngizamphakamisa f  . 3I Nkosi yindoda yempi g  , i Nkosi libizo layo h  . 4Inqola zikaFaro lebutho lakhe ikuphosele olwandle i  , lokhetho lwezinduna zakhe lwacwiliswa oLwandle oluBomvu j  . 5Inziki zabasibekela k  ; behlela ekujuleni njengelitshe l  . 6Isandla sakho sokunene m  ,  Nkosi, sidunyisiwe ngamandla; isandla sakho sokunene,  Nkosi, sisiphahlazile isitha. 7Njalo ngobukhulu bokuphakama kwakho n  uchithile abakuvukelayo; uthumele ulaka lwakho oluvuthayo, lwabaqeda njengezidindi o  . 8Langokuvuthela kwamakhala akho p  amanzi abuthelelwa; impophoma zema njengenqumbi q  ; izinziki zajiya enhliziyweni yolwandle. 9Isitha sathi: Ngizaxotsha r  , ngifice, ngehlukanise impango s  ; isiloyiso sami sizasutha bona, ngizahwatsha inkemba yami, isandla sami sizababhubhisa. 10Waphephetha ngomoya wakho, ulwandle lwabasibekela t  ; batshona njengomnuso emanzini alamandla. 11Ngubani onjengawe u  ,  Nkosi, phakathi kwabonkulunkulu? Ngubani onjengawe olodumo ebungcweleni, owesabekayo ezindunyisweni, esenza izimangaliso v  ? 12Welulile isandla sakho sokunene w  , umhlaba wabaginya. 13Ukhokhele x  ngomusa wakho lesisizwe osihlengileyo y  ; wasihola z  ngamandla akho endaweni yakho yokuhlala yobungcwele bakho aa  . 14Izizwe zizwile, ziyathuthumela ab  ; umhelo ubabambile ac  abakhileyo beFilisti. 15Ngalesosikhathi izinduna ad  zeEdoma zizasanganiseka ae  , iziphathamandla zakoMowabi af  , ukuthuthumela kwazibamba, bonke abakhileyo beKhanani bazancibilika ag  . 16Ukwethuka ah  lokwesaba kuzabehlela ai  ; ngobukhulu bengalo yakho bazathula njengelitshe aj  , size sichaphe isizwe sakho,  Nkosi, size sichaphe isizwe osithengileyo ak  . 17Uzabangenisa, ubahlanyele al  entabeni yelifa lakho, indawo oyenzileyo,  Nkosi, ukuthi uhlale kuyo, indawo engcwele am  eziyimisileyo izandla zakho, Nkosi. 18I Nkosi izabusa kuze kube phakade lanininini an  .

19Ngoba ibhiza likaFaro ao  langena olwandle lenqola yakhe labagadi bakhe bamabhiza, i Nkosi yasibuyisela amanzi olwandle phezu kwabo ap  , kodwa abantwana bakoIsrayeli bahamba emhlabathini owomileyo phakathi kolwandle.

20UMiriyamu umprofethikazi aq  , udadewabo kaAroni ar  , wasethatha isigujana esandleni sakhe as  ; bonke abesifazana basebephuma ngemva kwakhe, lezigujana at  lemigido au  . 21UMiriyamu wasebaphendula av  wathi:

Hlabelelani i Nkosi aw  , ngoba inqobe ngodumo. Ibhiza lomgadi walo ikuphosele olwandle.

Amanzi ababayo eMara

22UMozisi wasemkhokhela uIsrayeli eqhubeka esuka eLwandle oluBomvu, baphuma baya enkangala yeShuri ax  ; bahamba insuku ezintathu enkangala, kabatholanga manzi. 23Kwathi lapho befika eMara babengelakuwanatha amanzi eMara, ngoba ayebaba; ngakho ibizo layo lathiwa yiMara. 24Abantu basebekhonona ay  bemelene loMozisi besithi: Sizanathani? 25Wasekhala e Nkosini az  . I Nkosi yasimtshengisa isihlahla, asiphosela emanzini ba  , amanzi asesiba mnandi. Yabamisela khona isimiso lesimiselo bb  , lalapho yabalinga bc  , 26yasisithi: Uba lilalela lokulalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu wenu bd  , lenze okulungileyo emehlweni ayo, libeke indlebe emilayweni yayo, ligcine zonke izimiso zayo, kangiyikwehlisela phezu kwenu lasinye sezifo be  engazehlisela phezu kwamaGibhithe; ngoba ngiyi Nkosi elelaphayo bf  .

27Basebefika eElimi bg  lapho okwakukhona imithombo elitshumi lambili yamanzi, lezihlala zelala ezingamatshumi ayisikhombisa; basebemisa inkamba khona emanzini.

Copyright information for Ndebele