aNani 33.10,11.
b15.24; 17.3. 1 Kor. 10.10.
cNani 11.4,5.
dHlab. 78.24,25; 105.40. Joha. 6.31,32,49,58. 1 Kor. 10.3.
e15.25.
f16.22. Levi 25.21.
g16.12,13.
h6.7. Nani 16.28,29,30.
i16.10.
j16.8. Nani 16.11.
k1 Sam. 8.7.
l4.14-16.
mNani 16.16.
n16.7. 13.21; 14.24. Nani 16.19. 1 Kho. 8.10,11.
o16.8.
p16.8.
q16.7.
rNani 11.9.
s16.4. Dute. 8.3. Neh. 9.15.
t16:18,21; 12.4.
u16.36.
v2 Kor. 8.15.
w16.16.
xGen. 2.3. Eks. 20.8; 31.14-17; 35.2,3. Levi 23.3. Gen. 29.27.
y16.20.
zJosh. 5.8. Jobe 40.12.
aa16.15.
abNani 11.7,8.
acHeb. 9.4.
ad25.16,21; 26.33,34; 27.21; 30.6,26,36; Dute. 10.5. 2 Kho. 11.12.
aeDute. 8.2,3. Neh. 9.15,20,21.
afJosh. 5.12.
agLevi 5.11; 6.20.

Exodus 16

UNkulunkulu unika abakoIsrayeli imana

Basebesuka eElimi a , lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yafika enkangala yeSini, ephakathi kweElimi leSinayi, ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga yesibili emva kokuphuma kwabo elizweni leGibhithe. Lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yakhonona imelana loMozisi loAroni b  enkangala. Abantwana bakoIsrayeli basebesithi kubo: Kungathi ngabe safa ngesandla se Nkosi elizweni leGibhithe lapho sasihlezi embizeni zenyama, lapho sadla isinkwa sasutha c ; ngoba lisikhuphele kulinkangala ukuze libulale lelibandla lonke ngendlala.

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khangela, ngizalinisela isinkwa sivela emazulwini d ; labantu bazaphuma ukubutha isabelo sosuku ngosuku lwaso, ukuze ngibalinge e  ukuthi bazahamba ngomlayo wami yini kumbe hayi. Kuzakuthi-ke ngosuku lwesithupha bazalungisa lokho abakulethileyo, njalo kuzabe kuphindwe kabili kulokho abakubuthayo insuku ngensuku f . UMozisi loAroni basebesithi kubo bonke abantwana bakoIsrayeli: Kusihlwa g , khona lizakwazi ukuthi i Nkosi ilikhuphile elizweni leGibhithe h ; njalo kusisa, khona lizabona inkazimulo ye Nkosi i , ngoba izwile ukukhonona kwenu limelene le Nkosi. Thina-ke siyini ukuthi lisikhononele j ? UMozisi wasesithi: Lapho i Nkosi ilinika inyama yokudla kusihlwa, lesinkwa ekuseni, ukuze lisuthe, kungoba i Nkosi izwile ukukhonona kwenu elikukhonona limelene layo. Ngoba thina siyini? Ukukhonona kwenu kakumelananga lathi, kodwa kumelene le Nkosi k .

UMozisi wasesithi kuAroni l : Tshono kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli uthi: Sondelani phambi kwe Nkosi m , ngoba izwile ukukhonona kwenu. 10 Kwasekusithi uAroni esakhuluma kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli, bakhangela ngasenkangala, khangela-ke, inkazimulo ye Nkosi yabonakala eyezini n .

11 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 12 Sengizwile ukukhonona kwabantwana bakoIsrayeli o ; batshele uthi: Kusihlwa lizakudla inyama p , lekuseni lisuthe isinkwa q , njalo lizakwazi ukuthi ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu. 13 Kwasekusithi ntambama kwenyuka izagwaca, zasibekela inkamba; lakusisa kwakulomlalela wamazolo uzingelezele inkamba. 14 Kwathi umlalela wamazolo usuwenyukile, khangela-ke, phezu kobuso benkangala into eyisigaqa encinyane, incinyane njengongqwaqwane emhlabathini r . 15 Kwathi abantwana bakoIsrayeli bezibona bathi omunye komunye: Kuyini lokhu? Ngoba babengazi ukuthi kuyini. UMozisi wasesithi kubo: Kuyisinkwa i Nkosi elinike sona ukuze lidle s . 16 Le yinto i Nkosi elilaye ngayo yathi: Ngulowo lalowo kabuthe kuyo okulingene ukudla kwakhe t , i-omeri* ngekhanda, njengenani lemiphefumulo yenu, ngulowo uzathathela abasethenteni lakhe. 17 Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njalo, babutha, omunye okunengi lomunye okulutshwana. 18 Sebelinganise nge-omeri* u , lowo owayebuthe okunengi kabanga lokusalayo, lowayebuthe okulutshwana kaswelanga v ; babutha, ngulowo lalowo okulingene ukudla kwakhe w . 19 UMozisi wasesithi kubo: Kakungabi lamuntu otshiya kukho kuze kube sekuseni. 20 Kodwa kabamlalelanga uMozisi; kodwa abanye batshiya kukho kwaze kwaba sekuseni, kwasekuphethuza impethu, kwaba levumba. Ngakho uMozisi wabathukuthelela. 21 Bakubutha ukusa ngokusa, ngulowo lalowo okulingene ukudla kwakhe; lapho ilanga selitshisa, kwancibilika.

22 Kwasekusithi ngosuku lwesithupha babutha isinkwa esiphindwe kabili, ama-omeri* amabili ngamunye. Njalo zonke izinduna zenhlangano zeza zamtshela uMozisi. 23 Wasesithi kuzo: Lokhu yikho i Nkosi ekutshiloyo: Kusasa yikuphumula, isabatha elingcwele le Nkosi x . Bhakani elizakubhaka, lipheke elizakupheka, konke lokho okuseleyo lizibekele kugcinwe kuze kube sekuseni. 24 Basebekubeka kwaze kwaba sekuseni njengokulaya kukaMozisi. Njalo kakubanga levumba, kwakungelampethu kukho y . 25 UMozisi wasesithi: Dlanini lokhu lamuhla, ngoba lamuhla kulisabatha le Nkosi; lamuhla kaliyikukuthola egangeni. 26 Lizakubutha insuku eziyisithupha; kodwa ngosuku lwesikhombisa, isabatha, kakuyikuba khona kulo.

27 Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa abanye babantu baphuma ukubutha, kodwa kabakutholanga. 28 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Koze kube nini lisala ukugcina imilayo yami lemithetho yami? 29 Bonani, ngoba i Nkosi ilinikile isabatha, ngakho ilinika ngosuku lwesithupha isinkwa sensuku ezimbili; hlalani kube ngulowo lalowo endaweni yakhe, kakungaphumi muntu endaweni yakhe ngosuku lwesikhombisa z . 30 Ngakho abantu baphumula ngosuku lwesikhombisa. 31 Indlu yakoIsrayeli yasibiza ibizo lakho ngokuthi yimana aa ; njalo kwakunjengenhlanyelo yekhoriyanderi* emhlophe, lokunambitheka kwayo kwakunjengezinkwana eziyizipatalala eziloluju ab .

32 UMozisi wasesithi: Le yinto i Nkosi elaye ngayo ukuthi: Gcwalisani i-omeri ngayo igcinelwe izizukulwana zenu, ukuze zibone isinkwa engalinika sona ukuthi lidle enkangala ekulikhupheni kwami elizweni leGibhithe. 33 UMozisi wasesithi kuAroni: Thatha inqayi eyodwa, ufake kuyo i-omeri* eligcwele imana, uyibeke phambi kwe Nkosi, igcinelwe izizukulwana zenu ac . 34 Njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi, uAroni wayibeka phambi kobufakazi ukuze igcinwe ad . 35 Abantwana bakoIsrayeli-ke badla imana iminyaka engamatshumi amane ae  baze bafika elizweni elakhiweyo af . Badla imana baze bafika emngceleni welizwe leKhanani. 36 I-omeri-ke* iyingxenye yetshumi ye-efa* ag .

Copyright information for Ndebele