a16.1. Nani 33.12,14.
bNani 20.3,4.
cDute. 6.16. Hlab. 78.18,41; 95.8. Isa. 7.12. Mat. 4.7. 1 Kor. 10.9. Heb. 3.8.
d15.24; 16.2.
e14.15.
f1 Sam. 30.6. Joha. 8.59; 10.31-33.
g7.20. Nani 20.8.
h2.3; 7.20.
iNani 20.10,11. Hlab. 78.15,16,20; 105.41; 114.8. 1 Kor. 10.4.
jNani 20.13. Hlab. 81.7.
kGen. 36.12. Nani 24.20. Dute. 25.17. 1 Sam. 15.2.
lSeb. 7.45. Heb. 4.8.
m4.2,4,20.
n34.27.
oNani 24.20. Dute. 25.19. 1 Sam. 15.3,7. 30.1,17. 2 Sam. 8.12.

Exodus 17

Abantwana bakoIsrayeli basola uMozisi ngamanzi

1 Inhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli yasuka enkangala yeSini a  , ngamalombolombo abo, ngokomlayo we Nkosi, bamisa inkamba eRefidimi; kodwa kwakungelamanzi okunatha abantu. 2Ngakho abantu bamsola uMozisi bathi: Sinike amanzi, sinathe b  . UMozisi wasesithi kubo: Lingisolelani? Liyilingelani i Nkosi c  ? 3Abantu basebesomela amanzi lapho, abantu bangunguna kuMozisi d  bathi: Wasenyuselani eGibhithe ukuze usibulale thina labantwana bethu lezifuyo zethu ngokoma? 4UMozisi wasekhala e Nkosini e  esithi: Ngizakwenzani kulababantu? Sekukancane ukuthi bangikhande ngamatshe f  . 5I Nkosi yasisithi kuMozisi: Dlula phambi kwabantu, uthathe kanye lawe kubadala bakoIsrayeli, lentonga yakho owatshaya g  umfula ngayo h  , ithathe ngesandla sakho, uhambe. 6Khangela, ngizakuma lapho phambi kwakho phezu kwedwala eHorebe; njalo uzatshaya idwala, kuphume-ke kulo amanzi ukuze abantu banathe i  . UMozisi wasesenza njalo phambi kwamehlo abadala bakoIsrayeli. 7Wasebiza ibizo lendawo ngokuthi yiMasa lokuthi yiMeriba j  ngenxa yokusola kwabantwana bakoIsrayeli langenxa yokuyilinga kwabo i Nkosi besithi: I Nkosi iphakathi kwethu yini loba hatshi?

Ukulwa kwabo loAmaleki

8Kwasekufika uAmaleki, walwa loIsrayeli eRefidimi. k  9UMozisi wasesithi kuJoshuwa l  : Sikhethele amadoda, uphume uyekulwa loAmaleki; kusasa ngizakuma engqongeni yoqaqa, lentonga kaNkulunkulu izakuba sesandleni sami m  . 10UJoshuwa wasesenza njengokutsho kukaMozisi kuye, walwa loAmaleki. OMozisi, uAroni loHuri basebesenyukela engqongeni yoqaqa. 11Kwasekusithi lapho uMozisi ephakamisa isandla sakhe, uIsrayeli waba lamandla; kodwa lapho wehlisa isandla sakhe, uAmaleki waba lamandla. 12Kodwa izandla zikaMozisi zaba nzima, ngakho bathatha ilitshe, balibeka ngaphansi kwakhe, ukuthi ahlale kulo. OAroni loHuri basebesekela izandla zakhe, omunye engapha lomunye engale, ukuze izandla zakhe ziqine lize litshone ilanga. 13UJoshuwa wasemchitha uAmaleki labantu bakhe ngobukhali benkemba.

14I Nkosi yasisithi kuMozisi: Bhala n  lokhu egwalweni kube yisikhumbuzo, ukubeke ezindlebeni zikaJoshuwa ukuthi ngokwesula ngizakwesula ukukhunjulwa kukaAmaleki ngaphansi kwamazulu o  . 15UMozisi wasesakha ilathi, wabiza ibizo lalo ngokuthi: UJehova-nisi; 16wathi: Ngoba isandla siphezu kwesihlalo sobukhosi se Nkosi, i Nkosi izakuba lempi imelene loAmaleki kusukela kusizukulwana kusiya kusizukulwana.

Copyright information for Ndebele