a2.18. 3.1.
b18.12. 2.16.
c4.26.
dSeb. 7.29.
eGen. 4.25; 26.7; 32.30; 41.51,52. 2 Sam. 9.11; 18.23. Jobe 32.17. Jer. 4.31; 6.17; 20.10. Mark. 6.9. Seb. 1.4.
f3.1,12.
gGen. 14.17; 18.2; 19.1. 1 Kho. 2.19.
hGen. 29.13; 33.4. 2 Sam. 19.39.
iJobe 3.6.
jGen. 14.20. 2 Sam. 18.28. Luka 1.68.
k1.10,16,22; 5.2,7; 14.18.
lNeh. 9.10,16,29. Hlab. 119.21. Luka 1.51.
mDute. 12.7. 14.26. 1 Lan. 29.21,22. Gen. 31.54. 24.11.
nLevi 24.12. Nani 15.34.
o23.7. 24.14. Dute. 17.8. 2 Sam. 15.2,3. 1 Kor. 6.1.
pLevi 24.15. Nani 15.35; 27.6; 36.6.
qNani 11.14,17. Dute. 1.9,12.
r3.12.
s4.16. 20.19. Dute. 5.5.
tNani 27.5.
uHlab. 19.11. Hez. 33.3,.
vHlab. 143.8.
wDute. 1.18.
x18.25. Dute. 1.15,16; 16.18. 2 Lan. 19.5-10. Seb. 6.3.
yGen. 42.18. 2 Sam. 23.3. 2 Lan. 19.9.
zHez. 18.8.
aaDute. 16.19.
ab18.26.
ac18.26. Levi 24.11. Nani 15.33. 27.2. 36.1. Dute. 1.17; 17.8.
adNani 11.17.
ae18.18.
afGen. 18.33; 30.25; 31.55. 2 Sam. 19.39.
agDute. 1.15.
ahGen. 18.33; 30.25; 31.55; 16.29. 2 Sam. 19.39.
aiNani 10.29,30.

Exodus 18

UJetro uhambela uMozisi

1 Kwathi uJetro a  umpristi weMidiyani b  , uyisezala kaMozisi, esezwile konke uNkulunkulu ayemenzele khona uMozisi loIsrayeli isizwe sakhe, ukuthi i Nkosi yayimkhuphile uIsrayeli eGibhithe, 2uJetro uyisezala kaMozisi wathatha uZipora umkaMozisi emva kokumbuyisela kwakhe c  , 3kanye lamadodana akhe amabili d  ; obizo lenye lalinguGereshoma, ngoba wathi: Ngangingowemzini elizweni lemzini; 4lebizo lenye linguEliyezeri, ngoba uNkulunkulu kababa wayelusizo lwami, wangikhulula enkembeni kaFaro e  . 5UJetro uyisezala kaMozisi wasesiza lamadodana akhe lomkakhe kuMozisi enkangala, entabeni kaNkulunkulu f  lapho ayemise khona inkamba. 6Wasesithi kuMozisi: Mina, uyihlozala, uJetro, ngiza kuwe lomkakho lamadodana akhe amabili elaye. 7UMozisi wasephuma ukumhlangabeza uyisezala g  , wakhothama, wamanga h  . Basebebuzana impilakahle; bangena ethenteni. 8UMozisi wasemlandisela uyisezala ngakho konke i Nkosi eyayikwenzile kuFaro lakumaGibhithe ngenxa kaIsrayeli, yonke inhlupheko eyabehlela endleleni, lokuthi i Nkosi yayibakhulule. 9UJetro wasethokoza ngakho konke okuhle i Nkosi eyayikwenzele uIsrayeli i  , ukuthi yayimkhulule esandleni samaGibhithe. 10UJetro wasesithi: Ibusisiwe i Nkosi j  elikhulule esandleni samaGibhithe lesandleni sikaFaro; eyakhulula lesisizwe ngaphansi kwesandla samaGibhithe. 11Khathesi sengisazi ukuthi i Nkosi inkulu kulabo bonke onkulunkulu, ngoba endabeni k  abazigabisa ngayo yayiphezu kwabo l  . 12UJetro uyisezala kaMozisi wasethathela uNkulunkulu umnikelo wokutshiswa lemihlatshelo; kwasekusiza uAroni labo bonke abadala bakoIsrayeli ukudla isinkwa loyisezala kaMozisi phambi kukaNkulunkulu m  .

Ukubekwa kwabahluleli

13Kwasekusithi kusisa uMozisi wahlala ukwahlulela abantu; njalo abantu bema phambi kukaMozisi kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. 14Kwathi lapho uyisezala kaMozisi esekubonile konke akwenzela abantu wathi: Iyini linto oyenza ebantwini? Uhlalelani wedwa, labantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhlwe? 15UMozisi wasesithi kuyisezala: Ngoba abantu beza kimi ukubuza kuNkulunkulu n  . 16Nxa belendaba o  , beza kimi, njalo ngahlulele phakathi komuntu lomakhelwane wakhe, ngibazise izimiso zikaNkulunkulu lemithetho yakhe p  . 17Uyisezala kaMozisi wasesithi kuye: Into oyenzayo kayinhle. 18Isibili uzazidlakaza, wena-ke lalababantu abalawe; ngoba linto inzima kakhulu kuwe, kawulakukwenza wedwa q  . 19Khathesi lalela ilizwi lami; ngizakweluleka, njalo uNkulunkulu abe lawe r  . Wena kawube ngowabantu phambi kukaNkulunkulu s  , wena ulethe izindaba kuNkulunkulu t  , 20ubafundise izimiso lemithetho u  , ubazise indlela abamele bahambe ngayo v  , lomsebenzi abamele bawenze w  . 21Futhi wena ubone phakathi kwabo bonke abantu amadoda alamandla x  , amesabayo uNkulunkulu y  , amadoda eqiniso z  , azonda inzuzo engalunganga aa  , uwabeke phezu kwabo, induna zezinkulungwane, induna zamakhulu, induna zamatshumi amahlanu, lenduna zamatshumi; 22ukuthi zahlulele abantu ngaso sonke isikhathi ab  ; kodwa kuzakuthi lonke udaba olukhulu zizaluletha kuwe, kodwa lonke udaba oluncinyane zizalwahlulela zona ac  , ukuze kube lula kuwe, njalo zizathwalisana lawe ad  . 23Uba usenza linto, loNkulunkulu ekulawula, uzakuba lamandla okuma ae  , njalo labo bonke lababantu bazabuyela endaweni yabo ngokuthula af  . 24UMozisi waselilalela ilizwi likayisezala, wenza konke ayekutshilo. 25UMozisi wasekhetha amadoda alamandla kuye wonke uIsrayeli ag  , wawabeka inhloko phezu kwabantu, induna zezinkulungwane, induna zamakhulu, induna zamatshumi amahlanu lenduna zamatshumi. 26Zasezibahlulela abantu ngaso sonke isikhathi ah  ; zaletha kuMozisi indaba ezinzima, kodwa lonke udaba oluncinyane zalwahlulela zona.

27UMozisi wasemyekela wahamba uyisezala; waya elizweni lakibo ai  .

Copyright information for Ndebele