a16.1. Nani 33.15.
b17.1,8.
c3.1,12.
d20.21. Seb. 7.38.
e3.4.
fDute. 29.2.
gDute. 32.11. Isa. 40.31. Isam. 12.14.
hDute. 5.2.
iDute. 7.6; 14.2; 26.18. Hlab. 135.4. Mal. 3.17. Tit. 2.14.
j9.29. Dute. 10.14. Jobe 41.11. Hlab. 24.1. 50.12. 1 Kor. 10.26,28.
k1 Pet. 2.5,9. Isam. 1.6. 5.10. 20.6.
lLevi 19.2. 20.26. Dute. 7.6. 14.21. 26.19. 28.9. Isa. 62.12.
m24.3,7. Dute. 5.27; 26.17.
n19.16; 20.21; 24.15,16. Dute. 4.11. Hlab. 18.11,12; 97.2. Mat. 17.5; 16. 20.21; 24.15,16. Dute. 4.11. Hlab. 18.11,12; 97.2. Mat. 17.5.
oDute. 4.12,36. Joha. 12.28,29.
p14.31.
qLevi 11.44,45.
r19.14. Gen. 35.2. Levi 15.5.
s19.16,18. 34.5.
tHeb. 12.20.
u19.16,19.
v19.3.
w19.11.
x1 Sam. 21.4,5. 1 Kor. 7.5.
yHlab. 77.18. Heb. 12.18. Isam. 4.5; 8.5; 11.19.
z19.9.
aaIsam. 1.10; 4.1.
abHeb. 12.21.
acDute. 4.10.
adIsa. 6.4.
ae3.2; 24.17. Dute. 4.11,36; 33.2. Hlu. 5.5.
afGen. 15.17. Hlab. 144.5. Isam. 15.8.
agHlab. 68.8. Heb. 12.26.
ah19.13.
aiNeh. 9.13. Hlab. 81.7.
aj3.6. 1 Sam. 6.19.
akLevi 10.3.
al2 Sam. 6.8.
am19.12. Josh. 3.4.

Exodus 19

AbakoIsrayeli bafika eSinayi

Ngenyanga yesithathu emva kokuphuma kwabantwana bakoIsrayeli elizweni leGibhithe, ngalelolanga bafika enkangala yeSinayi a . Sebesukile eRefidimi b , bafika enkangala yeSinayi, bamisa inkamba enkangala; uIsrayeli wamisa-ke inkamba khona phambi kwentaba c . UMozisi wasesenyukela kuNkulunkulu d . I Nkosi yasimemeza kuye esentabeni isithi e : Uzakutsho njalo kuyo indlu kaJakobe, ubatshele abantwana bakoIsrayeli uthi: Lina libonile lokho engikwenze kumaGibhithe f , lokuthi ngalithwala phezu kwempiko zenkozi, ngaliletha kimi g . Ngakho-ke uba lilalela lokulalela ilizwi lami, ligcine isivumelwano sami h , khona lizakuba yimfuyo ekhethekileyo kimi kulazo zonke izizwe i ; ngoba umhlaba wonke ungowami j ; njalo lizakuba ngumbuso wabapristi k  lesizwe esingcwele kimi l . Yiwo lamazwi ozawatsho kubantwana bakoIsrayeli.

UMozisi wasesiza wabiza abadala babantu, wabeka phambi kwabo wonke lamazwi i Nkosi emlaye wona. Bonke abantu basebephendula kanyekanye bathi: Konke i Nkosi ekukhulumileyo sizakwenza m . UMozisi wasebuyisela amazwi abantu e Nkosini. I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khangela, ngizakuza kuwe eyezini elinzima n  ukuze abantu bezwe nxa ngikhuluma lawe o , lokuthi bakholwe kuwe kuze kube nininini p . UMozisi wasebikela i Nkosi amazwi abantu.

10 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Hamba uye ebantwini, ubangcwelise lamuhla lakusasa q , bawatshe izembatho zabo r , 11 babe sebelungele usuku lwesithathu; ngoba ngosuku lwesithathu i Nkosi izakwehla phambi kwamehlo abantu bonke phezu kwentaba yeSinayi s . 12 Uzabamisela abantu umngcele inhlangothi zonke uthi: Ziqapheleni ukukhwela entabeni, lokuthinta ewatheni layo. Wonke othinta intaba uzabulawa lokubulawa t ; 13 Kakulasandla esizayithinta, kodwa sibili uzakhandwa ngamatshe loba sibili uzatshokwa; loba inyamazana loba umuntu, kakuyikuphila. Lapho uphondo lwenqama lukhala isikhathi eside bazakwenyukela entabeni u .

14 UMozisi wasesehla entabeni waya ebantwini, wangcwelisa abantu, njalo bawatsha izembatho zabo v . 15 Wathi ebantwini: Lungelani usuku lwesithathu w ; lingasondeli kowesifazana x .

16 Kwasekusithi ngosuku lwesithathu sekusile, kwakulemidumo lemibane y  leyezi elinzima phezu kwentaba z , lelizwi lophondo olulamandla amakhulu aa ; kwaze kwathi bonke abantu ababesenkambeni bathuthumela ab . 17 UMozisi wasebakhupha abantu enkambeni ukuyamhlangabeza uNkulunkulu ac ; basebesima ngaphansi kwentaba. 18 Intaba yonke-ke yeSinayi yathunqa intuthu ad , ngoba i Nkosi yehlela phezu kwayo ngomlilo ae ; njalo intuthu yayo yenyuka njengentuthu yesithando somlilo af ; intaba yonke yasizamazama kakhulu ag . 19 Kwathi ilizwi lophondo liqhubeka lisiba lamandla amakhulu ah , uMozisi wakhuluma; njalo uNkulunkulu wamphendula ngelizwi ai . 20 I Nkosi yasisehlela entabeni yeSinayi, engqongeni yentaba; i Nkosi yambizela uMozisi engqongeni yentaba; uMozisi wenyuka-ke. 21 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yehla, ubaxwayise abantu hlezi bafohlele e Nkosini ukubona aj , njalo abanengi babo bawe. 22 Labapristi labo abasondela e Nkosini kabazingcwelise ak  hlezi i Nkosi ibadumele al . 23 UMozisi wasesithi e Nkosini: Abantu bangenyukele entabeni yeSinayi, ngoba wena usixwayisile usithi: Misa umngcele wentaba, uyingcwelise am . 24 I Nkosi yasisithi kuye: Hamba wehle, ubuye wenyuke, wena loAroni elawe; kodwa abapristi labantu kabangafohli benyukele e Nkosini, hlezi ibadumele. 25 UMozisi wasesehlela ebantwini, wabatshela.

Copyright information for Ndebele