a6.20. Nani 26.59. 1 Lan. 23.14.
bSeb. 7.20. Heb. 11.23.
cJobe 8.11. Isa. 18.2; 35.7.
d2.5. Isa. 19.6.
e15.20. Nani 26.59.
fSeb. 7.21.
gSeb. 7.21. Heb. 11.24.
iSeb. 7.23,24. Heb. 11.24,25,26.
j1.11.
kSeb. 7.26-28.
mSeb. 7.29. Heb. 11.27.
nGen. 24.11; 29.2.
oGen. 24.11; 29.10. 1 Sam. 9.11.
p2.19. Zaga 20.5.
qGen. 30.38,41.
r2.19. Gen. 29.10.
sNani 10.29. 3.1; 4.18; 18.1.
tGen. 31.54; 43.25.
u4.25; 18.2.
w7.7. Seb. 7.23,30.
xHlab. 12.5. Lilo 1.4,8,11. Hez. 21.6,7.
yGen. 18.20,21. 3.9. Jak. 5.4.
z6.5.
aa6.5. Hlab. 105.8,42; 106.45.
abGen. 15.14; 46.4.
ac3.7; 4.31. 1 Sam. 1.11. 2 Sam. 16.12. Luka 1.25.
ad1.8. Dute. 33.9. 1 Lan. 28.9. Hlab. 1.6; 31.7.

Exodus 2

Ukuzalwa kukaMozisi

Kwasekusuka indoda yendlu yakoLevi, yathatha indodakazi yakoLevi a . Owesifazana wasethatha isisu, wazala indodana; eseyibonile ukuthi inhle, wayifihla inyanga ezintathu b . Kwathi engaselakuyifihla wayithathela isitsha semizi c , wasibhada ngengcino langethara, wafaka umntwana kuso, wasibeka emihlangeni ekhunjini lomfula d . Udadewabo e  wasezimisa khatshana ukuze azi okuzakwenziwa kuye.

Kwasekusehla indodakazi kaFaro ukuyageza emfuleni; lamantombazana ayo ahamba eceleni komfula. Isibonile isitsha phakathi kwemihlanga, yathuma incekukazi yayo yasithatha f . Kwathi isivula, yabona umntwana, khangela-ke, umfanyana wakhala inyembezi. Yasimhawukela yathi: Lo ngomunye wabafana bamaHebheru. Udadewabo wasesithi endodakazini kaFaro: Ngihambe yini ngiyekubizela umfazi omunyisayo kumaHebherukazi ukuze akumunyisele umfana? Indodakazi kaFaro yasisithi kuye: Hamba. Intombi yasihamba, yabiza unina womfana. Indodakazi kaFaro yasisithi kuye: Thatha uhambe lalo umntwana, ungimunyisele yena; njalo mina ngizakupha iholo lakho. Owesifazana wasemthatha umntwana, wammunyisa. 10 Umfana esekhulile, wamletha endodakazini kaFaro, wasesiba yindodana yayo g . Yasisitha ibizo layo yathi nguMozisi
 uMozisi: okuyikuthi,  owakhutshwa.
, yathi: Ngoba ngamkhupha emanzini.

Ukubaleka kukaMozisi

11 Kwasekusithi ngalezonsuku, uMozisi esekhulile, waphuma waya kubafowabo i , wakhangela imithwalo yabo j ; futhi wabona umGibhithe etshaya umHebheru kubafowabo. 12 Wathalaza ngapha langapha; esebonile ukuthi kakulamuntu, wamtshaya umGibhithe, wamfihla etshebetshebeni. 13 Waphuma langosuku lwesibili, khangela-ke, amaHebheru amabili esilwa; wasesithi kowonileyo: Umtshayelani umakhelwane wakho k ? 14 Wasesithi: Ngubani okubeke ube yisiphathamandla
 isiphathamandla: Heb.  indoda, isiphathamandla.
lomahluleli phezu kwethu? Wena uzimisele ukungibulala yini njengalokho ubulele umGibhithe? UMozisi wasesesaba wathi: Isibili udaba luyaziwa.

15 Kwathi uFaro eseluzwile udaba, wadinga ukumbulala uMozisi. Kodwa uMozisi wabalekela ubuso bukaFaro m , wahlala elizweni leMidiyani; wahlala emthonjeni n . 16 Njalo umpristi weMidiyani wayelamadodakazi ayisikhombisa; eza o  ukukha p , agcwalisa imikolo q  ukunathisa umhlambi kayise. 17 Kwasekufika abelusi, bawaxotsha; kodwa uMozisi wasukuma, wawasiza wanathisa umhlambi wawo r . 18 Lapho efika kuRehuweli s  uyise, wathi: Kungani libuye masinyane kangaka lamuhla? 19 Asesithi: Indoda engumGibhithe isophulile esandleni sabelusi; futhi yasikhela lokusikhela, yanathisa umhlambi. 20 Wasesithi emadodakazini akhe: Kambe ingaphi? Kanti liyitshiyeleni indoda? Ibizeni, ukuze idle isinkwa t . 21 UMozisi wasevuma ukuhlala lendoda; wasemnika uMozisi uZipora indodakazi yakhe u . 22 Wasezala indodana; wayitha ibizo layo uGereshoma
 uGereshoma: okuyikuthi,  owemzini.
, ngoba wathi: Ngangingowemzini elizweni lemzini.

23 Kwasekusithi emva kwalezinsuku ezinengi w , inkosi yeGibhithe yafa. Labantwana bakoIsrayeli babubula ngenxa yobugqili x , bakhala; lokukhala kwabo kwenyukela kuNkulunkulu ngenxa yobugqili y . 24 Kwathi uNkulunkulu esezwile ukububula kwabo z , uNkulunkulu wakhumbula isivumelwano aa  sakhe loAbrahama, loIsaka, njalo loJakobe ab . 25 UNkulunkulu wasebona abantwana bakoIsrayeli ac , uNkulunkulu wabazi ad .

Copyright information for Ndebele