aDute. 5.22.
b20.17, Dute. 5.6-21.
cLevi 26.1,13. Hlab. 81.10. Hos. 13.4.
dDute. 6.14. 2 Kho. 17.35. Jer. 25.6; 35.15.
eLevi 26.1. Dute. 4.16; 27.15. Hlab. 97.7.
f23.24. Josh. 23.7. 2 Kho. 17.35.
g34.14. Dute. 4.24; 6.15. Josh. 24.19. Nah. 1.2.
h34.7. Nani 14.18. Levi 20.5; 26.39,40. 1 Kho. 21.29. Jobe 5.4; 21.19. Hlab. 109.14. Isa. 14.20,21; 65.6,7. Jer. 32.18.
i34.7. Dute. 7.9.
j23.1. Levi 19.12. Mat. 5.33. Jak. 5.12.
k16.25,26; 31.13-17. Levi 19.3,30; 26.2.
l23.12; 34.21; 35.2; Levi 23.3; Nani 15.32-36; Hez. 20.12; Luka 13.14.
mNeh. 13.16-19.
nGen. 2.2.
oLevi 19.3. Jer. 35.7,18,19. Mat. 15.4; 19.19. Mark. 7.10; 10.19. Luka 18.20. Efe. 6.2.
p23.26. Efe. 6.3.
qMat. 5.21; 19.18. Roma 13.9.
rLevi 18.20; 20.10. Dute. 22.22. Zaga 6.29,32. Mal. 3.5. Roma 2.22. 1 Kor. 6.9. Heb. 13.4. Mat. 5.27. Roma 13.9.
sLevi 19.11. Mat. 19.18. Roma 13.9.
t23.1. Dute. 19.16-20. Mat. 19.18. Roma 13.9.
uRoma 7.7; 13.9.
vHeb. 12.18.
wGen. 15.17. Dute. 4.12.
x19.18.
yDute. 5.27; 18.16. Gal. 3.19,20. Heb. 12.19.
zDute. 5.25.
aa1 Sam. 12.20. Isa. 41.10,13.
abGen. 22.1. Dute. 13.3.
acDute. 4.10; 6.2; 10.12; 17.19; 28.58. Zaga 3.7; 16.6. Isa. 8.13.
adDute. 4.11. 1 Kho. 8.12. 2 Sam. 22.10. Hlab. 18.9; 97.2.
aeDute. 4.36. Neh. 9.13.
af32.31. 2 Kho. 17.33. Hez. 20.39. Zef. 1.5.
agDute. 12.5,11,21; 14.23; 16.6,11; 26.2. 1 Kho. 8.43; 9.3. 2 Lan. 6.6; 7.16; 12.13. Ezra 6.12. Neh. 1.9. Hlab. 74.7. Jer. 7.10,12.
ahGen. 12.2. Dute. 7.13.
aiDute. 27.5. Josh. 8.31.
aj1 Kho. 5.17. 1 Lan. 22. 2.
ak2 Kho. 5.11.

Exodus 20

Imithetho elitshumi

UNkulunkulu a  wasekhuluma b  wonke lamazwi esithi:

Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wakho c  eyakukhupha elizweni leGibhithe, endlini yobugqili.

Ungabi labanye onkulunkulu phambi kwami d .

Ungazenzeli isithombe esibaziweyo e  loba yiwuphi umfanekiso wokusemazulwini phezulu, loba wokusemhlabeni phansi, loba wokusemanzini ngaphansi komhlaba; ungakukhothameli, ungakukhonzi f ; ngoba mina i Nkosi, uNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu olobukhwele g , ngiphindisela ububi baboyise phezu kwabantwana h , kuze kube sesizukulwaneni sesithathu lesesine sabangizondayo, kodwa ngibenzela umusa i  abayizinkulungwane zabangithandayo lezabagcina imilayo yami.

Ungaliphathi ngeze ibizo le Nkosi uNkulunkulu wakho j ; ngoba i Nkosi kayiyikumyekela engelacala ophatha ibizo layo ngeze.

Khumbula usuku lwesabatha, ukulugcina lube ngcwele k . Insuku eziyisithupha uzasebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho l ; 10 kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha le Nkosi uNkulunkulu wakho; ungenzi loba yiwuphi umsebenzi ngalo, wena lendodana yakho lendodakazi yakho, inceku yakho lencekukazi yakho lezifuyo zakho lowemzini wakho ophakathi kwamasango akho m . 11 Ngoba ngensuku eziyisithupha i Nkosi yenza amazulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho, yasiphumula ngosuku lwesikhombisa n ; ngalokhu i Nkosi yalubusisa usuku lwesabatha, yalungcwelisa.

12 Hlonipha uyihlo lonyoko o , ukuze insuku zakho zelulwe elizweni i Nkosi uNkulunkulu wakho ekunika lona p .

13 Ungabulali q .

14 Ungafebi r .

15 Ungebi s .

16 Unganiki ubufakazi bamanga ngomakhelwane wakho t .

17 Ungafisi indlu kamakhelwane wakho, ungafisi umkamakhelwane wakho, lenceku yakhe, lencekukazi yakhe, lenkabi yakhe, lobabhemi wakhe, njalo loba yini ekamakhelwane wakho u .

Ukwesaba kwabantu

18 Bonke abantu basebebona imidumo v  lemibane lelizwi lophondo w , lentaba ithunqa x . Kwathi abantu bekubona bathuthumela, bema khatshana; 19 bathi kuMozisi: Khuluma wena lathi, njalo sizakuzwa y ; kodwa uNkulunkulu kangakhulumi lathi hlezi sife z . 20 UMozisi wasesithi ebantwini: Lingesabi aa ; ngoba uNkulunkulu ufikile ukuze alilinge ab , lokuze ukwesabeka kwakhe kube phambi kwenu ac , ukuze lingoni. 21 Abantu bema-ke khatshana; kodwa uMozisi wasondela emnyameni onzima lapho uNkulunkulu ayekhona ad .

Umthetho omayelana lelathi

22 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Uzakutsho njalo kubantwana bakoIsrayeli uthi: Lina selibonile ukuthi ngikhulume lani ngisemazulwin ae i. 23 Kaliyikwenza kanye lami onkulunkulu besiliva, njalo onkulunkulu begolide kaliyikuzenzela af . 24 Ngenzela ilathi lenhlabathi, unikele phezu kwalo iminikelo yakho yokutshiswa leminikelo yakho yokuthula, izimvu zakho lenkabi zakho. Kuyo yonke indawo lapho engilenza ibizo lami ukuthi likhunjulwe khona ag  ngizakuza kuwe ngikubusise ah . 25 Kodwa uba ungenzela ilathi lamatshe ai , awuyikulakha ngamatshe abaziweyo aj ; ngoba nxa uphakamisela kulo insimbi yakho yokubaza ak , uyalingcolisa. 26 Awuyikukhwela phezu kwelathi lami ngezikhwelo, ukuze ubunqunu bakho bungembulwa phezu kwalo.

Copyright information for Ndebele