a2 Sam. 12.6. Zaga 6.31. Luka 19.8.
bMat. 24.43.
cNani 35.27.
d21.2.
e21.16.
f22.1,7.
g22.4.
h21.6; 22.9.
i22.8.
jHeb. 6.16.
kGen. 31.39.
lDute. 22.28,29.
mGen. 34.12. 1 Sam. 18.25.
nDute. 18.10,11. Levi 19.26,31; 20.27. 1 Sam. 28.3,9.
oLevi 18.23; 20.15.
pNani 25.2,7,8. Dute. 13.1,2,5,6,9,13,14,15; 17.2,3,5.
q23.9. Levi 19.33. Levi 25.35. Dute. 10.18,19. Jer. 7.6. Zek. 7.10. Mal. 3.5.
rDute. 10.18; 24.17; 27.19. Hlab. 94.6. Isa. 1.17,23; 10.2. Hez. 22.7. Zek. 7.10. Jak. 1.27.
sJobe 34.28; 35.9. Dute. 15.9; 24.15. Luka 18.7.
t22.27. Hlab. 18.6; 145.19. Jak. 5.4.
uHlab. 69.24.
vHlab. 109.9. Lilo 5.3.
wLevi 25.35,36,37. Dute. 23.19,20. Neh. 5.7. Hlab. 15.5. Zaga 28.8. Hez. 18.8,13,17; 22.12.
xDute. 24.6,10,13,17. Jobe 22.6; 24.3,9. Zaga 20.16. Hez. 18.7,16. Amos 2.8. So Zaga 22.27.
y22.23.
z34.6. 2 Lan. 30.9. Neh. 9.17. Hlab. 86.15; 103.8.
aa21.17. 2 Sam. 19.21. Tshu. 10.20. Juda 8. Seb. 23.5.
ab13.2; 13.12; 34.19.
acDute. 15.19.
adLevi 22.27.
ae19.6.
afLevi 22.8. Hez. 4.14; 44.31.

Exodus 22

Imithetho yempahla eyebiweyo lenikelwe ukulondolozwa

Uba umuntu eseba inkabi loba imvu, ayihlabe kumbe ayithengise, uzahlawula inkabi ezinhlanu ngenkabi, lezimvu ezine ngemvu a .

Uba isela lificwa lifohlela, litshaywe lize life b , kakulacala legazi kuye c . Uba ilanga seliphumile phezu kwalo, ulecala legazi. Lifanele ukubhadala lokubhadala; uba lingelalutho, limele lithengiswe ngenxa yokweba kwalo d . Uba okwebiweyo kuficwa lokuficwa esandleni salo kuphila e , loba inkabi loba ubabhemi kumbe imvu, lizabuyisela kuphindwe kabili f .

Nxa umuntu edlisa insimu kumbe isivini, angenise izifuyo zakhe zidle ensimini yomunye, uzabuyisela ngokuhle kwensimu yakhe langokuhle kwesivini sakhe.

Uba kuqhamuka umlilo, ulumathe emeveni kuze kutshe inqumbi yamabele loba amabele amileyo loba insimu, othungele umlilo uzahlawula lokuhlawula.

Uba umuntu enika umakhelwane wakhe imali loba impahla ukuze akulondoloze, njalo kwebiwe endlini yalowomuntu, uba isela litholwa lizabuyisela kuphindwe kabili g . Uba isela lingatholwa, umninindlu uzasondezwa kubahluleli h  ukuthi kafakanga yini isandla sakhe empahleni yomakhelwane wakhe. Ngalo lonke udaba lwecala, ngenkabi, ngobabhemi, ngemvu, ngesembatho, ngakho konke okulahlekileyo, umuntu atsho ngakho ukuthi ngokwakhe, udaba lwabo bobabili luzakuza kubahluleli i ; lowo abahluleli abamlahlayo uzabuyisela kuphindwe kabili kumakhelwane wakhe.

10 Uba umuntu enikela kumakhelwane wakhe ubabhemi loba inkabi loba imvu kumbe isifuyo nje ukuthi akulondoloze, besekusifa loba kulimala kumbe kuthunjwe, kungelamuntu obonayo, 11 isifungo se Nkosi sizakuba phakathi kwabo bobabili j , ukuthi kelulanga isandla empahleni kamakhelwane wakhe; njalo umniniyo uzasemukela, kayikubuyisela. 12 Kodwa uba yebiwe lokwebiwa kuye k , uzamhlawula umniniyo. 13 Uba idatshuliwe lokudatshulwa, kayilethe ibe yibufakazi, kayikubuyisela edatshuliweyo.

14 Uba-ke umuntu eseboleka ulutho kumakhelwane wakhe, beselulimala loba lusifa umninilo engelalo, uzahlawula lokuhlawula. 15 Uba umninilo elalo, kayikuhlawula; uba beluqatshiwe, lulande ukuqatshwa kwalo.

Imithetho emayelana lamanye amacala

16 Uba-ke indoda iyenga intombi emsulwa engakhombanga l , ilale layo, izayilobola lokuyilobola ibe ngumkayo. 17 Uba uyise esala lokwala ukumnika yona, uzabhadala imali njengelobolo lezintombi ezigcweleyo m .

18 Lingayekeli umthakathikazi ukuthi aphile n .

19 Wonke olala lenyamazana uzabulawa lokubulawa o .

20 Ohlabela onkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi kuphela uzatshabalaliswa p .

21 Njalo ungamcindezeli owezizwe, ungamhluphi, ngoba lalingabezizwe elizweni leGibhithe q .

22 Lingacindezeli lawuphi umfelokazi kumbe intandane r . 23 Uba ubacindezela lokubacindezela, yebo, uba bekhala lokukhala kimi s , ngizakuzwa lokuzwa ukukhala kwabo t , 24 ulaka lwami luzavutha u , ngilibulale ngenkemba, labomkenu babe ngabafelokazi labantwana benu intandane v .

25 Uba useboleka abantu bami imali abangabayanga abalawe w , ungaziphathi njengombolekisi kubo, ungabeki inzalo phezu kwabo. 26 Uba uthatha lokuthatha isembatho sikamakhelwane wakho sibe yisibambiso x , sibuyisele kuye lingakatshoni ilanga; 27 ngoba siyisigubuzelo sakhe sodwa, siyisembatho sakhe esikhumbeni sakhe; uzalala phakathi kwani? Kuzakuthi-ke lapho ekhala kimi, ngizamuzwa y , ngoba ngilomusa z .

28 Lingathuki onkulunkulu aa , lingaqalekisi induna yabantu bakini.

29 Lingaphuzisi isivuno senu esigcweleyo lomhluzi wenu wezithelo. Uzangipha izibulo emadodaneni akho ab . 30 Wenze njalo ngenkabi yakho langemvu yakho ac ; kuzakuba lonina insuku eziyisikhombisa ad ; ngosuku lwesificaminwembili unginike khona.

31 Lizakuba ngabantu abangcwele kimi ae ; ngakho lingadli inyama edatshulwe egangeni yizilo, iphoseleni inja af .

Copyright information for Ndebele