a2 Sam. 12.6. Zaga 6.31. Luka 19.8.
bMat. 24.43.
cNani 35.27.
d21.2.
e21.16.
f22.1,7.
g22.4.
h21.6; 22.9.
i22.8.
jHeb. 6.16.
kGen. 31.39.
lDute. 22.28,29.
mGen. 34.12. 1 Sam. 18.25.
nDute. 18.10,11. Levi 19.26,31; 20.27. 1 Sam. 28.3,9.
oLevi 18.23; 20.15.
pNani 25.2,7,8. Dute. 13.1,2,5,6,9,13,14,15; 17.2,3,5.
q23.9. Levi 19.33. Levi 25.35. Dute. 10.18,19. Jer. 7.6. Zek. 7.10. Mal. 3.5.
rDute. 10.18; 24.17; 27.19. Hlab. 94.6. Isa. 1.17,23; 10.2. Hez. 22.7. Zek. 7.10. Jak. 1.27.
sJobe 34.28; 35.9. Dute. 15.9; 24.15. Luka 18.7.
t22.27. Hlab. 18.6; 145.19. Jak. 5.4.
uHlab. 69.24.
vHlab. 109.9. Lilo 5.3.
wLevi 25.35,36,37. Dute. 23.19,20. Neh. 5.7. Hlab. 15.5. Zaga 28.8. Hez. 18.8,13,17; 22.12.
xDute. 24.6,10,13,17. Jobe 22.6; 24.3,9. Zaga 20.16. Hez. 18.7,16. Amos 2.8. So Zaga 22.27.
y22.23.
z34.6. 2 Lan. 30.9. Neh. 9.17. Hlab. 86.15; 103.8.
aa21.17. 2 Sam. 19.21. Tshu. 10.20. Juda 8. Seb. 23.5.
ab13.2; 13.12; 34.19.
acDute. 15.19.
adLevi 22.27.
ae19.6.
afLevi 22.8. Hez. 4.14; 44.31.

Exodus 22

Imithetho yempahla eyebiweyo lenikelwe ukulondolozwa

1 Uba umuntu eseba inkabi loba imvu, ayihlabe kumbe ayithengise, uzahlawula inkabi ezinhlanu ngenkabi, lezimvu ezine ngemvu a  .

2Uba isela lificwa lifohlela, litshaywe lize life b  , kakulacala legazi kuye c  . 3Uba ilanga seliphumile phezu kwalo, ulecala legazi. Lifanele ukubhadala lokubhadala; uba lingelalutho, limele lithengiswe ngenxa yokweba kwalo d  . 4Uba okwebiweyo kuficwa lokuficwa esandleni salo kuphila e  , loba inkabi loba ubabhemi kumbe imvu, lizabuyisela kuphindwe kabili f  .

5Nxa umuntu edlisa insimu kumbe isivini, angenise izifuyo zakhe zidle ensimini yomunye, uzabuyisela ngokuhle kwensimu yakhe langokuhle kwesivini sakhe.

6Uba kuqhamuka umlilo, ulumathe emeveni kuze kutshe inqumbi yamabele loba amabele amileyo loba insimu, othungele umlilo uzahlawula lokuhlawula.

7Uba umuntu enika umakhelwane wakhe imali loba impahla ukuze akulondoloze, njalo kwebiwe endlini yalowomuntu, uba isela litholwa lizabuyisela kuphindwe kabili g  . 8Uba isela lingatholwa, umninindlu uzasondezwa kubahluleli h  ukuthi kafakanga yini isandla sakhe empahleni yomakhelwane wakhe. 9Ngalo lonke udaba lwecala, ngenkabi, ngobabhemi, ngemvu, ngesembatho, ngakho konke okulahlekileyo, umuntu atsho ngakho ukuthi ngokwakhe, udaba lwabo bobabili luzakuza kubahluleli i  ; lowo abahluleli abamlahlayo uzabuyisela kuphindwe kabili kumakhelwane wakhe.

10Uba umuntu enikela kumakhelwane wakhe ubabhemi loba inkabi loba imvu kumbe isifuyo nje ukuthi akulondoloze, besekusifa loba kulimala kumbe kuthunjwe, kungelamuntu obonayo, 11isifungo se Nkosi sizakuba phakathi kwabo bobabili j  , ukuthi kelulanga isandla empahleni kamakhelwane wakhe; njalo umniniyo uzasemukela, kayikubuyisela. 12Kodwa uba yebiwe lokwebiwa kuye k  , uzamhlawula umniniyo. 13Uba idatshuliwe lokudatshulwa, kayilethe ibe yibufakazi, kayikubuyisela edatshuliweyo.

14Uba-ke umuntu eseboleka ulutho kumakhelwane wakhe, beselulimala loba lusifa umninilo engelalo, uzahlawula lokuhlawula. 15Uba umninilo elalo, kayikuhlawula; uba beluqatshiwe, lulande ukuqatshwa kwalo.

Imithetho emayelana lamanye amacala

16Uba-ke indoda iyenga intombi emsulwa engakhombanga l  , ilale layo, izayilobola lokuyilobola ibe ngumkayo. 17Uba uyise esala lokwala ukumnika yona, uzabhadala imali njengelobolo lezintombi ezigcweleyo m  .

18Lingayekeli umthakathikazi ukuthi aphile n  .

19Wonke olala lenyamazana uzabulawa lokubulawa o  .

20Ohlabela onkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi kuphela uzatshabalaliswa p  .

21Njalo ungamcindezeli owezizwe, ungamhluphi, ngoba lalingabezizwe elizweni leGibhithe q  .

22Lingacindezeli lawuphi umfelokazi kumbe intandane r  . 23Uba ubacindezela lokubacindezela, yebo, uba bekhala lokukhala kimi s  , ngizakuzwa lokuzwa ukukhala kwabo t  , 24ulaka lwami luzavutha u  , ngilibulale ngenkemba, labomkenu babe ngabafelokazi labantwana benu intandane v  .

25Uba useboleka abantu bami imali abangabayanga abalawe w  , ungaziphathi njengombolekisi kubo, ungabeki inzalo phezu kwabo. 26Uba uthatha lokuthatha isembatho sikamakhelwane wakho sibe yisibambiso x  , sibuyisele kuye lingakatshoni ilanga; 27ngoba siyisigubuzelo sakhe sodwa, siyisembatho sakhe esikhumbeni sakhe; uzalala phakathi kwani? Kuzakuthi-ke lapho ekhala kimi, ngizamuzwa y  , ngoba ngilomusa z  .

28Lingathuki onkulunkulu aa  , lingaqalekisi induna yabantu bakini.

29Lingaphuzisi isivuno senu esigcweleyo lomhluzi wenu wezithelo. Uzangipha izibulo emadodaneni akho ab  . 30Wenze njalo ngenkabi yakho langemvu yakho ac  ; kuzakuba lonina insuku eziyisikhombisa ad  ; ngosuku lwesificaminwembili unginike khona.

31Lizakuba ngabantu abangcwele kimi ae  ; ngakho lingadli inyama edatshulwe egangeni yizilo, iphoseleni inja af  .

Copyright information for Ndebele