a23.7. 2 Sam. 19.27; 16.3.
bDute. 19.16,18. Hlab. 35.11. Zaga 19.5.9,28. 1 Kho. 21.10,13. Mat. 26.59,60,61. Seb. 6.11,13.
cGen. 7.1; 32.1,2. Jobe 31.34.
d23.6.
eLevi 19.15,32.
fZaga 25.21. Mat. 5.44. Roma 12.20. 1 Thes. 5.15. Dute. 22.4.
g23.2. Dute. 27.19. Jobe 31.13. Tshu. 5.8. Isa. 10.1,2. Jer. 5.28,29. Mal. 3.5.
h23.1. Levi 19.11.
iDute. 27.25. Zaga 17.15,26.
j34.7.
kDute. 16.19. 1 Sam. 8.3; 2 Lan. 19.7; Hlab. 26.10; Zaga 17.23. Isa. 1.23; 5.23; 33.15; Hez. 22.12.
l22.21,22.
mLevi 25.3,4.
n20.8,9, Dute. 5.13-15. Luka 13.14.
o23.21; Dute. 4.9.
pJosh. 23.7. Hos. 2.17. Zek. 13.2. Nani 32.38.
q23.17. 34.23. Dute. 16.16.
rNani 22.28,32,33,.
s12.15; 13.6; 34.18. Levi 23.6. Dute. 16.8.
t34.20. Dute. 16.16.
u34.22. Levi 23.10.
vDute. 16.13.
w12.8; 34.25. Levi 2.11.
x34.26. Levi 2.12; 23.10,17. Nani 18.12,13. Dute. 26.2,10. Neh. 10.35. Hez. 44.30.
y34.26. Dute. 14.21.
zGen. 18.2; 14.19; 33.2,14. Josh. 5.13,14; 6.2.
aaHlab. 78.40,56.
abJosh. 24.19; Eks. 32.34; 34.7. Nani 14.35.
acGen. 12.3. Dute. 30.7.
ad23.20; 33.2.
ae13.5.
afLevi 18.3. Dute. 12.30,31.
ag34.13. Nani 33.52. Dute. 7.5,25; 12.3.
ah24. 4; 34.13; Levi 26.1; Dute. 7.5; 12. 3; 16.22; 2 Kho. 18.4; 23.14; 2 Lan. 31. 1.
aiDute. 6.13; 10.12,20; 11.13; 13.4. Josh. 22.5. Mat. 4.10.
ajDute. 7.13; 28.5,8.
ak15.26; Dute. 7.15.
alDute. 7.14. Dute. 28.4. Jobe 21.10. Mal. 3.10,11.
am20.12. Dute. 5.16. Jobe 5.26. Hlab. 55.23.
an15.16. Josh. 2.9. Gen. 35.5. Dute. 2.25. 11.25.
aoDute. 7.23.
apDute. 7.20. Josh. 24.12.
aqDute. 7.22.
arGen. 15.18. Nani 34.3. Dute. 11.24. Josh. 1.4. 1 Kho. 4.21,24.
asJosh. 21.44. Hlu. 1.4; 11.21.
at34.12,15. Dute. 7.2.
au34.12. Dute. 7.16. Hlu. 2.3. Hlab. 106.36. Dute. 12.30. Josh. 23.13.

Exodus 23

Imithetho yokulunga leyobumnene

1 Ungawuphathi umbiko wamanga a  , ungafaki isandla sakho lomubi ukuze ube ngumfakazi wobubi b  .

2Ungalandeli abanengi ngezinto ezimbi c  , ungafakazi ecaleni ukuze weyamele kwabanengi uliphambule d  .

3Lomyanga ungamzweli ecaleni lakhe e  .

4Uba uhlangana lenkabi yesitha sakho loba ubabhemi waso kuduha, uzakubuyisela lokukubuyisela kuso f  . 5Uba ubona ubabhemi walowo okuzondayo elele ngaphansi komthwalo wakhe, uyekele ukumkhulula, uzamkhulula lokumkhulula laye.

6Kawuyikuphambula ukwahlulelwa komyanga wakho ecaleni lakhe g  . 7Bana khatshana lendaba yamanga h  , ungabulali ongelacala lolungileyo i  , ngoba kangiyikumlungisisa okhohlakeleyo j  .

8Njalo kawuyikwemukela isivalamlomo k  , ngoba isivalamlomo siphumputhekisa ababonayo, sonakalise amazwi abalungileyo.

9Futhi kawuyikumcindezela owezizwe l  ; ngoba lina liyayazi imizwa yowezizwe, ngoba lalingabezizwe elizweni leGibhithe.

Imithetho yesabatha leyemikhosi emithathu

10Njalo iminyaka eyisithupha uzahlanyela isiqinti sakho m  , ubuthe isivuno saso. 11Kodwa ngowesikhombisa uzasilalukisa sibe lifusi, ukuze abayanga besizwe sakho badle, lalokho okuseleyo inyamazana zeganga zikudle. Wenze njalo ngesivini sakho lemihlwathi yakho. 12Insuku eziyisithupha uzakwenza umsebenzi wakho, njalo ngosuku lwesikhombisa uphumule n  , ukuze kuphumule inkabi yakho labobabhemi bakho, kuvuselele-ke indodana yencekukazi yakho lowezizweni. 13Lezintweni zonke esengizitshilo kini qaphelani o  , lebizo labanye onkulunkulu lingaliphathi, kaliyikuzwakala emlonyeni wakho p  .

14Kathathu q  ngomnyaka uzangigcinela umkhosi r  . 15Umkhosi wesinkwa esingelamvubelo uzawugcina s  , insuku eziyisikhombisa udle isinkwa esingelamvubelo njengokukulaya kwami, ngesikhathi esimisiweyo senyanga kaAbhibhi; ngoba kuyo waphuma eGibhithe; kabayikubonakala phambi kwami bengaphethe lutho t  . 16Lomkhosi wesivuno u  , izithelo zokuqala zomsebenzi wakho, owuhlanyeleyo ensimini; lomkhosi wokubutha ekupheleni komnyaka v  , lapho usubuthile umsebenzi wakho ensimini. 17Kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bazabonakala phambi kweNkosi uJehova.

18Kawuyikunikela igazi lomhlatshelo wami kanye lesinkwa esilemvubelo w  . Lamafutha omkhosi wami angalali kuze kuse. 19Ikhethelo lezithelo zokuqala zensimu yakho uzaliletha endlini ye Nkosi uNkulunkulu wakho x  . Ungapheki izinyane echagweni lukanina y  .

Ingilosi yeNkosi ithunywa ukuze ibakhokhele abakoIsrayeli

20Khangela, ngithuma ingilosi phambi kwakho ukuze ikulondoloze endleleni z  , ikuse endaweni engiyilungisileyo. 21Uqaphele phambi kwayo, ulalele ilizwi layo; ungayicunuli aa  , ngoba kayiyikuthethelela iziphambeko zenu ab  ; ngoba ibizo lami liphakathi kwayo. 22Kodwa uba ulalela lokulalela ilizwi layo, wenze konke engikutshoyo, sengizakuba yisitha sezitha zakho ac  , ngiphambane labaphambana lawe. 23Ngoba ingilosi yami izahamba phambi kwakho ad  , ikungenise kumaAmori lamaHethi lamaPerizi lamaKhanani lamaHivi lamaJebusi ae  . Njalo ngizababhubhisa. 24Ungakhothameli onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengemisebenzi yabo af  ; kodwa ubachithe lokubachitha ag  , ubhidlize lokubhidliza izinsika zabo eziyizithombe ah  . 25Lizakhonza-ke i Nkosi uNkulunkulu wenu ai  ; njalo izabusisa ukudla kwakho lamanzi akho aj  , njalo ngisuse isifo phakathi kwakho ak  .

26Kakuyikuba khona okuphunzayo lokuyinyumba elizweni lakho al  . Ngizaphelelisa inani lensuku zakho am  . 27Ngizathumela ukwesabeka kwami phambi kwakho an  , ngiphambanise bonke abantu ozafika kubo ao  , ngenze izitha zakho zonke zikunike isiphundu. 28Ngizathumela olonyovu phambi kwakho ap  abazaxotsha amaHivi, amaKhanani lamaHethi phambi kwakho. 29Kangiyikubaxotsha phambi kwakho aq  ngomnyaka owodwa, hlezi ilizwe libe ngamanxiwa, lenyamazana zeganga zikwandele. 30Ngizabaxotsha phambi kwakho kancinyane kancinyane, uze wande, udle ilifa lelizwe. 31Njalo ngizamisa imingcele yakho ar  kusukela eLwandle oluBomvu kuze kufike elwandle lwamaFilisti, njalo kusukela enkangala kuze kufike emfuleni; ngoba ngizanikela esandleni sakho abakhileyo belizwe as  ; uzabaxotsha phambi kwakho. 32Ungenzi isivumelwano labo labonkulunkulu babo at  . 33Kabayikuhlala elizweni lakho, hlezi bakwenze ukuthi wone kimi; uba ukhonza onkulunkulu babo, ngeqiniso kuzakuba yisifu kuwe au  .

Copyright information for Ndebele