a23.7. 2 Sam. 19.27; 16.3.
bDute. 19.16,18. Hlab. 35.11. Zaga 19.5.9,28. 1 Kho. 21.10,13. Mat. 26.59,60,61. Seb. 6.11,13.
cGen. 7.1; 32.1,2. Jobe 31.34.
d23.6.
eLevi 19.15,32.
fZaga 25.21. Mat. 5.44. Roma 12.20. 1 Thes. 5.15. Dute. 22.4.
g23.2. Dute. 27.19. Jobe 31.13. Tshu. 5.8. Isa. 10.1,2. Jer. 5.28,29. Mal. 3.5.
h23.1. Levi 19.11.
iDute. 27.25. Zaga 17.15,26.
j34.7.
kDute. 16.19. 1 Sam. 8.3; 2 Lan. 19.7; Hlab. 26.10; Zaga 17.23. Isa. 1.23; 5.23; 33.15; Hez. 22.12.
l22.21,22.
mLevi 25.3,4.
n20.8,9, Dute. 5.13-15. Luka 13.14.
o23.21; Dute. 4.9.
pJosh. 23.7. Hos. 2.17. Zek. 13.2. Nani 32.38.
q23.17. 34.23. Dute. 16.16.
rNani 22.28,32,33,.
s12.15; 13.6; 34.18. Levi 23.6. Dute. 16.8.
t34.20. Dute. 16.16.
u34.22. Levi 23.10.
vDute. 16.13.
w12.8; 34.25. Levi 2.11.
x34.26. Levi 2.12; 23.10,17. Nani 18.12,13. Dute. 26.2,10. Neh. 10.35. Hez. 44.30.
y34.26. Dute. 14.21.
zGen. 18.2; 14.19; 33.2,14. Josh. 5.13,14; 6.2.
aaHlab. 78.40,56.
abJosh. 24.19; Eks. 32.34; 34.7. Nani 14.35.
acGen. 12.3. Dute. 30.7.
ad23.20; 33.2.
ae13.5.
afLevi 18.3. Dute. 12.30,31.
ag34.13. Nani 33.52. Dute. 7.5,25; 12.3.
ah24. 4; 34.13; Levi 26.1; Dute. 7.5; 12. 3; 16.22; 2 Kho. 18.4; 23.14; 2 Lan. 31. 1.
aiDute. 6.13; 10.12,20; 11.13; 13.4. Josh. 22.5. Mat. 4.10.
ajDute. 7.13; 28.5,8.
ak15.26; Dute. 7.15.
alDute. 7.14. Dute. 28.4. Jobe 21.10. Mal. 3.10,11.
am20.12. Dute. 5.16. Jobe 5.26. Hlab. 55.23.
an15.16. Josh. 2.9. Gen. 35.5. Dute. 2.25. 11.25.
aoDute. 7.23.
apDute. 7.20. Josh. 24.12.
aqDute. 7.22.
arGen. 15.18. Nani 34.3. Dute. 11.24. Josh. 1.4. 1 Kho. 4.21,24.
asJosh. 21.44. Hlu. 1.4; 11.21.
at34.12,15. Dute. 7.2.
au34.12. Dute. 7.16. Hlu. 2.3. Hlab. 106.36. Dute. 12.30. Josh. 23.13.

Exodus 23

Imithetho yokulunga leyobumnene

Ungawuphathi umbiko wamanga a , ungafaki isandla sakho lomubi ukuze ube ngumfakazi wobubi b .

Ungalandeli abanengi ngezinto ezimbi c , ungafakazi ecaleni ukuze weyamele kwabanengi uliphambule d .

Lomyanga ungamzweli ecaleni lakhe e .

Uba uhlangana lenkabi yesitha sakho loba ubabhemi waso kuduha, uzakubuyisela lokukubuyisela kuso f . Uba ubona ubabhemi walowo okuzondayo elele ngaphansi komthwalo wakhe, uyekele ukumkhulula, uzamkhulula lokumkhulula laye.

Kawuyikuphambula ukwahlulelwa komyanga wakho ecaleni lakhe g . Bana khatshana lendaba yamanga h , ungabulali ongelacala lolungileyo i , ngoba kangiyikumlungisisa okhohlakeleyo j .

Njalo kawuyikwemukela isivalamlomo k , ngoba isivalamlomo siphumputhekisa ababonayo, sonakalise amazwi abalungileyo.

Futhi kawuyikumcindezela owezizwe l ; ngoba lina liyayazi imizwa yowezizwe, ngoba lalingabezizwe elizweni leGibhithe.

Imithetho yesabatha leyemikhosi emithathu

10 Njalo iminyaka eyisithupha uzahlanyela isiqinti sakho m , ubuthe isivuno saso. 11 Kodwa ngowesikhombisa uzasilalukisa sibe lifusi, ukuze abayanga besizwe sakho badle, lalokho okuseleyo inyamazana zeganga zikudle. Wenze njalo ngesivini sakho lemihlwathi yakho. 12 Insuku eziyisithupha uzakwenza umsebenzi wakho, njalo ngosuku lwesikhombisa uphumule n , ukuze kuphumule inkabi yakho labobabhemi bakho, kuvuselele-ke indodana yencekukazi yakho lowezizweni. 13 Lezintweni zonke esengizitshilo kini qaphelani o , lebizo labanye onkulunkulu lingaliphathi, kaliyikuzwakala emlonyeni wakho p .

14 Kathathu q  ngomnyaka uzangigcinela umkhosi r . 15 Umkhosi wesinkwa esingelamvubelo uzawugcina s , insuku eziyisikhombisa udle isinkwa esingelamvubelo njengokukulaya kwami, ngesikhathi esimisiweyo senyanga kaAbhibhi; ngoba kuyo waphuma eGibhithe; kabayikubonakala phambi kwami bengaphethe lutho t . 16 Lomkhosi wesivuno u , izithelo zokuqala zomsebenzi wakho, owuhlanyeleyo ensimini; lomkhosi wokubutha ekupheleni komnyaka v , lapho usubuthile umsebenzi wakho ensimini. 17 Kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bazabonakala phambi kweNkosi uJehova.

18 Kawuyikunikela igazi lomhlatshelo wami kanye lesinkwa esilemvubelo w . Lamafutha omkhosi wami angalali kuze kuse. 19 Ikhethelo lezithelo zokuqala zensimu yakho uzaliletha endlini ye Nkosi uNkulunkulu wakho x . Ungapheki izinyane echagweni lukanina y .

Ingilosi yeNkosi ithunywa ukuze ibakhokhele abakoIsrayeli

20 Khangela, ngithuma ingilosi phambi kwakho ukuze ikulondoloze endleleni z , ikuse endaweni engiyilungisileyo. 21 Uqaphele phambi kwayo, ulalele ilizwi layo; ungayicunuli aa , ngoba kayiyikuthethelela iziphambeko zenu ab ; ngoba ibizo lami liphakathi kwayo. 22 Kodwa uba ulalela lokulalela ilizwi layo, wenze konke engikutshoyo, sengizakuba yisitha sezitha zakho ac , ngiphambane labaphambana lawe. 23 Ngoba ingilosi yami izahamba phambi kwakho ad , ikungenise kumaAmori lamaHethi lamaPerizi lamaKhanani lamaHivi lamaJebusi ae . Njalo ngizababhubhisa. 24 Ungakhothameli onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengemisebenzi yabo af ; kodwa ubachithe lokubachitha ag , ubhidlize lokubhidliza izinsika zabo eziyizithombe ah . 25 Lizakhonza-ke i Nkosi uNkulunkulu wenu ai ; njalo izabusisa ukudla kwakho lamanzi akho aj , njalo ngisuse isifo phakathi kwakho ak .

26 Kakuyikuba khona okuphunzayo lokuyinyumba elizweni lakho al . Ngizaphelelisa inani lensuku zakho am . 27 Ngizathumela ukwesabeka kwami phambi kwakho an , ngiphambanise bonke abantu ozafika kubo ao , ngenze izitha zakho zonke zikunike isiphundu. 28 Ngizathumela olonyovu phambi kwakho ap  abazaxotsha amaHivi, amaKhanani lamaHethi phambi kwakho. 29 Kangiyikubaxotsha phambi kwakho aq  ngomnyaka owodwa, hlezi ilizwe libe ngamanxiwa, lenyamazana zeganga zikwandele. 30 Ngizabaxotsha phambi kwakho kancinyane kancinyane, uze wande, udle ilifa lelizwe. 31 Njalo ngizamisa imingcele yakho ar  kusukela eLwandle oluBomvu kuze kufike elwandle lwamaFilisti, njalo kusukela enkangala kuze kufike emfuleni; ngoba ngizanikela esandleni sakho abakhileyo belizwe as ; uzabaxotsha phambi kwakho. 32 Ungenzi isivumelwano labo labonkulunkulu babo at . 33 Kabayikuhlala elizweni lakho, hlezi bakwenze ukuthi wone kimi; uba ukhonza onkulunkulu babo, ngeqiniso kuzakuba yisifu kuwe au .

Copyright information for Ndebele