a6.23; 28.1. Levi 10.1,2.
b24.9. Nani 11.16.
c24.13,15,18.
d24.7; 19.8. Dute. 5.27.
eDute. 31.9.
fGen. 28.18; 31.45; Eks 23.24.
g20.24; 32.6.
hHeb. 9.18,19.
iHeb. 9.18,19.
j24.3.
kHeb. 9.19,20. Heb. 13.20. 1 Pet. 1.2.
l24.1.
mGen. 18.2; 32.30. Hlu. 13.22. Isa. 6.1,5; Exo. 33.20,23. Joha. 1.18.
nHez. 1.26; 10.1.
oHlab. 89.44.
p19.21.
qIsa. 41.9.
rGen. 31.54; 18.12.
s24.2,15,18.
t31.18; 32.15,16. Dute. 5.22.
u33.11. 17.9. 32.17.
v24.2; 3.1.
w17.10,12.
xGen. 37.19.
y19.9,16. Mat. 17.5.
z16.10. Nani 14.10.
aa3.2.19.18. Dute. 4.36. Heb. 12.18,29.
ab34.28. Dute. 9.9.

Exodus 24

Ukumiswa kwesivumelwano

Yasisithi kuMozisi: Yenyukela e Nkosini, wena loAroni, uNadabi loAbihu a , labangamatshumi ayisikhombisa kubadala bakoIsrayeli b , likhonze likhatshana. Njalo uMozisi yedwa uzasondela eNkosini c , kodwa bona kabayikusondela; labantu kabayikwenyuka laye. UMozisi wasesiza wabatshela abantu wonke amazwi e Nkosi lokwahlulela konke; bonke abantu baphendula ngalizwi linye bathi: Wonke amazwi e Nkosi ewakhulumileyo sizawenza d . UMozisi wasebhala wonke amazwi e Nkosi e . Wavuka ekuseni kakhulu, wakha ilathi phansi kwentaba, lensika ezilitshumi lambili, ngokwezizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli f . Wathuma amajaha abantwana bakoIsrayeli, anikela iminikelo yokutshiswa, ahlabela i Nkosi iminikelo yokuthula yamajongosi g . UMozisi wasethatha ingxenye eyodwa kwezimbili yegazi h , wayifaka emiganwini; lengxenye eyodwa kwezimbili yegazi wayifafaza phezu kwelathi i . Wasethatha incwadi yesivumelwano, wayibala ezindlebeni zabantu. Basebesithi: Konke i Nkosi ekutshiloyo sizakwenza silalele j . UMozisi wasethatha igazi, walifafaza phezu kwabantu k , wathi: Khangelani igazi lesivumelwano i Nkosi esenze lani mayelana lawo wonke lamazwi.

Basebesenyuka oMozisi loAroni, uNadabi loAbihu, labangamatshumi ayisikhombisa kubadala bakoIsrayeli l , 10 basebebona uNkulunkulu wakoIsrayeli m , langaphansi kwenyawo zakhe kwakukhona okunjengomsebenzi wamasafire* agandelweyo n , lanjengamazulu uqobo ngokucwengeka o . 11 Kodwa kaselulanga isandla sakhe p  kuzo iziphathamandla zabantwana bakoIsrayeli q . Sebembonile-ke uNkulunkulu badla banatha r .

UMozisi usentabeni yeSinayi

12 I Nkosi yasisithi kuMozisi: Yenyukela kimi entabeni s , ube khona; njalo ngizakunika izibhebhe zamatshe lomlayo lemithetho t , engikubhalileyo ukubafundisa. 13 Wasukuma-ke uMozisi, lenceku yakhe uJoshuwa u ; uMozisi wasesenyukela entabeni kaNkulunkulu v . 14 Wasesithi ebadaleni: Silindeleni lapha size sibuye kini; khangelani-ke uAroni loHuri balani w ; olezindaba kasondele kubo x . 15 UMozisi wasesenyukela entabeni, leyezi lasibekela intaba y . 16 Njalo inkazimulo ye Nkosi yahlala entabeni yeSinayi z ; leyezi layisibekela insuku eziyisithupha; yasimbiza uMozisi ngosuku lwesikhombisa iphakathi kweyezi. 17 Njalo ukubonakala kwenkazimulo ye Nkosi kwakunjengomlilo oqothulayo aa , engqongeni yentaba, emehlweni abantwana bakoIsrayeli. 18 UMozisi wasengena phakathi kweyezi, wenyukela entabeni; njalo uMozisi waba sentabeni insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane ab .

Copyright information for Ndebele